Number of found documents: 111195
Published from to

Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech
Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity of pulegone and menthofuran and their effect on miRNA expression in human liver slices Monoterpenes are secondary plant metabolites, characterised by their odour, which have a positive impact on human body and are used not only in cosmetic and food industry, but also in medication. R-pulegone (PUL) and its metabolite R-menthofuran (MF) are the most represented in plants of genus Mentha (Mint), with higher doses of these substances exerting certain risk of hepatotoxicity. The aim of this thesis was to assess the concentration, at which the viability of liver cells decreases and also to observe the changes in individual microRNA expression as a result of influence of PUL, MF and paracetamol, as the reference compound. Five samples of human liver obtained from patients of both genders and at age of 57 to 73 years represented biological material for hepatotoxicity testing. The samples were stored in Euro-Collins solution and subsequently cut into precision-cut liver slices with thickness of 150- 170 µm, placed to 12-well plate and put into incubation medium with the tested substances for 24 hours. The... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bibiána Lancošová Školiteľ: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Názov diplomovej práce: Toxicita pulegónu a mentofuránu a ich vplyv na expresiu miRNA v ľudských pečeňových rezoch Monoterpény ako sekundárne rastlinné metabolity charakteristickej vône majú pozitívny vplyv na ľudské telo a uplatňujú sa nielen v kozmetickom a potravinárskom priemysle, ale aj pri liečení. R-pulegón (PUL) a jeho metabolit R-mentofurán (MF) sú najviac zastúpené v rastlinách rodu Mentha (Mäta), pričom vyššie dávky týchto látok vykazujú isté riziko hepatotoxicity. Cieľom tejto práce bolo stanoviť koncentráciu, pri ktorej dochádza k zníženiu životaschopnosti pečeňových buniek, a taktiež sledovať zmeny expresie jednotlivých mikroRNA pôsobením PUL, MF a paracetamolu ako referenčnej látky. Biologickým materiálom na testovanie hepatotoxicity bolo 5 ľudských vzoriek pečene získaných od pacientov oboch pohlaví vo veku 57 až 73 rokov. Vzorky boli uchovávané v Euro- Collins roztoku a následne nakrájané na ultratenké tkaninové rezy s hrúbkou 150-170 µm, umiestnené do 12-jamkovej dosky a vložené do inkubačného média na dobu 24 hodín s testovanými látkami. Toxicita bola stanovená meraním hladiny ATP, zmeny expresie pomocou qPCR. PUL preukázal... Available in a digital repository NRGL
Toxicita pulegonu a menthofuranu a jejich vliv na expresi miRNA v lidských jaterních řezech

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bibiána Lancošová Supervisor: doc. PharmDr. Boušová Iva, Ph.D Title of diploma thesis: Toxicity ...

Lancošová, Bibiána; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Ústavní soud: negativní zákonodárce?
Večerka, Jiří; Antoš, Marek; Suchánek, Radovan
2019 - Czech
Constitutional Court: Negative Legislator? Abstract This diploma thesis deals with the question whether the Constitutional Court of the Czech Republic can be considered as a mere negative legislator in connection with deciding on proposals for annulment of laws or their individual parts according to Art. 87 par. a) of the Constitution or whether the Constitutional Court departs from this position and how. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part, while the author seeks to rely mainly on the actual decision-making practice of the Constitutional Court. In the theoretical part, the thesis deals with the concept of the negative legislator and its origin in the ideas of Hans Kelsen. Kelsen's concept of constitutional justice as a negative legislator is presented. In the following subchapters, the theoretical part is devoted to acquainting the reader with the decision-making of the Constitutional Court on petitions to annul laws or their individual parts. The thesis also describes the binding of judges in decision- making and their binding for other subjects. In the practical part, the thesis is divided into six individual chapters, each of which deals separately with one type of decisions that the Constitutional Court deviates from its position as a negative legislator. In each chapter... Ústavní soud: negativní zákonodárce? Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zdali lze Ústavní soud České republiky považovat, v souvislosti s rozhodováním o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých částí dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, za pouhého negativního zákonodárce, nebo z této pozice Ústavní soud vykračuje a jakým způsobem. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž se autor snaží vycházet zejména ze samotné rozhodovací praxe Ústavního soudu. V teoretické části se práce zabývá pojmem negativního zákonodárce a jeho původem v myšlenkách Hanse Kelsena. Kelsenovo pojetí ústavního soudnictví jakožto negativního zákonodárce je představeno. V následujících podkapitolách se teoretická část věnuje seznámení čtenáře s rozhodováním Ústavního soudu o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých částí. Práce popisuje také vázanost soudců při rozhodování a jejich závaznosti pro další subjekty. V praktické části, je pak diplomová práce rozdělena na šest jednotlivých kapitol, z nichž se každá samostatně věnuje jednomu typu rozhodnutí, jimž Ústavní soud ze své pozice negativního zákonodárce vybočuje. V každé kapitole je podrobněji rozebrán jeden autorem vybraný zástupný nález, a krom kapitoly poslední, je pak doplněn o nálezy podobné, za účelem zobecnění dané... Keywords: ústavní soud; negativní zákonodárce; derogace; constitutional court; negative legislator; derogation Available in a digital repository NRGL
Ústavní soud: negativní zákonodárce?

Constitutional Court: Negative Legislator? Abstract This diploma thesis deals with the question whether the Constitutional Court of the Czech Republic can be considered as a mere negative legislator ...

Večerka, Jiří; Antoš, Marek; Suchánek, Radovan
Univerzita Karlova, 2019

Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin
Zozul'áková, Michaela; Bunc, Václav; Nosek, Martin; Krobot, Alois
2019 - Czech
Title: Climbing in children and youth: acute physiological responses to climbing and their implications for upper body strength. Objectives: The aim of this thesis was to determine the physiological responses of children and youth to climbing and its implications for upper body strength. Methods: One hundred and twelve children (aged 9,8 ± 1,4 years) participated across two studies. Study one (91 children) explored the effects of climbing on upper body strength, with the aid of a battery of climbing specific tests (bent arm hang on the trapeze, finger hang on the wooden bar and maximal hand grip with the manual dynamometer). These tests were designed for the measurement of the key muscle groups involved in climbing. Study two (21 children) assessed acute physiological response to climbing using the indirect calorimetry method. Energy expenditure was used as an indicator of the climbing skills and to express the total climbing work completed. Study two lasted for 16 weeks, during this time the children underwent three measurements. Instructors recorded the routes climbed and their difficulty during each session. The period of the study corresponded with the duration of the climbing course for children during the school year. The results of the acute physiological response of children during climbing... Název: Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin Cíle: Cílem práce bylo stanovit fyziologickou odezvu organismu během lezení v reálných podmínkách a zároveň posoudit vliv lezení na rozvoj síly na příkladu horních končetin u dětí a mládeže. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 112 dětí ve věku 9,8 ± 1,4 let. Z toho u 91 dětí jsme zjišťovali vliv lezení na sílu horních končetin pomocí specifických lezeckých testů (výdrž ve shybu na hrazdě, výdrž ve visu na dřevěné liště a maximální sílu stisku ruky ručním dynamometrem). Všechny tři testy představují izolované měření svalových skupin, které se zapojují při lezeckém pohybu. U 21 dětí jsme zjišťovali akutní odezvu lezení pomocí metody nepřímé kalorimetrie. Energetická náročnost sloužila jako ukazatel lezecké dovednosti a energetický výdej byl použit k vyjádření celkové lezecké práce. Studie trvala 16 týdnů a během této doby děti podstoupily tři měření. Na každé hodině instruktoři zaznamenávali vylezené cesty a jejich obtížnost. Délka studie odpovídala době trvání lezeckého kurzu během školního roku. Pro analýzu výsledků akutní fyziologické odezvy organismu u dětí při lezení jsme použili opakovanou analýzu rozptylu (rANOVA) a pro hodnocení specifických lezeckých testů jsme použili... Keywords: děti a mládež; lezení; spotřeba kyslíku; energetická náročnost; energetický výdej; children and youth; climbing; oxygen consumption; energy expenditure; energy cost Available in a digital repository NRGL
Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin

Title: Climbing in children and youth: acute physiological responses to climbing and their implications for upper body strength. Objectives: The aim of this thesis was to determine the physiological ...

Zozul'áková, Michaela; Bunc, Václav; Nosek, Martin; Krobot, Alois
Univerzita Karlova, 2019

Nukleace v komplexních systémech
Kulveit, Jan; Demo, Pavel; Slanina, František; Vlček, Jaroslav
2019 - English
Title: Nucleation in complex systems Author: Jan Kulveit Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: prof. Pavel Demo, Institute of Physics of the Czech Academy ofSciences, Department of Optical Materials Abstract: We studied nucleation in progressively more abstract contexts and systems, starting from classical nucleation theory and ending with nucleation in complex networks. The cases studied include impurity nucleation in a solid matrix on several alkali halide crystals, where we determined formation energies for clusters, treated as defects, starting from single impurity-vacancy dipole and small aggregates to possible configurations of larger clusters. In the next part, we turn to the study of heterogeneous nucleation. While in the usual treatment of heterogeneous nucleation the surface energy is assumed to be homogenous, we ask the question what happens if we consider the surface energy to be heteroge- neous.Utilizing umbrella sampling computer simulations we find the nucleation barrier can be significantly lowered in the presence of surface heterogeneity, even if the average surface energy is kept constant. In the last part we study influence of clustering coefficient on phase transitions in scale-free networks, using forward flux sampling (FFS). Keywords: nucleation,... Název: Nukleace v komplexních systémech Autor: Jan Kulveit Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Vedoucí práce: prof. Pavel Demo, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Oddělění optických materiálů Abstrakt: V této práci studujeme nukleaci v postupně abstraktnějších kon- textech a systémech, počínaje klasickou teorií nukleace a konče nukleací v kom- plexních sítích. Mezi studované případy patří nukleace nečistot v pevné matrici na několika krystalech alkalických halogenidů, kde jsme stanovili formační en- ergie pro klastry, počínaje jednoduchým dipólem bez nečistot a malými agregáty až po možné konfigurace větších shluků. V další části se zaměříme na studium heterogenní nukleace. Zatímco v obvyklých modelech heterogenní nukleace se předpokládá, že povrchová energie je homogenní, ptáme se, co se stane, pokud budeme považovat povrchovou energii za heterogenní. S pomocí umbrella sam- pling zjišťujeme, že nukleační bariéra může být výrazně snížena v případě že povrch je heterogenní, i když je průměrná povrchová energie konstantní. V poslední části studujeme vliv koeficientu clusterování na fázové přechody v kom- plexních sítích pomocí FFS. Klíčová slova: nukleace, komplexní systémy,... Keywords: nukleace; komplexní systémy; fázové přechody; Isingův model; sítě; nucleation; complex systems; phase transitions; Ising model; networks Available in a digital repository NRGL
Nukleace v komplexních systémech

Title: Nucleation in complex systems Author: Jan Kulveit Institute: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences Supervisor: prof. Pavel Demo, Institute of Physics of the Czech Academy ...

Kulveit, Jan; Demo, Pavel; Slanina, František; Vlček, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro
Mazurková, Veronika; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Veronika Mazurková Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of rigorous thesis: Effect of selected sesquiterpenes on carbonyl reductase 1 activity in vitro Sesquiterpenes, the main components of plant essential oils, are integral parts of spices, traditional food and beverages. They are used in folk medicines, pharmaceutical industry as well as in cosmetics. Several sesquiterpenes possess interesting biological activities but they could interact with concurrently administered drugs via the modulation of activity and/or expression of drug-metabolizing enzymes. Enzyme carbonyl reductase 1 (CBR1) is one of the enzymes participating in the metabolism of a number of endogenous and xenobiotic compounds. One of the CBR1 substrates is chemotherapeutic agent doxorubicin, which is metabolized by this enzyme to the less effective metabolite doxorubicinol, which is responsible for the doxorubicin cardiotoxicity. The aim of this rigorous thesis was to find out the ability of five selected sesquiterpenes (i.e. valencene, β-caryophyllene oxide, α-humulene, cis-nerolidol and trans-nerolidol) to affect the activity of CBR1 in vitro. The effect of studied substances on the activity of this enzyme was... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Veronika Mazurková Konzultant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název rigorózní práce: Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro Seskviterpeny, hlavní složky rostlinných silic, jsou nedílnou součástí koření, tradičních jídel a nápojů. Jsou používány v lidové medicíně, farmaceutickém průmyslu i kosmetice. Některé seskviterpeny vykazují zajímavé biologické aktivity, ale mohou interagovat se současně podávanými léčivy prostřednictvím modulace aktivity a/nebo exprese enzymů metabolizujících xenobiotika. Enzym karbonylreduktasa 1 (CBR1) je jedním z enzymů, který se podílí na metabolismu mnoha endogenních a xenobiotických sloučenin. Jedním ze substrátů CBR1 je i chemoterapeutikum doxorubicin, který je tímto enzymem metabolizován na méně účinný metabolit doxorubicinol, který je však zodpovědný za kardiotoxicitu doxorubicinu. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zjistit schopnost pěti vybraných seskviterpenů (tj. valencen, β-karyofilenoxid, α-humulen, cis-nerolidol a trans-nerolidol) ovlivňovat aktivitu CBR1 in vitro. Vliv studovaných látek na aktivitu tohoto enzymu jsem sledovala jednak v cytosolické frakci získané z jater potkana a také na rekombinantně připravené lidské CBR1.... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných seskviterpenů na aktivitu karbonylreduktasy 1 in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Veronika Mazurková Supervisor: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Title of rigorous thesis: ...

Mazurková, Veronika; Boušová, Iva; Szotáková, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29
Junková, Martina; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
2019 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Junková Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Title: Effect of selected sesquiterpenes on antioxidant enzymes in the HT-29 cell line Colorectal cancer is one of the most common cancer type in Czech republic. The oncological treatment causes frequent side effects, what result in hard accepting by patients. There is also emerging resistance to classical chemotherapy (5-fluorouracil). During searching new alternatives, some promising natural substances became a subject of researches. The subtropical tree Myrica rubra and its extracts contain many biologically active substances, which are studied among others for their anti-cancer and antiproliferative effects. β-caryophyllene (BCP), β-caryophyllenoxid (CAO), α- humulene (HUM), trans-nerolidol (NER) and valencen (Val) belong to main sesquiterpenes in this essential oil Myrica rubra. In our study, effect of essential oil Myrica rubra, HUM and NER, in concentrations of 25 and 50 μg/ml, were examined after a 24-hours incubation of the HT-29 cell line on the activity of antioxidant enzymes, their transcription and amount of proteins. Monitored enzymes were glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GR),... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Junková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29 Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější nádorové onemocnění u nás. Jeho onkologická léčba sebou přináší i časté nežádoucí účinky, kvůli kterým je mnohdy pacienty špatně přijímána. Rizikem se jeví i objevující se rezistence na klasická chemoterapeutika (5-fluorouracil). Při hledání nových alternativ se staly předmětem zkoumání i některé slibně se jevící přírodní látky. Subtropický strom Myrica rubra a extrakty z něj získané obsahují mnoho biologicky aktivních látek, které jsou studovány mimo jiné pro své protirakovinné a antiproliferační účinky. Mezi hlavní seskviterpeny v silici listů M. rubra patří β-karyofylen (BCP), β-karyofylenoxid (CAO), α-humulen (HUM), trans-nerolidol (NER) a valencen (VAL). V naší práci byl zkoumán účinek silice M. rubra, HUM a NER v koncentracích 25 a 50 μg/ml po 24 hodinové inkubaci u buněčné linie HT-29 na aktivitu antioxidačních enzymů, jejich transkripci a množství proteinů. Sledovanými enzymy byly glutathionperoxidasa (GPx), glutathionreduktasa (GR), glutathion-S-transferasa (GST), katalasa (CAT),... Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných seskviterpenů na antioxidační enzymy u buněčné linie HT-29

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Martina Junková Tutor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Title: Effect of selected ...

Junková, Martina; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Paměť v pohraničí. Studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice
Wladyniak, Ludmila Maria; Hájek, Martin; Olechnicki, Krzysztof; Oláh, Gábor
2019 - English
Collective memory has recently become one of the most explored topics in the social sciences and has led to the emergence of a separate and independent subdiscipline called memory studies. The thesis investigates the awakening of collective memory in two borderlands of Central Europe: the former Sudetes region in the Czech Republic and the southern part of former East Prussia in Poland. The thesis provides an overview of the current theories about collective memory with a focus on the interactional and visual character of the studied phenomenon. In line with this, the thesis presents, discusses, and elaborates on research conducted in the two borderlands in 2016 and 2017. The aim of the research was to study the role and form of collective memory (shared remembrance) in ethnic, cultural, and historical borderlands. The contributions of the thesis are both methodological and theoretical. Firstly, the discussed research revealed that between particularly family-based communicative memory and official, institution-generated cultural memory, there is ritualised communicative memory, maintained through interactions among members of the borderland community (community of memory). Secondly, the thesis contributes to various studies within the interactionist paradigm and proves the usability of Goffman's... Keywords: collective memory; communicative memory; cultural memory; ritualised communicative memory; borderland; photo-elicitation method; visual sociology; face-work; interaction ritual; symbolic interactionism Available in a digital repository NRGL
Paměť v pohraničí. Studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

Collective memory has recently become one of the most explored topics in the social sciences and has led to the emergence of a separate and independent subdiscipline called memory studies. The thesis ...

Wladyniak, Ludmila Maria; Hájek, Martin; Olechnicki, Krzysztof; Oláh, Gábor
Univerzita Karlova, 2019

Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu
Oravcová, Anna; Kolářová, Marta; Heřmanský, Martin; Vašát, Petr
2019 - Czech
Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstract The dissertation focuses on the construction of authenticity in Czech rap music. It seeks to explore attributes based on which one can define a certain rap expression as the "real" one. The theoretical part includes the definition of the term subculture, main attributes of hip hop (sub)culture, and the definition of authenticity, the key concept of the dissertation. In dialogue with the findings of the hip hop studies of Western countries, this dissertation looks at the authenticity claims expressed in Czech rap music and the context and situations in which the question of authenticity of Czech rappers becomes important. The empirical part of the dissertation is based on the perspective of the insider research using a combination of qualitative methods: (1) semi structured interviews with twenty rappers (one of them female); (2) qualitative content analysis of selected rap lyrics; and (3) participant observation at different hip hop events. The research took place between 2010 and 2016. The research shows that Czech... Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. Školitelka: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. Abstrakt Hlavní téma předkládané dizertační práce je konstrukce autenticity v českém rapu, tedy na základě jakých charakteristik lze určitý rapový projev označit za "pravý". Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmu subkultura, základních atributů hiphopové (sub)kultury a zejména definici autenticity jako klíčového konceptu. V konfrontaci se studiem západních hiphopových (sub)kultur práce zkoumá, které požadavky na autenticitu lze najít v české rapové hudbě a v jakých kontextech či situacích je autenticita českých rapperů a rapperek zvýznamňována. Empirická část práce je postavena na metodě "pohledu zevnitř" (insider research) a na třech kvalitativních přístupech ke sběru dat: (1) polostrukturované rozhovory s dvaceti rappery (včetně jedné rapperky), (2) kvalitativní obsahová analýza rapových textů a (3) zúčastněné pozorování. Výzkum probíhal od roku 2010 do roku 2016. Z daného výzkumu vyplývá, že českou hiphopovou subkulturu a český rap není možné analyzovat bez ohledu na původní, afroamerickou hiphopovou kulturu, která... Keywords: autenticita; identita; gender; rasa; etnicita; subkultura; hudba; rap; hip hop; authenticity; identity; gender; race; ethnicity; subculture; music; rap; hip hop Available in a digital repository NRGL
Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu

Bibliografický záznam ORAVCOVÁ, Anna. Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu. Praha, 2019. 171 s. Dizertační práce (Ph.D.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, ...

Oravcová, Anna; Kolářová, Marta; Heřmanský, Martin; Vašát, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů
Lorenc, Eva; Tichá, Libuše; Palkovská, Jana; Krajný, Boris
2019 - Czech
The beginnings of piano playing of children play an important role in laying quality pianistic groundings, which are crucial for their further pianistic development as well as for building their relationship with the instrument and music itself. This thesis is devoted to the study of elementary piano teaching of children aged 5-7 years. The aim of the thesis is to map the current state of piano pedagogy in Czech Republic and to propose optimal methodological procedures and solutions in the initial piano lessons based on modern pedagogical approaches and the needs of contemporary piano pedagogy. In five chapters of the work, this goal will be achieved by examining the historical background of piano schools in Bohemia over the centuries to this day, by setting up theoretical and practical bases for the researched issue and finally by research itself. Within the framework of practical bases, which served as a basis for subsequent research, an optimal methodological approach to teaching in the early stage of piano playing was proposed for children aged 5-7 years, which corresponds to the most modern requirements of the field. The optimal selection and arrangement of sheet music for the given area of pedagogy was also designed with a focus on Czech and foreign piano schools and instructive piano... Počátky výuky hry na klavír u dětí hrají významnou roli v položení kvalitních pianistických základů, které jsou klíčové pro jejich další pianistický rozvoj i pro budování jejich vztahu k nástroji a hudbě jako takové. Tato dizertační práce je věnována zkoumání problematiky elementárního klavírního vyučování dětí ve věku 5-7 let. Cílem práce je zmapování současného stavu klavírní pedagogiky v Čechách a navržení optimálních metodických postupů a řešení v počátečním klavírním vyučování založených na moderních pedagogických přístupech a potřebách současné klavírní pedagogiky. V pěti kapitolách práce bylo tohoto cíle dosaženo zkoumáním historického pozadí klavírních škol v Čechách v průběhu staletí dodnes, sestavením teoretických a praktických východisek pro zkoumanou problematiku a konečně samotným výzkumem. V rámci praktických východisek, která sloužila jako podklad pro následný výzkum, byl navržen optimální metodický postup výuky v počátečním stádiu hry na klavír u dětí ve věku 5-7 let odpovídající nejmodernějším požadavkům oboru. Byl též navržen optimální výběr a uspořádání notových materiálů pro danou oblast pedagogiky se zaměřením na české i zahraniční klavírní školy a instruktivní klavírní literaturu 20. a 21. století. Samotný výzkum pak probíhal prostřednictvím dotazníku, v němž byli osloveni... Keywords: metodika klavírního vyučování; výuka hry na klavír; pedagog hry na klavír; klavírní pedagogika; instruktivní klavírní literatura; klavírní školy; piano teaching methodology; piano teaching; piano teacher; piano pedagogy; instructive piano literature; piano schools Available in a digital repository NRGL
Metodika klavírního vyučování začátečníků s návrhem optimálního řešení výběru a uspořádání notových materiálů

The beginnings of piano playing of children play an important role in laying quality pianistic groundings, which are crucial for their further pianistic development as well as for building their ...

Lorenc, Eva; Tichá, Libuše; Palkovská, Jana; Krajný, Boris
Univerzita Karlova, 2019

Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA
Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
2019 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of doxorubicin on selected mice microRNAs Doxorubicin (DOX) belongs to the anthracycline antibiotics used by patients suffering from cancer. Its undesirable effect is cardiotoxicity. Prognostic of cardiotoxicity depends on its early detection, and therefore many studies examine the properties of microRNAs that could be appropriate biomarkers for heart failure in the future. MicroRNAs are involved in almost all processes in the human body, in development, differentiation, proliferation and apoptosis. They are also located in the extracellular space, they are stable and have many other positive properties. My diploma thesis is focused on monitoring changes in microRNA levels that can occur in heart damage by doxorubicin. The cardiac tissues and plasma of mice treated with doxorubicin were used as samples and compared with control samples. Samples were processed and evaluated by real-time quantitative PCR (qPCR). A statistically significant increase in expression in heart tissue occurred only in miR-34a and decrease in miR-205 level. Plasma mice samples showed a statistically significant increase in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Bc. Lucia Dugasová Vedúci: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv doxorubicínu na vybrané myšacie mikroRNA Doxorubicín (DOX) patrí mezi antracyklínové antibiotiká, používajú ho pacienti trpiaci nádorovými ochoreniami. Jeho nežiadúcim účinkom je vznik kardiotoxicity. Prognóza kardiotoxicity závisí na jej včasnom odhalení, a preto mnohé štúdie skúmajú vlasnosti mikroRNA, ktoré by v budúcnosti mohli byť vhodné biomarkery poškodenia srdca. MikroRNA sú zapojené takmer vo všetkých procesoch v ľudskom tele, pri vývoji, deferenciácií, proliferácií a apoptóze. Nachádzajú sa aj v extracelulárnom priestore, sú stabilné a majú mnoho ďalších pozitívnych vlastností. Moja diplomová práca je zameraná na sledovanie zmien hladín expresie mikroRNA, ktoré môžu vznikať pri poškodení srdca doxorubicínom. Ako vzorky boli použité srdcové tkanivá a plazma myší, ktoré boli ovplyvňované doxorubicínom a porovnávané s kontrolnými vzorkami. Vzorky boli spracované a vyhodnotené metódou kvantitatívnou real - time PCR (qPCR). Štatisticky významné zvýšenie expresie vo vzorkách srdcového tkaniva myší nastalo len u miR- 34a a zníženie expresie u miR-205. Vzorky plazmy myší poukázali na štatisticky signifikantné... Available in a digital repository NRGL
Vliv doxorubicinu na vybrané myší mikroRNA

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Lucia Dugasová Supervisor: doc. Ing. Petra Matošková Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of ...

Dugasová, Lucia; Matoušková, Petra; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases