Number of found documents: 374
Published from to

Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
Rybář, Jan; Klimeš, Jan
2009 - Czech
S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů v regiónu flyše Západních Karpat. The influence of structural conditions on slope stability in the Western Carpathians flysh region was described and assessed using results of systematic engineering-geological mapping. Keywords: structurally controlled slope movements; flysh; West Carpathians Available at various institutes of the ASCR
Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších

S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů ...

Rybář, Jan; Klimeš, Jan
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Indirect stress measurement by static vertical pendulum
Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
2009 - English
Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The Kurile EQ (24.11.2008) was predicted a day advance. Keywords: stress; earthquake; pendulum Available at various institutes of the ASCR
Indirect stress measurement by static vertical pendulum

Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The ...

Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2009 - Czech
Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. Jeho kompozice a způsob výroby je chráněn podaným průmyslovým vzorem a návrhem na udělení patentu. The results of the 2009 year were focused on knowledge showing and proving that the bio-cinders do not contain the toxic or dangerous elements. Their composition of calcium and potassium salts predestinates the ashes as fertilizers. The composition of offered fertilizer was protected by patent proposal. Keywords: bio-cinders; composition; combustion Available at various institutes of the ASCR
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009

Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. ...

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit – hlinitan sodný - křemen
Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
2009 - Czech
Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81) a křemene. Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Zeolitová fáze, tepelná úprava materiálu a hydrotermální expozice ovlivňuje trendy pevnosti. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM. /: Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81) and quartz. As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. The zeolite phase, temperature dressing materials and hydrothermal exposition influence developments strength. Results reaction were confirmed by means of X – ray diffractometry and SEM. Keywords: geopolymer reactions; alkali reaction; pevnost hornin Available at various institutes of the ASCR
Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit – hlinitan sodný - křemen

Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu ...

Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk
2009 - English
Composite materials based on a polyamide fabric and a polydimethylsiloxane matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of nano/micro hydroxyapatite and tricalcium phosphate were added. The effect of the additives on the mechanical properties was studied. Simultaneously, changes in the inner structure of the composites were investigated by means of image analysis. Keywords: polydimethylsiloxane; aramid; hydroxyapatite Available at various institutes of the ASCR
Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates

Composite materials based on a polyamide fabric and a polydimethylsiloxane matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech
Machač, P.; Balíček, P.; Bradáčová, K.; Koza, V.; Přibyl, Oldřich
2009 - Czech
Vysokoteplotní adsorpce HCl byla aplikována na modelovém plynu, který simuloval generátorový plyn vyráběný ze spalin dřeva. Pro adsorpci byly použíty uměle připravené sorbenty na bázi CaO-Al2O3. High temperature adsorption of HCl was applied on simulated generator gas.The artificial sorption materials were based on CaO-Al2O3. Keywords: flow gas; adsorption; HCl Available at various institutes of the ASCR
Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech

Vysokoteplotní adsorpce HCl byla aplikována na modelovém plynu, který simuloval generátorový plyn vyráběný ze spalin dřeva. Pro adsorpci byly použíty uměle připravené sorbenty na bázi ...

Machač, P.; Balíček, P.; Bradáčová, K.; Koza, V.; Přibyl, Oldřich
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Štrunc, Jaroslav
2009 - Czech
V rámci tohoto projektu se podařilo jednak zkonstruovat a otestovat rotační senzory na dvou principech a dále připravit generátor rotačních kmitů pro testování a seismickou prospekci. Během teoretických analýz a praktických testů jsme objevili možnost použití rotačních vln jako prospekční metody. Within this project were developed prototypes of the seismic rotation motion based on the two principles and also a generator of rotational motion that can be used for seismic prospection. During the theoretical works and experiments we found that generator and sensor of rotational motion can be used in geophysical prospecting. Keywords: rotation; seismograph; capacitive Available at various institutes of the ASCR
Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření

V rámci tohoto projektu se podařilo jednak zkonstruovat a otestovat rotační senzory na dvou principech a dále připravit generátor rotačních kmitů pro testování a seismickou prospekci. Během ...

Štrunc, Jaroslav
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Particulate composites based on nano HA/TCP particles for bone graft replacements
Suchý, Tomáš; Rýglová, Šárka; Balík, Karel; Sucharda, Zbyněk; Denk, F.
2009 - English
Particulate composite materials have been developed for applications in the form of an intervertebral cage (for use in spine treatment). The intervertebral cage is composed of a bearing cage made of PEEK and a composite core with the surface contacting the bone surface and ensuring elastic linkage of two vertebral bodies, resulting in good adhesion to the bone. Mechanical analysis of different kinds of particulate composites was performed. The effect of hydroxyapatite and tri-calcium phosphate nanofiller volume fractions on the mechanical properties of particulate composites was investigated. Keywords: hydroxyapatite; tricalcium phosphate; particulate composite Available at various institutes of the ASCR
Particulate composites based on nano HA/TCP particles for bone graft replacements

Particulate composite materials have been developed for applications in the form of an intervertebral cage (for use in spine treatment). The intervertebral cage is composed of a bearing cage made of ...

Suchý, Tomáš; Rýglová, Šárka; Balík, Karel; Sucharda, Zbyněk; Denk, F.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.
2009 - Czech
GC/MS a Py-GC/MS techniky byly použity pro studium sady vzorků z uhelných odvalů ze tří lokalit České republiky. V extraktech ze vzorků byly nalezeny hlavně substituované a nesubstituované fenantreny a další polyaromatické uhlovodíky. Výsledky byly korelovány s petrografickou analýzou . GC/MS and Py-GC/MS techniques were used to provide information on set of samples from three waste piles localities in Czech Republic. Substituted and unsubstituted phenantrenes and other polycyclic aromatic hydrocarbons were comprised in sample extracts. The results were correlated with petrographic composition. Keywords: waste pile; hard coal; Py-GC/MS Available at various institutes of the ASCR
Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS

GC/MS a Py-GC/MS techniky byly použity pro studium sady vzorků z uhelných odvalů ze tří lokalit České republiky. V extraktech ze vzorků byly nalezeny hlavně substituované a nesubstituované ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
Sýkorová, Ivana; Havelcová, Martina; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.; Šulc, Alexandr
2009 - Czech
Vliv zahřívání na optické vlastnosti a morfologii organické hmoty byl studován studovaný v odvarech ze tří uhelných revírů ČR. The influence of heating on optical properties and morphology of organic matter was studied in mine-stone dumps in three districts in the Czech Republic. Keywords: coal; thermal akteration; self-heating Available at various institutes of the ASCR
Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí

Vliv zahřívání na optické vlastnosti a morfologii organické hmoty byl studován studovaný v odvarech ze tří uhelných revírů ČR....

Sýkorová, Ivana; Havelcová, Martina; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.; Šulc, Alexandr
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases