Number of found documents: 140
Published from to

Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin
Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
2015 - Czech
Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a starých expedicích s účastí autorů projektu nebo shromážděny z genofondových kolekcí. Tyto materiály mají kulturně historickou hodnotu a representují staré zvyky a národní identitu obyvatel na území ČR. Byly vybrány zástupci starých krajových odrůd jako modelové za následující skupiny plodin: Obilniny, luskoviny, zeleniny, kořeninové a léčivé rostliny. The methodic handbook recommends management of basic cultivation practices for landraces of herbaceous crops in „on farm“ plantations. The materials were collected during field excursions of authors or gathered from germplasm collections. These materials have cultural-historical value and represent old habits and national identity of Czech inhabitants. Representative landraces were sellected for crop groups: Cereals, legumes, vegetables, condiments and medicinal plants. Keywords: krajové formy; staré odrůdy; bylinné kultury; mapování; landraces; obsolete cultivars; herbaceous cultures; germplasm; mapping; conservation; genofond; konzervace Available in a digital repository NRGL
Metodika konzervace starých krajových odrůd bylinných zemědělských plodin

Cílem metodiky je doporučení managementu základních pěstebních opatření u krajových odrůd bylinných plodin v „on farm“ výsadbách. Jedná se o materiály, které byly sebrány při terénních exkurzích a ...

Holubec, Vojtěch; Dušek, Karel; Dušková, Elena; Doležalová, Ivana; Hýbl, Miroslav; Kopecký, Pavel; Smékalová, Kateřina; Stavělíková, Helena
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence
Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
2015 - Czech
Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých je rezistence k insekticidům prokázána nebo je vysoké riziku selekce rezistence na území ČR, kterými jsou blýskáček řepkový, mandelinka bramborová, krytonosec šešulový, dřepčík olejkový a obaleč jablečný. Metodika dále obsahuje přehled obecných zásad řízení hmyzí rezistence a návrhy na antirezistentní strategie pro druhy škůdců, pro něž byly provedeny případové studie. Metody hodnocení rezistence jsou využitelné pro monitoring rezistence jak orgány státní správy, tak dalšími organizacemi. Doporučení uváděná v antirezistentních strategiích jsou využitelná pro řízení ochrany proti škůdcům u pěstitelů řepky, brambor a jablek. The methodology contains description of biological methods for evaluation of pest resistance to zoocides arranged according to world standards. The methods are verified on case studies on pests with proved resistance to insecticides or with high risk of selection of resistance in Czechia, as pollen beetle, Colorado potato beetle, cabbage seedpod weevil, cabbage stem flea beetle and codling moth. The methodology contains survey of basic principles of insect resistance management and proposals of antiresistant strategies for pest mentioned in the case studies. The methods for evaluation of resistance are utilized for resistance monitoring performed by state administration or other organisations. Recommendations given in antiresistant strategies are utilized for pest management in winter rape, potatoes and apples. Keywords: rezistence škůdců k pesticidům; blýskáček řepkový; mandelinka bramborová; krytonosec šešulový; dřepčík olejkový; obaleč jablečný; resistance of pests to insecticides; pollen beatle; Colorado potato beetle; cabbage seedpod weevil; cabbage stem flea beetle; codling moth Available in a digital repository NRGL
Metodika pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům pomocí biologických metod a antirezistentní strategie pro zabránění výskytu rezistence

Předkládaná metodika obsahuje popis biologických metod pro hodnocení rezistence škůdců k zoocidům zpracované podle světových standardů. Metodiky jsou ověřeny na případových studiích škůdců, u kterých ...

Kocourek, František; Stará, Jitka; Zichová, Tereza; Hubert, Jan; Nesvorná, Marta
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství
Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
2015 - Czech
Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o jejich racionálním použití v listové výživě. Nové přípravky byly vyvinuty ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a Siga, a.s. Methodology represents a comprehensive range of products containing potassium collagen hydrolyzate, which are intended to be used in organic and conventional agriculture. It also provides basic information about the rational use of foliar nutrition. The new products were developed in cooperation VÚRV, v.v.i. and Siga, a.s. Keywords: listová hnojiva; kolagenní hydrolyzát; foliar fertilizers; collagen hydrolyzate; alternativní zemědělství Available in a digital repository NRGL
Použití přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu v ekologickém i konvenčním zemědělství

Metodika představuje ucelenou řadu přípravků s obsahem draselného kolagenního hydrolyzátu, které jsou určeny k použití v ekologickém i konvenčním zemědělství. Současně poskytuje základní informace o ...

Kurešová, Gabriela; Raimanová, Ivana; Trčková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu
Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
2015 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů, zejména hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci, pro čištění vod a vzduchu. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení v případě aplikace na půdu. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků jako základní složky náplně biofiltrů pro čištění vod a vzduchu. The aim of the methodology is to provide to farmers, agricultural consultants, biogas plants owners and operators, originators and processors of biowaste, experts in the field of reclamation and recultivation, investors and other interested parties on issues concerned with the basic information on the use of hydrothermally treated biowaste, especially hydrothermally treated residues from anaerobic fermentation for water and air cleaning. In the introduction, the methodology provides a basic overview on literature regarding to coal similar materials, methods for their preparation, especially the way of hydrothermal carbonization, its basic characteristics and its possibilities and perspectives of application in practice. Furthermore, the methodology describes the actual results obtained during the research project usable in practice and provides their agrochemical, environmental and economic evaluation in the case of application at soils. At the end summarizes the main potential applications and uses of new products based on hydrothermally modified residues as essential components of the filter medium for water and air cleaning. Keywords: hydrotermálně upravené bioodpady; biouhel; hydrouhel; zbytky po anaerobní fermentaci; digestát BPS; kaly ČOV; biofiltry; čištění vody; čištění vzduchu; hydrothermally treated biowastes; residues from anaerobic fermentation; BGP digestate; sewage treatment plants; biofilters; water cleaning; air cleaning; anaerobní čištění odpadních vod; kalové hospodářství; znečištění vzduchu Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, ...

Usťak, Sergej; Muňoz, Jakub; Usťaková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2015 - Czech
Keywords: rostlinná výroba; vědecké instituce Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. 2014

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd česneku
Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava; Svobodová, Leona
2015 - Czech
Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd česneku pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy česneku a charakterizovat genetické zdroje pomoci DNA markerů a určit jejich genetickou podobnost na základě délkové variability krátkých opakujících se sekvencí (mikrosatelitů) pro charakterizaci odrůd česneku Allium sativum L. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů a ztotožnění profilu DNA s deklarovanou odrůdou. Metodika nově přináší soubor SSR markerů, postup jejich hodnocení a interpretace výsledků. The object of the methodology is the process characterizing the autenticity of varieties of garlic put through microsatellite analysis (SSR- Single Sequence Repeats) for the characterization of varieties of garlic into the practice. This method allows to identify varieties of garlic and characterize genetic resources using DNA markers and determine their genetic similarity based on the length variability of short repeating sequences (microsatellites) in the characterization of varieties of garlic, Allium sativum L. The principle of the method is amplification of the genome containing the microsatelite locus by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers and subsequent analysis of the lengtht of the products and the identification of the DNA profile to the declared variety. Keywords: SSR; genetické zdroje; SSR; genetic resources; genetická variabilita; cibulová zelenina Available in a digital repository NRGL
Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd česneku

Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd česneku pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy česneku a ...

Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava; Svobodová, Leona
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách
Nerušil, Pavel; Kohoutek, Alois; Odstrčilová, Věra; Vach, Milan; Javůrek, Miloslav; Strašil, Zdeněk
2015 - Czech
Hlavním cílem této metodiky je dostat do povědomí odborné zemědělské veřejnosti poznatky o ochraně půdy před vodní erozí, zejména s ohledem na její degradační vliv na půdní fond a dlouhodobou nápravu způsobených škod. Měla by být rovněž apelem na zodpovědné a důsledné využívání vhodných protierozních opatření, protože snahou nejen odborné, ale i široké veřejnosti by mělo být zajištění trvalé udržitelnosti půdní úrodnosti nejen pro dnešní generace, ale i pro budoucnost. A právě vhodně zvolený způsob hospodaření, využívání technologií, které na půdě, ohrožené erozí brání eroznímu smyvu půdy a podporují zasakování vody do půdy, jsou tím správným způsobem, jak dosáhnout splnění tohoto cíle. The main objective of this methodology is to present the latest knowledge on protection of agricultural lands from water erosion to wide professional agricultural public with respect to its degradation effect on soil and long-term remedy of damage caused. It should also be appealing to responsible and consistent use of soil erosion control measures, because ensuring the sustainability of soil fertility not only for the present generation but for the future should be an effort for both professionals and also the general public. And just choose a convenient methods of agricultural land management, use of soil tillage technologies that prevent water erosion runoff and support rainfall water infiltration into the soil are being the right way to achieve that goal. Keywords: protierozní opatření; půdoochranné technologie zpracování půdy; organická hmota v půdě; zvyšování půdní úrodnosti; erosion control measures; conservation soil tillage technologies; organic matter in soil; soil fertility increasing; vodní eroze; půdoznalství; kultivace Available in a digital repository NRGL
Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách

Hlavním cílem této metodiky je dostat do povědomí odborné zemědělské veřejnosti poznatky o ochraně půdy před vodní erozí, zejména s ohledem na její degradační vliv na půdní fond a dlouhodobou nápravu ...

Nerušil, Pavel; Kohoutek, Alois; Odstrčilová, Věra; Vach, Milan; Javůrek, Miloslav; Strašil, Zdeněk
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Detekce původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, v šlechtitelském a množitelském materiálu
Pánková, Iveta; Krejzar, Václav
2015 - Czech
Metodika zahrnuje metodu umělých infekcí rostlin a hlíz bramboru jako předpoklad pro studium migrace a lokalizace patogenu v hlízách a uvnitř vaskulárních pletiv v celé rostlině, časový harmonogram a doporučenou velikost odebíraných vzorků jednotlivých částí rostlin a hlíz bramboru v průběhu vegetačního období v závislosti na vnějších podmínkách a genotypu bramboru, způsob nakládání se vzorky rostlin a hlíz bramboru před zpracováním, způsob zpracování vzorků jednotlivých částí rostlin a hlíz bramboru v závislosti na typu detekční metody a optimalizaci metod detekce patogenu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Při dodržení navrhovaného metodického postupu by mělo dojít k přerušení vertikálního přenosu patogenu v procesu šlechtění, k zvýšení možnosti záchytu patogenu v šlechtitelském a množitelském materiálu a k redukci podezřelých pozdních nálezů původce bakteriální kroužkovitosti při oficiálních fytosanitárních a firemních kontrolách v zahraničí. The methodology includes a method of artificial infection of plants and potato tubers as a prerequisite for the study of migration and localization of the pathogen in tubers and within the plant vascular tissues, time schedule and recommended size of samples of individual parts of plants and potato tubers during the growing season, depending on external conditions and potato genotype, how to deal with samples of the plants and potato tubers prior to treatment, method of processing samples of individual plant parts and tuber depending on the detection method and the optimization of methods for detection of the pathogen Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. In compliance with the proposed methodological procedure should be interrupted vertical transmission of the pathogen in the process of breeding, the possibility of detection of the pathogen in breeding and propagation material and reduction of suspicious samples should be increased and the late positive determination of ring rot in the official phytosanitary and company checks abroad should be reduced. Keywords: bakteriální kroužkovitost bramboru; Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus; množení; ELISA; real time PCR; biologický test; bacterial ring rot of potato; Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus; multiplication; ELISA; real time PCR; biological test; šlechtění rostlin Available in a digital repository NRGL
Detekce původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, v šlechtitelském a množitelském materiálu

Metodika zahrnuje metodu umělých infekcí rostlin a hlíz bramboru jako předpoklad pro studium migrace a lokalizace patogenu v hlízách a uvnitř vaskulárních pletiv v celé rostlině, časový harmonogram a ...

Pánková, Iveta; Krejzar, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
2015 - Czech
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů. The certified technological procedure was developed in order to support Czech national legislation - Act No. 258/2000. The procedure is aimed at the protection of stored plant substrates against infestation of mites (Acari: Astigmata). The procedure includes two tested methods (i) impregnated filter paper test and (ii) population growth tests. The procedure includes novel findings describing the discrimination doses of acaricidal compounds to the mites. The doses are useful for identification of resistance. The described methods enable the comparison of efficacy of different acaricidal compounds as well as the comparison of toxic effect to various populations of mites. Keywords: filtrační papír; roztoči; acaricidal compounds; mites; storage; test; impregnated filter paper; growth test; akaricidy; testy; skladování Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence

Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika ...

Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti
Kocourek, František; Šrámková, Anna; Stará, Jitka; Jursík, Miroslav; Hamouz, Pavel; Abrhám, Zdeněk
2015 - Czech
V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní zeleniny. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na využívání ekonomických prahů škodlivosti, zejména pro škůdce a plevele a na analýze ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Jsou popsány metody stanovení křivek škodlivosti a model pro stanovení mnohorozměrného ekonomického prahu škodlivosti pro škůdce a plevele. Jsou popsány metody stanovení environmentální zátěže pro účinné látky herbicidů a pro účinné látky zoocidů a fungicidů. Jsou popsány principy modelu degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a ověřeny na případových studiích herbicidů v zelenině a zoocidů a fungicidů v ovoci a zelenině. Basic principles of expert system for decision making about using of fungicides and zoocides in permanent cultures and vegetables and using of herbicides in field crops including vegetable are described in methodology. Procedure for decision making about using of pesticides is based on using of multidimensional economic thresholds, mainly for pest and weeds, and on analysis of economic parameters and evaluation of negative impact of pesticides on the environment. Methods of development of damage curves and the model for determination of multidimensional economic threshold for pests and weeds are described. Methods for determination of environmental impact for active substances of herbicides, zoocides and fungicides are described. Principles of model of degradation of residues of pesticides in fruit and vegetable are described and verified on case studies of herbicides in vegetable and zoocides and fungicides in fruit and vegetable. Keywords: ekonomický práh škodlivosti; environmentální zátěž pesticidů; economic treshold; environmental impact od pesticides; pesticidy; rezidua pesticidů; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti

V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní ...

Kocourek, František; Šrámková, Anna; Stará, Jitka; Jursík, Miroslav; Hamouz, Pavel; Abrhám, Zdeněk
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases