Number of found documents: 79836
Published from to

Vyhledávací studie obchvatu obce Lhota Rapotina
Kovářová, Marika; Efenberk, Tomáš; Radimský, Michal
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je návrh obchvatu obce Lhota Rapotina, silnice II/374, zpracovaném v podrobnosti studie. Obec Lhota Rapotina se nachází v okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Zadáním diplomové práce bylo prověřit možná variantní řešení obchvatu s napojením na stávající a plánovanou okolní infrastrukturu související s výstavbou Boskovické spojky. Cílem bylo mj. navrhnout takové řešení, které sníží intenzitu dopravy v obci (zejména vysoký počet nákladních vozidel přepravujících materiál z přilehlého kamenolomu). Byly vypracovány 3 varianty obchvatu; východní a západní. Ze zpracovaných variant byla k bližšímu zkoumání vybrána varianta západního obchvatu navržená v kategorii S9,5/90, která respektuje polohu plánované Boskovické spojky a která současně slouží jako protipovodňové opatření obce. The subject of the diploma thesis is the design of the bypass of the village Lhota Rapotina, road II/374, processed in the details of the study. The village of Lhota Rapotina is located in the Blansko district in the South Moravian Region. The task of the diploma thesis was to examine possible alternative solutions of the bypass with connection to the existing and planned surrounding infrastructure related to the construction of the Boskovice – connecting road. The aim was, among others, to propose a solution that would reduce the traffic intensity in the village (especially the high number of trucks transporting material from the adjacent quarry). Three variants of the bypass were developed; eastern and western. From the developed variants, the western bypass variant designed in the S9.5/90 category was selected for closer examination, which respects the location of the planned Boskovice - connecting road and which also serves as a flood protection measure for the village. Keywords: Lhota Rapotina; vyhledávací studie obchvatu; II/374; obchvat obce Lhota Rapotina; Lhota Rapotina; bypass location study; II/374; bypass of the village Lhota Rapotina Available in a digital repository NRGL
Vyhledávací studie obchvatu obce Lhota Rapotina

Předmětem diplomové práce je návrh obchvatu obce Lhota Rapotina, silnice II/374, zpracovaném v podrobnosti studie. Obec Lhota Rapotina se nachází v okresu Blansko v Jihomoravském kraji. Zadáním ...

Kovářová, Marika; Efenberk, Tomáš; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Studie dopravního řešení vnitrobloku ulic Kamanova Kubešova v Brně
Pibil, Tomáš; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je studie dopravního řešení vnitrobloku ulic Kamanova a Kubešova v Brně. Jedná se o 3 varianty. 2 jsou řešeny jako zóna 30 a jedna je řešena jako obytná zóna. Cílem této práce je zlepšit dopravní situaci v dané lokalitě, hlavně se zaměřením na zvýšení počtu parkovacích míst, jehož je v této lokalitě velký nedostatek. The subject of this master´s thesis is road design – Kamanova and Kubešova streets courtyard in Brno. There are 3 variants. 2 variants are solves like zone 30 and one is solve like residential zone. The goal of this work is improvement of the traffic situation in the location, mainly with focus on increase of parking places, which are in the location a great shortage. Keywords: Vnitroblok; zóna 30; obytná zóna; parkovací místa; Courtyard; zone 30; residential zone; parking places Available in a digital repository NRGL
Studie dopravního řešení vnitrobloku ulic Kamanova Kubešova v Brně

Předmětem diplomové práce je studie dopravního řešení vnitrobloku ulic Kamanova a Kubešova v Brně. Jedná se o 3 varianty. 2 jsou řešeny jako zóna 30 a jedna je řešena jako obytná zóna. Cílem této ...

Pibil, Tomáš; Matuszková, Radka; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku
Oravcová, Ivana; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
2023 - Czech
Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty –priesečná križovatka s odbočovacím pruhom vľavo, okružná a mimoúrovňová. Dôvodom štúdie je nevyhovujúce usporiadanie stávajúceho stavu. The aim of the diploma thesis is to develop a study of the intersection od road I/38 with road III/40826, including bus stops, which are located at the intersection. The study will have 3 variants –intersection with pedestrian crossings, circular and extra-level. The reason for the study is the dangerous arrangement of the current state. Keywords: Cesta I. triedy; cesta III. triedy; extravilán; Mramotice; Juhomoravský kraj; Road I. class; road II. Classes; extravillain; Mramotice; Juhomoravsky region Available in a digital repository NRGL
Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku

Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty –priesečná ...

Oravcová, Ivana; Patočka, Miroslav; Smělý, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hrubozrnné asfaltové směsi
Rimel, Jindřich; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2023 - Czech
V diplomové práci jsou zkoumány vlastnosti hrubozrnných asfaltových směsí ACP 32, které jsou porovnány s vlastnostmi směsí ACP 22. Teoretická část se zabývá složením asfaltových směsí, jejich výrobou, přepravou a pokládkou. Také jsou zde uvedeny zkušenosti s použitím hrubozrnných asfaltových směsí ve světe. Praktická část se věnuje návrhu směsí, výrobou a provádění zkoušek pro posouzení jejich vlastností. Pro srovnání vlastností byly vybrány zkoušky pojíždění kolem, TSRST a tuhost dvoubodovou zkouškou ohybem. The diploma thesis investigates the properties of coarse-grained asphalt mixtures ACP 32, which are compared with the properties of ACP 22 mixtures. The theoretical part deals with the composition of asphalt mixtures, their production, transport and laying. Experience with using coarse-grained mixtures around the world is also presented. The practical part deals with mixture design, production and testing to assess the properties of the mixtures. The tests selected for the comparison of the properties are wheel tracking, TSRST and stiffness by a two-point bending test. Keywords: Asfalt; asfaltová směs; hrubozrnné kamenivo; návrh asfaltové směsi; zkouška pojíždění kolem; nízkoteplotní vlastnosti; TSRST; tuhost; Bitumen; asphalt mixture; coarse aggregate; asphalt mixture design; wheel tracking; low temperature properties; TSRST; stiffness Available in a digital repository NRGL
Hrubozrnné asfaltové směsi

V diplomové práci jsou zkoumány vlastnosti hrubozrnných asfaltových směsí ACP 32, které jsou porovnány s vlastnostmi směsí ACP 22. Teoretická část se zabývá složením asfaltových směsí, jejich výrobou, ...

Rimel, Jindřich; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Studie křižovatky silnic I/38 a II/408 u Znojma
Becková, Lucie; Jakl, Tomáš; Radimský, Michal
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je vypracování studie křižovatky silnic I/38 a II/408 ležící v extravilánu nedaleko města Znojma. Celkem byly zpracovány 3 varianty řešení, z nichž jedna varianta nahrazuje stávající stav okružní křižovatkou a zbylé dvě varianty jsou řešeny jako mimoúrovňové křižovatky. Navržené řešení nahradí stávající průsečnou křižovatku, která svým uspořádáním nevyhovuje bezpečnosti silničního provozu, a vyloučí možné kolizní situace. The subject of this diploma thesis is to create a study of a junction of roads I/38 and II/408 located in an unincorporated area near Znojmo town. Out of the total of three proposed variants, the first replaces the existing condition with a circular intersection, and the remaining two variants offer a grade-separated junction solution. The proposed solutions eliminates possible collision situations and replaces the existing intersection, which in its current disposition does not comply with trafic safety regulations. Keywords: Studie; průsečná křižovatka; okružní křižovatka; mimoúrovňová křižovatka; I/38; II/408; dopravní průzkum; kapacita; nehodovost; Study; Intersection; Circular Intersection; Interchange; Grade-separated Junction; I/38; II/408; Traffic Survey; Capacity; Accident Rate Available in a digital repository NRGL
Studie křižovatky silnic I/38 a II/408 u Znojma

Předmětem diplomové práce je vypracování studie křižovatky silnic I/38 a II/408 ležící v extravilánu nedaleko města Znojma. Celkem byly zpracovány 3 varianty řešení, z nichž jedna varianta nahrazuje ...

Becková, Lucie; Jakl, Tomáš; Radimský, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Vliv použití rozptýlených vláken na vlastnosti asfaltových směsí
Provazník, Petr; Bohuš, Štěpán; Šperka, Pavel
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá tématem použití rozptýlených skelných vláken v asfaltových směsích. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti skelných vláken, jejich výroba a využití. Dále je zde popsána problematika rozptýlených vláken, která se v současné době používají jako aditivum v asfaltové směsi. Praktická část se zaobírá chováním asfaltové směsi, jenž obsahuje rozptýlená skelná vlákna. Z tohoto důvodu bylo vyrobeno několik zkušebních sad s různým dávkováním skelných vláken. Jednotlivé vlastnosti těchto zkušebních sad byly následně srovnány s referenční směsí bez vláken. Byla posouzena zpracovatelnost skelných vláken do asfaltové směsi a následně byly provedeny vybrané laboratorní zkoušky vyrobené asfaltové směsi, a to: odolnost vůči vodě (ITSR), tuhost, odolnost proti trvalým deformacím a odolnost vůči únavě. Diploma thesis deals with the topic of using dispersed glass fibers in asphalt mixtures. The theoretical part describes the general properties of glass fibres, their production and use. It also describe issue of dispersed fibers which are currently used as an additive in asphalt mixtures. The practical part deals with behaviour of asphalt mixture which contains dispersed glass fibers. For that reason several test sets with different glass fibre dosages were made. Then individual properties of these test sets were compared with a reference mixture without fibres. The workability of the glass fibres in the asphalt mixture was assessed and after that selected laboratory tests were performed on the produced asphalt mixture namely: water resistence (ITSR), stiffness, wheel tracking, resistence to fatigue. Keywords: asfaltová směs; asfalt; rozptýlená vlákna; skelná vlákna; pevnost v příčném tahu ITS; odolnost vůči vodě ITSR; tuhost; odolnost vůči trvalým deformacím; odolnost vůči únavě; asphalt mixture; bitumen; dispersed fibers; glass fibers; indirect tensile strength (ITS); indirect tensile strength ratio (ITSR); stiffness; wheel tracking; resistence to fatigue Available in a digital repository NRGL
Vliv použití rozptýlených vláken na vlastnosti asfaltových směsí

Diplomová práce se zabývá tématem použití rozptýlených skelných vláken v asfaltových směsích. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti skelných vláken, jejich výroba a využití. Dále je zde ...

Provazník, Petr; Bohuš, Štěpán; Šperka, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rozvoj brněnské zoologické zahrady
Mati, David; Pavelková,, Martina; Pavlovský, Tomáš
2023 - Czech
Diplomová práce se skládá ze dvou částí zabývajících se rozvojem brněnské zoologické zahrady. První část tvoří analýza vybraných prvků ve veřejném prostoru brněnské zoologické zahrady, které společně dotváří veřejný prostor a výrazně tak ovlivňují jeho vnímání, především u návštěvníků zoo. Druhá část diplomové práce se zabývá rozvojem konkrétního území v podobě urbanisticko-architektonické studie v areálu Zoo Brno, kde je snaha aplikovat poznatky z předchozí analýzy. The diploma thesis is composed of two parts dealing with the development of the Brno Zoo. The first part consists of an analysis of selected elements in the public space of the Brno Zoo, which together shape the public space and thus significantly influence its perception, especially among zoo visitors. The second part of the diploma thesis deals with the development of a specific area in the form of an urban-architectural study in the Brno Zoo area, where an effort is made to apply the findings from the preceding analysis. Keywords: zoologická zahrada; veřejný prostor; urbanisticko-architektonická studie; rozvoj území; expozice; welfare zvířat; zoo; public space; urban-architectural study; area development; exhibition; animal welfare Available in a digital repository NRGL
Rozvoj brněnské zoologické zahrady

Diplomová práce se skládá ze dvou částí zabývajících se rozvojem brněnské zoologické zahrady. První část tvoří analýza vybraných prvků ve veřejném prostoru brněnské zoologické zahrady, které společně ...

Mati, David; Pavelková,, Martina; Pavlovský, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Hotel
Mocko, Radovan; Spáčil, Miroslav; Brukner, Bohuslav
2023 - Czech
Predmetom diplomovej práce je, návrh hotelu a vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby v požadovanom rozsahu. Objekt Hotelu je umiestnený v širšom centre mesta Ostrava, v mestskej časti Moravská Ostrava na rovinnatej parcele. Objekt je riešený ako samostatne stojaci, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. V nadzemnej časti, sa nachádza v 1.np- reštaurácia pre 120 hostí, konferenčné miestnosti pre 40 poslucháčov, zázemie zamestnancov kuchyne a hotela, vstupné a komunikačné priestory v 2 až 4.np ubytovanie hostí hotela s počtom 72 lôžok. V podzemnej suterénnej časti, ktorá je riešená ako čiastočne zapustená do terénu, sa nachádza technické vybavenie objektu, hromadná podzemná garáž pre 27 osobných automobilov. V juhovýchodnej časti parcely je uvažované vonkajšie parkovisko pre 23 osobných automobilov. Hlavný vstup do objektu je z miestnej komunikácie po spevnenej ploche chodníka cez vyrovnávacie schodisko ktorého súčasťou je plošina pre hendikepovaných. Nosný systém hotelu pozostáva z monolitickej základovej dosky, železobetónových obvodových stien a železobetónového skeletového systému suterénu. Nosného monolitického železobetónového skeletového systému, železobetónových stropných dosiek a jednoplášťových plochých striech nadzemných podlaží. Výplňové murivo obvodových stien a vnútorné murivo je vyhotovené z tvaroviek Porotherm. Murivo schodísk a výťahových šachiet je monolitické železobetónové. Presklenné plochy objektu sú riešené pomocou ľahkého obvodového plášťa s izolačným trojsklom. Vykurovaná časť objektu je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom etics na báze minerálnej vlny v nadzemnej časti a polystyrénu v podzemnej časti. Subject of a master thesis is to design hotel and work up project documentation in specified range for construction. Hotel is located in wider city center of Ostrava. Specifically in city district Moravská Ostrava, on flat terrain. Object is designed as detached building, with four above ground floors and one underground floor. Above ground floors, which partially recede against underground part, contains restaurant for 120 guests, conference rooms for 40 listeners, main entrance hall and facilities for employees in first floor. From second to fourth floor are rooms for hotel guest with total capacity of 72 beds. Underground part, construct as partially underground floor, contains technical facilities of the building and collective parking garage for 27 automobiles. In the southeast part of the property is located outdoor parking space for 23 cars. The main entrance to the building is from local communication by sidewalk. In front of the main entrance is located leveling staircase with leveling platform for disabled. Load bearing system of the building consist from reinforced concrete raft foundation, reinforced concrete outer walls and frame system of underground floor, above ground floors load bearing system consist from reinforced concrete frame system and cast in place reinforced concrete floor system. All of it is covered with built up flat roofs without ventilation. Heated part of building is insulated with external thermal insulation composite system. Keywords: Hotel; reštaurácia; konferenčné miestnosti; hromadná podzemná garáž; 4 nadzemné podlažia; 1 podzemné podlažie; 72 ubytovacích lôžok; 120 stravníkov; 40 poslucháčov; 4 výťahy; železobetónová monolitická základová doska; železobetónové monolitické obvodové steny suterénu; železobetónový monolitický skeletový systém; železobetónové monolitické stropné dosky; keramické výplňové murivo typu therm; zapustený ľahký obvodový plášť LOP; sústava jednoplášťových plochých striech; zateplenie etics; Hotel; restaurant; conference rooms; underground collective garage; four about ground floors; one underground floor; 72 beds for guests; 120 seats for restaurant guests; 40 seats for listeners; 4 elevators; reinforced concrete raft foundation; cast in place reinforced concrete walls of underground floor; reinforced concrete frame system; cast in place concrete floor system; clay brick infill walls; built in curtain outer walls; built up flat roofs without ventilation; external thermal insulation composite system Available in a digital repository NRGL
Hotel

Predmetom diplomovej práce je, návrh hotelu a vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby v požadovanom rozsahu. Objekt Hotelu je umiestnený v širšom centre mesta Ostrava, v ...

Mocko, Radovan; Spáčil, Miroslav; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Skladová hala s administrativou ve měste Chrudim
Davleeva, Luiza; Nespěšný, Ondřej; Pěnčík, Jan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO01 – administrativní budova a SO02 – skladovací hala. Objekty se nacházejí na parcelách č. 3485, 3486, 1770/10, v katastrálním území Chrudim. Dopravní připojení je zajištěno výjezdem z parkoviště na místní silniční komunikaci. Všechny inženýrské sítě technické infrastruktury jsou vedeny v blízkosti pozemku. Návrh stavby respektuje územní plán obce. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonů, vyhlášek a norem. Projekt řeší stavbu funkčně rozdělenou na objekty SO01 a SO02, které jsou provozně i stavebně spojené. Konstrukce objektů jsou vzájemně staticky nezávislé. Objekt SO01 slouží pro administrativní účely a jako zázemí zaměstnanců. V suterénu objektu se nachází místnosti technického zázemí a archiv. Objekt SO02 je určený pro skladování stavebního materiálu určeného k uskladnění v suchých prostorách. Kromě skladovacího prostoru se zde nachází strojovna vzduchotechniky. Objekt SO01 je navržen ze stěnového konstrukčního systému z pórobetonových tvárnic s železobetonovými stropy, základovými pásy a plochou střechou. Objekt SO02 je navržen jako celokovový montovaný objekt se sedlovou střechou a základovými patkami. Konstrukční systém objektu SO02 je sloupový s ocelovými sloupy. Obvodový plášť objektu SO01 je tvořen z kusových pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm s kontaktním zateplovacím systémem 140 mm. Obvodový plášť objektu SO02 je tvořen montovanými sendvič panely s jádrem z materiálu PUR. This master thesis focused on the design and elaboration of project documentation for the purpose of a storage area with an administrative building, consisting of the premises SO01 - administrative building and SO02 - warehouse. Objects are located on parcels no. 3485, 3486, 1770/10, in the cadastre unit Chrudim. Traffic connection is provided by the exit from the car park on the local road. All engineering infrastructure engineering networks are located near the site. The design of the building respects the local zoning plan. Project documentation is prepared in accordance with the current wording of applicable laws, decrees and standards. The project deals with a building functionally divided into objects SO01 and SO02, which are operationally and structurally connected. Object constructions are statically independent of each other. Object SO01 is used for administrative purposes and as a background for employees. In the basement of the building there are technical facilities and an archive. Object SO02 is intended for the storage of construction material intended for storage in dry areas. In addition to the storage space, there is an air conditioning machine room. Object SO01 is designed from a wall construction system of aerated concrete blocks with reinforced concrete ceilings, foundation strips and a flat roof. The SO02 object is designed as an all-metal assembled object with a gable roof and foundation footings. The structural system of the SO02 object is columnar with steel columns. The perimeter shell of the SO01 building is made of 300 mm thick aerated concrete blocks with a 140 mm contact insulation system. The perimeter shell of the SO02 building consists of assembled sandwich panels with a core made of PUR material. Keywords: skladovací hala; administrativní budova; plochá střecha; sedlová střecha; ocelová konstrukce; pórobetonové zdivo; základové patky; PUR panely; storage hall; administrative building; flat roof; gable roof; steel structure; aerated concrete masonry; footings; PUR panels Available in a digital repository NRGL
Skladová hala s administrativou ve měste Chrudim

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby skladovacího areálu s administrativní budovou, sestávajícího se z objektů SO01 – administrativní ...

Davleeva, Luiza; Nespěšný, Ondřej; Pěnčík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Polyfunkční budova
Almeida, Adérito Cláudio Lopes de; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
2023 - English
Available in a digital repository NRGL
Polyfunkční budova

Almeida, Adérito Cláudio Lopes de; Jelínek, Petr; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases