Number of found documents: 740
Published from to

Vnitřní kontrolní systém
Nováková, Lenka; Králíček, Vladimír; Svatá, Vlasta; Müllerová, Libuše
2016 - Czech
Disertační práce, zaměřená na vnitřní kontrolní systém (dále jen VKS) v podniku, si klade za cíl zmapovat kontrolní systém společností se zaměřením na nákupní oddělení. Zaměřila jsem se na nákupní proces, jelikož s rostoucí tendencí outsourcingu služeb a se vzrůstající provázaností podnikatelských subjektů roste riziko podvodu právě v nákupním procesu. K výzkumu byl vybrán vzorek společností z bankovního i nebankovního prostředí, kterým byl zaslán dotazník se zaměřením na funkčnost VKS v organizaci. Bankovní instituce jsem zvolila především kvůli přísnému dohledu ze strany České národní banky (dále jen ČNB) a povinnosti pravidelného reportingu o outsourcovaných činnostech orgánu dohledu, tedy ČNB. Pojem VKS je velmi těžké jasně definovat. Hlavním důvodem je, že se v literatuře často neshoduje vymezení definice pojmu VKS, a ani jasné vymezení nástrojů, procesů a postupů. V České republice je definice VKS zmíněna také v právních předpisech, a je potřeba ji vnímat ve velmi obecné rovině. Schiffer (2009) popisuje VKS v obecné rovině jako soustavu provozních, finančních, personálních, evidenčních a ostatních kontrol, které jsou vytvořeny vedením podniku s cílem správného efektivního řízení, dodržování vnitřních pravidel, ochrany majetku a co nejpřesnější a nejpreciznější evidence postupů ve společnosti. Dvořáček (2003) píše, že na VKS je možné nahlížet jako na souhrn vzájemně propojených nástrojů, opatření, postupů a kontrolních mechanismů. V České republice obsahuje definici VKS například zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Aby mohl být VKS definován jako správně nastavený systém, musí se jednat o uskupení souvisejících prvků a částí, které jsou shromážděny do smysluplného celku. Mezi jednotlivými prvky a částmi musí existovat spojení, které je přesně definované. Dissertation focuse on the internal control system in the enterprises, aims to map the control system by focusing on the purchasing department. I focused on the purchasing process, because with an increasing trends of outsourcing services and the increasing interconnectedness of enterprises increases the risk of fraud currently in the purchasing process. To the research was selected the sample of companies from the banking and non-banking environment, to which were sent a questionnaire focusing on the functionality of the Internal control system in the organization. Banking institutions were chosen mainly because of the strict supervision of the Czech National Bank and the obligations of regular reportin activities are outsourced to supervisory authority, ie the Czech National Bank. Internal control system concept is difficult to define clearly. The main reason is that, in the literature often do not coincide defining the definition of internal control system, and no clear definition of tools, processes and procedures. In Czech Republic is the definition of Internal control system also mentioned in the legislation, and it needs to be understood in very general terms. Schiffer (2009) describes in general terms the Internal control system as a set of operational, financial, personnel, accounting and other controls that are created by management to correct efficient management, compliance with internal rules, asset protection and the most accurate and precise accounting practices in society. Dvoracek (2003) writes that the Internal control system is to be viewed as the sum of interrelated tools, policies, procedures and control mechanisms. In the Czech Republic, for example, contains a definition of the Internal control system Act no. 320/2001 Coll., On financial control in public administration and amending certain laws (Financial Control Act), as amended. Internal control system to be defined as a properly configured system, it must be a grouping of related components and parts, which are gathered into a meaningful whole. Among the elements and parts must be some connection, which is precisely defined. Keywords: Interní audit; Vnitřní kontrolní systém; Podvodná jednání; Internal Audit; Internal control system; Fraudulent behavior Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vnitřní kontrolní systém

Disertační práce, zaměřená na vnitřní kontrolní systém (dále jen VKS) v podniku, si klade za cíl zmapovat kontrolní systém společností se zaměřením na nákupní oddělení. Zaměřila jsem se na nákupní ...

Nováková, Lenka; Králíček, Vladimír; Svatá, Vlasta; Müllerová, Libuše
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank
Šedivý, Jan; Brada, Jaroslav; Daňhel, Jaroslav; Míšek, Radoslav
2016 - Czech
Práce je zaměřena na analýzu změn v oceňování derivátů v době po finanční krizi a jejich dopadu na chování finančních institucí. Soustředíme se zejména na změny související s existencí rizika protistrany a s ním souvisejících úprav v ocenění derivátů. Popisujeme ekonomické souvislosti rizika protistrany s tradičním úvěrovým rizikem a zároveň předkládáme postupy k jeho modelování a řízení. V druhé části práce uvádíme regulatorní přístupy k této oblasti, zejména nově zavedený kapitálový požadavek a povinnost centrálního vypořádání OTC derivátů, u obou oblastí upozorňujeme na možné problémy, ať se jedná o nekonzistentnost výpočtu kapitálového požadavku s interními modely bank či významné systémové riziko související s existencí centrálních protistran. Závěrečnou část práce věnujeme analýze dopadů změn v oceňování na bankovní instituce v EU a ČR. Speciálně zkoumáme problematiku optimálního způsobu uzavření derivátu. In the thesis we analyse changes in derivatives valuation after the financial crisis and their impact on behaviour of financial institutions. We focus mainly on the changes related to counterparty credit risk and valuation adjustments. We describe in economical terms the relationship between counterparty credit risk and traditional credit risk, we also introduce management and modelling of this risk. In second part of the study we analyse the regulatory framework, in particular new capital requirement and mandatory central clearing of OTC derivatives. We discuss inconsistencies between regulatory and internal approaches to the counterparty risk measurement and also significant systemic risk connected to central counterparties. Finally we investigate the impact of changes in derivatives valuation on banks in both the EU and the Czech Republic. Specifically we are interested in optimal approach to entering into derivative trade. Keywords: Oceňování derivátů; Basel III; Riziko protistrany; Funding Valuation Adjustment; Credit Valuation Adjustment; Centrální protistrana; Central Counterparty; Basel III; Funding Valuation Adjustment; Credit Valuation Adjustment; Derivative Valuation; Counterparty Credit Risk Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank

Práce je zaměřena na analýzu změn v oceňování derivátů v době po finanční krizi a jejich dopadu na chování finančních institucí. Soustředíme se zejména na změny související s existencí rizika ...

Šedivý, Jan; Brada, Jaroslav; Daňhel, Jaroslav; Míšek, Radoslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Hedgeové fondy a jejich vliv na stabilitu finančních trhů
Jeřábek, Tomáš; Musílek, Petr; Daňhel, Jaroslav; Čihák, Petr
2016 - Czech
Disertační práce analyzuje sektor hedgeových fondů a provádí zhodnocení vlivu těchto investičních entit na stabilitu finančních trhů. Dosažené závěry mají sloužit ke konfrontaci s předpoklady, na jejichž základě byly v období po globální finanční krizi v letech 2008 a 2009 provedeny významné regulatorní změny fungování hedgeových fondů. V disertační práci je nejprve přiblížena historie a aktuální vývoj hedgeových fondů a na základě definování specifických charakteristik vymezen termín hedgeový fond. V následující části jsou popsány základní charakteristiky, operační struktury a principy jejich fungování a je diskutována právní úprava hedgeových fondů v hlavních ekonomických centrech. V poslední části disertační práce je na základě výkonnostního indexu hedgeových fondů a reprezentativních tržních indexů provedena empirická analýza vlivu hedgeových fondů na stabilitu finančních trhů a dále zkoumána závislost mezi změnou pozic ve futures na 10-letý americký vládní dluhopis držených hedgeovými fondy a změnou vypořádacích cen futures na uvedené podkladové aktivum. V závěru disertační práce jsou interpretovány výsledky empirické analýzy v kontextu úpravy podmínek fungování hedgeových fondů v post-lehmanovském období a zhodnocen potenciál jejich budoucího rozvoje. The aim of this PhD thesis is to analyze the history and current situation of hedge funds and assess their potential to destabilize financial markets. The findings of the analysis are used to validate the assumptions underlying the major regulatory changes of hedge funds in the key global economic centres after the financial crisis in 2008 and 2009. Since their inception early last century hedge funds have gone through a period of great expansion in the sixties, followed by a decline due to large losses sustained in the early seventies. The nineties meant a real breakthrough for hedge funds as a result of which they became prominent players in the alternative investment space. As of today, there is over ten thousand hedge funds that globally manage close to 3 trillion US dollars. Compared to mutual funds and other financial institutions the volume of assets under management is still relatively small, the rate of growth over the past fifteen years has however been very significant. What is emphasized with respect to the impact of hedge funds on financial markets is the contribution to increasing the liquidity and efficiency and their role on the financial derivatives market where hedge funds are actively involved in the transfer of risk. They are at the same time subject of criticism for their purported destabilizing effect on financial markets and contribution to fluctuations in the prices of investment instruments. Although the share of hedge funds in triggering major financial crises has not been conclusively established, these investment entities were one of the targets of the wide-ranging regulatory changes following the financial crisis of 2008 and 2009. The dissertation first discusses the history and current situation of hedge funds and defines the term hedge fund. The following section describes the basic characteristics and principles of their functioning and reviews the regulation in the major domiciles. The final chapter is focused on the empirical analysis of the impact of hedge funds on financial markets. The inputs for this analysis include a global hedge fund index and representative market indices and data from the CFTC on positions in the 10 year US government treasury note futures. In the first step the descriptive statistics for the transformed time series are presented. The second part of the analysis focuses on lagged correlations between returns and volatility of the global hedge fund index and representative market indices. Granger causality tests are applied in the following section to determine the relationships between the returns and volatility of hedge fund and representative market indices. In the final step of the analysis Granger causality tests are used to analyze the link between the changes in positions in the 10-year US treasury note futures held by hedge funds and the change in settlement prices of these futures with the aim to assess whether hedge funds have the capacity to move the market. In conclusion, the results of this analysis are discussed in light of the recent regulatory changes and the potential for the future growth of hedge funds is assessed. Keywords: regulace a dohled; Grangerova kauzalita; finanční krize; institucionální investoři; hedgeové fondy; Granger causality; Institutional investors; Financial crisis; Regulation and Oversight; Hedge funds Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Hedgeové fondy a jejich vliv na stabilitu finančních trhů

Disertační práce analyzuje sektor hedgeových fondů a provádí zhodnocení vlivu těchto investičních entit na stabilitu finančních trhů. Dosažené závěry mají sloužit ke konfrontaci s předpoklady, na ...

Jeřábek, Tomáš; Musílek, Petr; Daňhel, Jaroslav; Čihák, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Daňové systémy v kontextu evropského vnitřního trhu
Bušovská, Monika; Vančurová, Alena; Izák, Vratislav; Jareš, Martin
2016 - Czech
Jednou z jeho hlavních priorit v procesu integrace Evropské unie je vytvoření společného vnitřního trhu, který bude fungovat bez distorzních tlaků. Pro dosažení tíženého cíle je nutné, aby došlo ke koordinaci činností všech členů společenství, což by mělo vést k evropské integraci a konvergenci. Hlavním cílem této práce je tak ověření, zda i daňová politika přispívá k tvorbě vnitřního trhu, a to formou konvergence daňového zatížení. Cíl sekundární se pak zaměřuje na otázku, jaký vliv na konvergenci mají jednotlivé složky daňového mixu a daňová konkurence. Za tímto účelem jsou využita data z let 1965 - 2011, a to v kombinaci s metodami Betakonvergence, Sigmakonvergence a panelové regresní analýzy s fixními efekty. Výsledky přinesly důkazy o sbližování daňových soustav a jeho rychlosti nejen v oblasti složených daňových kvót, ale i daňových mixů, implicitních sazeb daní a některých statutárních sazeb. Panelová regresní analýza s fixními efekty následně potvrdila pozitivní dopad sbližování téměř všech složek daňových mixů na konvergenci složených daňových kvót, kdy mezi nejvýznamnější patří daňová konkurence a daně majetkové. Všechny modely splňují diagnostické testy a jsou ekonometricky robustní. Bylo potvrzeno, že Evropská unie naplňuje svůj prvotní cíl i prostřednictvím daňové politiky a za stanovených předpokladů mají na tento efekt nejvyšší vliv daňová konkurence a daně majetkové. Formation of a common single market without distortions is one of the main priorities during the integration process of the European Union. For this purpose it is necessary to coordinate activities of all the Members throughout the entire Community ant it should lead to European integration and convergence. The main aim of this work is to verify European formation of the common single market throughout European tax policy in other words, through the convergence of the tax burden. Secondary aim is focused on the question of what impact do convergence of tax mixes and tax competition have on the convergence of the taxation in the EU. For this purposes data from the years of 1965 - 2011 in combination with methods of Beta Convergence, Sigma Convergence and panel regression analysis with fixed effects are used. Results confirm the tax systems convergence and its speed not only in the area of total tax burden but also in tax mixes, implicit tax rates and some statutory tax rates. Panel regression analysis with fixed effects subsequently confirmed the positive impact of the convergence of nearly all tax mixes parts and tax competiton on the total tax burden convergence. The highest impact on the tax convergence was verified at the tax competition and property taxes. All models accomplish diagnostic tests and are econometrically robust. It was confirmed the European Union has been fulfilled its primary aim through the tax policy and under established assumptions the highest impact on tax convergence have tax competition and property taxes. Keywords: daňová kvóta; daňová konkurence; daňové mixy; daňové sazby; konvergence; daně EU; EU taxes; tax competition; convergence; tax mixes; tax rates; total tax burden Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Daňové systémy v kontextu evropského vnitřního trhu

Jednou z jeho hlavních priorit v procesu integrace Evropské unie je vytvoření společného vnitřního trhu, který bude fungovat bez distorzních tlaků. Pro dosažení tíženého cíle je nutné, aby došlo ke ...

Bušovská, Monika; Vančurová, Alena; Izák, Vratislav; Jareš, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Bejkovský, Jan; Jiránková, Martina; Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
2016 - Czech
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl. This dissertation deals with the nature of the Chinese economic system. The first chapter focuses on the global economy and seeks to define the main economic systems prevailing in it, ie. Anglo-Saxon, Continental and Asian-developmental. Compared to these systems defined as market economies, the dissertation consequently analyses and defines a system of state capitalism and the main elements of it. The following part of the dissertation is focused on the historical Chinese approaches to economic governance of the country and attempts to identify those historical approaches that are still relevant and influential in modern Chinese economy. The third chapter analyses the Chinese economic system and the role of the state in it; it also examines the government's approach to the ownership of state enterprises and the overall extent of state ownership in the Chinese economy. The final chapter examines the different types of state subsidies to domestic, often state, enterprises in China. As an example of the various subsidies a case study on the automotive industry is used. Keywords: Čínské státní podniky; Čínský ekonomický systém; Státní kapitalismus; Subvence v čínské ekonomice; State capitalism; Chinese economic system; Chinese SOEs; Subsidies in China Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?

Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. ...

Bejkovský, Jan; Jiránková, Martina; Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Post-Crisis Valuation of Derivatives
Baran, Jaroslav; Witzany, Jiří; Mandel, Martin; Lukáš, Ladislav
2016 - English
V této práci se zabýváme vztahy mezi klasickým přístupem k oceňování lineárních úrokových derivátů a postkrizovým přístupem, který kromě diskontování bezrizikovou křivkou rovněž zohledňuje kreditní a likviditní riziko a ekonomické náklady transakce. Pojednáme o tom jak lze pomocí kolateralizace snížit kreditní riziko protistrany, jaký vliv má kolateralizace na oceňování derivátů a jak se OIS sazby stali tržním standardem pro diskontování budoucích peněžních tokůderivátových transakcí. Ukážeme, že používání jedné křivky pro odhad forwardových sazeb a zároveň pro diskontování očekávaných peněžních toků již není možné na bezarbitrážním trhu. Podrobně rozebereme tři základní úrokové deriváty (úrokový swap, bazický swap a meziměnový swap) a odvodíme diskontní faktory používané k výpočtu současné hodnoty očekávaných budoucích plateb, které jsou konzistentní s tržními kotacemi. Dále zkoumáme bazické přirážky z pohledu kreditního a likviditního rizika a nabídky a poptávky a ukážeme, jak tyto přirážky ovlivňují oceňování derivátů. Analyzujeme swapové sazby na českém trhu a ukážeme, jak lze odhadnout korunové OIS sazby a aproximovat diskontní sazby pro ocenění meziměnových swapů. Nakonec prodiskutujeme inflační trhy a oceňování iniflačních swapů. In this study we analyse relationship between classical approach to valuation of linear interest rate derivatives and post-crisis approach when the valuation better reflects credit and liquidity risk and economic costs of the transaction on top of the risk-free rate. We discuss the method of collateralization to diminish counterparty credit risk, its impact on derivatives pricing, and how overnight indexed swap (OIS) rates became market standard for discounting future derivatives' cash flows. We show that using one yield curve to both estimating the forward rates and discounting the expected future cash flows is no longer possible in arbitrage free market. We review in detail three fundamental interest rate derivatives (interest rate swap, basis swap and cross-currency swap) and we derive discount factors used for calculating the present value of expected future cash flows that are consistent with market quotes. We also investigate drivers behind basis spreads, in particular, credit and liquidity risk, and supply and demand forces, and show how they impact valuation of derivatives. We analyse Czech swap rates and propose an estimation of CZK OIS curve and approximate discount rates in case of cross-currency swaps. Finally, we discuss inflation markets and consistent valuation of inflation swaps. Keywords: kolaterál; bazické přirážky; měnový swap; bazický swap; overnight indexed swap; swapové přirážky; diskontní faktor; cross-currency swap; basis swap; overnight indexed swap; collateral; discount factor; swap spreads; basis spread Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Post-Crisis Valuation of Derivatives

V této práci se zabýváme vztahy mezi klasickým přístupem k oceňování lineárních úrokových derivátů a postkrizovým přístupem, který kromě diskontování bezrizikovou křivkou rovněž zohledňuje kreditní a ...

Baran, Jaroslav; Witzany, Jiří; Mandel, Martin; Lukáš, Ladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016

Metodika řízení složitosti podnikových informačních systémů
Holub, Ilja; Basl, Josef; Antlová, Klára; Kopeček, Pavel
2015 - Czech
Složitost podnikových informačních systémů a informačních a komunikačních technologií obecně je v současnosti výzvou, které čelí nejen IT pracovníci a projektoví manažeři, ale i uživatelé těchto systémů, ať již jako zaměstnanci podniků a organizací nebo jejich zákazníci, partneři a dodavatelé. Tato práce ve své první části zkoumá složitost a její pojetí v informatice, nejen v relevantních publikacích, ale zejména v metodikách, rámcích a postupech používaných pří řízení informatiky a budování a provozu podnikových informačních systémů. Výsledkem této analýzy je poznatek, že ačkoliv je složitost považována za důležitý parametr, který má často negativní vliv na cenu, vlastnosti a přínosy informačního systému pro podnik, nejpoužívanějsí stávající metodiky nenabízejí systematické nástroje pro její měření či řízení. Autor proto na základě stávajících přístupů a metodik zavádí vlastní definici, metriku a postup pro měření složitosti informačního systému. Složitost definuje jako součet entit jednotlivých UML modelů daného systému, které jsou zvoleny dle metodiky MMDIS tak, aby konzistentně popsaly všechny relevantní obsahové dimenze systému. Následně odvozuje kauzální vztahy mezi složitostí jednotlivých dimenzí. A to jak mezi nimi navzájem v rámci jedné fáze životního cyklu informačního systému, tak v čase. V další části zkoumá důvody a mechanismy růstu složitosti podnikového informačního systému a identifikuje příčiny, parametry, zainteresované strany, IT procesy a fáze životního cyklu informačního systému, které mají na tento růst vliv. Následně zkoumá vliv složitosti podnikového informačního systému na podnik a identifikuje jednotlivé dopady na náklady a dobu implementace IS, ale zejména na procesy související s jeho dalším provozem , údržbou, implementací změn a rozšíření funkcionality systémů. Hlavním cílem práce je návrh metodiky pro řízení složitosti informačního systému a její ověření v praxi na reálných projektech implementace systémů SAP. Důležitým přínosem autora je kromě metodiky i program v programovacím jazyce ABAP, který slouží pro měření složitosti SAP systému a je použit jako jeden z nástrojů metodiky. Complexity of business information systems (IS) and information and communication technology (ICT) in general is a challenge faced by both IT professionals and project managers, but also the users of these systems, whether as employees of enterprises and organizations or their customers, partners or suppliers. In this work we study the complexity and its manifestations in informatics. We review relevant literature to analyze the state of the art in methods and approaches used for building and maintaining business information systems. The main results of this analysis is realization that even though complexity is considered an important parameter that have a negative impact on performance of information systems, the current methods and approaches for IT system maintenance do not provide any tools for complexity evaluation or management. The author therefore based on existing approaches and methodologies is establishing his own definition of a metrics to measure the complexity of the information system. The complexity is defined as the sum of the individual entities of system UML models, which are selected according to the methodology MMDIS to consistently describe all relevant content dimensions of the system. Subsequently derives causal relationship between the complexity of each dimension. Both between each other in one phase of the life cycle of the information system and in time. The next section examines the reasons and mechanisms to increase the complexity of the corporate information system and identifies the causes, characteristics, stakeholders, processes and life cycle stages of the IS, which influence this growth. Next we investigate impact of IS complexity on its implementation and we identify the critical processes involved in day to day operation of IS, in its maintenance and in extending its functionality. The main aim of this dissertation thesis is to design a methodology for managing the complexity of the information system and its validation in practice on a real SAP implementation project. In addition, we provide a software tool written in ABAP programming language. This program can be used as a tool of the methodology for measuring SAP IS complexity. Keywords: komplexita; složitost; metodika; metrika; SAP; Complexity; Methodology; Metrics; SAP Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Metodika řízení složitosti podnikových informačních systémů

Složitost podnikových informačních systémů a informačních a komunikačních technologií obecně je v současnosti výzvou, které čelí nejen IT pracovníci a projektoví manažeři, ale i uživatelé těchto ...

Holub, Ilja; Basl, Josef; Antlová, Klára; Kopeček, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Performance Measurement of Public Art Museums
Prokůpek, Marek; Riedlbauch, Václav; Machek, Ondřej; Wagner, Jaroslav
2015 - English
Tématu ekonomiky kulturních institucí a jejich ekonomickému dopadu začala být věnována systemtická pozornost až v posledních desetiletích. Tato doktorská práce analyzuje metody měření výkonnosti veřejných muzeí umění a přináší ekonomický model. Cílem práce je vytvoření modelu měření výkonnosti pro manažery muzeí umění. V dnešní době je nutné integrovat měření výkonnosti do strategického rozhodování organizací. Manažeři muzeí cítí tlak, aby obhájili existenci jejich instituce a aby dokázali, že své zdroje alokují efektivně. Pomocí v tom by mohla být model navržený na základě spojení nástroje Balanced Scorecard a metody Data Envelopment Analysis. V rámci výzkumu byla uplatněna kombinovaná metoda kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní data byla získána pomocí dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů. Kvantitativní data byla získána z dotazníků, výročních zpráv muzeí a z reportů Národního informačních a poradenského střediska pro kulturu. Hlavním cílem práce je navrežní modelu, který by dokázal zachytit všechny muzejní aktivity a poskytl obsáhlý obraz o výkonnosti muzea a zároveň by poskytl srovnání s dalšími muzei. The issue of the economics of cultural institutions, their economic impact, and measurement of their performance has been paid systematic attention basically only in the past few years. PhD thesis analyses the methods of performance measurement in public art museums and creates economic models. Aim of my thesis is also to create a model for museum managers to measure the performance. Nowadays it is almost necessary to integrate performance measurement system in organization´s strategy decision making. The museum managers feel the pressure to prove that their organization is performing well by various stakeholders and we perceive the idea that multidimensional performance measures could fill the informational gap concerning performance, quality, and the artistic value of cultural programs. The mixed research method was employed in this research. Qualitative data was obtained from the questionnaire and interviews. Quantitative data was obtained from the questionnaire, annual reports and reports of The National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS). The aim of this study is to propose a comprehensive multidimensional model to assess art museum activities. This model takes into account the scope and character of museum´s mission. This model consists of implementation of Data Envelopment Analysis into Balanced Scorecard. Keywords: Balanced Scorecard; muzea umění; management muzeí; měření výkonnosti; Data Envelopment Analysis; Data Envelopment Analysis; Balanced Scorecard; performance measurement; museum management; art museums Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Performance Measurement of Public Art Museums

Tématu ekonomiky kulturních institucí a jejich ekonomickému dopadu začala být věnována systemtická pozornost až v posledních desetiletích. Tato doktorská práce analyzuje metody měření výkonnosti ...

Prokůpek, Marek; Riedlbauch, Václav; Machek, Ondřej; Wagner, Jaroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Analysis of Relationship between Military Expenditures and Economic Growth
Daněk, Tomáš; Slintáková, Barbora; Ochrana, František; Odehnal, Jakub
2015 - English
Disertační práce se zabývá vztahem mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem. Statistický vzorek obsahuje evropské státy a v práci jsou použity tři růstové modely (Feder-Ramův model, rozšířený Solow-Swanův model a Barroův model). Sestaveny byly dvě hypotézy a položena byla jedna výzkumná otázka. Hlavní hypotéza tvrdí, že vztah mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem existuje, sekundární hypotéza říká, že tento vztah je pozitivní v případě relativně zdrojově bohatších států a negativní v případě relativně zdrojově chudších států. Výzkumná otázka se ptá, který z modelů je lepší ke zkoumání vztahu mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem. The dissertation thesis deals with the relationship between military expenditures and economic growth. The data sample contains European countries and there are three growth models used in the thesis (the Feder-Ram model, the Augmented Solow-Swan model and the Barro model). Two hypothesis and one research question are set in the dissertation. The first hypothesis says that there is a relationship between military expenditures and economic growth. Consequently, the second hypothesis says that the relationship is positive in case of relatively richer countries and negative for relatively poorer countries. Turning to research question, it asks which model better describes the relationship (if it exists) between military expenditures and economic growth. Keywords: HDP; Obrana; Ekonomický růst; Vojenské výdaje; GDP; Security; Economic Growth; Military Expenditures Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analysis of Relationship between Military Expenditures and Economic Growth

Disertační práce se zabývá vztahem mezi vojenskými výdaji a ekonomickým růstem. Statistický vzorek obsahuje evropské státy a v práci jsou použity tři růstové modely (Feder-Ramův model, rozšířený ...

Daněk, Tomáš; Slintáková, Barbora; Ochrana, František; Odehnal, Jakub
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Multimediální komunikace
Vondra, Zdeněk; Horný, Stanislav; Skrbek, Jan; Jurášková, Olga
2015 - Czech
Multimédia jsou formou sdělování informací a sdílení znalostí prostřednictvím synergického efektu paralelně propojených komunikačních rovin. Jejich hlavní uplatnění je v tvorbě komunikací coby produktů i služeb a v tvorbě uživatelských rozhraní. Hlavním cílem této disertační práce je vytvořit model multimediální komunikace pro pochopení významu a smyslu použití multimédií v komunikačním procesu. Model popisuje návaznosti prvků a parametrů multimediální komunikace v rámci vnitřního i vnějšího kontextu. Dále je cílem práce vytvořit metodiku multimediální komunikace, která slouží pro návrh, tvorbu a vyhodnocování konceptů multimediálních komunikací. Metodika je vytvořena aplikací modelu multimediální komunikace. Disertační práce vychází ve své teoretické části z analýzy různých definic a přístupů vybraných k řešení modelu multimediální komunikace. Na to navazují rozbory teorií komunikace, pojmů média, multimédia, doručovací platformy a funkce komunikace. Na teoretickou část navazuje popis výzkumu v praxi čtyřech odlišných oblastí využití multimédií. Získané poznatky jsou v následujících částech práce analyzovány za účelem vytvoření modelu multimediální komunikace a odvozené metodiky multimediální komunikace. Metodika je dále ověřena prostřednictvím případové studie a jsou formulována doporučení pro její další rozvoj. Model a metodika multimediální komunikace vytvořené v této práci prezentují ucelený pohled na problematiku multimediální komunikace jako na nástroj využitelný pro konkrétní komunikační účel. Práce tak přináší nástroj pro řešení a studium multimediálních komunikací a zároveň definuje prostor pro rozvoj metodických postupů v této oblasti. Multimedia is a form of communication and sharing knowledge using synergic effect of parallel connected communication channels. Its main use is in producing communications products and services and in design of user interfaces. Main objective of this dissertation is to develop and create a model of multimedia communication for better understanding of the meaning and the purpose of using multimedia forms in communication process. The model will describe a system of elements and parameters of multimedia communication within the internal and external context. Another objective of this dissertation is to develop multimedia communication methodology that will be used for the design, development and evaluations of concepts of multimedia communication. The methodology will be created by applying the model of multimedia communication into the procedure structure. In theoretical way this dissertation is based on analysis of different definitions and approaches to the multimedia communications topic. This is followed by an analysis of communication theories, concepts of media, multimedia, delivery channels, and communication functions. The theoretical part is followed by the outcomes of the research in practice of four different fields of multimedia use. The knowledge gained is analyzed in the following parts in purpose of creating the model of multimedia communication and the methodology which is derived from the model. The methodology is further validated through case studies and the recommendations for further development are formulated. The model and the methodology of multimedia communication created in this dissertation present complex view on multimedia communication topic that is considered as a useful tool for meeting a specific communication purpose. Dissertation provides mechanics for use and study of multimedia communication and also defines the opportunities for further development of the methodology. Keywords: multimediální tvorba; metodika; teorie komunikace; oddělené sdělení; kognitivní teorie multimediálního učení; transakční komunikace; multimediální komunikace; multimédia; model komunikace; metodologie měkkých systémů; efektivita; transactional communications; cognitive theory of multimedia learning; soft systems methodology; multimedia communications; multimedia; communication theory; methodology; effectiveness; separate communication; multimedia production; model of communication Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Multimediální komunikace

Multimédia jsou formou sdělování informací a sdílení znalostí prostřednictvím synergického efektu paralelně propojených komunikačních rovin. Jejich hlavní uplatnění je v tvorbě komunikací coby ...

Vondra, Zdeněk; Horný, Stanislav; Skrbek, Jan; Jurášková, Olga
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases