Number of found documents: 65589
Published from to

Monolitická železobetonová nádrž
Kollárik, Adrián; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2020 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a z výkresov betonárskej výstuže nosných konštrukcií. The thesis deals with design and assessment of all supporting parts of cast-in-place reinforced concrete tank. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction proces and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts. Keywords: Water tank; reinforced concrete; floor slab; walls; foundation slab; load; design of structures; deflection; cracks; stress; concrete creep; shrinkage; reinforcement Available in a digital repository NRGL
Monolitická železobetonová nádrž

Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, ...

Kollárik, Adrián; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Asfaltové směsi se zpěněným asfaltem
Brtníková, Tereza; Komenda, Radek; Hýzl, Petr
2020 - Czech
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena především na metody snižování pracovní teploty při výrobě asfaltové směsi a důvody, které k tomu výrobce vedou. Největší pozornost je věnována tzv. teplým asfaltovým směsím, především technologii pěnoasfaltu. V praktické části je popsán postup jednotlivých prováděných zkoušek na asfaltových směsích a znovuzískaných asfaltových pojivech. Zkoušky byly provedeny na 3 druzích směsi typu ACO 11+, kde jedna směs byla vyrobena při 160°C bez zpěnění asfaltového pojiva a zbylé dvě byly vyrobeny se zpěněným asfaltem, jedna při 160°C a druhá při 140°C. Výsledky byly následně porovnány. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is mainly focused on methods for reducing the working temperature in the production of hot mix asphalt and the main reasons for this. Most attention is paid to the warm mix asphalt, mainly foam asphalt technology. In practical part are describes working procedures of individual tests on asphalt mixtures and recovered bitumen binders. The tests were performed on 3 types of ACO 11+, one was made with working temperature 160°C without foamed bitumen and the other two with foamed bitumen,one with working temperature 160°C and the second 140°C. Then were the results compared. Keywords: Asfaltové pojivo; asfaltová směs; pěnoasfalt; teplá asfaltová směs; horká asfaltová směs; asfaltový beton; chemické přísady; organické přísady; pracovní teplota asfaltové směsi; empirické a funkční zkoušky; Bitumen binder; asphalt mixtures; foam bitumen; warm mix asphalt; hot mix asphalt; asphalt concrete; chemical additives; organic additives; working temperature of asphalt mix; empirical and fuctional tests Available in a digital repository NRGL
Asfaltové směsi se zpěněným asfaltem

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena především na metody snižování pracovní teploty při výrobě asfaltové směsi a důvody, které k tomu výrobce ...

Brtníková, Tereza; Komenda, Radek; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Vliv druhu a dávky polymeru na vlastnosti modifikovaných pojiv
Dostál, Filip; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2020 - Czech
Diplomová práce se se zabývá vlastnostmi polymerem modifikovaných pojiv s různými dávkami polymeru. Teoretická část práce popisuje historii použití asfaltů, získávání asfaltů z ropy a chování polymeru typu SBS/SB, který byl použit v diplomové práci v modifikovaných pojivech. Dále teoretická část popisuje empirické a funkční zkoušky asfaltových pojiv, jimiž byly pojiva zkoušeny. V praktické části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých provedených zkoušek a porovnány s normou ČSN 65 7222-1. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a vyhodnocení pojiv s nejlepšími dosaženými vlastnostmi. The diploma thesis is focused on polymer modified binders with different polymer doses. The theoretical part describes the history of the use of bitumen, the extraction of bitumen from oil and behavious of the polymer type SBS/SB, which is used in the diploma thesis on modified binders. Further, the theoretical part describes the empirical and functional tests of bitumen binders. In the practical part the results of indidual tests are presented and compared with the standard ČSN 65 7222-1. At the end of the diploma thesis are summarized results of work and evaluation of binders with the best achieved properties. Keywords: Polymerem modifikované pojivo; 70/100; stárnutí; smykový reometr; fázový úhel; komplexní smykový modul; vřetenový viskozimetr; Polymer modified bitumen; 70/100; ageing; dynamic shear rheometer; phase angle; complex shear modulus; rotating spindle apparatus Available in a digital repository NRGL
Vliv druhu a dávky polymeru na vlastnosti modifikovaných pojiv

Diplomová práce se se zabývá vlastnostmi polymerem modifikovaných pojiv s různými dávkami polymeru. Teoretická část práce popisuje historii použití asfaltů, získávání asfaltů z ropy a chování polymeru ...

Dostál, Filip; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel
Hrachovinová, Petra; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
2020 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci ve městě Litovel v Olomouckém kraji. Součástí práce je analýza dopravních módů zejména silniční dopravy, cyklistické dopravy, parkování a návrh jejich optimalizace. V první části práce je popsán stávající dopravní stav ve městě Litovel, zjištění dopravního zatížení dle Celostátního sčítání dopravy a stupně automobilizace z veřejných databází provozovaných orgány státní správy České republiky. Dále práce řeší místa s častou nehodovostí, zjištění jejich rizik vedoucích ke vzniku dopravních nehod a návrh opatření pro zlepšení komfortu a bezpečnosti účastníků provozu. V rámci kapitol o parkování jsou v různých oblastech města, rozdělených dle funkčního využití, vyhledány nedostatky parkovacích míst a následně zpracovány jejich optimální řešení. V poslední části diplomové práce se kapitoly věnují cyklotrasám vedeným na území města, vyhledávání konkrétních míst s nedokonalostmi a konceptu jejich řešení. This diploma thesis focuses on the traffic situation in the town of Litovel in the Olomouc Region. Analysis of transport modes, especially road transport, cycling transport, parking and a proposal of their optimization, is the content of this thesis. The first part of the thesis describes the current traffic situation in the town of Litovel, the determination of traffic load according to the Nationwide Traffic Census and the degree of automation as per public databases operated by authorities of the state administration of the Czech Republic. Furthermore, the thesis deals with localities of frequent accident rates, the determination of their risks leading to traffic accidents, and it proposes measures to improve the comfort and safety of road users. In the chapters devoted to parking in various areas of the town, divided according to their functional use, the deficiencies of parking spots are discovered and subsequently their optimal solutions are elaborated. The last part of this thesis deals with cycle routes in the town, it searches for specific places with imperfections and the concept of their solution. Keywords: Doprava; intenzita dopravy; nehodovost; zvýšení bezpečnosti; silniční doprava; cyklistická doprava; doprava v klidu; město; Litovel; Transport; intensity of transport; accident rate; improvement of road safety; road transport; cycling; parking; city; Litovel Available in a digital repository NRGL
Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel

Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci ve městě Litovel v Olomouckém kraji. Součástí práce je analýza dopravních módů zejména silniční dopravy, cyklistické dopravy, parkování a návrh jejich ...

Hrachovinová, Petra; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Detekce živosti ruky
Vanický, Jozef; Kanich, Ondřej; Sakin, Martin
2020 - Slovak
Táto práca rieši problém bezpečnosti biometrických systémov využívajúcich biometrický údaj ruky. Zameriava sa na absenciu detekcie živosti pri verifikácii vzorku biometrickým systémom. Riešenie práce ponúka rozšírenie bezkontaktných biometrických systémov o systém detekcie živosti, ktorý využíva špecifických vlastností ľudskej kože a jej reakcií na určité vlnové dĺžky viditeľného spektra elektromagnetického žiarenia. V práci sa analyzujú reakcie kože na špecifické vlnové dĺžky viditeľného spektra, pričom sú porovnávané s reakciami anorganických materiálov, ktoré napodobujú ruku. Výsledkom práce je návrh a implementácia algoritmu detekcie živosti, ktorý dokáže na základe analýzy sady fotografií ľudskej dlane, ktorá bola vystavená štyrom vlnovým dĺžkam viditeľnej časti elektromagnetického spektra, úspešne rozpoznať ruku od falzifikátu s priemernou mierou presnosti 82,20 %. This thesis solves the security problem of biometric systems which uses biometric data of a hand. It focuses on the absence of liveness detection during verification of a sample by the biometric system. In result this thesis offers to extend the contactless biometric systems by a system of liveness detection, which utilizes specific properties of human skin and its reactions to certain wavelengths of the visible spectrum of electromagnetic radiation. Reactions of the skin on the specific wavelengths of visible spectrum are analyzed and compared with the reactions of inorganic materials which imitates the hand. Outcome of this thesis is a design and implementation of a liveness detection algorithm, which can, based on the analysis of a set of photographs of the human palm, which was exposed to four wavelengths of a visible part of the electromagnetic spectrum, successfully recognize a hand from a counterfeit with an average accuracy rate of 82.20 %. Keywords: liveness detection; hand; wavelength; skin; radiation; visible light; visible spectrum; biometry; contactless detection Available in a digital repository NRGL
Detekce živosti ruky

Táto práca rieši problém bezpečnosti biometrických systémov využívajúcich biometrický údaj ruky. Zameriava sa na absenciu detekcie živosti pri verifikácii vzorku biometrickým systémom. Riešenie práce ...

Vanický, Jozef; Kanich, Ondřej; Sakin, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Proceduralní generování planet
Fusek, Petr; Polášek, Tomáš; Starka, Tomáš
2020 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací jednoduše rozšiřitelné knihovny pro vytváření generátorů procedurálních povrchů planet. Cílem knihovny je umožnit použití původně dvourozměrných metod procedurálního generování map pro generování kontextuálně bohatého povrchu planet. Knihovna klade důraz na rozšiřitelnost a jednoduchost práce s generovaným povrchem. Umožňuje uživateli si vytvářet a parametrizovat vlastní generátory a využívat v nich vlastní algoritmy. Obsahuje také implementovaný generátor planetární výškové mapy, který využívá zjednodušeného modelu simulace kolizí tektonických plátů a tím generuje povrch s topologií obsahující pohoří, zálivy a souostroví. Takovýto povrch by měl vykazovat vizuální výsledky bližší realitě, nežli umožňuje klasický přístup s užitím procedurálních šumů. Knihovna je implementována společně s vizualizační aplikací prezentující vygenerované povrchy a umožňuje nastavit všechny možné vstupy generátoru pomocí GUI. This bachelor's thesis deals with the design and implementation of an easily extensible library for creating generators of procedural planet surfaces. The aim of the library is to enable the use of originally two-dimensional methods of procedural map generation to generate a contextually rich planet surface. The library emphasizes the extensibility and simplicity of working with the generated surface. It allows the user to create and parameterize their own generators and use their own algorithms in them. It also includes an implemented planetary elevation map generator that uses a simplified model of simulating tectonic plate collisions to generate a surface with a topology containing mountains, bays and archipelagos. Such a surface should show visual results closer to reality than the classical approach using procedural noises allows. The library is implemented together with a visualization application presenting the generated surfaces and allowing to set all possible inputs of the generator using the GUI. Keywords: cubemapy; procedurální mapy; procedurální generování; procedurální textury; planety; planetární povrchy; planetární terén; tektonika; Voroného diagramy; C++; OpenGL; cubemaps; procedural maps; procedural generation; procedural textures; planets; planetary surfaces; planetary terrain; tectonics; Voronoi diagrams; C++; OpenGL Available in a digital repository NRGL
Proceduralní generování planet

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací jednoduše rozšiřitelné knihovny pro vytváření generátorů procedurálních povrchů planet. Cílem knihovny je umožnit použití původně dvourozměrných ...

Fusek, Petr; Polášek, Tomáš; Starka, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Transmission of Digital Information over Audio
Bujnovský, Michael; Malenovský, Vladimír; Černocký, Jan
2020 - English
Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu protokolu zapouzdřující data. Velkou částí práce jsou testy úspěšnosti přenosu za užití různých nastavení frekvencí a prostředí. Na základě výsledků testů je implementovaná uživatelská aplikace, umožňující demonstraci systému. The aim of this work is to transfer binary information between two devices just by usage of sound. The work starts with the analysis of existing solutions. Following by descriptions of different modulation techniques, synchronization and own protocol used in application. Significant part of the work is a test of transmission success rate in different setting of frequencies and environments. Based on results, I programmed user-friendly application showing system. Keywords: audio qr; communication; sound; modulation; synchronization; microphone; QPSK; BER; digital; audio qr; komunikace; zvuk; modulace; synchronizace; mikrofon; QPSK; BER; digitální Available in a digital repository NRGL
Transmission of Digital Information over Audio

Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se ...

Bujnovský, Michael; Malenovský, Vladimír; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Dvoudimensionální konečné automaty a jejich aplikace
Švač, Dominik; Kocman, Radim; Meduna, Alexandr
2020 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce je zadefinovať nový typ dvojrozmerného konečného automatu, ktorý je schopný rozpoznať objekty zo vstupného obrázka. Automat je zameraný na rozpoznávanie dopravných značiek, konkrétne rýchlostné obmedzenia na rýchlosť 50,70 a 80 km/h. Pozostáva z troch častí. Spúštajú sa postupne. Výsledkom je množina nájdených značiek na obrázku. The goal of this bachelor thesis is to define a new type of two-dimensional finite state automata that is able to recognize objects from the input image. Automata is focused on the recognition of traffic signs, specifically speed limits for speeds of 50, 70 and 80 km / h. It consists of three parts. All parts run sequentially. The result is a set of marks found in the image. Keywords: automata; two-dimensional finite automata; traffic signs; C ++; object recognition methods Available in a digital repository NRGL
Dvoudimensionální konečné automaty a jejich aplikace

Cieľom tejto bakalárskej práce je zadefinovať nový typ dvojrozmerného konečného automatu, ktorý je schopný rozpoznať objekty zo vstupného obrázka. Automat je zameraný na rozpoznávanie dopravných ...

Švač, Dominik; Kocman, Radim; Meduna, Alexandr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Systémy převodníků a jejich aplikace
Boros, Adrián; Dvořák, Tomáš; Meduna, Alexandr
2020 - Slovak
Táto práca zavádza novú variantu prekladateľských zariadení. Navrhujeme nový formálny model založený na prepojení niekoľkých spolupracujúcich zásobníkových prevodníkoch. Tento nový model sa nazýva systém prevodníkov. Princíp činnosti týchto systémov je podobný činnosti kooperujúcich distribuovaných (CD) gramatických systémov, umožňujúcich spoluprácu viacerých gramatík nad spoločnou vetnou formou. Ďalej sa práca zaoberá vyjadrovacou silou tohto formálneho modelu. Hlavným výsledkom je aplikácia, ktorá prekladá aritmetické výrazy z infixovej do postfixovej notácie. This thesis introduces a new variant of translation devices. We propose a new formal model based on the interconnection of several cooperating pushdown transducers. This new model is called transducer system. The principle of operation of these systems is similar to the cooperating distributed (CD) grammar systems, enabling a cooperation of several grammar over a common sentential form. Furthermore, the thesis deals with the computational power of this formal model. The main result is an application that converts arithmetic expressions from infix to postfix notation. Keywords: Pushdown transducers; transducer system; grammar system; CD GS; arithmetic expression; postfix notation Available in a digital repository NRGL
Systémy převodníků a jejich aplikace

Táto práca zavádza novú variantu prekladateľských zariadení. Navrhujeme nový formálny model založený na prepojení niekoľkých spolupracujúcich zásobníkových prevodníkoch. Tento nový model sa nazýva ...

Boros, Adrián; Dvořák, Tomáš; Meduna, Alexandr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Odhad impulsní odezvy místnosti z řečového signálu
Gregor, Adam; Szőke, Igor; Černocký, Jan
2020 - English
Jakýkoliv zvuk šířící se místností je zkreslen impulsní odezvou této místnosti. Měření těchto impulsních odezev bylo vždy důležitou úlohou akustiky, která v dnešní době ještě nabyla na důležitosti, díky možnosti požití impulsních odezev při augmentaci dat pro účely trénování automatických rozpoznávačů řeči. Standardně je impulsní odezva místnosti měřena za pomoci čisté a zkreslené formy zvukového signálu. To je však v praxi nepraktické (například u domácích asistentů či chytrých domů), neboť zde je k dispozici jen zkreslený signál. Tato bakalářská práce se zabývá odhadem impulsní odezvy "naslepo, pouze pomocí zkresleného řečového signálu. Nejdříve jsme za použití datasetu BUT ReverbDB re-implementovali standardní techniky pro měření impulsní odezvy z čistého/zkresleného signálu. Poté jsme testovali dvě techniky odhadující impulsní odezvu místnosti pouze ze zkreslené řeči.  První technika k tomu používá impulsní fonémy ve zkreslené řeči, u kterých se předpokládá, že se podobají impulsním odezvám místností. Bylo testováno průměrování a dekonvoluce těchto fonémů za účelem zvýšení kvality a robustnosti odhadu. Druhá technika využívá regresní neuronové sítě generující impulsní odezvy místností z řeči na vstupu. Ačkoliv žádná z navrhovaných technik nedosahuje odhadů na úrovni standardních měření, mají tyto odhady potenciál při augmentaci dat pro trénování automatických rozpoznávačů řeči. When travelling in a room, any sound is distorted by a room impulse response (RIR). Determining RIR has always been an important task in acoustics, but nowadays, it is even more important, as RIR can be used to augment data for training automatic speech recognition (ASR) systems. Classically, a RIR is estimated from a pair of clean and reverberated sound signals. This is however not practical for real scenarios (such as personal assistants, smart homes, etc.), as the clean signal is not available. The aim of the bachelor thesis is to investigate ''blind'' RIR estimation only from a reverberated speech signal. We have used the BUT ReverbDB data set and first, re-implemented techniques for classical clean-reverberated signals estimation of RIRs. Then, we investigated two techniques for RIR estimation only from a reverberated signal. The first technique uses reverberated impulse-like phonemes in speech which are expected to resemble RIR. Averaging and deconvolution of these phonemes were tested to improve the quality and robustness of the estimation. The second technique makes use of a regression neural networks trained to produce the RIR from a speech input. Although none of the techniques reaches the quality of classical measurement, the estimated RIRs have the potential to help in augmenting data for ASR system training. Keywords: Room Impulse Response Estimation; Speech signal; Odhad Impulsní odezvy místnosti; Řečový signál Available in a digital repository NRGL
Odhad impulsní odezvy místnosti z řečového signálu

Jakýkoliv zvuk šířící se místností je zkreslen impulsní odezvou této místnosti. Měření těchto impulsních odezev bylo vždy důležitou úlohou akustiky, která v dnešní době ještě nabyla na důležitosti, ...

Gregor, Adam; Szőke, Igor; Černocký, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases