Počet nalezených dokumentů: 153
Publikováno od do

Vybrané problémy ústavní regulace samosprávy
Matula, Miloš
2013 - český
Ústavní problematika samosprávy se netýká pouze otázek, kde ústava výslovně samosprávu zaručuje nebo zmiňuje, ale také problémů, kde regulace činnosti centrálních orgánů je ústavně provedena, zatímco v rovině samosprávy tomu tak není, a některých dalších otázek. Článek se výslovně věnuje základním ústavním ustanovením vztahujícím se k samosprávě. The constitutional issues of self-government do not regard only such matters where the Constitution explicitly warrants or mentions self-government, but also such matters where the regulation of activities of central bodies is carried out by the Constitution, while it is not the case on the level of self-government; and some other matters. The article expressly deals with fundamental constitutional provisions relating to self-government. Klíčová slova: administrative law; constitutional law; self-government Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vybrané problémy ústavní regulace samosprávy

Ústavní problematika samosprávy se netýká pouze otázek, kde ústava výslovně samosprávu zaručuje nebo zmiňuje, ale také problémů, kde regulace činnosti centrálních orgánů je ústavně provedena, zatímco ...

Matula, Miloš
Ústav státu a práva, 2013

Složitý vývoj na Hlučínsku a identifikace jeho obyvatel s Československou republikou v letech 1920 až 1938
Emmert, František
2013 - český
Hlučínsko, malý slezský region, nepatřil před vznikem Československa k Rakousko-Uhersku, nýbrž k Německu. I po roce 1920 zůstávalo zdejší obyvatelstvo silně ovlivněno přechozí příslušností k Prusku a německému císařství. Dočasně zůstal zachován dokonce i německý právní úřad na tomto území (tzv. trialismus právního řádu ČSR). Region se později stal voličskou základnou německých politických stran, včetně Sudetoněmecké strany (SdP) a to ve stejné míře jako německojazyčné pohraničí. Na konci 30. let i československá strana připustila, že proces integrace do republiky nebyl příliš úspěšný. Hlučínsko, a small Silesian region, did not use to belong to the Austro-Hungary, but to Germany, before the foundation of Czechoslovakia. Still after 1920 the local Czech inhabitants stayed strongly influenced by the previous jurisdiction of Prussia and German Empire. In the so-called first republic period pro-German spirit was still dominating in the region. The region itself even became an electorate base of the German political parties, including the Sudetengerman Party (SdP), and thus in the same extent as germanophonic borderland. At the end of the 1930s the Czechoslovak authorities admitted that the entire process of integration into the republic had not been particularly sucessful. Klíčová slova: Hlučínsko; history of law; Silesian region Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Složitý vývoj na Hlučínsku a identifikace jeho obyvatel s Československou republikou v letech 1920 až 1938

Hlučínsko, malý slezský region, nepatřil před vznikem Československa k Rakousko-Uhersku, nýbrž k Německu. I po roce 1920 zůstávalo zdejší obyvatelstvo silně ovlivněno přechozí příslušností k Prusku a ...

Emmert, František
Ústav státu a práva, 2013

Individualita raného lidského embrya
Černý, David
2013 - český
Autor ve svém příspěvku pomocí filosofické argumentace dochází k závěru, že lidské embryo je ve všech fázích svého vývoje individuálním příslušníkem lidského druhu. Tento závěr je však pouze prvním krokem k řešení problému morálního hodnocení výzkumu lidských embryonálních kmenových buněk. In his contribution, the author, by means of philosophical argumentation, arrived at the conclusion that a human embryo is in all the stages of its development an individual member of humankind. However, this conclusion is just the first step to solution of the issue of moral evaluation of human embryonic stem cell research. Klíčová slova: human embryo; medical law; bioethics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Individualita raného lidského embrya

Autor ve svém příspěvku pomocí filosofické argumentace dochází k závěru, že lidské embryo je ve všech fázích svého vývoje individuálním příslušníkem lidského druhu. Tento závěr je však pouze prvním ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

The Work of the International Law Commission in 2013
Šturma, Pavel
2013 - anglický
The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, Protection of persons in the event of disasters, Customary International Law, Provisional application of treaties, and, on a preliminary basis, Protection of the environment in relation to armed conflict. Klíčová slova: public international law; International Law Commission; mezinárodní právo veřejné; mezinárodní právo Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Work of the International Law Commission in 2013

The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2013

Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk
Doležal, Tomáš
2013 - český
V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních kmenových buňkách v legislativě v ČR a dalších státech. Human embryonic stem cell research causes huge controversies within biomedical research. The article pays attention to basic approaches to emryonic stem cell research in legislation of the Czech Republic and other states. Klíčová slova: bioethics; human embryo; medical law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk

V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních ...

Doležal, Tomáš
Ústav státu a práva, 2013

Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem
Štefko, Martin
2013 - český
Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným návrhům de lege ferenda. Being a chief executive officer does not, of inself, make that person an employee of the company. On the contrary, general powers of management are, in accordance with stabile Czech Supreme court' case law, the main reason why a chief executive officer is not an employee. But the legislature has changed the Commercial Code. Klíčová slova: executive officer; management; employee of company Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem

Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2013

Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku
Cvrček, František
2012 - český
Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše zmíněných zemí. Zdá se, že země V4 se ubírají odlišným směrem než Rakousko. V zemích V4 můžeme totiž pozorovat obrovský nárůst počtu novelizací po roce 1990. Tento vývoj je zachycen v jednoduchých grafech a představuje pro legislativu těchto zemí velké riziko do budoucna. The author deals with a quantitative description of the production and modifications of the primary legislation in the countries V4 and its comparison with the Austria. The methodology is based on the analyze of data from official information systems of the countries above mentioned. It seems, that the countries V4 move in a different direction then the Austria. We can observe the extreme increase in the production of modifications in the countries V4 after 1990. The situation described on the level of simple graphs shows very dangerous trends in the countries V4, which head for the decline of legal orders in these countries. Klíčová slova: theory of law; Visegrad countries; primary legislation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku

Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše ...

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

Základní zásady pracovního práva
Štefko, Martin
2012 - český
Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou zásadní roli sehrát základní zásady pracovního práva. Jejich úkolem je vytvořit jakousi převodní páku mezi obecnou občanskoprávní částí pracovního práva a jeho částí zvláštní. We may document cases from both the past and the present when despite of subsidiary applicability of the Civil Code (Civil Law) it was not possible to address the needs of economic life satisfactorily. In this case, the fundamental principles of Labour Law may play the key role. Their task is to form a bridge between the general (civil) and special part of Labour Law. Klíčová slova: labour law; private law; Civil Code Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Základní zásady pracovního práva

Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2012

Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti. Klíčová slova: legal knowledge; social work; professional ethics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným rádcem a pomocníkem zejména při řešení právních a sociálních problémů těchto osob. Klíčová slova: Social Worker; Imprisonment; Convicted Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody

Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze