Počet nalezených dokumentů: 112369
Publikováno od do

Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)
Štundlová, Jana; Šťáhlavský, František; Špakulová, Marta; Marec, František
2019 - český
Scorpions represent an ancient group of arachnids that have colonized a diverse range of terrestrial environments since Silurian times. Despite their long evolutionary history and ecological diversity, these animals are characterized by morphological stasis. However, the uniform morphology of extant scorpions may hide the true diversity of contemporary lineages. The study of cytogenetic traits thus has the potential to deepen our knowledge of the diversity of contemporary scorpion taxa and bring new insight into the processes underlying karyotypic changes in this group of arachnids. The subject of this thesis is to examine the diversity and dynamics of karyotypes of selected scorpion groups with holokinetic and monocentric chromosomes. Comparative cytogenetic analysis, including more than 110 species from five families, was based on standard cytogenetic techniques and mapping of the gene for 18S ribosomal RNA and telomeric (TTAGG)n repeats by fluorescence in situ hybridization (FISH). To elucidate the fundamental structural mechanisms underlying karyotype differentiation in the studied groups, the emphasis was placed on the interconnection of cytogenetic and sequence data of the analyzed species. The knowledge of the genetic structure and phylogenetic relationships of studied taxa played a crucial... Štíři představují starobylou skupinu pavoukovců, která od dob siluru kolonizovala rozmanitou škálu terestrických prostředí. Navzdory dlouhé evoluční historii a ekologické rozmanitosti je pro tyto živočichy příznačná morfologická stáze. Uniformní morfologie štírů nicméně může maskovat skutečnou diverzitu současných linií. Studium cytogenetických znaků tak pomůže prohloubit naše znalosti o rozmanitosti recentních taxonů štírů a současně přinést nový vhled do procesů stojících v pozadí karyotypových změn u této skupiny pavoukovců. Předmětem předkládané dizertační práce je studium rozmanitosti a dynamiky karyotypů vybraných zástupců štírů s holokinetickými a monocentrickými chromozomy. Komparativní cytogenetické analýzy více než 110 druhů z pěti čeledí zahrnovaly nejen standardních cytogenetické techniky, ale i mapování genu pro 18S ribozomální RNA a telomerických (TTAGG)n repetic metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Pro účely objasnění fundamentálních strukturních mechanismů stojících v pozadí diferenciace karyotypu u studovaných skupin byl kladen důraz na propojení cytogenetických a sekvenčních dat analyzovaných druhů. Znalost genetické struktury a příbuzenských vztahů studovaných taxonů sehrála nezastupitelnou roli jednak při interpretaci chromozomální polymorfismu, resp. polytypie,... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mechanismy karyotypové evoluce u štírů (Arachnida: Scorpiones)

Scorpions represent an ancient group of arachnids that have colonized a diverse range of terrestrial environments since Silurian times. Despite their long evolutionary history and ecological ...

Štundlová, Jana; Šťáhlavský, František; Špakulová, Marta; Marec, František
Univerzita Karlova, 2019

Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Zahradníček, Jaroslav; Hůrka, Petr; Chvátalová, Iva; Morávek, Jakub
2019 - český
Personality and personal data protection in employment law relationships This dissertation deals with the topic of personality and personal data protection in employment law relationships. This is a very topical subject, as the development of information technology has made it easier for employers to infringe on their employees' privacy. Today, the widespread use of information technology and the related process automation in the workplace makes it easy to monitor employee performance, to track when an employee takes a break and how long it lasts, to monitor how the employee cooperates with other employees, and how the employee uses entrusted resources. Apart from that, a new regulation on personal data protection has also recently contributed to the popularity of the topic: the adoption of the General Data Protection Regulation (GDPR). Although this regulation does not bring many new legal rules compared to the previous legislation, it severely and significantly toughens the penalties for violating the rules. This dissertation is divided into 4 parts. The first part deals with the legal framework and legal sources of the analysed topic and further describes the general basis for examining the personality protection, including privacy protection, and the protection of personal data, which is... Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích Disertační práce se zabývá tématem ochrany osobnosti a osobních údajů pracovněprávních vztazích. Jedná se o velice aktuální téma, neboť rozvoj informačních technologií umožňuje snazší zasahování do soukromí zaměstnanců ze strany jejich zaměstnavatelů. Široké využití informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují v dnešní době snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. Kromě toho k popularitě tématu v poslední době přispěla rovněž nová regulace ochrany osobních údajů, a to v podobě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení sice nepřináší mnoho právních novinek oproti předchozí právní úpravě, ale zásadně zpřísňuje postih za porušení stanovených Práce je systematicky rozčleněna celkem do 4 částí, přičemž první z částí se zabývá právním rámcem a právními prameny analyzované problematiky a dále popisuje obecná východiska pro zkoumání ochrany osobnosti, včetně ochrany soukromí a ochrany osobních údajů, což je nezbytné pro výklad podaný v dalších částech. Druhá část se věnuje již samostatně ochraně osobnosti a soukromí zaměstnanců. Pozornost je věnována specifikům vztahů... Klíčová slova: GDPR; ochrana osobnosti; osobní údaje; zaměstnanci; GDPR; personality protection; personal data; employees Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ochrana osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Personality and personal data protection in employment law relationships This dissertation deals with the topic of personality and personal data protection in employment law relationships. This is a ...

Zahradníček, Jaroslav; Hůrka, Petr; Chvátalová, Iva; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik
Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
2019 - německý
Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue congregations in the second half of the 19th century until the shoah through the prism of their musical-liturgical practices. This research constitutes an in-depth investigation of liturgical and religious phenomena and developments which have hitherto been neglected in research on Czech- German-Jewish history of Prague and in accounts of the music history of the Czech Lands. The central question is, which forms and meanings Jews gave to their praying and acting in Prague synagogues in that period. The study is based mainly on archival research and analysis of written sources like community and official records, periodicals and written music collections as well as material sources and oral history. Three main aspects cross through the entire study: the organization aspects, the actors and the practice frame. The focus of the first part of the study is based on the structural situation of the Prague Israelite (later Jewish) Community as the umbrella organization and the largely autonomous, and therefore religiously manifold, individual synagogue congregations. Furthermore, the tasks and roles of the actors of the... Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa Téma této historicko-etnografické studie je pražská židovská obec a jejích přibližně 30 synagog a modliteben v období od druhé poloviny 19. století do holokaustu, přičemž hudebně-liturgická praxe slouží jako prisma výzkumu. Zkoumají se liturgické fenomény a náboženský vývoj, které jsou dosud zanedbané v bádání o česko-německo-židovské Praze, a hudební dějiny v českých zemích. Hlavní výzkumnou otázkou je, jaké formy a významy židé dali jejich modlení a jednání v pražských synagogách v tomto období. Studie se zakládá především na archivním výzkumu a analýze písemných dokumentů, jako například spisů Israelitské/Židovské náboženské obce a úřadů, sbírek hudebnin a dobového zpravodajství, dále pak hmotných pramenů i pramenů oral history. V popředí stojí přitom tři aspeky, které prolínají celou studii: organizační rámec, rámec aktérů a rámec praxe. První část studie se zabývá strukturální organizací zastřešující Israelitské/Židovské náboženské obce a organizací jednotlivých modlitebních komunit, které byly po organizační a liturgické stránce zcela samostatné a tedy rozmanité. Dále se zkoumají úkoly a role aktérů hudebně-liturgické praxe, tj. těch osob, které měly podíl na zpěvu a hudbě při bohoslužbě. K tomu patří... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Synagogale Musikpraxis in Prag zur Zeit der Ersten Tschechoslowakischen Republik

Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah This historical ethnographic study examines the Prague Jewish community and its c. 30 synagogue ...

Stellmacher, Martha; Jurková, Zuzana; Seidlová, Veronika; Ross, Sarah M.
Univerzita Karlova, 2019

Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989
Kocián, Jiří; Vykoukal, Jiří; Rosůlek, Přemysl; Stojarová, Věra
2019 - český
KOCIÁN, Jiří. Transylvanian regional identity and its political reflection after 1989. The thesis deals with the question of reviving Transylvanian regional identity and its political use in Romania after 1989. It demonstrates that regional identity has gradually grown in political importance, and represents the content, actors and typology of models of its reflection. The Romanian Communist regime under Nicolae Ceaușescu followed longer-term centralizing tendencies that did not favor maintaining regional specificities. But regional identity, like other collective identities, is the result of a continuous process of daily interactions between its bearers and external actors, all of whom are involved in its construction. Because of that, it survived a period of suppression in its vernacular form. Contributing to its survival was the fact that the multi-ethnic region of Transylvania and its specificities, which represent the core of regional identity, have a thousand-year history. The thesis points, by applying a discourse analysis of the content of newspaper articles, to the fact that regional identity took the form of political discourse after 1989. This discourse rivaled the previous discursive hegemony of the country's centralist concept of state and nation in Romanian public sphere. At the same... KOCIÁN, Jiří. Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989. Dizertační práce se zabývá otázkou oživování transylvánské regionální identity a jejího politického využívání v Rumunsku po roce 1989. Prokazuje, že regionální identita postupně nabývala na politickém významu, a představuje obsah, aktéry a typologii modelů její reflexe. Rumunský komunistický režim pod vedením Nicolae Ceaușeska navázal na dlouhodobější centralizační tendence, které udržování regionálních specifik nepřály. Regionální identita, tak jako další kolektivní identity, je však výsledkem kontinuálního procesu každodenních interakcí mezi jejími nositeli a externími aktéry, kteří se všichni na jejím konstruování podílejí. Přečkala tak ve své vernakulární podobě období snahy o potlačení. K jejímu přežití přispěla i skutečnost, že multietnický region Transylvánie a jeho specifika představující náplň regionální identity mají již tisíciletou historii. Práce poukazuje prostřednictvím diskurzivní analýzy obsahu novinových článků na skutečnost, že regionální identita nabyla po roce 1989 podoby politického diskurzu, jenž v rumunském veřejném prostoru soupeřil s dosavadní diskurzivní hegemonií centralistického pojetí státu a národa v této zemi. Zároveň se jako hlavní aktéři v procesu rozvoje regionálního diskurzu... Klíčová slova: Transyvlánie; regionální identita; Rumunsko; přechody k demokracii; Transylvania; regional identity; Romania; transition to democracy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Transylvánská regionální identita a její politická reflexe po roce 1989

KOCIÁN, Jiří. Transylvanian regional identity and its political reflection after 1989. The thesis deals with the question of reviving Transylvanian regional identity and its political use in Romania ...

Kocián, Jiří; Vykoukal, Jiří; Rosůlek, Přemysl; Stojarová, Věra
Univerzita Karlova, 2019

Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.
Jaššová, Katarína; Papežová, Hana; Kocourková, Jana; Novák, Tomáš
2019 - český
Introduction: Among eating disorders, the binge eating is the most common disorder with prevalence to 7,8%. It is frequently connected with overweight, or obesity. Current treatment of binge eating is based on psychotherapy, pharmacotherapy and regime approach. Recently, repetitive transcranial magnetic stimulation appears as hopeful therapeutic method, for example used with success as an alternative therapy to treatment of resistant major depresion. Because of its non-invasiveness, good tolerability and minimal side effects, new options of its use are studied. It seems to be a promising therapeutic method for treatment of eating disorders. Dorsolateral prefrontal cortex is considered as main experimental target of stimulation for treatment of binge eating disorder. Methods: Study was conceived randomized double-blind placebo controlled. The active group was stimulated by high-frequency rTMS, with stimulation parameters: frequency 10Hz, 1500 pulses, 107s inter-train, 100 % minimal motor threshold and 10 sessions of stimulation. The control grooup was stimulated by sham rTMS coil. Both groups completed FCQ-S and FCQ- T questionnaire before stimulation, after 10. session and one month after 10. session. Results: We noticed statistically significant decrease of craving in FCQ-S questionnaire after 10. session... Úvod: Psychogenní přejídání je nejčastější nemocí ze spektra poruch příjmu potravy s prevalencí až 7,8%. Jedná se o onemocnění často spojené s nadváhou, až obezitou. Terapie psychogenního přejídání spočívá zejména v režimové terapii, psychoterapii, případně farmakoterapii. Recentně se jako nadějná léčebná metoda jeví repetitivní transkraniální magnetická stimulace, která je v současnosti účinně využívána například k terapii rezistentní deprese. Vzhledem k její neinvazivnosti, dobré snášenlivosti a minimu nežádoucích účinků se hledá její další využití. Jednou z cílových skupin jsou právě poruchy příjmu potravy. Hlavním experimentálním místem stimulace u psychogenního přejídání je levý dorsolaterální prefrontální kortex, který je zodpovědný za kontrolu impulzů a bažení po jídle. Metodika: Jde o randomizovanou dvojitě zaslepenou placebo kontrolovanou studii. Aktivní skupina byla stimulována vysokofrekvenční rTMS, s parametry stimulace: frekvence 10Hz, 1500 pulzů, 107s mezi-interval, 100% minimálního motorického prahu, 10 stimulačních sezení. Kontrolní skupina byla stimulována shamovou cívkou. Obě skupiny vyplnily dotazníky FCQ-S a FCQ-T před stimulací, po 10. sezení a měsíc po ukončení stimulace. Výsledky: Pro dotazník FCQ-S jsme zaznamenali statisticky významný pokles bažení ihned po ukončení stimulace... Klíčová slova: psychogenní přejídání; bažení po jídle; repetitivní transkraniální magnetická stimulace; binge eating disorder; craving; repetitive transcranial magnetic stimulation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání účinnosti psychoterapie a repetitivní transkraniální magnetické stimulace v léčbě psychogenního přejídání.

Introduction: Among eating disorders, the binge eating is the most common disorder with prevalence to 7,8%. It is frequently connected with overweight, or obesity. Current treatment of binge eating is ...

Jaššová, Katarína; Papežová, Hana; Kocourková, Jana; Novák, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů
Brůža, Zbyněk; Pour, Milan; Tobrman, Tomáš; Starý, Ivo
2019 - český
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Zbyněk Brůža Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Synthesis and application of polysubstituted pyranones This Thesis deals with the development of the isomerization of 5-alkyliden-5,6-dihydro-2H- pyran-2-ones to 6-alkyl-5-methylidene-5,6-dihydro-2H-pyran-2-ones. This process is an unusual version of the intramolecular Tsuji-Trost reaction, the products of which are seemingly thermodynamically unfavourable. The methodology developed through the optimization of the reaction conditions tolerated a broad range of functional groups. Quantum chemistry calculations identified the formation of the pyramidal η2-complex as the key step of the reaction, which made the formation of the final products possible. Univerzita Karlova, Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát Mgr. Zbyněk Brůža Školitel prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Název disertační práce Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů Tato práce se zabývá vývojem izomerace 5-alkyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-onů na 6-alkyl- 5-methyliden-5,6-dihydro-2H-pyran-2-ony. Proces je neobvyklou variantou intramolekulární Tsuji-Trostovy reakce, jejíž produkty jsou zdánlivě termodynamicky nevýhodné. Metodika, vyvinutá na základě optimalizace reakčních podmínek, toleruje širokou škálu funkčních skupin. Kvantově-chemické výpočty dále upřesnily a identifikovaly tvorbu pyramidového η2- komplexu, jako klíčový krok reakce, který umožnil tvorbu výsledných molekul. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza a využití polysubstituovaných pyranonů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate Mgr. Zbyněk Brůža Supervisor prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. Title of ...

Brůža, Zbyněk; Pour, Milan; Tobrman, Tomáš; Starý, Ivo
Univerzita Karlova, 2019

Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)
Busta, Jan; Suchý, Jiří; Lehnert, Michal; Bielik, Viktor
2019 - český
The aim of the study was to identify the relationship between selected fitness skills and the performance demonstrated in nomination races (NR) to the Czech Republic national team (NT) and for the Olympic Games. At the same time, we wanted to determine the optimal level of conditioning assumptions and define a model single-canoe sportsman. We were also searching to determine the differences between Senior NT and Junior NT. The research sample (n=17) of the Czech highest competitions series (Czech Cup) participated in testing to determine level of strength, endurance and partly speed assumptions. There were also measured anthropometric parameters (body dimensions and composition) in detail. Testing took place only 5 weeks before NR. The condition indicators were subsequently correlated with the NR performance. For indicators for which significant and at least moderate correlation were found, the possibility of performance prediction was also found. The highest correlations with performance were found in case of on-water sprints: 20m (rs=0,65), 40m (rs=0,86, resp. rs=0,62), 80m (rs=0,58) and 200m (rs=0,795). The on-water sprints are the only indicators, which could be possibly used for the NR performance prediction. In multiple regression of the 2 40m and 1 200m sprints was found high determination... Cílem práce bylo identifikovat vztah vybraných kondičních schopností s výkonností prokázanou v nominačních závodech do reprezentačního družstva České republiky a na Olympijské hry 2016. Zároveň bylo naším záměrem zjistit optimální úroveň kondičních předpokladů pro vrcholovou výkonnost a na jejím základě definovat modelového singlkanoistu. Z hlediska úrovně kondičních předpokladů jsme zjišťovali také rozdíly mezi seniorským a juniorským reprezentačním družstvem. Výzkumný soubor (n=17) nejvyšší české soutěže (Českého poháru) byl 5 týdnů před nominačními závody podroben baterii testů zjišťující úroveň kondičních schopností - tedy silových, vytrvalostních a částečně i rychlostních předpokladů. Podrobně byly měřeny také antropometrické parametry probandů - stavba a složení těla. Výsledné hodnoty ukazatelů byly následně korelovány s výkonností v nominačních závodech. U ukazatelů, v jejichž případě byly zjištěny signifikantní a alespoň středně silné korelace, byla zjišťována také možnost výkonnostní predikce. Nejvyšší korelace s výkonností byly zjištěny v případě sprintů na rovné vodě na vzdálenost 40m s 1 otočkou v přesahu (rs=0,86) a 200m se 4 otočkami (rs=0,795). Středně silně s výkoností koreloval také sprint na 20m (rs=0,65), 40m s otočkou na ruku (rs=0,62) a 80m sprint se 2 otočkami (rs=0,58).... Klíčová slova: sportovní trénink; kanoistika; síla; diagnostika; sport training; canoeing; strenght; diagnostics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah vybraných kondičních schopností a výkonnosti ve vodním slalomu (kategorie C1)

The aim of the study was to identify the relationship between selected fitness skills and the performance demonstrated in nomination races (NR) to the Czech Republic national team (NT) and for the ...

Busta, Jan; Suchý, Jiří; Lehnert, Michal; Bielik, Viktor
Univerzita Karlova, 2019

Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz
Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
2019 - anglický
Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and synthesize the complementary RNA strand. This series of steps is absolutely crucial for viral infection. It is important to mention that the non-infected cell is incapable of replicating any RNA. The host cell thus does not naturally express any RdRps. I chose RdRps for my research because these enzymes are key to viral replication and thus an excellent target for antivirals. This study characterises polymerases from ​Picornaviridae and Flaviviridae families, in depth. Picornaviral replication takes place in viral-induced membrane structures called Replication Organelles (ROs), where the polymerase is localised to the membrane. In this study, we investigated the recruitment of picornaviral polymerase membrane. Subsequently, we focused on the activation of picornaviral RdRp induced by the insertion of the very first residue into the protein core. Next, we focused on the flaviviral RdRps specifically from yellow fever virus (YFV) and Zika virus (ZIKV). This study reports the first structure of a full length YFV polymerase and a model of ZIKV polymerase in complex with RNA. The model of ZIKV RdRp in complex with... Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. Série těchto kroků je pro virovou infekci naprosto nepostradatelná. Je důležité si uvědomit, že neinfikovaná buňka RNA nereplikuje. Hostitelská buňka přirozeně neexprimuje žádné RdRp. Pro můj výzkum jsem si vybrala RdRp, protože jsou nezbytné pro virovou replicakci a tudíž excelentní cíl pro virovou terapii. V této studii jsou do hloubky charakterizovány polymerázy z rodiny picornavirů a flavivirů. Picornavirová replikace je lokalizovaná ve viry indukovaných, membránových strukturách, které nazýváme replikační organely (RO). V těchto RO je virová polymeráza lokalizovaná na membráně. Nalezli jsme podmínky, ve kterých se polymeráza váže na membránu. Následně byla studována aktivace picornavirových polymeráz, která je indukována inzercí první aminokyseliny do středu proteinu. V této studii jsou rovněž diskutovány RdRp z rodiny flavivirů, konkrétně z viru žluté zimnice (YFV) a Zika viru (ZIKV). Studie prezentuje první strukturu polymerázy z YFV (v plné délce) a model ZIKV polymerázy v komplexu s RNA. Model ZIKV poskytuje strukturní informaci o aktivním místě potřebnou k "dockingu" ligandů. Klíčová slova: picornaviry; flaviviry; RNA dependentní RNA polymeráza; replikace; krystalografie; picornaviruses; flaviviruses; RNA dependent RNA polymerase; replication; crystallography Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturní a funkční studie virových RNA polymeráz

Viral RNA-dependent RNA polymerases (RdRps) are enzymes essential for viral multiplication. The general function of RdRp is universal for all RNA viruses: to recognise viral RNA, bind it and ...

Dubánková, Anna; Bouřa, Evžen; Bařinka, Cyril; Plevka, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech
Sochorová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zimčík, Petr; Salavec, Miloslav
2019 - český
1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Mgr. Michaela Sochorová Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Title of doctoral thesis: Study of barrier lipids in the skin and skin models The barrier lipids are found in the intercellular spaces of the uppermost layer of epidermis - stratum corneum (SC). These lipids comprise an approximately equimolar mixture of ceramides (Cer), fatty acids (FA) and cholesterol (Chol). The composition and organization of the lipid mixture is unique and provides a barrier, which protects organism against harmful effects from the surroundings and, at the same time, it protects body from excessive water loss and contributes to homeostasis maintenance. Skin barrier disruption, including altered barrier lipid composition and organization, was described in many skin diseases, for example atopic dermatitis, psoriasis or skin cancer. Study and therapy of these diseases are limited by their complex pathophysiology and a lack of biological material (human skin). Therefore, skin models are appropriate and useful tools for study of skin diseases. The skin models differ in their simplicity/complexity and their preparation therefore they can provide different information. Model lipid membranes are... 1 Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Mgr. Michaela Sochorová Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. Název disertační práce: Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech Jako "bariérové" označujeme lipidy nacházející se v nejsvrchnější vrstvě epidermis - stratum corneum (SC). Jedná se o přibližně ekvimolární směs ceramidů (Cer), volných mastných kyselin (MK) a cholesterolu (Chol). Tato směs je jedinečná svým složením i strukturou a zajišťuje bariéru, která chrání organismus před negativními vlivy vnějšího prostředí a současně brání nadměrným ztrátám vody a reguluje tak homeostázu organismu. Narušení kožní bariéry, včetně pozměněného složení a organizace bariérových lipidů, bylo popsáno u řady onemocnění postihujících kůži, jako je atopická dermatitida, psoriáza či rakovinná onemocnění kůže. Studium a terapie těchto onemocnění jsou limitovány jejich komplexní patofyziologií a nedostatkem biologického materiálu (lidské tkáně). Kožní modely tak představují vhodnou alternativu a užitečný nástroj pro studium kožních onemocnění. Modely využívané ve studiu kožní bariéry se liší svojí jednoduchostí/složitostí, způsobem přípravy a tudíž i druhem informací, které mohou poskytnout. Jednoduchým modelem mezibuněčné... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium bariérových lipidů v kůži a kožních modelech

1 Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Candidate: Mgr. Michaela Sochorová Supervisor: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, ...

Sochorová, Michaela; Vávrová, Kateřina; Zimčík, Petr; Salavec, Miloslav
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv
Kopečná, Monika; Vávrová, Kateřina; Doležal, Pavel; Hampl, František
2019 - český
Penetration enhancers are compounds that facilitate transdermal drug delivery, which is an advantageous pathway of drug administration (compared to conventional methods). However, skin acts as formidable barrier enabling terrestrial life by protecting the inner body from the environmental conditions, microbes and substances. Thus, for drug administration via this pathway, some approach to temporary increase the skin permeability (e.g. permeation enhancer) should be employed. Despite the existence of many enhancer classes, there is still a need for new compounds enhancing broader spectrum of drugs, with reversible mode of action and better safety profile. One of the promising approaches is to explore natural compounds with low toxicity and irritation potential. In this thesis, I first studied various glucose and galactose derivatives bearing structural fragments that were responsible for enhancing activity of previously studied enhancers (e.g. amino acid derivatives, fatty acids and alcohols, modified ceramides). A detailed examination of these sugar- based compounds revealed potent glucoside and galactoside enhancers (12Glc6N and A15) comparable to or better than Span 20 with reversible mode of action and acceptable toxicity on keratinocyte and fibroblast cell lines. Another part of my work builds... Akceleranty transdermální permeace jsou látky používané k usnadnění transdermálního podání léčiv, metody s řadou výhod oproti klasickým cestám podání léčiv. Kůže ale funguje jako těžko prostupná bariéra umožňující suchozemský život, neboť chrání organismus před vlivy okolního prostředí či vstupem cizorodých látek a mikroorganismů. Pokud tedy chceme touto cestou podat léčivo, musíme použít nějakou metodu, která dočasně zvýší propustnost kůže (například akcelerant). Přestože existuje řada akcelerantů, je stále třeba hledat nové struktury s nižší toxicitou a méně specifickým, ale reverzibilním mechanismem účinku. Jako slibné se jeví využití přírodních sloučenin či jejich derivátů s nízkou toxicitou a dráždivostí. Ve své práci jsem nejprve studovala několik typů derivátů glukózy a galaktózy, které ve své struktuře obsahují fragmenty důležité pro urychlovací aktivitu dříve popsaných akcelerantů z různých skupin (například deriváty aminokyselin, mastné kyseliny a alkoholy, analogy ceramidů). Detailní studium těchto látek odhalilo akceleranty odvozené od glukózy a galaktózy (12Glc6N a A15) se srovnatelným či lepším účinkem na lidské kůži in vitro než má známý akcelerant Span 20, reverzibilním působením a přijatelnou toxicitou na buněčných liniích keratinocytů a fibroblastů. Další úsek předkládané práce... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Syntéza a studium akcelerantů transdermální permeace léčiv

Penetration enhancers are compounds that facilitate transdermal drug delivery, which is an advantageous pathway of drug administration (compared to conventional methods). However, skin acts as ...

Kopečná, Monika; Vávrová, Kateřina; Doležal, Pavel; Hampl, František
Univerzita Karlova, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze