Number of found documents: 152
Published from to

The Work of the International Law Commission in 2013
Šturma, Pavel
2013 - English
The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, Protection of persons in the event of disasters, Customary International Law, Provisional application of treaties, and, on a preliminary basis, Protection of the environment in relation to armed conflict. Keywords: public international law; International Law Commission; mezinárodní právo veřejné; mezinárodní právo Available at various institutes of the ASCR
The Work of the International Law Commission in 2013

The topics on the Agenda of the ILC in 2013: Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, Immunity of State officials from foreign criminal ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2013

Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk
Doležal, Tomáš
2013 - Czech
V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních kmenových buňkách v legislativě v ČR a dalších státech. Human embryonic stem cell research causes huge controversies within biomedical research. The article pays attention to basic approaches to emryonic stem cell research in legislation of the Czech Republic and other states. Keywords: bioethics; human embryo; medical law Available at various institutes of the ASCR
Právní regulace využití lidských embryonálních kmenových buněk

V rámci biomedicínského výzkumu vyvolává ostré kontroverze vědecký výzkum prováděný na lidských embryonálních kmenových buňkách. Článek se zabývá základními přístupy k výzkumu na embryonálních ...

Doležal, Tomáš
Ústav státu a práva, 2013

Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem
Štefko, Martin
2013 - Czech
Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným návrhům de lege ferenda. Being a chief executive officer does not, of inself, make that person an employee of the company. On the contrary, general powers of management are, in accordance with stabile Czech Supreme court' case law, the main reason why a chief executive officer is not an employee. But the legislature has changed the Commercial Code. Keywords: executive officer; management; employee of company; společnost s ručením omezeným; obchodní společnosti Available at various institutes of the ASCR
Jednatel společnosti s ručením omezeným zaměstnancem

Článek pojednává o možnosti statutárního orgánu či jeho člena vykonávat obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu jako zaměstnanec. Vedle analýzy právní úpravy dochází autor též k četným ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2013

Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole
Lojek, Antonín
2012 - Czech
Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole. Keywords: history of law; legal symbols; theory of law Available at various institutes of the ASCR
Hůl v právu - právní symbolika držení, užívání, lámání a házení soudcovské hole

Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole.

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2012

Základní zásady pracovního práva
Štefko, Martin
2012 - Czech
Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou zásadní roli sehrát základní zásady pracovního práva. Jejich úkolem je vytvořit jakousi převodní páku mezi obecnou občanskoprávní částí pracovního práva a jeho částí zvláštní. We may document cases from both the past and the present when despite of subsidiary applicability of the Civil Code (Civil Law) it was not possible to address the needs of economic life satisfactorily. In this case, the fundamental principles of Labour Law may play the key role. Their task is to form a bridge between the general (civil) and special part of Labour Law. Keywords: labour law; private law; Civil Code Available at various institutes of the ASCR
Základní zásady pracovního práva

Lze doložit případy, z minulosti i současnosti, kdy přes subsidiární působnost občanského zákoníku (občanského práva) nebylo možno uspokojivě řešit potřeby hospodářského života. A právě zde mohou ...

Štefko, Martin
Ústav státu a práva, 2012

Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku
Cvrček, František
2012 - Czech
Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše zmíněných zemí. Zdá se, že země V4 se ubírají odlišným směrem než Rakousko. V zemích V4 můžeme totiž pozorovat obrovský nárůst počtu novelizací po roce 1990. Tento vývoj je zachycen v jednoduchých grafech a představuje pro legislativu těchto zemí velké riziko do budoucna. The author deals with a quantitative description of the production and modifications of the primary legislation in the countries V4 and its comparison with the Austria. The methodology is based on the analyze of data from official information systems of the countries above mentioned. It seems, that the countries V4 move in a different direction then the Austria. We can observe the extreme increase in the production of modifications in the countries V4 after 1990. The situation described on the level of simple graphs shows very dangerous trends in the countries V4, which head for the decline of legal orders in these countries. Keywords: theory of law; Visegrad countries; primary legislation Available at various institutes of the ASCR
Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku

Autor se zabývá zkoumáním kvantitativní produkce novelizací zákonů v zemích V4 v porovnání s Rakouskem. Metodologie tohoto zkoumání je založena na analýze dat z oficiálních informačních systémů výše ...

Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
2012 - Czech
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti. Keywords: legal knowledge; social work; professional ethics Available at various institutes of the ASCR
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka

Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ...

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva
Havel, Bohumil
2012 - Czech
Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. Závěrem autor formuluje tezi, že nové soukromé právo předpokládá funkcionalistický a interdisciplinární přístup, který bude zohledňovat lidskou svobodu a její limity. The chapter deals with economic aspects of law, that is with the issue concerning the transaction costs of Private Law recodification. It specifies the costs on the part of private persons and divides them into direct and indirect. In conclusion, the author shapes a proposition that new Private Law presupposes a functionalist and interdisciplinary approach which allows for human freedom and its limits. Keywords: private law; translation costs; economic aspects of law Available at various institutes of the ASCR
Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva

Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2012

Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - Czech
Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou orlici. The article deals with the interpretation of the heraldic decoration of the lower part of the eastern side of the Old Town Bridge Tower. The authors particularly consider arguments whether one of the coats of arms represents the Swidnica or Brandenburg eagle. Keywords: Old Town Bridge Tower; coats of arms; heraldic decorations Available at various institutes of the ASCR
Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)

Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III
Jermanová, H.; Cvrček, František
2012 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem konference byla otázka, zda země visegrádské skupiny směřují skutečně k pevné integraci s EU. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují okolo určitých témat, jako např. tvorba práva, role ústavních soudů, volební zákonodárství, rekodifikace či právnické vzdělávání. Keywords: Visegrad countries; European Union; basic problems of law Available at various institutes of the ASCR
Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem ...

Jermanová, H.; Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases