Number of found documents: 256
Published from to

Antropologie, evoluční teorie, život národa
Hermann, Tomáš
2010 - Czech
Příspěvek sleduje formování a vývoj antropologie v českých zemích od počátku 19. století až do jeho konce. Základním prvkem na její cestě z romantických a naturfilosofických východisek k moderní disciplíně je historismus, který ze strany biologie proniká v podobě evoluční nauky a ze strany kulturně-historické v podobě potřeb prehistorie a archeologie (s pozdně romantickými představami slovanské dávnověkosti). The contribution about forming and development of the anthropology in the Czech Lands in the 19th century, with the special attention to the historicism and the birth and development of evolutionary theories. Keywords: anthropology; theory of evolution; history of science; antropologie; dějiny vědy Available at various institutes of the ASCR
Antropologie, evoluční teorie, život národa

Příspěvek sleduje formování a vývoj antropologie v českých zemích od počátku 19. století až do jeho konce. Základním prvkem na její cestě z romantických a naturfilosofických východisek k moderní ...

Hermann, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

K problematice obrany Čech ve třicátých letech. První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska
Maršálek, Zdenko
2010 - Czech
Příspěvek na základě konkrétního příkladu osvětluje širší problémy přípravy obrany Československa v meziválečném období. Focused on the ground of a particular example, dealing with issues of Czechoslovak defence in inter-war period. Keywords: Slaný; Czechoslovak army 1918-1939; Czechoslovakia; obhajoba; armáda Available at various institutes of the ASCR
K problematice obrany Čech ve třicátých letech. První rychlá divize a příprava obrany v prostoru Slánska

Příspěvek na základě konkrétního příkladu osvětluje širší problémy přípravy obrany Československa v meziválečném období....

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009
Suk, Jiří
2010 - Czech
Text příspěvku je věnován nástinu hlavních problémů a směrů tzv. vyrovnávání se s minulostí po roce 1989. The paper deals with main problems with Czech communist past after 1989. Keywords: communist past; communist regime Available at various institutes of the ASCR
Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989-2009

Text příspěvku je věnován nástinu hlavních problémů a směrů tzv. vyrovnávání se s minulostí po roce 1989.


The paper deals with main problems with Czech communist past after 1989.

Suk, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Spory o "dědictví" demokratické opozice ve střední Evropě. Autenticita a dějinná paměť
Kopeček, Michal
2010 - Czech
Příspěvek se týká politicko-kulturních sporů o interpretaci dědictví protikomunistické opozice jako důležitého prvku vytváření dějinného rámce a pozitivního obsahu legitimizačních praktik české a dalších středoevropských demokracií po roce 1989. The essay discussed the political and cultural disputes over the interpretation of the legacy of anti-communist opposition. It understands them as important element of the formation of historical frame and positive content of legitimization practices in Czech and other Central European democracies after 1989 Keywords: democratic opposition; Central Europe Available at various institutes of the ASCR
Spory o "dědictví" demokratické opozice ve střední Evropě. Autenticita a dějinná paměť

Příspěvek se týká politicko-kulturních sporů o interpretaci dědictví protikomunistické opozice jako důležitého prvku vytváření dějinného rámce a pozitivního obsahu legitimizačních praktik české a ...

Kopeček, Michal
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953)
Olšáková, Doubravka
2010 - Czech
Vysoká škola politických a hospodářských věd existovala v letech 1949-1953 jako škola určená k výchově kádrů a technokracie nového režimu, jež byli rekrutováni i z dělnických kurzů. Dělila se na fakulty hospodářskou, politicko-diplomatickou a společenských nauk, které byly dimenzovány na 1000 studentů v ročníku, celkově tedy na 3500-3800 studentů ve 4 ročnících. Zavedla nový typ studia („angažované studium“) a společně s ním i nové předměty jako např. marxismus-leninismus. Na počátku 50.let hrála důležitou roli při formování základů universitního vzdělávání v komunistickém Československu. The University of political science and economics (1949-1953) had been established as an university of a new type which main aim was to educate and to train new political elite and technocracy of new regime. New students had been recruited from special courses for proletarians. The university had three faculties – of economics, of international relations and social sciences, it had been planned that they would accept 1000 students per academic year. The university introduced a new type of studies („engaged studies“) as well as new courses as e.g. Marxism-Leninism. At the beginning of 1950ties the UPSE played an important role in the process of establishment of a new course in the university curriculum in the communist Czechoslovakia. Keywords: history of universities; marxism; contemporary history; oficiální marxismus; soudobá historie Available at various institutes of the ASCR
Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949-1953)

Vysoká škola politických a hospodářských věd existovala v letech 1949-1953 jako škola určená k výchově kádrů a technokracie nového režimu, jež byli rekrutováni i z dělnických kurzů. Dělila se na ...

Olšáková, Doubravka
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Sborník z konference "1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika"
Gjuričová, Adéla
2010 -
Na konferenci se sešli badatelé a badatelky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Publikované texty poodstupují od pouhé rekonstrukce událostí 1989 i od pojmu „vyrovnání se s komunistickou minulostí“ a místo toho se soustřeďují na některé zajímavé (dis)kontinuity dvou desetiletí po roce 1989 s lety sedmdesátými a osmdesátými. The conference saw presentations by researchers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, France, Britain and the USA. The selected texts do not build on a reconstruction of 1989 events or the concept of „coming to terms with the communist past“, instead they focus on interesting (dis)continuities of the twenty years after 1989 with the 1970s and 1980s. Keywords: society; history; politics; společnost; historie; politika Available at various institutes of the ASCR
Sborník z konference "1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika"

Na konferenci se sešli badatelé a badatelky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Publikované texty poodstupují od pouhé rekonstrukce událostí 1989 i od pojmu ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

O orální historii a výuce dějepisu
Vaněk, Miroslav; Mücke, Pavel
2010 - Czech
Autoři článku se zamýšlí nad přínosy a úskalími využití orální historie při výuce dějepisu na vysokých, středních a základních školách. Vychází přitom z vlastního pedagogického působení a také ze zkušeností získaných v rámci činnosti uvnitř České asociace orální historie. The article examines the benefits and pitfalls of the use of oral history in history teaching at universities, secondary and elementary schools. Resume derives from the own pedagogical experiences and is also based on the experience gained from the activities within the Czech Oral History Association. Keywords: oral history; contemporary history; school; soudobá historie Available at various institutes of the ASCR
O orální historii a výuce dějepisu

Autoři článku se zamýšlí nad přínosy a úskalími využití orální historie při výuce dějepisu na vysokých, středních a základních školách. Vychází přitom z vlastního pedagogického působení a také ze ...

Vaněk, Miroslav; Mücke, Pavel
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Doklady o činnosti Bohumila Laušmana v rakouských a britských archives
Pernes, Jiří
2010 - Czech
Bohumil Laušman byl sociálně demokratickým politikem. Ovlivňoval československou politiku v letech 1945-1948 a svou činností přispěl k nastolení komunistické vlády v Československu. Po únoru 1948 emigroval do Spolkové republiky Německo (Oberursel), později odešel do Jugoslávie a Rakouska. Komunistická tajná policie jej v roce 1953 unesla zpět do Československa. Laušman vyvíjel v exilu aktivní politickou činnost, jak je zřejmé z dochovaných archivních dokumentů. Nacházejí se nejen v rakouských a srbských archivech, ale také v britských archivech, zejména v pozůstalosti Blažeje Vilíma, Karla Maiwalda nebo Jana Svobody. Jiné důležité informace obsahují paměti Rudolfa Krupičky. Krupička byl chemik, který odešel s Laušmanem do Jugoslávie a finančně jej podporoval. Vydal knihu, v níž jejich osudy popsal. Mnohé materiály, vypovídající o Laušmanových osudech, jsou uloženy rovněž v USA. Bohumil Laušman was a social-democratic politician. He influenced the Czechoslovak politics between 1945-1948 and he contributed to the development of the socialist society. He emigrated to Federal Republic of Germany (Oberursel) after February 1948. Later, he went to Yugoslavia and Austria. He was kidnapped back to Czechoslovakia in 1953. Laušman was active in exile as we can see from archival collections. They can be found not only in Austrian and Serbian archives but also in British archives, e. g. in the documents of Blažej Vilím, Karl Maiwald or Jan Svoboda. Another important source of information is comprised in the memoirs of Rudolf Krupička. Krupička was a chemist who went to Yugoslavia with Laušman and supported him financially. He published a book where he describes their experiences. Materials relating to Laušman are available in the USA, too. Keywords: communism; democratic exile; komunismus Available at various institutes of the ASCR
Doklady o činnosti Bohumila Laušmana v rakouských a britských archives

Bohumil Laušman byl sociálně demokratickým politikem. Ovlivňoval československou politiku v letech 1945-1948 a svou činností přispěl k nastolení komunistické vlády v Československu. Po únoru 1948 ...

Pernes, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Čeští evangelíci a Komunistická strana Československa (30.-60. léta 20. století)
Matějka, Ondřej
2010 - Czech
Rekonstrukce vztahu českého protestantského prostředí a KSČ v předválečném i poválečném obodbí na různých úrovních (Akademická YMCA, odboj, teologická fakulta, vesnická komunita na Vysočině). Reconstruction of the relationship between the Czech protestant milieu and the Communist Party on different levels (Academic YMCA, resistance, theological faculty and village community). Keywords: Czech protestants; Communist party; party; pospolitost Available at various institutes of the ASCR
Čeští evangelíci a Komunistická strana Československa (30.-60. léta 20. století)

Rekonstrukce vztahu českého protestantského prostředí a KSČ v předválečném i poválečném obodbí na různých úrovních (Akademická YMCA, odboj, teologická fakulta, vesnická komunita na ...

Matějka, Ondřej
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Úvod
Gjuričová, Adéla
2010 - Czech
Úvod vymezuje téma konference, připomíná zajímavé okamžiky z konferenčních diskusí a odkazuje na příspěvky, které nemohly být do sborníku zařazeny. The introduction explains the conference topics, depicts some remarkable points of the conference discussions, and refers to texts that could not be included in the volume. Keywords: conference introduction Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvod vymezuje téma konference, připomíná zajímavé okamžiky z konferenčních diskusí a odkazuje na příspěvky, které nemohly být do sborníku zařazeny....

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases