Number of found documents: 541273
Published from to

Tetování jako sociokulturní norma nebo patologie?
EICHLEROVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zkoumání nejstarší techniky zdobení lidského těla - tetování. Co znamenal a znamená tento fenomén ve vývoji lidstva, jaký význam měl a má v životě člověka, se tato práce pokusí objasnit hledáním souvislostí v historii tetování, studiem odborných publikací. Cílem práce je nalézt odpověď na otázku, zda je tetování v postmoderní společnosti normou, nebo patologií. Zjistit příčinu znovuzrození tetování, zkoumat zvýšený zájem o tuto modifikaci v populaci pubescentů a adolescentů, formou kvantitativního výzkumu. Výzkum je prováděn dotazníkovým šetřením u žáků na 2. stupni základní školy, žáků střední odborné školy a studentů střední školy. This diploma thesis is focused on exploring of one of the oldest technique of human body decoration - tattooing. What is the meaning of this phenomenon for history of the mankind, what is its value nowadays and what meaning it had and has in human life. This work also tries to clarify it by searching for connections with the history of tattooing by studying of professional publications. The aim of the thesis is to find the answer to the question whether the tattoo is in postmodern society or in normology. It tries to find out the cause of the rebirth of the tattooing, examine the increased interest in this modification in the population of pubescents and adolescents by the form of quantitative research. The research is carried out by a questionnaire survey of pupils at the 2nd level of primary school, secondary school students and high school students Keywords: Adolescent; identita; patologie; pubescent; primitivní kmeny; rizika; sociální stigmatizace; sociokulturní norma; symbolika; subkultury; skarifikace; tetování.; Adolescent; identity; pathology; pubescence; primitive tribes; risks; social stigmatization socio-cultural norm; symbolism; subculture; scarification; tattoo. Available in digital repository of UPOL.
Tetování jako sociokulturní norma nebo patologie?

Diplomová práce je zaměřena na zkoumání nejstarší techniky zdobení lidského těla - tetování. Co znamenal a znamená tento fenomén ve vývoji lidstva, jaký význam měl a má v životě člověka, se tato práce ...

EICHLEROVÁ, Alena; PUGNEROVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spontánní obnova bukových porostů po sněhové kalamitě v roce 2009 v NPR Rohová Z od Moravské Třebové
ŠEDÁ, Denisa; MÁLKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění dopadů sněhové kalamity z roku 2009 na bukové porosty v NPR Rohová. V teoretické části práce je podána přírodovědná charakteristika rezervace. Praktická část práce je založena na fytocenologickém snímkování. Byly porovnány plochy zasažené a nezasažené kalamitou a vyhodnoceny dopady kalamity na zdejší biotopy. The bachelor thesis is focused on finding out the impacts of the snow calamity on beech stands in Rohová National Nature Reserve. The theoretical part of the thesis describes the natural conditions of the location. The practical part of the thesis is based on acquisition of phytosociological relevés and their evaluation. The affected and non-affected areas were compared and the impacts of the snow calamity were evaluated. Keywords: bukové porosty; fytocenologický snímek; Národní přírodní rezervace Rohová; přirozená obnova; sněhová kalamita; vývraty; beech covers; phytosociological relevé; Rohová National Nature Reserve; natural regeneration; snow calamity; windthrows Available in digital repository of UPOL.
Spontánní obnova bukových porostů po sněhové kalamitě v roce 2009 v NPR Rohová Z od Moravské Třebové

Bakalářská práce je zaměřena na zjištění dopadů sněhové kalamity z roku 2009 na bukové porosty v NPR Rohová. V teoretické části práce je podána přírodovědná charakteristika rezervace. Praktická část ...

ŠEDÁ, Denisa; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fenomén vánoční povídky
FIŠEROVÁ, Kristýna; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na vánoční povídky Ignáta Herrmanna, Václava Kosmáka a Karla Klostermanna. Důraz je kladen na vánoční motiv, které jsou v jejich díle zobrazeny. This diploma´s thesis focuses on the christmas short story writing of Ignát Herrmann, Václav Kosmák and Karel Klostermann. The paper accentuates Christmas Keywords: česká literatura; 19. století; povídka; Ignát Herrmann; Václav Kosmák; Karel Klostermann; Vánoce; realismus; Czech literatur; 19th century; the short story; Ignát Herrmann; Václav Kosmák; Karel Klostermann; Christmas; realism Available in digital repository of UPOL.
Fenomén vánoční povídky

Diplomová práce se zaměřuje na vánoční povídky Ignáta Herrmanna, Václava Kosmáka a Karla Klostermanna. Důraz je kladen na vánoční motiv, které jsou v jejich díle zobrazeny....

FIŠEROVÁ, Kristýna; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vypadat dobře
HORONYOVÁ, Zuzana; ADÁMKOVÁ TURZOVÁ, Magdalena
2019 - Czech
Diplomová práce zpracovává téma selfie s celkově je koncipována do tří částí. Teoretická část pojednává o historii autoportrétu a selfie, až po současnost, selfie jako fenoménu, dále přibližuje problematiku sociálních sítí a téma vlastní identity. Praktickou část tvoří vlastní autorovo pojetí selfie, jehož výsledkem je série pěti maleb selfie. Obsahem didaktické části jenávrh intermediálního didaktického projektu zpracovávajícího téma identity, sebepojetí a selfie jako uměleckou hodnotu v hodinách výtvarné výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. This master thesis workswiththe selfie theme and consists of three parts. The theoretical part is about the history of the self portrait and selfie pictures till our days and about the phenomenon of selfie, then it focuses on the problematic of social networks and self identity. The practical part contains the author's conception of selfie that results in 5 selfie paintings. The didactical part consists of a concept of an intermedial didactic project that works with the topic of identity, self conception and selfie as art in Art lectures on elementary schools, high schools and elementary art schools. Keywords: Autoportrét; selfie; identita; sebevnímání; sebepojetí; sociální sítě; online svět.; Selfportrait; selfie; identity; selfperception; selfconception; socialnetworks; online world Available in digital repository of UPOL.
Vypadat dobře

Diplomová práce zpracovává téma selfie s celkově je koncipována do tří částí. Teoretická část pojednává o historii autoportrétu a selfie, až po současnost, selfie jako fenoménu, dále přibližuje ...

HORONYOVÁ, Zuzana; ADÁMKOVÁ TURZOVÁ, Magdalena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv školního prostředí na vývoj morálních hodnot žáka
FRANKOVÁ, Petra; BUCHTOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Tématem bakalářské práce jsou morální hodnoty a vliv školního prostředí na vývoj těchto hodnot. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá pojmy morálka a hodnoty, školním prostředím a vývojem žáka. Empirická část se zabývá výzkumem morálních hodnot žáků. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu. The topic of this bachelor thesis are moral values and the influence of school environment on the development of those values. The thesis is divided into theoretical and empirical part. Theoretical part deals with morality and values, school environment and development of the pupil. Empirical part deals with research of moral values between the pupils. In the end are enlisted the results of the research. Keywords: Morálka; hodnoty; školní prostředí; žák; učitel; Morality; values; school environment; pupil; teacher Available in digital repository of UPOL.
Vliv školního prostředí na vývoj morálních hodnot žáka

Tématem bakalářské práce jsou morální hodnoty a vliv školního prostředí na vývoj těchto hodnot. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá pojmy morálka a ...

FRANKOVÁ, Petra; BUCHTOVÁ, Tereza
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Informovanost studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci o možnostech alternativní medicíny
HEŘMANSKÁ, Barbora; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní medicíny. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje poznatky o alternativní medicíně, jejím vývoji v České republice a případných rizicích. Dále se zde objevují popisy a principy jednotlivých metod alternativní medicíny. Praktická část práce je založena na výzkumu. Ten byl proveden ve spolupráci se studenty Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Jeho cílem bylo zmapovat informovanost těchto studentů v oblasti alternativní medicíny. This bachelors thesis is dealing with the problematice of alternative medicine. It is divided into theoretical and practical part. Theoretical part includes information about alternative medicine, its development in the Czech Republic and its incidental risks. Further there are descriptions and principes of particular methods of alternative medicine. The practical part is based on a research, that was made in cooperation with students of Pedagogical faculty of University Palacky in Olomouc. The aim of the research was to map general knowledge of these students of alternative medicine. Keywords: Alternativní medicína; homeopatie; akupunktura; akupresura; aromaterapie; fytoterapie; jóga; placebo efekt; Alternative medicine; homeopathy; acupuncture; acupressure; aromatherapy; phytotherapy; yoga; placebo effect Available in digital repository of UPOL.
Informovanost studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci o možnostech alternativní medicíny

Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativní medicíny. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje poznatky o alternativní medicíně, jejím vývoji v České ...

HEŘMANSKÁ, Barbora; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Latinsko-americké rytmy a jejich odraz v díle Alberta Ginastery
RÝZNAROVÁ, Eliška; PULCHERTOVÁ, Lena
2019 - Czech
Práce se zabývá latinsko-americkými rytmy, kterými se nechal ve svých klavírních skladbách inspirovat argentinský skladatel Alberto Ginastera. Na tyto skladby je zde nahlíženo take z pedagogického hlediska. This bachelor thesis deals with the Latin American rhythms, which inspired the Argentine composer Alberto Ginastera in his piano compositions. These compositions are also viewed from a pedagogical point of view. Keywords: Alberto Ginastera; latinsko-americké tance; Argentina; klavírní skladby; analýza; Alberto Ginastera; Latin American dances; Argentina; piano compositions; analysis Available in digital repository of UPOL.
Latinsko-americké rytmy a jejich odraz v díle Alberta Ginastery

Práce se zabývá latinsko-americkými rytmy, kterými se nechal ve svých klavírních skladbách inspirovat argentinský skladatel Alberto Ginastera. Na tyto skladby je zde nahlíženo take z pedagogického ...

RÝZNAROVÁ, Eliška; PULCHERTOVÁ, Lena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hudební soubory žáků a absolventů Základní umělecké školy Zábřeh na Moravě
FOLTÝNOVÁ, Anna; PULCHERTOVÁ, Lena
2019 - Czech
Práce se zaměřuje na hudební soubory Základní umělecké školy Zábřeh na Moravě, na jejich historii, současnost a prezentaci. Podává informace o hudebních akcích pro veřejnost, které škola nebo jeden ze souborů pořádá. This thesis focuses on musical ensembles of the Elementary Art school in Zábřeh na Moravě. The analysis concernes both its history and the present and its overall presentation. Furthermore, it also provides information about musical events for public, conducted either by the school or the pupils. Keywords: Základní umělecká škola; Zábřeh na Moravě; orchestr; historie; současnost.; Elementary Music School; Zabreh na Morave; Orchestra; History; Present time. Available in digital repository of UPOL.
Hudební soubory žáků a absolventů Základní umělecké školy Zábřeh na Moravě

Práce se zaměřuje na hudební soubory Základní umělecké školy Zábřeh na Moravě, na jejich historii, současnost a prezentaci. Podává informace o hudebních akcích pro veřejnost, které škola nebo jeden ze ...

FOLTÝNOVÁ, Anna; PULCHERTOVÁ, Lena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Poruchy nožní klenby a přehled metod jejich hodnocení
PUSCHNEROVÁ, Barbora; TOMÁNKOVÁ, Kristína
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na teorii, která se vztahuje k chodidlu, od anatomie, přes deformity až k metodám hodnocení stavu klenby nohy. Praktická část bakalářské práce je založena na výzkumu, který vyhodnocuje stav chodidla celkem 40 žáků 6. ročníku a 40 žáků 9. ročníku základní školy a vzájemně porovnává zjištěné výsledky. The bachelor thesis is focused on theory about feet, foot anatomy, foot deformities and evaluation methods of foot arch condition. Practical part of the bachelor thesis is based on research, which evaluates foot status of 40 6th class pupils and 40 9th class pupils. The research compares thé results of 80 foot samples in total. Keywords: Anatomie chodidla; deformita; klenba nožní; metody; Foot anatomy; deformity; foot arch; methods Available in digital repository of UPOL.
Poruchy nožní klenby a přehled metod jejich hodnocení

Bakalářská práce je zaměřena na teorii, která se vztahuje k chodidlu, od anatomie, přes deformity až k metodám hodnocení stavu klenby nohy. Praktická část bakalářské práce je založena na výzkumu, ...

PUSCHNEROVÁ, Barbora; TOMÁNKOVÁ, Kristína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vybrané metody výuky mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání
NEJEZCHLEBOVÁ, Zora; VANÍČKOVÁ, Vanda
2019 - Czech
Bakalářská práce Vybrané metody výuky mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání se zabývá vyučováním mediální výchovy na druhém stupni základních škol. V dané problematice jsme charakterizovali mediální výchovu, společenskovědní vzdělávání, vybrané metody výuky, didaktickou hru a shrnuli jsme vybrané náměty sloužící ke vzdělávání dětí v této oblasti nejen pro pedagogy, ale i studenty pedagogických fakult, táborové vedoucí či jiné volnočasové pracovníky. V práci jsme se soustředili zejména na praktickou část, která obsahuje tři návrhy na různé aktivity do hodin mediální výchovy i s podrobným návodem, jak tyto aktivity zorganizovat. Cílem práce je upozornit na možnosti, které lze při výuce mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání využívat a učinit tak vyučování atraktivnějším. Bachelor thesis Vybrané metody výuky mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání is eying into teaching of media education on lower secondary level in elementary schools. We have characterized media education, socio-scientific education, selected teaching methods, didactic play and summarized selected topics for educating children in this field not only for educators but also students of pedagogical faculties, camp leaders or other leisure staff. In work we have concentrated in particular on practical part which contains three proposals for various activities within hours of media education, as well as detailed instructions on how to organize these activities. The aim of the thesis is to draw attention to the possibilities that can be used in teaching media education in social science education and make it more attractive and likeable. Keywords: anonymita internetu; atraktivní vyučování; fake news; hra; chování na internetu; internet; média; mediální gramotnost; mediální výchova; občanská výchova; QR kód; rámcový vzdělávací program; sociální sítě; výuka; výukové metody; společenskovědní vzdělávání; internet anonymity; attractive teaching; fake news; game; internet behavior; internet; media; media literacy; media education; civics education; QR code; framework educational program; social networks; teaching; teaching methods Available in digital repository of UPOL.
Vybrané metody výuky mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání

Bakalářská práce Vybrané metody výuky mediální výchovy ve společenskovědním vzdělávání se zabývá vyučováním mediální výchovy na druhém stupni základních škol. V dané problematice jsme ...

NEJEZCHLEBOVÁ, Zora; VANÍČKOVÁ, Vanda
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases