Number of found documents: 2514
Published from to

Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – listopad 2018
Červenka, Jan
2019 - Czech
V listopadovém šetření CVVM dotázaní posuzovali, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými skutečnostmi přesahujícími rámec republiky, jako je válka, epidemie, přírodní katastrofy a surovinová či ekonomická krize. Tyto dvě otázky byly letos doplněny otevřenou otázkou zjišťující, který stát v současné době představuje pro ČR bezpečnostní hrozbu. Dále pak šetření zkoumalo, jaká očekávání do budoucnosti mají čeští občané, pokud jde o ně a jejich blízké, o Českou republiku, Evropu a lidstvo jako takové. In November 2018, respondents had to assess security threats related to selected groups in the Czech Republic and they were also expressing views on threats by war, epidemics, natural disasters, economic crisis or resource crisis. These two questions were amended with an open question trying to find out, which countries represent a security threat for the Czech Republic. The survey also focused on expectations concerning the future of the personal life of citizens, the future of the Czech society and the future of the whole humankind. Keywords: security threats Fulltext is available at external website.
Veřejnost o svých obavách a bezpečnostních rizicích pro Českou republiku – listopad 2018

V listopadovém šetření CVVM dotázaní posuzovali, jak velkou hrozbu představuje působení vybraných skupin na území ČR. Zjišťovány byly rovněž názory veřejnosti na reálnost ohrožení určitými ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Volební model v lednu 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
V šetření realizovaném v lednu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu. Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in January 2019, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: political Parties; Chamber of Deputies; election Fulltext is available at external website.
Volební model v lednu 2019

V šetření realizovaném v lednu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

Důvěra vybraným institucím v červnu 2019
Červenka, Jan
2019 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. In June 2019 within the regular survey, the Public Opinion Research Centre (CVVM) questioned respondents about their confidence in the Ombudsman, the Constitutional Court, and the Supreme Audit Office. Keywords: Ombudsman; Constitutional Court; Supreme Audit Office Fulltext is available at external website.
Důvěra vybraným institucím v červnu 2019

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2019 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují některým institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – duben 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V dubnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, odhadovali, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí a z jaké příčiny a také uváděli, jaké důvody je vedou k tomu, aby potraviny nevyhazovali. V další části jsme se zaměřovali na nákupní a spotřební chování respondentů, konkrétně jsme zjišťovali, kde a jak často nakupují, kolik za nákup potravin přibližně utratí, zda při nakupování používají nákupní seznam či zda je ovlivňují speciální nabídky (např. 1+1 zdarma, XXL balení, poloviční cena). In April 2019 Public Opinion Research Centre AV ČR examined the attitudes declared by the Czech public to the basic dimensions of the issue of food wastage. Respondents evaluated the urgency of this problem, estimated amount of food thrown away in the household and for what reason and they also state reasons for not throwing away food. In the next section, we focused on therespondents' habits associated with food, specifically where and how often they buy, how much they spend monthly on buying food, whether they use a shopping list or whether they are affected by special offers (e.g. 1+1, XXL packaging, half price). Keywords: food wast; food habits Fulltext is available at external website.
Spotřeba a plýtvání potravinami jako sociální problém – duben 2019

V dubnovém výzkumu CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo postoje české veřejnosti k plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, odhadovali, kolik potravin jejich domácnost ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – duben 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V rámci svého dubnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali – zda dokonalé, či méně dokonalé a zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali důvody, které by je vedly k této volbě. Jedna z otázek byla zaměřena i na to, kdo podle respondentů rozhoduje o tom, jaké ovoce a zelenina se dostanou na pulty obchodních řetězců. Posledním bodem byl pak jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci. As a part of its April survey, CVVM asked respondents several questions about food and, above all, food waste. Part of this block was constituted of questions dedicated to the purchase of visually not quite perfect fruit and vegetables. The respondents were specifically expressing what foods they would choose if they had possibility to choose from - whether perfect or less perfect and whether they would even think about the appearance of the selected vegetable or fruit. They also chose the reasons that would lead them to this choice. One of the questions was also focused on who, according to the respondents, decides which fruit and vegetables are going to get into the counter at the shops. The last point was respondents´ estimation of wasted food share due to visual imperfections towards total production.\nAccording to results of the research, Czech consumers would prefer visually perfect fruit and vegetables before those with imperfections. This type of food have elected 55% of respondents. Among possible reasons that lead them to prefer perfect food, people chose mainly easier cutting and cleaning. Many respondents also think that buying visually perfect food is commonly normal Keywords: food wast; food habits Fulltext is available at external website.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – duben 2019

V rámci svého dubnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo neměl existovat, jednak zjišťovaly, nakolik lidé souhlasí, nebo nesouhlasí s různými konkrétními výroky o trestu smrti. In its May survey, the Public Opinion Research Centre examined attitudes of Czech citizens towards the death penalty. 50% of respondents hold the view the death penalty should exist in the Czech Republic, 41% oppose it. Since 1992, when it was 76%, support of the existence of the death penalty decreased on two thirds, while opposition to the death penalty (13% in 1992) more than trippled. Keywords: death penalty Fulltext is available at external website.
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019

Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019
Spurný, Martin
2019 - Czech
V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou konzumaci některých návykových látek, konkrétně tabáku, alkoholu, léků proti bolesti nebo na uklidnění, konopných drog (např. marihuana, hašiš) a drog jako je extáze, pervitin a heroin. In May 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to consumption of addictive narcotics and drugs. Respondents evaluated moral acceptability of consumption of tobacco, alcohol, pain pills, sleeping pills or tranquilizers, hemp drugs and drugs such as ecstasy, heroin and pervitin. Keywords: narcotics; drugs; addiction Fulltext is available at external website.
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019

V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2019

Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo několik otázek týkajících se problematiky dluhů a zadlužení. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak názor na míru zadlužení České republiky jako státu. Vzhledem k oběma těmto oblastem pak byla dotázaným položena otázka, zda současná míra zadlužení země i občanů představuje problém z pohledu české veřejnosti. In January 2019, the Public Opinion Research Centre investigated views on the problem of indebtment. We surveyed the opinion on the level of indebtment among the Czech citizens and on the level of indebtment of the Czech state. With regard to these two fields of indebtment, we also asked questions about how serious a problem the current level of indebtment poses to the Czech people. Keywords: indebtment Fulltext is available at external website.
Názor na zadlužení obyvatel a státu – leden 2019

V lednovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo několik otázek týkajících se problematiky dluhů a zadlužení. Zjišťován byl kromě jiného jednak názor na míru zadlužení běžných občanů ČR, jednak ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Na co si lidé půjčili, co v současnosti splácejí a jak snadno – leden 2019
Tuček, Milan
2019 - Czech
V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na to, zda si v posledních deseti letech na něco půjčili, jaké půjčky v současné době splácejí, následně na subjektivně vnímané potíže se splácením půjček u těch, kteří nějaké peníze dluží, a na důležitost vytváření si finančních rezerv. In January 2019 survey the Public Opinion Research Centre examined a set of issues relating to money lending and debt repayment. Respondents were specifically asked whether they had borrowed anything in the last ten years, what loans they are currently repaying, those who owe money were asked, whether it is difficult, or easy to be repaying their loans, and how they evaluate the importance of generating financial reserves in their household. Keywords: lending; debt repayment Fulltext is available at external website.
Na co si lidé půjčili, co v současnosti splácejí a jak snadno – leden 2019

V rámci lednového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se půjčování si peněz a splácení dluhů. Respondenti byli konkrétně dotazováni na to, zda si v posledních deseti letech ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2019
Hanzlová, Radka
2019 - Czech
V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojenými s rodinnou politikou a k otázce zavedení obědů zdarma. In February 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to social policy of families. Respondents evaluated overall approach of the Czech government to social situation of families with children in the Czech Republic. Next citizens commented on specific measures related to family policy and the issue of introducing free lunches for children in kindergartens and primary schools. Keywords: social policy; family Fulltext is available at external website.
Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – únor 2019

V rámci únorového šetření Naše společnost zařadilo CVVM i sadu otázek týkající se sociální politiky rodin. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases