Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 125
Published from to

Neoklasická kompozice v současné španělštině
Navrátil, Cyril; Čermák, Petr; Krinková, Zuzana
2014 - Spanish
Cyril Navrátil FF UK Universita Karlova Románská studia - NMgr. Hispanistika 2013/2014 Abstract The purpose of this essay is to study neoclassical composition. The denomination of this method of word-formation already caused disagreements among the linguists. Many authors name it prefixation (affixation), while others believe that it is a special type of composition, whose components (or at least one of them) take their origins from Latin or Greek. Even though the majority of the Spanish lexicon comes from these languages (mainly from Latin), this type of composition follows some particular rules. In this essay, we do not intend to say who is right and who is wrong, but to demonstrate the current situation of the neoclassical composition in modern Spanish, using the corpus. Nevertheless, it is not possible to completely ignore the different points of view of these authors, who are acclaimed in the academic world. Therefore we decided to divide this study in a theoretic part and a practical one. In the theoretic part, we will recapitulate the terminology used and we will try and choose the most convenient definition for this method. In the practical part, we will see twenty examples of Greco-Latin elements: auto, cida/cidio, cracia/crata (arca/arquía), cripto, crono, eco, euro, filo/filia, foto, narco, neo,... Cyril Navrátil FF UK Universita Karlova Románská studia - NMgr. Hispanistika 2013/2014 Abstrakt Tato práce se zabývá neoklasickou kompozicí. Již jen snaha pojmenovat tuto slovotvornou metodu vyvolává nesváry mezi jazykovědci. Někteří autoři tento postup nazývají prefixace (afixace), podle jiných se jedná o zvláštní druh kompozice, jejíž komponenty (nebo alespoň jeden z nich) pochází z latiny či z řečtiny. Ačkoliv většina španělské slovní zásoby pochází právě z těchto jazyků (především z latiny), neoklasická kompozice se řídí vlastními pravidly. Metou naší studie není dát za pravdu těm, či oněm, nýbrž ukázat současný stav tohoto druhu kompozice v současné španělštině za pomoci korpusu. Není nicméně možná zcela přejít různá stanoviska k tomuto tématu, která zastávají autoři uznávaní na akademické půdě. Proto jsme se rozhodli rozdělit práci na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části zrekapitulujeme terminologii, již budeme používat, a pokusíme se vybrat nejméně napadnutelnou definici neoklasické kompozice. V části praktické se zaměříme na dvacet konkrétních případů: auto, cida/cidio, cracia/crata (arca/arquía), cripto, crono, eco, euro, filo/filia, foto, narco, neo, pan/omni, para, pedo, porno, pseudo/suedo, teca, tele, teo, video, které vyhledáme ve dvou rozdílných korpusech. Nejdřív zadáme... Keywords: derivace; kompozice; InterCorp; CREA; lexikální báze; restrikce; produktivita; prefixace; derivation; composition; InterCorp; CREA; lexical base; restrictions; productivity; prefixation Available in a digital repository NRGL
Neoklasická kompozice v současné španělštině

Cyril Navrátil FF UK Universita Karlova Románská studia - NMgr. Hispanistika 2013/2014 Abstract The purpose of this essay is to study neoclassical composition. The denomination of this method of ...

Navrátil, Cyril; Čermák, Petr; Krinková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2014

Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos
Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
2014 - Spanish
Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto vztahů a vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi přináší nové možnosti pro české podniky pro rozvoj své činnosti v Maroku. The thesis analyses the character of the Moroccan business environment and the changes of the economics of this country. Furthermore it deals with the political and economic relations between the Czech Republic and Morocco, and on the basis of this analysis brings new opportunities for the czech firms to develop their activities in Morocco. El trabajo de fin de grado analiza el carácter del entorno empresarial de Marruecos y los cambios de la economía de este país. Seguidamente trata de las relaciones político-economícas entre la República Checa y Marruecos, y a base de análisis de dichas relaciones y el comercio entre ambos países trae nuevas oportunidades para las empresas checas para el desarrollo de sus actividades en Marruecos. Keywords: Maroko; Obchod; Vztahy; Relations; Morocco; Trade Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos

Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto ...

Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

Československo a Cono Sur 1945-1989
Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
2014 - Spanish
The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the southernmost area of South America - Argentina, Chile and Uruguay - during the Cold War. The main objective of the thesis is to interpret unpublished Czech and foreign archives. The first chapter outlines Czechoslovak policy towards Latin America in the period under consideration. The following sections describe the relations between Czechoslovakia and the individual countries of the Southern Cone. These chapters are divided according to the nature of relations into political, economic and cultural contacts. Each of these three parts is further divided into subsections which correspond to important milestones of mutual relations. The thesis ends with an interview with Stanislav Svoboda, a senior diplomat of communist Czechoslovakia. His observations shed new light on the archive documents. Without abandoning the effort of presenting foreign researchers with the value of Czech archives, whose importance is further increased by the limited accessibility of Russian archives, the paper attempts to analyse the issue in the broader context of international politics. In a bipolar world, each of these countries had... Disertační práce Československo a Cono Sur 1945-1989 je věnována analýze politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi významnou zemí východního bloku a třemi státy, které se nacházejí v nejjižnější části jihoamerického subkontinentu - Argentinou, Chile a Uruguayí - v období studené války. Hlavním cílem studie je interpretace nepublikovaných dokumentů z českých a zahraničních archivů. První kapitola se věnuje politice Československa vůči Latinské Americe ve sledovaném období. Další části pak popisují samotné vztahy Československa s jednotlivými státy Cono Sur. Texty věnované každé zemi jsou rozděleny tematicky, tj. na kontakty politické, ekonomické a kulturní. Každá z těchto částí je pak dále rozdělena na podkapitoly, jež vymezují významné mezníky vzájemné relace. Práce je zakončena rozhovorem se Stanislavem Svobodou, vysokým diplomatem komunistického Československa. Jeho postřehy umožňují interpretovat archivní dokumenty v jiném úhlu pohledu. Aniž by bylo opuštěno od snahy ukázat zahraničním badatelům hodnotu českých archivů, jejichž význam je navíc znásoben obtížnou dostupností archivů ruských, práce se pokouší o analýzu v širším kontextu mezinárodní politiky. V bipolárním světě byly možnosti každého z těchto států jednat nezávisle značně omezené. Protože se každá z oblastí nacházela během... Keywords: Československo; Latinská Amerika; Argentina; Chile; Uruguay; Studená válka; mezinárodní politika; vztahy; Czechoslovakia; Latin America; Argentina; Chile; Uruguay; Cold War; International Politics; Relations Available in a digital repository NRGL
Československo a Cono Sur 1945-1989

The doctoral thesis Czechoslovakia and the Southern Cone 1945-1989 analyses political, economic and cultural relations between an important country of the Eastern Bloc and three countries of the ...

Zourek, Michal; Opatrný, Josef; Kovář, Martin; Chalupa, Jiří
Univerzita Karlova, 2014

Vliv španělského cílového polysystému v česko-španělském překladu ve druhé polovině 20. století
Cuenca Drouhard, Miguel José; Uličný, Miloslav; Eichl, Radek; Vega, Miguel A.
2014 - Spanish
Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard ABSTRACT Key words: translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts History as a scientific tool contributes in a unique manner to the evolution of mankind, its activities and ideas, because mankind, in contrast to things, is formed by its past. In the field of translation studies, History of Translation is perceived as a valuable instrument for understanding the complexity of translation work, and its importance among creative activities and within society in general. Among theories concerning human activities and translation in particular, polysystem theory is characterised by a descriptive and systemic approach that is rooted in Russian formalism and Czech structuralism. Polysystem theory emphasises the dynamic and heterogeneous nature of systems as opposed to the static, homogenous and ahistorical nature of systems which has wrongfully been attributed to the structuralists. Translation activities and its products are mainly part of the target culture's polysystem, because the translation process culminates in the target culture with the final reception and interpretation of the original work, in which in this phase the repertoire of the target system is incorporated. Despite the... Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard RESUMÉ Klíčová slova: překlad, česká literatura, 20. století, polysystémová teorie, cenzura, dějiny překladu, Čapek, Válka s mloky Dějiny jako vědecký nástroj přispívají nenahraditelnou měrou k pochopení vývoje člověka, jeho činů a myšlení, neboť lidská bytost je na rozdíl od věcí utvářena svou minulostí. V rámci translatologie jsou dějiny překladu vnímány jako cenný nástroj k pochopení komplexnosti překladatelské práce a jejího významu na poli tvůrčích činností a ve společnosti vůbec. Mezi teoriemi, jež se zabývají lidským konáním a zvláště překladem, se polysystémová teorie vyznačuje deskriptivním a systémovým přístupem vycházejícím z ruského formalismu a pražského strukturalismu. Polysystémová teorie klade důraz na dynamickou a heterogenní povahu systémů v protikladu k povaze statické, homogenní a ahistorické, jež byla mylně přisuzována strukturalistické perspektivě. Překladatelská činnost a její výsledek jsou součástí především polysystému cílové kultury, neboť právě v ní je dovršen překladatelský proces, a to recepcí a finální interpretací originálu, k němuž se v této fázi přidružují předpoklady a hodnoty (tzv. repertoár) cílového polysystému. Ačkoli mezi českým a španělským sociokulturním systémem panují ve zkoumaném období zjevné rozdíly, existují zde i... Keywords: překlad; česká literatura; 20. století; polysystémová teorie; cenzura; dějiny překladu; Čapek; Válka s mloky; translation; Czech literature; 20th century; polysystem theory; censorship; history of translation; Čapek; War with the newts Available in a digital repository NRGL
Vliv španělského cílového polysystému v česko-španělském překladu ve druhé polovině 20. století

Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard ABSTRACT Key words: translation, Czech literature, 20th century, polysystem theory, censorship, history of translation, Čapek, War with the newts History ...

Cuenca Drouhard, Miguel José; Uličný, Miloslav; Eichl, Radek; Vega, Miguel A.
Univerzita Karlova, 2014

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Keywords: jazyková výuka; španělština; kultura Available to registered users in the Library of TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Keywords: jazyková výuka; španělština Available to registered users in the Library of TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Keywords: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Available to registered users in the Library of TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Keywords: přísloví a rčení; frazeologie; práce Available to registered users in the Library of TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Keywords: španělština; písně Available to registered users in the Library of TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - Spanish
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Keywords: literární postavy; ženy Available to registered users in the Library of TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases