Number of found documents: 545673
Published from to

Zjišťování mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentace
Horný Lukáš; Matouš Karabina; Novák Kamil
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentační zkoušky. Cílem této práce je vyhodnocení a porovnání mechanických vlastností dvou vzorků elastomeru. V teoretické části je vysvětlen pojem polymer, jsou zde popsány mechanické vlastnosti elastomerů a je provedena klasifikace elastomerů používaných ve strojírenství a průmyslu. Dále je vysvětlen princip nanoindentace a postup jejího vyhodnocení. Experimentální část obsahuje popis a postup nanoindentačního měření vzorků elastomeru, vyhodnocení, porovnání a závěrečnou diskuzi získaných výsledků.This bachelor thesis deals with the determination of mechanical properties of the elastomer using a nanoindentation test. The aim of thesis is evaluation and comparison of mechanical properties of two elastomer samples. In the theoretical part is explained the notion of polymer and also describes the mechanical properties of elastomers and classification of elastomers is performed used in engineering and industry. Principle of nanoindetation is explained further and procedure of hers evaluation. The experimental part contains a description and procedure of nanoindentation measurement of elastomer samples, evaluation, comparison and final discussion of gained results. Keywords: Nanoindentace; mechanické vlastnosti; polymer; elastomer; modul pružnosti; tvrdost; Nanoindentation; mechanical properties; polymer; elastomer; elastic modulus; hardness Available in digital repository of ČVUT.
Zjišťování mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentace

Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentační zkoušky. Cílem této práce je vyhodnocení a porovnání mechanických vlastností dvou vzorků ...

Horný Lukáš; Matouš Karabina; Novák Kamil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tribologické vlastnosti moderních povlaků
Drašnar Petr; Lukáš Marusič; Chvojka Martin
2019 -
Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na multifunkčním tribometru a zacházení s ním. Testovaným materiálem je potom hliník, s povrchovou úpravou anodické oxidace, známé jako eloxování a méně rozšířenou úpravou mikroobloukové oxidace. Při těchto metodách se vytváří odolná oxidická vrstva Al2O3, zlepšující tribologické vlastnosti. Experimentální část práce je zaměřena na měření a hodnocení tribologických vlastností, porovnání jednotlivých povrchových úprav a testů. Hodnoceny jsou činitele tření a profil vytvořený kontaktem tělíska a základního vzorku. Výsledky jsou doplněny analýzou profilu, prováděnou pomocí 3D profilometru.Research part of the thesis is focusing on introduction into tryibology and tribology testing. With emphasis on more standard test method which is Pin on Disc and less used linear test method. Thesis describes measuring with multifunctional tribometer and its correct use. Tested material is aluminum with anodic oxidation coating, also known as anodization and less used microarc oxidation coating. Both of these coatings create durable oxidized coat of Al2O3, improving tribological properties. Experimental part of thesis is focusing on measuring and evaluation of tribological properties, comparing used coatings and tests. Evaluated properties are coefficient of friction and profile created by contact of PIN and base sample. Results are completed with profile analysis on 3D profiler. Keywords: Tibologie; tření; opotřebení; pin on disk; lineární test; anodická oxidace; anodizace; eloxování; mikrooblouková oxidace; plazmová elektrolytická oxidace; hliník; Tribology; friction; wear; Pin on disc; linear test; anodic oxidation; anodization; microarc oxidation; plasma arc oxidation; plasma electrolytic oxidation; aluminum Available in digital repository of ČVUT.
Tribologické vlastnosti moderních povlaků

Rešeršní část diplomové práce rozebírá úvod do tribologie a jednotlivých testů. Důraz je kladen na standartní rotační metodu Pin on Disk a méně používaný lineární test. Práce popisuje měření na ...

Drašnar Petr; Lukáš Marusič; Chvojka Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem
Zeman Pavel; Tomáš Primus; Vanda Jan
2019 -
Cílem této práce je zmapovat teoreticky i prakticky laserové mikroobrábění povrchu materiálu a následně zpracovat povrch za účelem změny povrchové smáčivosti. V práci byl laserem obráběn materiál Ti6Al4V za účelem zjištění interakce materiálu s použitým laserovým zařízením. S vhodně nastavenými parametry byly vytvořeny struktury, které připomínaly pískovaný povrch. Motivací výzkumu laserového zpracování povrchů byla možnost jejich použití na povrchy implantátů, které mají mít hydrofilní vlastnosti a komerčně se často pískováním vyrábějí. Po laserovém procesu byly vzorky dále zpracovány dalšími technikami. Závěrem této práce je porovnání smáčivosti různých topografií laserově vytvořených povrchů s ohledem na vliv post-procesního zpracování. Poznatky z práce bude možné primárně použít v přípravě implantátů nebo v jiných aplikacích v medicíně.The aim of this thesis is to describe theoretically and practically laser surface micromachining with post-processing with the goal of changing surface wettability. First step was to determine the interaction of chosen material Ti6Al4V with the used laser device. With the knowledge of appropriate parameters, structures that resembled a sandblasted surface were created. The research motivation was treatment of implant surfaces that are supposed to have hydrophilic properties and are often commercially produced by sandblasting. After the laser treatment, the samples were further processed by different finishing techniques. The conclusion of this thesis is comparison of wettability properties of various topographies of laser created surfaces accounting for the influence of post-processing. The findings of the work will be primarily used in preparation of implants or in the other medical applications. Keywords: bionická motivace; laser; ablace; smáčivost; post-procesní zpracování; biokompatibilita; bionic motivation; laser; ablation; wettability; post-processing; biocompatibility Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba bionicky motivovaných povrchů laserem

Cílem této práce je zmapovat teoreticky i prakticky laserové mikroobrábění povrchu materiálu a následně zpracovat povrch za účelem změny povrchové smáčivosti. V práci byl laserem obráběn materiál ...

Zeman Pavel; Tomáš Primus; Vanda Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tribologie pro letecké aplikace
Drašnar Petr; Mikoláš Rendl; Pakosta Michal
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, stejně tak jako tribologii pro letecké aplikace. Dále je práce zaměřena na parametry tribologického testu a jejich vliv při vyhodnocování tribologických vlastností materiálu. Experimentální část se zabývá porovnáním tribologických vlastností jako je koeficient tření či vyhodnocení opotřebení na základě snímku z profilometru pro sledované povrchy. Analýzy Pin-on-Disk byly provedeny jak při pokojové teplotě, tak při zvýšené teplotě. Výše zmíněným tribologickým analýzám byly podrobeny tenké vrstvy povlaků typu DLC, které jsou dopovány různým množstvím % Nb.This thesis deals with the scientific field of tribology. It describes tribology as a complex concept along with types of friction and wear. Part of the work is devoted to the influence of environment and tribology at elevated temperatures as well as to tribology for aircraft applications. Furthermore, the work is focused on the parameters of tribological test and their influence in the evaluation of tribological properties of material. The experiment deals with the comparison of tribological properties as a coefficient of friction or evaluation of wear based on profilometer images of several surfaces. Pin-on-Disc analyses were performed at both room and elevated temperatures. The samples are coated with different DLC surfaces containing certain amount of % Nb. Keywords: Tribologie; Pin-on-Disk; DLC; tření; opotřebení; koeficient tření; Tribology; Pin-on-Disc; DLC; friction; wear; coefficient of friction Available in digital repository of ČVUT.
Tribologie pro letecké aplikace

Tato diplomová práce se zabývá vědním oborem zvaným tribologie. Popisuje tribologii jako celek, dále druhy tření a opotřebení. Část práce je věnována vlivu prostředí a tribologii za zvýšených teplot, ...

Drašnar Petr; Mikoláš Rendl; Pakosta Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh přípravku pro montáž sestavy bloku motoru a převodovky na uzavřený zkušební stav převodovek
Miláček Ondřej; Marek Šanda; Pakosta Jiří
2019 -
Cílem této bakalářské práce je navrhnout přípravek pro jednodušší montáž sestav 'blok motoru - převodovka' pro uzavřený zkušební stav automobilních převodovek ve VTP Roztoky. Jako první je v této práci popsán zkušební stav převodovek a následně daná problematika. V druhé kapitole je navržen nosný rám a dále rámy pro uchycení převodovky a bloku motoru. Pro uchycení převodovky a bloku motoru jsou navrženy 3 varianty a následně je z nich vybraná jedna nejlepší. Výsledkem této práce je vyrobený a funkční přípravek pro zjednodušení montáže sestavy 'blok motoru - převodovka' ve VTP Roztoky.Goal of this thesis is to design a tool for gearbox mounting to an endurance test bench at VTP Roztoky. First part contains description of gearbox endurance test and problematics coming with it. In the second part the supporting frame, mounting frames for gearbox and engine block are designed. There are three variants for mounting the gearbox and engine block and then the best variant is chosen. The result of this thesis is built and functional tool for easier mounting of an assembly "engine block - gearbox" at VTP Roztoky. Keywords: Blok motoru; převodovka; přípravek; montáž; zkušební stav; Engine Block; Gearbox; Preparation; Mount; Test Bench Available in digital repository of ČVUT.
Návrh přípravku pro montáž sestavy bloku motoru a převodovky na uzavřený zkušební stav převodovek

Cílem této bakalářské práce je navrhnout přípravek pro jednodušší montáž sestav 'blok motoru - převodovka' pro uzavřený zkušební stav automobilních převodovek ve VTP Roztoky. Jako první je v této ...

Miláček Ondřej; Marek Šanda; Pakosta Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh konstrukce dílenské pásové brusky
Štádler Marek; Jan Svoboda; Malý Pavel
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dílenské pásové brusky. Obsahuje rešerši shrnující používané typy konstrukcí pásových brusek, popis jednotlivých komponentů a příklady konkrétních prodávaných modelů. Praktická část je zaměřena na samotný návrh včetně návrhových a kontrolních výpočtů. Součástí práce je zhotovení 3D modelu, výkresu sestavy a výkresu rámu.This bachelor thesis deals with a design of workshop belt sander. It contains research which summarizes used types of belt sanders, description of the particular components and examples of marketed models. The practical part is focused on the design itself including design and control calculations. Part of the thesis is a 3D model, an assembly drawing and a frame manufacturing drawing. Keywords: pásová bruska; bruska; brusný pás; návrh; belt sander; sander; sanding belt; design Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce dílenské pásové brusky

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dílenské pásové brusky. Obsahuje rešerši shrnující používané typy konstrukcí pásových brusek, popis jednotlivých komponentů a příklady konkrétních ...

Štádler Marek; Jan Svoboda; Malý Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Teoretická a skutečná úprava vzduchu při chlazení
Zmrhal Vladimír; Anton Ushkats; Lain Miloš
2019 -
Bakalařská práce se zabývá procesem chlazení vzduchu na chladičích, porovnáním teoretického a realného pruběhu chlazení, rozborem chladičů vzduchu, jejich typy a principy fungování. Na základě podkladů výrobce byly analyzovány stavy vzduchu za chladiči a bylo provedené srovnání s teoretickymí předpoklady.The bachelor thesis deals with the process of cooling the air on the cooling coils, comparing the theoretical and real cooling process, analyzing the air coolers, their types and the principle of operation. Based on the manufacturer's data, the air conditions behind the coolers and the comparison with the theoretical assumptions were analyzed. Keywords: chlazení; chladič; tepelný výměník; vlhký vzduch; h-x / Molliérův diagram; cooling; cooling coil; heat exchanger; wet air; h-x / Mollier diagram Available in digital repository of ČVUT.
Teoretická a skutečná úprava vzduchu při chlazení

Bakalařská práce se zabývá procesem chlazení vzduchu na chladičích, porovnáním teoretického a realného pruběhu chlazení, rozborem chladičů vzduchu, jejich typy a principy fungování. Na základě ...

Zmrhal Vladimír; Anton Ushkats; Lain Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh konstrukce svislých vrat
Uhlíř Roman; Martin Bauer; Češpíro Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce svislých vrat. Na začátku jsou formou rešerše zpracovány možné typy provedení vrat. V druhé části je popsán vlastní koncepční návrh daných vrat.This bachelor thesis focuses on the construction of vertical garage doors. The first part consists of various types of construction based on research. The second part describes my own conceptual design of the garage doors. Keywords: vrata; svislá vrata; sekční vrata; garage doors; vertical garage doors; sectional garage doors Available in digital repository of ČVUT.
Návrh konstrukce svislých vrat

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce svislých vrat. Na začátku jsou formou rešerše zpracovány možné typy provedení vrat. V druhé části je popsán vlastní koncepční návrh daných ...

Uhlíř Roman; Martin Bauer; Češpíro Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh pohonu příjmové linky pilin
Uhlíř Roman; Milan Boštička; Štádler Marek
2019 -
Tato bakalářská práce obsahuje rešerši pohonů dopravníků, na základě rešerše je zvolena vhodná varianta pohonu. Praktická část obsahuje návrhové a kontrolní výpočty vybrané převodovky, řešení připojovacích uzlů této převodovky k příjmové lince a sestavný výkres převodovky.This bachelor´s thesis contains the research of driving mechanism for conveyors. The practical part deals with design of specific gearbox, solution of connection between gearbox and receiving line and contains assembly drawing of gearbox. Keywords: dvoustupňová čelní převodovka; příjmová linka; dopravník; pohon; klínový řemen; hřídel; two-stage gearbox; receiving line; conveyor; driving mechanism; V-belt; shaft Available in digital repository of ČVUT.
Návrh pohonu příjmové linky pilin

Tato bakalářská práce obsahuje rešerši pohonů dopravníků, na základě rešerše je zvolena vhodná varianta pohonu. Praktická část obsahuje návrhové a kontrolní výpočty vybrané převodovky, řešení ...

Uhlíř Roman; Milan Boštička; Štádler Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh kolejového elektromotorického přestavníku
Uhlíř Roman; Lukáš Fara; Havlíček Martin
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral jsem nejpoužívanější konstrukční řešení. Druhá část práce obsahuje návrh a konstrukční provedení vlastního elektromotorického kolejového přestavníku.This bachelor thesis deals with the analysis of individual constructional solutions of rail switch points. In this issue, I analyzed the basic technical parameters of rail switch points and analyzed the most used design solutions. The second part of the thesis contains design and construction of own electromotive rail switch point. Keywords: přestavník; železnice; výhybka; konstrukce; switch point; railway; points; design Available in digital repository of ČVUT.
Návrh kolejového elektromotorického přestavníku

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral ...

Uhlíř Roman; Lukáš Fara; Havlíček Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases