Number of found documents: 2035
Published from to

Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století
Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
2018 - Czech
Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu můžeme sledovat vliv sociokulturních a politických událostí na vývoj baletního umění v zemích bývalého Sovětského svazu. První část práce se soustředí na uměleckou tvorbu choreografů od sedmdesatých let 20. století do dnešní doby. Druhá část je zaměřená na jejich díla vzniklá v polovině devadesátých let. Závěr práce poukazuje, v jaké míře byla umělecká tvorba ovlivněna politickými změnami. This work is about three famous personalities of the Soviet ballet in the second half of the 20thcentury; Valentin Yelizariev, Dmitry Bryancev and Boris Eifman. Through their works we can see an influence of social, cultural and political events on the progression of ballet and art in the countries of Post Soviet Union. The first part of the work focuses on art works of choreographers from the '70s of the 20th century till nowdays. The second part focuses on their works made in the middle of the '90s. The end of the work shows how their works were influ-enced by political changes. Keywords: choreografie; balet Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století

Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu ...

Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nová média v práci s divadelním publikem
Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
2018 - Czech
Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny hlavní platformy online komunikace. Následuje komparativní analýza komunikace pěti českých divadel na sociálních sítích – jedná se o Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo v Olomouci a Klicperovo divadlo v Hradci Králové. V další části je pak vyhodnocen výzkum publika Jihočeského divadla s důrazem na online komunikaci a participaci, který byl realizován ve spolupráci s tímto divadlem. Na základě tohoto výzkumu a komparativní analýzy jsou v práci formulována doporučení pro komunikační strategii Jihočeského divadla. This diploma master thesis deals with the use of new media and implementation of current online communication trends in the czech theatre environment. The first part defines most important terms and describes the features of the main platforms in online communication. Than follows a comparative analysis of the social media communication of five czech theatres - Jihočeské divadlo in České Budějovice, Slovácké divadlo in Uherské Hradiště, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo in Olomouc and Klicperovo divadlo in Hradec Králové. The next part presents the results of the online survey, which was carried out in cooperation with one of the analyzed theatres, Jihočeské divadlo. This research focused on online audience and their online and offline participation. Based on the research, some recomendations for the communication strategy of Jihočeské divadlo were formulated. Keywords: výzkum publika; online audience development; divadelní management; divadelní diváci; digitální média; Jihočeské divadlo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nová média v práci s divadelním publikem

Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny ...

Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - Czech
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Keywords: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové

Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Problematika fixace v herecké tvorbě
Vejdělek, Matěj; KUDLÁČKOVÁ, Jana; HLAVICA, Lukáš
2018 - Czech
V první kapitole své magisterské práce uvažuji o herectví, resp. o problematice fixace v herecké tvorbě jako o zakotvenosti v daných okolnostech jevištního aktu, v dialogu s mými představami o herectví a filozofickým pojetím člověka v příklonu k myšlenkám Martina Heideggera a nástinu jeho „Dasein”. V druhé kapitole se zaměřuji na své osobní poznatky ze studií i profesionální praxe v kontextu úvah kapitoly první. In the first chapter of my master's thesis I think about acting, resp. the problem of fixation in the actor's work as an anchor in the given circumstances of a stage act, in dialogue with my ideas of acting and the philosophical concept of the life of a creature, inclining towards the ideas of Martin Heidegger and outline of his "Dasein". In the second chapter, I focus on my personal experience of both studies and professional practice in the context of chapter one considerations. Keywords: herectví; filozofické myšlení; umělecká tvorba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematika fixace v herecké tvorbě

V první kapitole své magisterské práce uvažuji o herectví, resp. o problematice fixace v herecké tvorbě jako o zakotvenosti v daných okolnostech jevištního aktu, v dialogu s mými představami o ...

Vejdělek, Matěj; KUDLÁČKOVÁ, Jana; HLAVICA, Lukáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Herecká práce v projektovém divadle a v divadle s pravidelným provozem
Lurie, Michal; PAVELKA, Tomáš; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava
2018 - Czech
Jako téma své magisterské práce jsem vybral komparaci herecké práce v projektovém divadle a v divadle běžného provozu. V jednotlivých kapitolách popisuji průběh zkoušení inscenací v těchto odlišných prostředích. Popisuji rozdíly v chodu obou subjektů a jejich vliv na hereckou práci. Ve své práci se opírám zejména o své zkušenosti nabrané během působení v projektech a inscenacích v souboru Tygr v tísni a zkušenosti z první sezóny v angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy. As a topic of my master thesis, I chose the comparison of the actor's work in the project theater and the regular theater. In individual chapters, I describe the work in progress in these different environments. I describe the differences between both subjects and their influence on the actor's work. Keywords: projektové divadlo; nezávislé divadlo; institucionální divadlo; herectví Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Herecká práce v projektovém divadle a v divadle s pravidelným provozem

Jako téma své magisterské práce jsem vybral komparaci herecké práce v projektovém divadle a v divadle běžného provozu. V jednotlivých kapitolách popisuji průběh zkoušení inscenací v těchto odlišných ...

Lurie, Michal; PAVELKA, Tomáš; ŠIKTANCOVÁ, Jaroslava
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření
Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
2018 - Czech
Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových dokumentárních tvůrců ilustruje tematiku, možnosti a úskalí produkce a distribuce, jež fungují nezávisle na oficiální dokumentární produkci, vně cenzurního systému. Cenzurní systém médií v v pystém je v práci ná. ční. je v době hrami v roce a postrkování v současné ého nezávislého filmového festivalu v ce v ČLR je v práci popsán a ilustrován na klíčových zákonech a nařízeních, které regulují filmový průmysl, aby bylo patrné, vůči jakým mechanismům se musí dokumentární filmaři vymezovat. Práce také popisuje důležité festivaly a centra čínského nezávislého dokumentárního filmu, které byly postupně uzavřeny s nástupem nové vládnoucí garnitury. Jako důležitou práce vyzdvihuje i roli zahraničních festivalů coby alternativní možnosti distribuce čínských nezávislých dokumentárních filmů vzhledem k tomu, že současná situace žádnou oficiální distribuci filmů bez cenzurní „dračí pečetě“ neumožňuje. Zmiňuje se i o zahraničních archivech a stavu bádání na západních univerzitách. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, je typologie reakcí filmařů na danou situaci – od autocenzury po exil. V závěru se zmiňuje také o metodách kontroly v digitální éře. This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. Focusing on key filmmakers and their work, the thesis illustrates the obstacles and opportunities that independent filmmakers navigate when producing and distributing films outside of the system of censorship. The PRC’s censorship system is described in a short historical review which culminates in the recently-issued Censorship Law of 2017 and its practical provisions, thus clarifying the mechanisms of surveillance and regulation which affect how documentary filmmakers work. Important film festivals and centres of the independent documentary movement are described in chronological order, as well as the disappearance of such activities following the accession to power of the current ruling elite in 2012. Because recent conditions prohibit the free distribution of non-censored films, this thesis pays attention to important support provided by international documentary film festivals, their programmers and curators, and archivists and researchers from Western universities. Finally, the thesis analyzes filmmakers‘ reactions to the current situation, which range from ignorance and obedience, through self-censorship to protest resulting in imprisonment or exile. Finally, the thesis mentions the methods in totalitarian China of nowadays used in controlling the filmmakers and the complete society through digital technologies. Keywords: čínská kinematografie; dokumentární film; nezávislý film; cenzura; filmové festivaly a přehlídky Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření

Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových ...

Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek
Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
2018 - Czech
Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a jejich význam pro naši společnost. Díky analytické psychologii C. G. Junga a práce Josepha Campbella se tato práce pokouší najít klíč k tomu, jakým způsobem mohou filmy komunikovat psychologickou linkou namísto linky narativní. We see the film like a reality because our perception of the film is like a reality around us. Movie as a dream and like a dream has unique tools how describe our soul and unconscious processes. This advantage is a crucial for my research, how can be useful for understanding how our unconscious works. C. G. Jung and Joseph Campbell and his work helps me with looking for the answer. How can film speak to us through the psychological layer instead of the narrative layer. Keywords: francouzská kinematografie; americká kinematografie; psychoanalýza; analytická psychologie; filmová dramaturgie; analýzy filmových děl; Campbell, Joseph, 1904-1987; Jung, Carl Gustav, 1875-1961; Lynch, David, 1946- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek

Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a ...

Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší
Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
2018 - Czech
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, nejblíže se věnuje okolnostem vzniku a vydání souborného díla Bohuslava Martinů pro koncertantní housle (a violu). Vydání kompletních skladeb Bohuslava Martinů dosáhlo celosvětového úspěchu, proto připojuji části recenzí a kritik ze zahraničí. Následuje výčet nejsignifikantnějších sólových nahrávek, několik částí rozhovorů pro tuzemský tisk a v závěru práce uvádím interpretační analýzu nahrávky Brahmsova houslového koncertu D dur Op. 77 pana Matouška z roku 1988. This thesis introduces to its readers artistic and professional life of Bohuslav Matoušek, outstanding renowned czech violinist and pedagogue. It also describes his great successes in the field of music recordings, the most it zooms on recording and production of the complete works of Bohuslav Martinů for concertante violin (and viola). This extraordinary set of complete works by Martinů had a great success worldwide, because of that I also attach excerpts of reviews and critique from abroad. These are followed by listing the most significant solo recordings and some of the interviews for Czech press. At the very end this thesis contains an analysis of Mr. Matoušek‘s recording of the violin concerto in D major Op. 77 by Johannes Brahms from 1988. Keywords: housle; houslista; interpetace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, ...

Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Být korepetitorem
Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
2018 - Czech
Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si přečte práci celou nebo jen tu kapitolu, která se ho v blízké budoucnosti bude týkat a nemá třeba s tímto klavírním oborem moc zkušeností. Závěr práce je formou tří rozhovorů, ve kterých je zřetelně patrný rozdíl v očekávání různých nástrojových skupin a pěveckých tříd. Díky zkušenostem, které jsou nezbytnou součástí tohoto textu, možná až jeho hlavním přínosem, práce balancuje mezi objektivitou a nutnou dávkou subjektivních poznámek a pohledů. This thesis is a summary of what an accompanist does and how fulfiling and artisti cit can be. The reader can choose whether to read the whole thesis or jumb to a specific chapter for the less experienced. The last part contains of three interwiews – there one can sense the different approach of various instruments to accompany and singing. Thanks to my experience – which is the main benefit of this work, this thesis balances between objekjtivity and subjective remarks and views. Keywords: korepetice; klavírní spolupráce; komorní hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Být korepetitorem

Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si ...

Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Conductor's work in different types of ensembles
Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
2018 - Czech
This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ensemble comprises make this a rich subject for exploration. The reader will first discover several chapters that focus upon various definitions of the role of the conductor and upon the conductor’s functions, as well as upon the various types of musical ensembles. This will then permit the undertaking of the theme of how a conductor must deal differently with both amateur and professional musicians, as well as the subject of the conductor's craft and relationships with his musicians. Diplomová práce se zabývá profesí dirigenta a způsobem jeho práce s různými typy souborů. Rozmanitost a množství existujících hudebních útvarů, stejně jako specifika, které každý druh hudebního souboru tvoří, z něj činí bohatý předmět pro zkoumání. V prvních kapitolách se zaměřuji na různé definice role dirigenta a na funkce dirigenta, stejně jako na rozličné druhy hudebních souborů. To umožňuje odhalit odlišný přístup dirigenta a jeho práci s amatérskými či profesionálními hudebníky. Práce nejenom osvětlí náplň dirigentského řemesla, ale též vztahy dirigenta s hudebníky. Keywords: dirigent; orchestr; hudební soubory Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Conductor's work in different types of ensembles

This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ...

Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases