Number of found documents: 145
Published from to

Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem
Kumar, Jiban; Slavíková, Lucie; Chalupníková, Jana
2016 - Czech
Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které nekrotizují a postupně dochází k vysychání od špiček listu. Napadené rostliny vytvářejí menší počet odnoží a často také sterilní klasy. WSMV přenáší roztoč Aceria tosichella a v menší míře, cca do 1,5 % z celkových nákaz, je přenášen osivem. WSMV byl poprvé identifikován v ČR v osmdesátých letech Dr. Vackem. Výskyt tohoto viru v posledních letech narůstá a byl zaznamenán plošný výskyt v několika porostech pšenice na různých místech ČR. Tato metodika shrnuje současné poznatky o WSMV a jeho vektoru, včetně výskytu a možnostech ochranných opatření vůči této chorobě. Wheat streak mosaic virus (WSMV) causes serious disease in cereal crops, particularly in wheat. The main symptoms caused by WSMV include chlorotic streak mosaic on leaf, which become necrotic and gradually dry form the top of the leaf. In severe infection plant stunting and spike become sterile. WSMV is transmitted by cereal curl mite Aceria tosichella, and in low level (up to 1.5%) also transmitted by seeds. WSMV was detected in first time in the former Czechoslovakia in early eighties. The incidence of the virus in recent years is growing in the Czech Republic and even severe occurrence and wide distribution in some wheat fields in different regions of the country was determinated. This methodology put together recent knowledge of WSMV and its vector, including the incidence and possibilities of control cereal crops against the virus. Keywords: WSMV; Aceria Tosichella; WSMV; Aceria Tosichella; pšenice Available in a digital repository NRGL
Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem

Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které ...

Kumar, Jiban; Slavíková, Lucie; Chalupníková, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Jambor, Václav
2016 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně vlhkých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu. The methodology objective is to provide to farmers, agricultural consultants, operators of agricultural biogas plants, workers in research and agricultural education as well as all other interested parties on agricultural biomass cropping and processing as a renewable source of raw materials and energy, the basic information about a new preservative for ensilage of excessively wet plants intended for biogas production. The publication reports on the development and testing of a new preservative for phytomass ensilage destined for biogas production, especially of excessively wet plants. Its use in practice can provide a cost-effective reduction of organic wet matter losses, increase silage quality and also increase the production of biogas. Keywords: silážování; konzervanty pro nadměrně vlhké rostliny; výtěžnost metanu; ensilage; preservatives for excessively wet plants; methane yield; krmné plodiny; biopaliva Available in a digital repository NRGL
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Jambor, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej; Jambor, Václav
2016 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně suchých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu. The methodology objective is to provide to farmers, agricultural consultants, operators of agricultural biogas plants, workers in research and agricultural education as well as all other interested parties on agricultural biomass cropping and processing as a renewable source of raw materials and energy, the basic information about a new preservative for ensilage of excessively dry plants intended for biogas production. The publication reports on the development and testing of a new preservative for phytomass ensilage destined for biogas production, especially of excessively dry plants. Its use in practice can provide a cost-effective reduction of organic dry matter losses, increase silage quality and also increase the production of biogas. Keywords: silážování; konzervanty pro nadměrně suché rostliny; výtěžnost metanu; ensilage; preservaties for excessively dry plants; methane yield; krmné plodiny; biopaliva Available in a digital repository NRGL
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o ...

Usťak, Sergej; Jambor, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin
Usťak, Sergej; Šinko, Jan; Honzík, Roman
2016 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o možnostech energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní využití takového odpadního dřeva. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich chemické, energetické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi. The objective of this methodology is to provide to farmers, agricultural consultants, manufacturers of shaped solid biofuels, operators of boilers using biofuels, workers in research and agricultural education, and to all others interested persons in growing and processing agricultural biomass as a renewable source of raw materials and energy, the basic information about the energetic use of wood from apple tree pruning and some other fruit woods. Applying of this methodology in practice can provide environmentally acceptable and economically effective use of such wood waste. At the introduction, this work provides a basic overview of literary information on relevant issues. Furthermore, the methodology describes own outcomes obtained during the research project usable in practice and provides chemical, energetic and economic evaluation. At the conclusion is presented a summary assessment of the achieved outcomes and a general recommendation for practice. Keywords: jabloně; prořez stromů; energetická biomasa; tuhá biopaliva; apple tree; tree pruning; energetic biomass; solid biofuels; ovocné dřeviny; odpadní dřevo Available in a digital repository NRGL
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním ...

Usťak, Sergej; Šinko, Jan; Honzík, Roman
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní
Kurešová, Gabriela; Mézsáros, Martin; Raimanová, Ivana; Neumannová, Adéla
2016 - Czech
Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro fertigaci. The methodology is a comprehensive guide for pome fruit nutrition and fertilization focusing on organic production. It also represents a newly developed special fertilizers usable for foliar application and fertigation. Keywords: listové hnojivo; fertigace; jabloň; foliar fertilizer; fertigation; apple tree; jádrové ovoce; alternativní zemědělství; hnojiva Available in a digital repository NRGL
Výživa a hnojení ekologických výsadeb jabloní

Metodika představuje ucelený návod pro výživu a hnojení jádrovin se zaměřením na ekologickou produkci. Zároveň představuje nově vyvinutá speciální hnojiva využitelná jak pro listovou výživu, tak pro ...

Kurešová, Gabriela; Mézsáros, Martin; Raimanová, Ivana; Neumannová, Adéla
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2016

Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
2015 - Czech
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny. The methodic handbook recommends management of basic cultivation practices for landraces of herbaceous crops in „on farm“ plantations. The materials were collected during field excursions of authors or gathered from germplasm collections. These materials have cultural-historical value and represent old habits and national identity of Czech inhabitants. Representative landraces were sellected for crop groups: Cereals, legumes, vegetables, condiments and medicinal plants. Keywords: krajové formy; staré odrůdy; bylinné kultury; mapování; landraces; obsolete cultivars; herbaceous cultures; germplasm; mapping; conservation; genofond; konzervace Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin

Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a ...

Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence
Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
2015 - Czech
Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých je rezistence k insekticidům prokázána nebo je vysoké riziku selekce rezistence na území ČR, kterými jsou blýskáček řepkový, mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový a obaleč jablečný. Metodika dále obsahuje přehled obecných zásad řízení hmyzí rezistence a návrhy na antirezistentní strategie pro druhy škůdců, pro něž byly provedeny případové studie. Metody hodnocení rezistence jsou využitelné pro monitoring rezistence jak orgány státní správy, tak dalšími organizacemi. Doporučení uváděná v antirezistentních strategiích jsou využitelná pro řízení ochrany proti škůdcům u pěstitelů řepky, brambor a jablek. The methodology contains description of biological methods for evaluation of pest resistance to zoocides arranged according to world standards. The methods are verified on case studies on pests with proved resistance to insecticides or with high risk of selection of resistance in Czechia, as pollen beetle, Colorado potato beetle, cabbage seedpod weevil, cabbage stem flea beetle and codling moth. The methodology contains survey of basic principles of insect resistance management and proposals of antiresistant strategies for pest mentioned in the case studies. The methods for evaluation of resistance are utilized for resistance monitoring performed by state administration or other organisations. Recommendations given in antiresistant strategies are utilized for pest management in winter rape, potatoes and apples. Keywords: rezistence škůdců k pesticidům; blýskáček řepkový; mandelinka bramborová; krytonosec šešulový; dřepčík olejkový; obaleč jablečný; resistance of pests to insecticides; pollen beatle; Colorado potato beetle; cabbage seedpod weevil; cabbage stem flea beetle; codling moth Available in a digital repository NRGL
Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence

Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých ...

Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství
Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
2015 - Czech
Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o jejich racionálním použití v listové výživě. Nové přípravky byly vyvinuty ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s. Methodology represents a comprehensive range of products containing potassium collagen hydrolyzate, which are intended to be used in organic and conventional agriculture. It also provides basic information about the rational use of foliar nutrition. The new products were developed in cooperation VÚRV, v.v.i. and Siga, a.s. Keywords: listová hnojiva; kolagenní hydrolyzát; foliar fertilizers; collagen hydrolyzate; alternativní zemědělství Available in a digital repository NRGL
Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství

Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o ...

Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
2015 - Czech
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů. The certified technological procedure was developed in order to support Czech national legislation - Act No. 258/2000. The procedure is aimed at the protection of stored plant substrates against infestation of mites (Acari: Astigmata). The procedure includes two tested methods (i) impregnated filter paper test and (ii) population growth tests. The procedure includes novel findings describing the discrimination doses of acaricidal compounds to the mites. The doses are useful for identification of resistance. The described methods enable the comparison of efficacy of different acaricidal compounds as well as the comparison of toxic effect to various populations of mites. Keywords: filtrační papír; roztoči; acaricidal compounds; mites; storage; test; impregnated filter paper; growth test; akaricidy; testy; skladování Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence

Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika ...

Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2015 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases