Number of found documents: 2051
Published from to

"Neither here nor there"
Hannon, Margaret; PŠENIČKA, Martin; RAISOVÁ, Michaela
2018 - Czech
Throughout this thesis I have been trying to clarify for myself what I am doing and why. I have had the profound privilege of being able to begin again. A poem captured what I felt about being in this liminal phase. I knew I wanted to explore what I was learning in DAMU fully and concretely. I needed to learn how to be still and wait. I realised how fundamental breathing is in connecting mind and body, and I learnt what a bane the ego can be. I mean ego in the colloquial, not psychoanalytical, sense. It is only by detaching from the criticisms, positive and negative, of others (including mine) that I have any hope of cultivating my own voice. I wrote out of myself and through the process of writing I was more open to the lessons I was being taught every day in classes, and readings. The secret lies in not caring whether I am great or not. Being great is not what is important. Being your self is. As a teacher said, ‘It is difficult, and very easy.’ I finally came to the point when I had written about myself enough. It is time to locate the centre of attention in the world, the audience. Ve své diplomové práci se snažím si objasnit, čemu se věnuji a proč. Měla jsem ohromné štěstí, že jsem mohla v životě začít znova. V jedné básni se podařilo zachytit, co jsem v této fázi cítila. Věděla jsem, že chci plně a do hloubky zkoumat to, co jsem studovala na DAMU. Potřebovala jsem se naučit, jak být v klidu a čekat. Uvědomila jsem si, že dech je zcela zásadně spjat s myslí a tělem a přišla jsem na to, jaké trápení může působit ego. Nemyslím tím ego v psychoanalytickém pojetí. Mám na mysli, jak je důležité se oprostit od kritiky, ať už pozitivní nebo negativní, druhých či mé vlastní. Bez tohoto kroku nelze kultivovat vlastní projev. Při psaní jsem vycházela ze sebe a skrze proces psaní jsem byla otevřenější vůči všemu, co jsem se učila na seminářích každý den. Tajemství tkví v tom, nestarat se o to, jestli jsem dobrá nebo ne. Není důležité být dobrá. Ale být sama sebou. Jak řekl jeden pedagog, „Je to těžké a velmi jednoduché.“ Nakonec jsem dospěla do bodu, kdy jsem o sobě napsala dost. Nyní je čas přemístit ohnisko pozornosti směrem do světa, k divákům. Keywords: herectví; lidské tělo; ego; dýchání Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
"Neither here nor there"

Throughout this thesis I have been trying to clarify for myself what I am doing and why. I have had the profound privilege of being able to begin again. A poem captured what I felt about being in this ...

Hannon, Margaret; PŠENIČKA, Martin; RAISOVÁ, Michaela
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+
Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
2018 - Czech
Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí a to jak ze strany producenta, tak se strany konzumenta. Je doplněna o detailní popis cílové skupiny na základě komparace dostupných sociologických výzkumů a o základní popis pěti doporučených pořadů, pro takovou konkrétní TPS. The output of this work is the basis of a creative producer group independent of the public service television and narrowly focused on the senior spectator. It contains a description of the TV environment both from the producer side and from the consumer side. A detailed description of the target group is added on the basis of a comparison of available sociological research and a basic description of the five recommended programs for such a particular production group. Keywords: televizní pořady; veřejnoprávní televize; senioři; filmoví diváci; práce producenta; Česká televize Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tvůrčí producentská skupina se zaměřením na diváka 65+

Výstupem této práce je základ tvůrčí producentské skupiny samostatně fungující v prostředí tuzemské televize veřejné služby a úzce zaměřené na seniorského diváka. Obsahuje popis televizního prostředí ...

Slivoňová, Juliána Silvie; KOPECKÝ, Čestmír; VLACH, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerová fotografie Běly Kolářové
Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
2018 - Czech
Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto technologického a vyjadřovacího postupu a kvalitativní souměřitelnost s postupy a projevy klasické kamerové fotografie. Tato „historie fotogramu“ vrcholí v rozvoji avantgardních fotografických experimentací, zejména v systematickém rozpracování Man Rayových „rayogramů“. Vůči avantgardnímu konceptu (dadaismus, Bauhaus, prvky grafického konstruktivismu) se vymezuje pojetí Běly Kolářové z počátku 60. let 20. století, jež tvoří vlastní téma práce. Specifické postupy a konkrétní výsledky její tvorby („umělé negativy“, „rentgenogramy kruhu“, „kresby světlem“) jsou sledovány v kontextu tvůrčích experimentací české umělecké scény té doby: vizuální poezie, koláže J. Koláře, český informel, neokonstruktivismus a geometrická abstrakce, skupiny Konfrontace a Křižovatka. Originalita přínosu Běly Kolářové je reflektována skrze analýzu interpretačních prací české kunsthistorie (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta aj.). Práce zdůrazňuje, čím se její tvorba fotogramů konvenčním klasifikacím vymyká a v čem konkrétně se vztahuje k neodvozeným tvůrčím zdrojům a konceptualizacím (M. Duchamp, R. Caillois, surrealismus, W. Benjamin). Z těchto komparativních aspektů vyplývají závěry zobecňující přínos a význam bezkamerové fotografie Běly Kolářové jako legitimní části dějin českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. The first part presents a brief summary of the historical genesis of cameraless photography in the context of the general history of photography. In line with G. Batchen's concept, the work emphasizes the autonomy of this technological and expressive process and qualitative comparability with the procedures and manifestations of classic camera photography. This "photographic history" culminates in the development of avant-garde photographic experiments, especially in the systematic development of Man Ray's "rayograms." Against the avant-garde concept (dadaism, Bauhaus, elements of graphic constructivism) is defined the concept of Běla Kolářová from the beginning of the sixties of the 20th century, which forms the very theme of the work. Specific procedures and concrete results of Běla Kolářová´s work ("artificial negatives", "X-rays of the circle", "light drawings") are observed in the context of the creative experiments of the Czech art scene of the time: visual poetry, J. Kolář's collages, Czech informel, neoconstructivism and geometric abstraction, „Confrontation“ and „Crossroad“ groups, etc. The originality of Kolářová's contribution is reflected through the analysis of the interpretation works of the Czech kunsthistory (J. Hlaváček, J. Valoch, K. Císař, J. Padrta and others). It is emphasized in what Kolářová's creation of photograms exceeds conventional classifications, and what specifically refers to non-derived creative resources and conceptualizations (M. Duchamp, R. Caillois, surrealism, W. Benjamin). From these comparative aspects, the conclusions are generalizing the contribution and importance of the cameraless photography of Běla Kolářová as a legitimate part of the history of Czech visual art of the second half of the 20th century. Keywords: fotogram; teorie fotografie; česká fotografie; fotografky; výtvarné umění; geometrická abstrakce (umění); 2. polovina 20. století; Kolářová, Běla, 1923-2010 Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bezkamerová fotografie Běly Kolářové

Úvodní část práce přináší stručné shrnutí historické geneze bezkamerové fotografie v kontextu obecných dějin fotografie. V souladu s koncepcí G. Batchena práce zdůrazňuje autonomii tohoto ...

Tomková, Zuzana; LEDVINA, Josef; DVOŘÁK, Tomáš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší
Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
2018 - Czech
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, nejblíže se věnuje okolnostem vzniku a vydání souborného díla Bohuslava Martinů pro koncertantní housle (a violu). Vydání kompletních skladeb Bohuslava Martinů dosáhlo celosvětového úspěchu, proto připojuji části recenzí a kritik ze zahraničí. Následuje výčet nejsignifikantnějších sólových nahrávek, několik částí rozhovorů pro tuzemský tisk a v závěru práce uvádím interpretační analýzu nahrávky Brahmsova houslového koncertu D dur Op. 77 pana Matouška z roku 1988. This thesis introduces to its readers artistic and professional life of Bohuslav Matoušek, outstanding renowned czech violinist and pedagogue. It also describes his great successes in the field of music recordings, the most it zooms on recording and production of the complete works of Bohuslav Martinů for concertante violin (and viola). This extraordinary set of complete works by Martinů had a great success worldwide, because of that I also attach excerpts of reviews and critique from abroad. These are followed by listing the most significant solo recordings and some of the interviews for Czech press. At the very end this thesis contains an analysis of Mr. Matoušek‘s recording of the violin concerto in D major Op. 77 by Johannes Brahms from 1988. Keywords: housle; houslista; interpetace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, ...

Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Být korepetitorem
Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
2018 - Czech
Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si přečte práci celou nebo jen tu kapitolu, která se ho v blízké budoucnosti bude týkat a nemá třeba s tímto klavírním oborem moc zkušeností. Závěr práce je formou tří rozhovorů, ve kterých je zřetelně patrný rozdíl v očekávání různých nástrojových skupin a pěveckých tříd. Díky zkušenostem, které jsou nezbytnou součástí tohoto textu, možná až jeho hlavním přínosem, práce balancuje mezi objektivitou a nutnou dávkou subjektivních poznámek a pohledů. This thesis is a summary of what an accompanist does and how fulfiling and artisti cit can be. The reader can choose whether to read the whole thesis or jumb to a specific chapter for the less experienced. The last part contains of three interwiews – there one can sense the different approach of various instruments to accompany and singing. Thanks to my experience – which is the main benefit of this work, this thesis balances between objekjtivity and subjective remarks and views. Keywords: korepetice; klavírní spolupráce; komorní hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Být korepetitorem

Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si ...

Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Conductor's work in different types of ensembles
Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
2018 - Czech
This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ensemble comprises make this a rich subject for exploration. The reader will first discover several chapters that focus upon various definitions of the role of the conductor and upon the conductor’s functions, as well as upon the various types of musical ensembles. This will then permit the undertaking of the theme of how a conductor must deal differently with both amateur and professional musicians, as well as the subject of the conductor's craft and relationships with his musicians. Diplomová práce se zabývá profesí dirigenta a způsobem jeho práce s různými typy souborů. Rozmanitost a množství existujících hudebních útvarů, stejně jako specifika, které každý druh hudebního souboru tvoří, z něj činí bohatý předmět pro zkoumání. V prvních kapitolách se zaměřuji na různé definice role dirigenta a na funkce dirigenta, stejně jako na rozličné druhy hudebních souborů. To umožňuje odhalit odlišný přístup dirigenta a jeho práci s amatérskými či profesionálními hudebníky. Práce nejenom osvětlí náplň dirigentského řemesla, ale též vztahy dirigenta s hudebníky. Keywords: dirigent; orchestr; hudební soubory Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Conductor's work in different types of ensembles

This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ...

Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ema Destinnová: Propojení osobního života s jejím profesním působením
Dobešová, Hana; MÁROVÁ, Libuše; BÁRTA, Martin
2018 - Czech
Cílem této práce je proniknout blíže do povahy světové pěvkyně Emy Destinnové a odhalit četné spojitosti mezi osobním životem a profesním působením této slavné pěvkyně. Nejdříve se zaměřuje na oblasti, které měly vliv na utváření osobnosti a následně i kariéry pěvkyně (povaha, zázemí, výchova, zájmy, osoby důležité pro rozvoj kariéry). Dále podrobně rozebírá významné pracovní i osobní vztahy pěvkyně s důrazem na častou vzájemnou propojenost mezi těmito dvěma oblastmi. Také se zaměřuje na aspekty osobnosti, jež způsobovaly vnitřní rozpolcenost pěvkyně, popisuje její potřebu klidu a samoty, ale také blízké osoby, následně je zde popsán intenzivní vztah s její společnicí a blízkou přítelkyní Marií Martínkovou. Velký důraz je v závěru práce kladen na výrazný povahový rys pěvkyně, jenž měl za následek úpadek její kariéry. Přínos práce je jednak v pochopení a vysvětlení některých událostí v profesním životě pěvkyně s ohledem na příčiny v životě osobním a naopak, hlavně pak ale v poznání, že není všechno zlato, co se třpytí. A že i hvězda světových rozměrů oplývající bohatstvím a slávou může prožívat své osobní peklo, aniž by o tom svět věděl či pro ni něco udělal, když nastane nouze (jako v závěru jejího života). The aim of this diploma thesis is to penetrate closer to the nature of the world-famous opera singer Emmy Destinn (Ema Destinnová) and to reveal the connections between her personal life and her professional activity. Firstly, it focuses on areas that have influenced personality formation and consequently the career of the singer (nature, background, education, interests, career development). It also discusses in detail the important work and personal relationships of the singer with the emphasis on the frequent interconnection between these two areas. She also focuses on aspects of the personality that caused the inner solitude of the singer, describes her need for peace and loneliness, but also the close person, and then describes an intense relationship with her companion and her close friend, Maria (Marie) Martínková. At the end of the work, great emphasis is placed on the significant characteristic of the singer, which led to the decline of her career. The benefit of this thesis is in the understanding and the explanation of some events in the professional life of the singer with regard to the causes in the personal life and vice versa, but mainly in the knowledge that all that glitters is not gold. And that a world-class star with her wealth and glory can experience her own hell without the world knowing it or doing anything about it (as at the end of her life). Keywords: zpěv; opera; divadlo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Ema Destinnová: Propojení osobního života s jejím profesním působením

Cílem této práce je proniknout blíže do povahy světové pěvkyně Emy Destinnové a odhalit četné spojitosti mezi osobním životem a profesním působením této slavné pěvkyně. Nejdříve se zaměřuje na ...

Dobešová, Hana; MÁROVÁ, Libuše; BÁRTA, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Eugéne Ysaye - Sonáty pro housle solo op. 27 - interpretační rozbor sonát č. 3, 4, 5
Pěruška, Matouš; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2018 - Czech
O Eugenovi Ysaÿovi bylo napsáno mnohé, přesto se pokusím ve své práci ukázat, že i když do svých šesti sonát pro housle sólo op. 27 zanesl veškeré informace, které by stačily na jejich kvalitní odehrání, dává interpretovi nepřeberné množství možností ukázat. Přiblížím také přiblížit dobu tohoto slavného belgického houslisty, a to hlavně z pohledu houslové úrovně, která již v té době nastavila takovou laťku, že se ji bude jen těžko překonávat. There have been numerous texts written about Eugene Ysaÿe. In my thesis, I will try to show that although in his six sonatas for solo violin op. 27, there are all the information necessary to play the sonatas well, however, he still leaves the interprets an infinite number of possibilities how to show their fantasy. Also, I will try to give an insight into the period of the famous Belgian violinist, especially from the violin’s point of view. He set the bar so high, it will be very difficult to surpass. Keywords: interpretační rozbor; housle Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Eugéne Ysaye - Sonáty pro housle solo op. 27 - interpretační rozbor sonát č. 3, 4, 5

O Eugenovi Ysaÿovi bylo napsáno mnohé, přesto se pokusím ve své práci ukázat, že i když do svých šesti sonát pro housle sólo op. 27 zanesl veškeré informace, které by stačily na jejich kvalitní ...

Pěruška, Matouš; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Filharmonie Bohuslava Martinů - historie a současnost
Dedičová, Monika; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem Filharmonie Bohuslava Martinů, která v současné době patří k nejvýznamnějším orchestrům v České republice. Obsahuje také informace o městě Zlín - o jeho historii, současnosti a o vývoji hudebního života města. This diploma thesis deals with the origin and evolution of Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra which belongs to the most famous orchestras nowdays in the Czech Republic. The abstract contains also informations about city Zlín, its history, present days and the evolution of music and city´s musical life. Keywords: Filharmonie Bohuslava Martinů; festival; koncerty Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Filharmonie Bohuslava Martinů - historie a současnost

Tato diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem Filharmonie Bohuslava Martinů, která v současné době patří k nejvýznamnějším orchestrům v České republice. Obsahuje také informace o městě Zlín - o ...

Dedičová, Monika; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů
Brogelová, Aneta; PIVODA, Radomír; ,
2018 - Czech
Diplomová práce „Flétna v díle západočeských soudobých skladatelů“ pojednává o životě, inspiraci a kompozičních metodách mladé generace soudobých plzeňských autorů. Součástí práce je rozbor vybraných flétnových skladeb. Tato práce si klade za cíl přiblížit a zdokumentovat současnou tvorbu pro flétnu potencionálním interpretům a zájemcům o soudobou hudbu. Diploma thesis „ Flute in the work of westbohemian contemporary composers“ discusses the life, inspiration and the methods of composing in young generation of recent pilsner authors. An analysis of selected pieces composed for flute is a part of this thesis. The goals of this thesis are to acquaint and to document recent works for flute for potentional interprets and for people interested into contemporary music. Keywords: flétna; soudobá hudba; skladatel; kompozice Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů

Diplomová práce „Flétna v díle západočeských soudobých skladatelů“ pojednává o životě, inspiraci a kompozičních metodách mladé generace soudobých plzeňských autorů. Součástí práce je rozbor vybraných ...

Brogelová, Aneta; PIVODA, Radomír; ,
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases