Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2780
Published from to

Der Thronfolger Franz Ferdinand d'Este als literarische Figur in der deutschmährischen und deutschtböhmischen Literatur
RYČOVSKÁ, Barbora; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá dvěma díly moravské a české německy psané literatury, která pojednávají o rakouském následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este: románem Následník trůnu od Ludwiga Windera a románem Apis a Este od Bruno Brehma. Cílem práce je charakteristika a srovnání postavy Františka Ferdinanda v obou románech. Kromě toho se práce věnuje také shrnutí obou děl a porovnání v nich vylíčeného sarajevského atentátu. This bachelor thesis examines two novels about the Archduke Franz Ferdinand d'Este, heir presumptive to the Austrian throne, by Moravian and Bohemian German authors The Heir to the Throne (Der Thronfolger) by Ludwig Winder and Apis and Este (Apis und Este) by Bruno Brehm. The aim of the thesis is to characterize and compare the personality of Franz Ferdinand as depicted in the aforesaid novels. In addition to this, it summarizes both novels and sets side by side the respective descriptions of the Sarajevo Assassination. Keywords: The Heir to the Throne; Apis and Este; Bruno Brehm; Ludwig Winder; Franz Ferdinand d'Este; Sarajevo; assassination; Austria-Hungary; 1914. Available in digital repository of UPOL.
Der Thronfolger Franz Ferdinand d'Este als literarische Figur in der deutschmährischen und deutschtböhmischen Literatur

Tato bakalářská práce se zabývá dvěma díly moravské a české německy psané literatury, která pojednávají o rakouském následníkovi trůnu Františku Ferdinandovi d'Este: románem Následník trůnu od Ludwiga ...

RYČOVSKÁ, Barbora; HORŇÁČEK, Milan; FIALOVÁ, Ingeborg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201
ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a příjmení, dále jsou ve zkratce popsány jak charakteristika města Olomouce, tak dosavadní výzkumy, které se zabývaly výskytem antroponym ve městě. Praktická část se věnuje vlastní analýze jmen a příjmení. This diploma thesis deals with the development of names and surnames, which was taken from the chronicle of Olomouc by Wilhelm Nather. First of all, the diploma thesis is devoted to the theoretical discourse on the development of names and surnamen, as well as the charasteristic of the city Olomouc and the existing research, that has dealt wit the occurrence of anthroponym in the city. The practical part deals with owns analysis of names and surnames. Keywords: first name; family name; development of first names; origin of family names; Olomouc; onomastics Available in digital repository of UPOL.
Anthroponyme der Olmützer Bürger im ersten Teil der Häuserchronik von Friedrich Nather, Hausnummern 1-201

Tato diplomová práce se zabývá vývojem jmen a příjmení, která byla vzata z Olomoucké kroniky domů od Wilhelma Nathera. V první řadě je diplomová práce věnována teoretickému pojednání o vývoji jmen a ...

ČERVINKOVÁ, Klára; SPÁČILOVÁ, Libuše; KAŇOVSKÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung
HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v prostředí První republiky. V Německu se ze strany národních socialistů dočkal román kvůli svému silnému protiválečnému a pacifistickému vyznění ostré kritiky, v Německu, Rakousku i jiných zemích byl film zakázán. Diplomová práce se snaží zmapovat, jak bylo toto dílo vnímáno v časech První republiky. Jak se k dílu stavěly české a německé noviny? Byly pomocí tisku organizovány štvavé kampaně, stejně jako tomu bylo v Německu? Pořádaly se protesty proti promítání filmu? Při diskurzní analýze autorka čerpala z dobových periodik, které byly přístupné ve Vědecké knihovně v Olomouci a digitální knihovně Kramerius Národní knihovny. This thesis deals with the anti-war novel "All Quiet on the Western Front" written by Erich Maria Remarque, with the film version made by Lewis Milestone and with the reactions on the work in the time of the first Czechoslovak Republic. Because of its pacifistic and anti-war orientation was the novel in Germany criticized by the national socialist; in Germany, Austria and other countries was the movie forbidden. This thesis tries to find out, how did the situation in the first Czechoslovak Republic look like. How was the attitude of the Czech and German newspaper? Did they organize offensive campaign and demonstrations against the work, was the movie forbidden like it happened in Germany? For the discourse analysis were used the newspapers and magazines from Vědecká knihovna Olomouc and digital library Kramerius of Národní knihovna. Keywords: Erich Maria Remarque; Na západní frontě klid; Lewis Milestone; movie; novel; press; journalism; Germany; Austria; CSR; NSDAP; discourse analysis Available in digital repository of UPOL.
Die Reaktionen der tschechoslowakischen Presse auf E. M. Remarques Roman Im Westen nichts Neues und seine Verfilmung

Tato diplomová práce se zabývá protiválečným románem "Na západní frontě klid" od Ericha Maria Remarque, jeho filmovým zpracováním americkým režisérem Lewisem Milestonem a ohlasy na obě díla v ...

HOLČÁKOVÁ, Jitka; HORŇÁČEK, Milan; PEŠTOVÁ, Alžběta
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Die Bearbeitung des Themas des Zweiten Weltkrieges im Werk der österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger (Zwei Wochen im Mai, 1981; Maikäfer, flieg!, 1973)
RICHTEROVÁ, Dajana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
2018 - German
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou knih Zwei Wochen im Mai (1981) a Maikäfer, flieg! (1973) rakouské autorky dětské literatury Christiny Nöstlinger v kontextu druhé světové války. Práce se věnuje období druhé světové války na rakouském území, životu a dílu autorky Christiny Nöstlinger a také analyzuje obě knihy s důrazem na druhou světovou válku, což je také cílem práce. Zvlášť podrobně jsou zpracovány životní podmínky postav na konci druhé světové války a také tři roky po ní, kdy se děj knih odehrává. This bachelor diploma thesis concerns with the analysis of books Zwei Wochen im Mai (1981) and Maikäfer, flieg! (1973) of the Austrian children literature author Christine Nöstlinger in the context of second World War. The thesis describes the second World War in Austria, the life and work of the author Christine Nöstlinger and also both books with emphasis on the second World War. This is also the purpose of the thesis itself. Especially in detail are described the living conditions of the figures at the end of the second World War and also three years after the war, which is when the plot takes place. Keywords: Nöstlinger; Zwei Wochen im Mai; Maikäfer flieg!; Second World War; Austria Available in digital repository of UPOL.
Die Bearbeitung des Themas des Zweiten Weltkrieges im Werk der österreichischen Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger (Zwei Wochen im Mai, 1981; Maikäfer, flieg!, 1973)

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou knih Zwei Wochen im Mai (1981) a Maikäfer, flieg! (1973) rakouské autorky dětské literatury Christiny Nöstlinger v kontextu druhé světové války. Práce se ...

RICHTEROVÁ, Dajana; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine; PODLECKI, Jonas Peter
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Das Bild des NS-Regimes in Otto Basils und Oliver Henkels alternativhistorischen Romanen
SAPÍKOVÁ, Andrea; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá obrazem nacistického režimu ve vybraných dílech alternativní historie. Stěžejní díla pocházejí od německy píšících autorů Otta Basila a Olivera Henkela. Cílem této práce je zjistit, zda a jak se zobrazení nacistického režimu liší v anglicky a německy psaných dílech alternativní historie a dále tento obraz posoudit z pohledu doby vzniku jednotlivých románů. Pozornost je věnována i anglicky psaným dílům, které lze považovat za prototypy tohoto literárního žánru. Kromě samotných románů se práce soustředí také na historický vývoj žánru alternativní historie, a to jak z hlediska historiografie, tak i světové beletrie. Dále se práce zabývá poetikou alternativní historie jako literárního žánru. V neposlední řadě je zde popsán historiografický obraz nacistického režimu a jeho vztah k totalitarismu a fašismu. This diploma thesis deals with the image of the Nazi regime in selected novels of the alternate history. Pivotal works of this thesis are written by the German authors Otto Basil and Oliver Henkel. The aim of the thesis is to discover if and how the depiction differs in English and German written works of alternate history and review the depiction considering the time when the texts were written. Attention is also paid to the English written novels that are regarded as prototypes of the genre. Besides the novels themselves the thesis also examines historical development of the genre of alternate history as a part of the worldwide fiction and from historiographical point of view. The thesis concentrates further on the poetics of alternate history as literary genre. Finally, the thesis describes historiographical image of Nazi regime and it´s relation to totalitarianism and fascism. Keywords: alternate history; World War II; Adolf Hitler; image of the National Socialism; novel; Otto Basil; Oliver Henkel Available in digital repository of UPOL.
Das Bild des NS-Regimes in Otto Basils und Oliver Henkels alternativhistorischen Romanen

Tato diplomová práce se zabývá obrazem nacistického režimu ve vybraných dílech alternativní historie. Stěžejní díla pocházejí od německy píšících autorů Otta Basila a Olivera Henkela. Cílem této práce ...

SAPÍKOVÁ, Andrea; HORŇÁČEK, Milan; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Romantik in den Niederlanden. Der Einfluss zwischen den Niederlanden und Deutschland.
POLEDNÍKOVÁ, Michaela; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
2018 - German
Práce představuje literaturu v období romantismu v Nizozemí. V rámci této práce se soustředím na elementy romantické literatury v dílech Dřevěná Klára a Rekrut, obě napsána nizozemským autorem Hendrikem Conscience. Obě knihy obsahují charakteristické znaky této epochy. Elementy, které zkoumám v nizozemské literatuře, poté porovnávám s podobou německé literatury. The thesis presents the literature in the era of romanticism in the Netherlands, within this thesis I focus on elements romantic literature in two books Wooden Clara and The Recruit, both written by Dutch author Hendrick Conscience. Both books contain characteristic signs of this era. The elements, which I research in the literature, I compare afterwards with a form of German literature. Keywords: romantic literature; Netherlands; Germany; Hendrik Conscience; Wooden Clara; The Recruit Available in digital repository of UPOL.
Romantik in den Niederlanden. Der Einfluss zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Práce představuje literaturu v období romantismu v Nizozemí. V rámci této práce se soustředím na elementy romantické literatury v dílech Dřevěná Klára a Rekrut, obě napsána nizozemským autorem ...

POLEDNÍKOVÁ, Michaela; FIALOVÁ, Ingeborg; KRAPPMANN, Jörg
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Z webu do tisku
DANIOVÁ, Renata; ZMĚLÍK, Richard; MACHALA, Lubomír
2018 - German
Diplomová práce se zabývá literaturou, jenž byla původně napsaná na webových stránkách a následně vytištěna. Představuje hlavní možnosti, které jsou amatérskými autory v dnešní době využívány a zkoumá jednotlivé knihy, hlavně z hlediska komparace k originálnímu textu. Práce se zaměřuje na internetovou tvorbu, která ovlivnila českou literaturu. Poukazuje na to, proč je tento způsob tvorby v dnešní době velmi oblíbený. This thesis focuses on books originating from posts shared on internet which were printed. It presents the main possibilities that are used by amateur authors and researches books, mainly from the point of view of comparison with the original text. The work focuses on books on the internet, which influendec Czech literature. The work points out why this method of production is very popular. Keywords: blog book; web; Facebook; blog; book in internet; internet Available in digital repository of UPOL.
Z webu do tisku

Diplomová práce se zabývá literaturou, jenž byla původně napsaná na webových stránkách a následně vytištěna. Představuje hlavní možnosti, které jsou amatérskými autory v dnešní době využívány a zkoumá ...

DANIOVÁ, Renata; ZMĚLÍK, Richard; MACHALA, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie
RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
2018 - German
Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k událostem vedoucím k její ne-kriminalizaci v kontrastu s paragrafem 175 tehdejšího německého zákoníku, podle kterého byla trestná pouze homosexualita mužská, nastínit možné hlubší příčiny této diskrepance. Jako 'výchozí bod' v představení daného tématu slouží historická fakta tehdejší doby, jako 'jeviště' literárně-vědní analýza vybraných primárních děl s danou tematikou zaměřená na propojení klasického literárního rozboru a poststrukturalistických teorií. Jedním z vedlejších záměrů práce je polemika na téma 'láska' a diskuze o možném potlačení či ztrátě původní ženské 'síly' ve středoevropské patriarchálně orientované kultuře právě na pozadí dané doby, přičemž ženská homosexualita zde vystupuje jako jeden z mnoha projevů tohoto fenoménu. This diploma thesis portrays female homosexuality within the social and historical context of the National Socialism of the Third Reich, particularly the complicated reasons for its de-criminalization despite paragraph 175 of German Criminal Code punishing male homosexuality as a criminal offense. The field of historical facts and views serve as the 'playground' for a literary-science analysis of selected primary works involving this topic, based on the interconnection of classical literary theory and the post-structuralist approach. This thesis also discusses the concept of 'love' and point out the related repression or loss of female 'power' in the patriarchal-orientated Central European culture, the backlash to which female homosexuality could be understood as one of many manifestations of this phenomenon. Keywords: female homosexuality; female love; love; womanhood; feminism; gender studies; post-structuralism; literary symbolism; homophobia; National Socialism; discrimination; Erica Fischer; Marlen Schachinger; Felix Mitterer Available in digital repository of UPOL.
Frauenliebe im Nationalsozialismus - Analyse ausgewählter Werke der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur im Kontext der NS-Politik und -Ideologie

Primárním cílem této diplomové práce je zobrazit na základě společenského a historického pozadí doby nacionálního socialismu v tehdejší Třetí říši problematiku ženské homosexuality a s přihlédnutím k ...

RYKROVÁ, Diana; HORŇÁČEK, Milan; VODA ESCHGFÄLLER, Sabine
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.
KUNZE, Luise
2018 - German
Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Der Einfluss der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf die Wettbewerbsfähigkeit von Euroregionen.

KUNZE, Luise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - German
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Keywords: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases