Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 526748
Published from to

Makropinocytóza ve virové infekci
Caisová, Helena; Španielová, Hana; Dostál, Vojtěch
2020 - Czech
Keywords: makropinocytóza; endocytóza; virová infekce; evoluce; ko-infekce; extracelulární váčky; macropinocytosis; endocytosis; viral infection; evolution; co-infection; extracellular vesicles Available in a digital repository NRGL
Makropinocytóza ve virové infekci

Caisová, Helena; Španielová, Hana; Dostál, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Magnetická rezonance a výpočetní hemodynamika
Jarolímová, Alena; Švihlová, Helena; Tůma, Karel
2020 - Czech
This thesis is focused on study of blood flow through the descending aorta using mag- netic resonance imaging and computational hemodynamics. This combination enables simulations of blood flow in patient specific geometries and under various circumstances such as higher heart rate, velocity or blood pressure. The theoretical part describes the governing equations of the blood flow and possible choices of boundary conditions. The weak formulation and discretization in space and time, which leads to the finite element approximation, is presented. The magnetic resonance data is presented in the second part. The process of segmenta- tion is described together with the preparation of the velocity data for comparison with simulation results. Limitations of magnetic resonance imaging are also presented. The developed methodology is one of the contributions of this thesis. The qualitative and quantitative comparison of simulation results and the magnetic res- onance velocity data is presented in the third part. The main result of the thesis is in the comparison of the flow under different wall boundary conditions. The most important finding is that the best fit for the data is the free-slip wall boundary condition, which is the opposite of commonly used no-slip wall boundary condition. 1 Tato práce je zaměřena na studium proudění krve v sestupné aortě pomocí magnet- ické rezonance a výpočetní hemodynamiky. Tato kombinace umožňuje simulovat proudění krve v geometriích specifických pro pacienta a za různých podmínek, jako je například vyšší tepová frekvence, rychlost proudění nebo krevní tlak. V teoretické části této práce jsou představeny rovnice, které popisují proudění krve, a různé možnosti volby okrajových podmínek. Je zde představena slabá formulace rovnic a jejich prostorová i časová diskterizace, která vede k aproximaci řešení pomocí metody konečných prvků. Snímky z magnetické resonance jsou představeny ve druhé části. Je zde popsán proces segmentace spolu s přípravou rychlostních dat pro jejich porovnání s výsledky simulací. Jsou zde také prezentovány limitace magnetické rezonance. Metodologie popsaná v této části je jedním z přínosů této práce. Kvalitativní a kvantitativní porovnání výsledků simulací a rychlostních dat z magnetické rezonance je prezentováno ve třetí části. Hlavním výsledkem práce je porovnání proudění pro různé volby okrajové podmínky na stěně aorty. Nejdůležitějším zjištěním je, že ne- jlépe datům odpovídá okrajová podmínka free-slip, která je přesným opakem nejčastěji využívané okrajové podmínky no-slip. 1 Keywords: magnetická rezonance; metoda konečných prvků; hemodynamika; 3D Navier-Stokes; magnetic resonance imaging; finite element method; hemodynamics; 3D Navier-Stokes Available in a digital repository NRGL
Magnetická rezonance a výpočetní hemodynamika

This thesis is focused on study of blood flow through the descending aorta using mag- netic resonance imaging and computational hemodynamics. This combination enables simulations of blood flow in ...

Jarolímová, Alena; Švihlová, Helena; Tůma, Karel
Univerzita Karlova, 2020

Porovnání metabarcodingu a morfologických přístupů pro analýzu diverzity společenstev protist
Tučková, Kateřina; Škaloud, Pavel; Steinová, Jana
2020 - Czech
This thesis is focusing on metabarcoding; its history, principles and current use in science. Metabarcoding brings us a new way to observe a diversity of protists. Although the protists are ubiquitous on the Earth and play a key role in the majority of biological processes, our knowledge of their diversity is still very poor. Traditional microscopy techniques are mostly based on morphology-based identification of taxa. However, they are not so suitable for investigating protist diversity due to their small size, low concentration in the environment, and the convergent morphological evolution of many groups. Similarly, the metabarcoding has its pros and cons, as well. This thesis summarizes pros and cons of both techniques, trying to emphasize the need to both of them to gain a more complete insight into the diversity of protists on the Earth. Tato práce popisuje metodu metabarcodingu, její historii, princip a současné využití. Jednou z oblastí, ve které metabarcoding umožnil rozvoj poznání, je výzkum diversity protist. I přestože jsou protista na Zemi hojně rozšířená a zastávají mnoho důležitých rolí v ekosystémech, o jejich diverzitě toho příliš mnoho nevíme. Tradiční mikroskopické techniky založené především na určování druhů podle jejich morfologie nejsou vždy pro studium protist úplně vhodné vzhledem k jejich malé velikosti, nízké koncentraci jedinců v prostředí a konvergentní morfologické evoluci u některých skupin. Stejně jako tradiční mikroskopické techniky, i metoda metabarcodingu má své výhody a nevýhody. Tato práce přináší porovnání výhod a nevýhod metabarcodingu a mikroskopických technik pro určování diverzity protist a snaží se zdůraznit potřebu, proč bychom měli při výzkumu použít obou těchto metod. Keywords: metabarcoding; diverzita; protista; mikroskopie; taxonomie; enviromentální DNA (= eDNA); morfologické určení druhů; 18S rRNA; metabarcoding; protists; diversity; microscopy; taxonomy; environmental DNA (= eDNA); morphology-based identification; 18S rRNA Available in a digital repository NRGL
Porovnání metabarcodingu a morfologických přístupů pro analýzu diverzity společenstev protist

This thesis is focusing on metabarcoding; its history, principles and current use in science. Metabarcoding brings us a new way to observe a diversity of protists. Although the protists are ubiquitous ...

Tučková, Kateřina; Škaloud, Pavel; Steinová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Idiopatické střevní záněty a těhotenství
Kovářová, Tereza; Krátká, Zuzana; Hadlová, Petra
2020 - Czech
(EN) Inflammatory bowel disease is a chronic autoimmune disease of the intestinal tract including Crohn's disease, ulcerative colitis, and other unspecified colitis. Depending on the type of disease, inflammation affects the small or large intestine or rectum. It is a multifactorial disease in which the intestinal microflora, the immune system status, and genetic predisposition are crucial. IBD is most often diagnosed in late adolescence or early adulthood. Due to the availability of quality treatment, the health status of IBD patients also improves, allowing them to consider starting a family after the disease has calmed down. Patients have fewer children than the general population, but there was no significantly higher risk of infertility. A prerequisite for successful pregnancy and childbirth is a stable condition of the disease and the use of treatment during pregnancy to prevent relapse. A specific problem of patients is voluntary childlessness because of worries about the worsening of IBD during or after pregnancy, about negative effects of treatment on a foetus, but also an occurrence of disease in offspring This work aims to summarize the issue of pregnancy in patients with IBD and to provide information on the current situation in patients with IBD in the Czech Republic. Keywords:... (CZ) Idiopatické střevní záněty jsou chronická autoimunitní onemocnění střevního traktu, která postihují tenké nebo tlusté střevo, případně konečník. Mezi tato onemocnění patří Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a jiné nespecifikované kolitidy. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, v jehož patogenezi významnou roli hraje střevní mikroflóra, stav imunitního systému a do značné míry genetická predispozice. IBD je nejčastěji diagnostikováno v pozdní adolescenci nebo rané dospělosti. Vzhledem k včasné diagnostice a velmi dobré medikaci je zdravotní stav pacientek s IBD natolik dobrý, že jim umožňuje uvažovat o založení rodiny. Pacientky s IBD mají sice méně dětí než běžná populace, ale nebylo u nich zjištěno signifikantně vyšší riziko neplodnosti. Předpokladem úspěšného těhotenství a porodu je stabilizovaný stav onemocnění a užívání léčby v průběhu těhotenství tak, aby nedošlo k relapsu. Specifickým problémem pacientek je dobrovolná bezdětnost z důvodů obav ze zhoršení IBD v době těhotenství či po něm, z negativního vlivu léčby či léků na plod, ale i obav z výskytu onemocnění IBD u jejich potomků. Cílem práce je shrnutí problematiky těhotenství u pacientek s IBD a poskytnout informace i o současné situaci pacientek s IBD léčených v České republice. Klíčová slova: idiopatické střevní záněty,... Keywords: idiopatické střevní záněty; Crohnova choroba; ulcerózní kolitida; fertilita; těhotenství; inflammatory bowel disease; Crohn disease; ulcerative colitis; fertility; pregnancy Available in a digital repository NRGL
Idiopatické střevní záněty a těhotenství

(EN) Inflammatory bowel disease is a chronic autoimmune disease of the intestinal tract including Crohn's disease, ulcerative colitis, and other unspecified colitis. Depending on the type of disease, ...

Kovářová, Tereza; Krátká, Zuzana; Hadlová, Petra
Univerzita Karlova, 2020

Mechanismy antifungální rezistence u dermatofytů
Kolarczyková, Daniela; Hubka, Vít; Kuklová, Ivana
2020 - Czech
For the treatment of superficial fungal infections (dermatophytosis) is available a wide spectrum of antifungals from various chemical groups. These antifungals are mainly focused on various steps of ergosterol synthesis, thereby disrupting the cell membrane (allylamine, azole and morpholine antifungals) and on microtubule function (benzofuran antifungals). Despite the fact that the treatment of dermatophytosis is often associated with long-term exposure of the fungus to antifungals (weeks or months), until recently antifungal resistance in dermatophytes has been considered rare. However, current studies have shown the incidence of chronic infections, reinfection and treatment failures due to emerging resistance to some commonly used antifungals. The most serious problem today is the spread of resistance to terbinafine where the molecular principles are founded in the structural changes in the squalene epoxidase enzyme (SQLE). The increase in the incidence of this and other resistances is currently alarming especially in India, while the situation in Europe and America is in terms of dermatophyte susceptibility still quite favorable. The aim of this thesis is to summarize our knowledge of antifungal resistance in dermatophytes and their molecular principles. The thesis further summarizes the... Pro léčbu povrchových mykotických infekcí (dermatofytóz) je k dispozici relativně široké spektrum antimykotik z různých chemických tříd. Tyto látky cílí především na různé kroky syntézy ergosterolu, čímž narušují buněčnou membránu (allylaminová, azolová a morfolinová antimykotika) nebo na funkci mikrotubulů (benzofuranová antimykotika). Navzdory tomu, že léčba dermatofytóz je často spojena s dlouhodobou expozicí houby antimykotikům (týdny až měsíce), antifungální rezistence u dermatofytů byla donedávna považována za vzácnou. Současné studie však ukázaly rostoucí výskyt chronických infekcí, reinfekcí a případů selhání léčby v důsledku objevující se rezistence k některým běžně užívaným antimykotikům. Nejzávažnějším problémem současnosti je šíření rezistence vůči terbinafinu, jejíž molekulární podstata spočívá v mutacích v genu pro enzym skvalen epoxidázu (SQLE). Nárůst výskytu této a dalších rezistencí je v současnosti alarmující zejména v Indii, zatímco situace Evropě či Americe je z pohledu citlivosti dermatofytů stále relativně příznivá. Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadních poznatky o antifungálních rezistencích u dermatofytů a jejich molekulárním podkladu. Práce dále shrnuje epidemiologickou situaci z hlediska výskytu a šíření těchto rezistencí ve světě. Klíčová slova: antifungální... Keywords: antifungální rezistence; azolové deriváty; dermatofyty; kožní infekce; terbinafin; Trichophyton; antifungal resistance; azole derivates; dermatophytes; skin infections; terbinafine; Trichophyton Available in a digital repository NRGL
Mechanismy antifungální rezistence u dermatofytů

For the treatment of superficial fungal infections (dermatophytosis) is available a wide spectrum of antifungals from various chemical groups. These antifungals are mainly focused on various steps of ...

Kolarczyková, Daniela; Hubka, Vít; Kuklová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Mechanismy adaptace řas na široký gradient salinity; přechody mezi mořským a sladkovodním prostředím u chrysofyt
Knotek, Petr; Němcová, Yvonne; Pusztai, Martin
2020 - Czech
The transition from the marine to the freshwater environment and vice versa is a key event in the evolution of organisms. Although these transitions are relatively rare from an evolutionary point of view, most large groups of organisms have undergone this event at least once. The marine and freshwater environment differs in many aspects, especially salinity. During the transition between these two environments, the organisms are forced to overcome a significant salinity gradient and adapt to changes in the osmotic potential. However, biotic factors also play an important role, especially competition and predation in the new environment. The aim of the bachelor 's thesis is to provide comprehensive information on the mechanisms of adaptation to a wide gradient of salinity in algae in general and to focus on freshwater-marine transitions in chrysophytes, that occurred repeatedly and relatively frequently in the course of evolution. Key words: chrysophytes, Chrysophyceae, salinity gradient, osmoregulation, marine- freshwater transition Přechod z mořského do sladkovodního prostředí a naopak, představuje klíčovou událost v evoluci organismů. Přestože jsou tyto přechody z evolučního hlediska relativně vzácné, většina velkých skupin organismů podstoupila tuto událost minimálně jednou. Mořské a sladkovodní prostředí se liší v mnoha aspektech, především salinitou. Při přechodu mezi oběma prostředími musí organismy překonat výrazný gradient salinity a přizpůsobit se změnám osmotického potenciálu. Nemalou roli však hrají i biotické faktory, a to zejména kompetice a predace v novém prostředí. Cílem bakalářské páce je poskytnout ucelenou informaci o mechanismech adaptace na široký gradient salinity u řas obecně a zaměřit se na přechody mezi mořským a sladkovodním prostředím u chrysofyt, ke kterým došlo v evoluci opakovaně a relativně často. Klíčová slova: chrysofyta, Chrysophyceae, gradient salinity, osmoregulace, přechod mořské- sladkovodní prostředí Keywords: chrysofyta; Chrysophyceae; gradient salinity; osmoregulace; přechod mořské-sladkovodní prostředí; chrysophytes; Chrysophyceae; salinity gradient; osmoregulation; marine-freshwater transition Available in a digital repository NRGL
Mechanismy adaptace řas na široký gradient salinity; přechody mezi mořským a sladkovodním prostředím u chrysofyt

The transition from the marine to the freshwater environment and vice versa is a key event in the evolution of organisms. Although these transitions are relatively rare from an evolutionary point of ...

Knotek, Petr; Němcová, Yvonne; Pusztai, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí - skutečnost nebo mýtus?
Anderlová, Nikoleta; Sklenář, Petr; Macek, Martin
2020 - Czech
Latitudinal diversity gradient is assumed to be a general phenomenon, and therefore should also be applicable to vascular plants in alpine habitats that are specific in many aspects - especially in the high diversity and endemism. Latitudinal patterns in plant diversity in tropical and temperate alpine habitats have not been examined so far. The situation is complicated by different methodical approaches and inconsistent usage of terms based on existence of many different definitions. This literature review indicates that the existence of the latitudinal diversity gradient above the tree line cannot be confirmed because of the reasons mentioned above. This work points out the gaps in research and therefore can be used as inspiration for further studies and as an overview of basic information regarding this subject. O latitudinálním gradientu diverzity se přepokládá, že platí univerzálně, tedy i pro cévnaté rostliny vysokohorských oblastí, které jsou ale v mnoha ohledech specifické - především svou vysokou diverzitou a endemismem. Existence latitudinálního gradientu diverzity rostlin alpínského pásma rovníkových a temperátních hor dosud nebyla zjišťována. Srovnání diverzit horských oblastí napříč pohořími komplikují rozdílné metodické přístupy a nejednotné používání termínů založené na existenci mnoha různých definic. Výsledky provedené rešerše potvrzují, že pouze na základě dostupných literárních zdrojů není možné z výše uvedených příčin o existenci latitudinálního gradientu diverzity nad alpínskou hranicí lesa rozhodnout. Práce upozorňuje na mezery ve výzkumu a může tak sloužit jako inspirace pro další studium a přehled základních informací o problematice. Keywords: latitudinální gradient diverzity; alpínská vegetace; diverzita cévnatých rostlin; temperátní pohoří; tropická pohoří; latitudinal diversity gradient; alpine vegetation; vascular plant diversity; temperate mountain ranges; tropical mountain ranges Available in a digital repository NRGL
Latitudinální gradient diverzity cévnatých rostlin alpínských oblastí - skutečnost nebo mýtus?

Latitudinal diversity gradient is assumed to be a general phenomenon, and therefore should also be applicable to vascular plants in alpine habitats that are specific in many aspects - especially in ...

Anderlová, Nikoleta; Sklenář, Petr; Macek, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Veksláci v socialistickém Československu
Havlík, Adam; Pullmann, Michal; Michela, Miroslav; Roubal, Petr
2020 - Czech
This dissertation thesis deals with the notion of "vekslactvi" in socialist Czechoslovakia and with a social group called "vekslaci", which orchestrated illicit trade with foreign currencies, the so called tuzex vouchers, and smuggled consumer goods. The analysis lays emphasis on the daily operations of the "veksláci" and also on the commodities which they traded. From this perspective, "vekslaci" could be treated as a driving force within the Czechoslovak black market. In addition to the basic principles of "veksl", the chapter also presents a certain typology of traffickers and mutual hierarchical links within this specific community. The lifestyle of the "vekslák subculture" is also a subject of historical reconstruction as the thesis seeks to place "veksláci" in the context of the Czechoslovak society before 1989. The thesis also deals with the social and economic circumstances that enabled the birth of a peculiar social group of "vekslaci". Among others, it focuses on the role of the Tuzex hard currency shops, which was introduced in order to sell (mostly imported) consumer goods in exchange for foreign currencies or special vouchers. Attitude of the Czechoslovak state regarding the issue of "veksláctví" is also a subject of analysis. The research focuses on legislation, which gradually... Disertační práce se zabývá fenoménem veksláctví v socialistickém Československu a historickými aktéry s ním spojovanými, kteří se zabývali pokoutným obchodem s cizími měnami, tuzexovými poukázkami a pašovaným spotřebním zbožím. Ve středu analýzy stojí každodenní praxe veksláků jako "hybatelů" československého černého trhu, stejně jako spektrum komodit, se kterými obchodovali. Kromě základních principů "vekslu" je pozornost věnována i typologii překupníků na různých úrovních a výzkum sleduje i vzájemné hierarchické vazby a mocenské vztahy uvnitř této komunity. Badatelská pozornost je věnována i životnímu stylu vekslácké subkultury a otázce umístění veksláků do kontextu čs. společnosti před rokem 1989. Práce rozkrývá i společenské a ekonomické předpoklady, které za vzestupem společenské vrstvy veksláků stály. Mapuje také roli podniku zahraničního obchodu Tuzex, jehož podstatou byl prodej spotřebního, většinou zahraničního zboží za cizí měny či za speciální odběrové poukázky. Další rovinu výzkumu představují postoje státu k problematice veksláctví. Zde se práce zaměřuje nejen na dobovou legislativu, ale i na vzájemnou komunikaci jednotlivých resortů, která se promítla do míry postihu některých forem veksláctví. Kromě teoretických diskusí na úrovni nejvyšších státních orgánů práce sleduje i přístup... Keywords: veksláci|veksláctví|černý trh|hospodářská kriminalita|Tuzex|státní socialismus|stínová ekonomika; veksláci|veksláctví|black market|economic crime|Tuzex|state socialism|shadow economy Available in a digital repository NRGL
Veksláci v socialistickém Československu

This dissertation thesis deals with the notion of "vekslactvi" in socialist Czechoslovakia and with a social group called "vekslaci", which orchestrated illicit trade with foreign currencies, the so ...

Havlík, Adam; Pullmann, Michal; Michela, Miroslav; Roubal, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Diagnostický a prognostický význam miR-122 a miR-142 u kolorektálního karcinomu
Kalkušová, Kateřina; Červená, Klára; Král, Jan
2020 - Czech
Colorectal carcinoma is one of the most frequent cancers and it is also one of the most common causes of cancer related death. It is often diagnosed at a late stage which is associated with a worse prognosis. Therefore, there is an effort to identify new biomarkers that allow earlier diagnosis. These biomarkers could predict prognosis of disease and patient's response to treatment. Short noncoding RNAs - microRNA - appears to be promising candidates, these molecules are involved in many cellular processes through RNA interference. The aim of this thesis is to summarize knowledge about application of miR-122 and miR-142 as diagnostic and prognostic biomarkers for colorectal cancer. Keywords:​ microRNA, biomarkers, colorectal cancer, diagnostics, prognosis Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčetnější nádorová onemocnění a je jednou z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádory. Často je diagnostikován až v pokročilém stádiu, které je spojeno s horší prognózou. Z tohoto důvodu se usiluje o nalezení nových biomarkerů, které by umožnily časnější diagnostiku nádoru. Tyto biomarkery by mohly pomoci také s předpovědí prognózy onemocnění a odpovědi pacientů na vybranou léčbu. Jako slibní kandidáti se jeví krátké nekódující RNA, tzv. mikroRNA, které se podílejí na mnoha buněčných procesech prostřednictvím procesu RNA interference. Cílem této práce je shrnutí poznatků o možnosti využití miR-122 a miR-142 jako diagnostických a prognostických biomarkerů kolorektálního karcinomu. Klíčová slova:​mikroRNA, biomarkery, kolorektální karcinom, diagnostika, prognóza Keywords: mikroRNA; biomarkery; kolorektální karcinom; diagnostika; prognóza; microRNA; biomarkers; colorectal cancer; diagnostics; prognosis Available in a digital repository NRGL
Diagnostický a prognostický význam miR-122 a miR-142 u kolorektálního karcinomu

Colorectal carcinoma is one of the most frequent cancers and it is also one of the most common causes of cancer related death. It is often diagnosed at a late stage which is associated with a worse ...

Kalkušová, Kateřina; Červená, Klára; Král, Jan
Univerzita Karlova, 2020

Faktory ovlivňující hypoxii ve virově indukovaných nádorech
Šťovíčková, Eliška; Šmahelová, Jana; Hejtmánková, Alžběta
2020 - Czech
Keywords: hypoxie; nádorové prostředí; lidský papilomavirus; HIF; E6; E7; hypoxia; tumor microenvironment; human papillomavirus; HIF; E6; E7 Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující hypoxii ve virově indukovaných nádorech

Šťovíčková, Eliška; Šmahelová, Jana; Hejtmánková, Alžběta
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases