Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501418
Published from to

SEQUENTIAL INJECTION ANALYSIS CAPABILITY IN AUTOMATION OF ANALYTICAL PROCESSES
Novosvětská, Lucie; Sklenářová, Hana; Polášek, Miroslav; Hraníček, Jakub
2019 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate (married name/maiden name): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of dissertation thesis: Sequential injection analysis capability in automation of analytical processes This dissertation, composed as a commented collection of four scientific articles and one undergoing project, introduces four novel applications in the field of automated flow methods and one application in the field of chromatographic methods used in analytical part of a complex pharmacological study. It the field of pharmaceutical analysis, three works were successfully optimized, validated, and published in scientific journals. Those works include: a) Automation of permeation studies within a sequential injection analysis system connected to a liberation unit and carrying out experiments with living cells. b) Pharmacological study of an antiretroviral drug efavirenz including its determination by fast chromatographic method in three types of sample matrices - in a medium from permeation studies with cellular models, in a Krebs solution from rat placenta perfusions, and in placenta tissue lysates. c) Determination of... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát (příjmení/rodné příjmení): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název dizertační práce: Potenciál sekvenční injekční analýzy v automatizaci analytických postupů Tato dizertační práce, předkládaná jako komentovaný soubor čtyř vědeckých publikací a jednoho probíhající projektu, představuje čtyři nové aplikace v oblasti průtokových metod a jednu aplikaci v oblasti separačních metod, použitou pro analytickou část komplexní farmakologické studie. Tři práce z oblasti farmaceutické analýzy byly optimalizovány, validovány a publikovány v odborných časopisech. Tyto práce zahrnovaly: a) Automatizaci permeačních studií v systému sekvenční injekční analýzy s připojenou liberační jednotkou a provedení experimentů s živými buňkami. b) Farmakologickou studii antiretrovirotika efavirenzu zahrnující jeho stanovení pomocí rychlé chromatografické metody ve třech typech matricových vzorků - v médiu z permeačních studií na buněčných modelech, v Krebsově roztoku použitém při perfuzích placenty potkanů, a v lyzátech z tkáně placenty. c) Stanovení lovastatinu, látky snižující hladinu cholesterolu v krvi, v doplňcích stravy pomocí... Available in a digital repository NRGL
SEQUENTIAL INJECTION ANALYSIS CAPABILITY IN AUTOMATION OF ANALYTICAL PROCESSES

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate (married name/maiden name): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Supervisor: assoc. prof. ...

Novosvětská, Lucie; Sklenářová, Hana; Polášek, Miroslav; Hraníček, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování
Šmíd Radislav; Vladimír Horyna; Beneš Petr
2019 -
Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Úspory energie v systémech HVAC, lze dosáhnout novými metodami detekce a diagnostiky poruch (FDD) a sledováním výkonu těchto systémů. V praktické aplikaci nových FDD se setkáváme se dvěma zásadními problémy. První výzvou je absence senzorů potřebných k diagnostice systémů HVAC. Druhým problémem je obtížná konfigurace FDD metod pro konkrétní použití. Tato práce představuje virtuální senzory (VS) s automatickou konfigurací jako jedno z možných řešení tohoto problému. VS představují levnou alternativu pro chybějící skutečné senzory, pro automatickou konfiguraci FDD je použit informační model budovy (Building Information Model BIM). Informace potřebné pro automatickou konfiguraci VS jsou získány z BIM pomocí IFC ontologie. Dva druhy virtuálních senzorů jsou publikovány v této práci: Virtuální senzory hmotnostního průtoku vzduchu pro vzduchotechnickou jednotku (AHU) a virtuální senzor teploty unitř místnosti (obecně zóny). Laboratorní experimenty potvrdily, že navrhované virtuální senzory hmotnostního průtoku vzduchu mohou být použity jako náhrada za skutečný senzor hmotnostního průtoku vzduchu v FDD systémech. Virtuální senzor teploty zóny byl testován v reálné budově a výsledky potvrdily, že tento VS lze použít k ověření dat skutečného teplotního senzoru.Power saving is one of the main topics of buildings management. In commercial buildings, the HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) system is one of the largest energy consumers. The energy savings in the HVAC systems can be achieved by novel methods of fault detection and diagnostics (FDD) and performance monitoring. In practical application, the first challenge is the absence of the sensors needed to diagnose the HVAC systems; the second issue is the difficult configuration of the methods for a specific use. This work presents the possible solution using Virtual Sensors (VS) and automatic configuration. VS represent a low-cost alternative for missing real sensors, for the automatic FDD configuration the use of Building Information Model (BIM) is introduced. The information needed to configure the VS automatically is obtained from BIM using IFC ontology. This work presents two kinds of virtual sensors: The Virtual Mass Flow Sensors for an Air Handling Unit (AHU) and virtual sensor of zone temperature. Laboratory experiments have confirmed that the proposed Virtual Mass Flow Sensors can be utilized as a substitute for a physical mass flow rate sensor for monitoring and fault detection. The virtual sensor of zone temperature was tested in a real building, and the results confirmed that this VS could be used to data validation of the real temperature sensor. Keywords: Virtuální seznory; HVAC ststém; Informační model budovy; BIM; IFC4; Ontologie; AHU jednotka; Detekce a diagnostika poruch; FDD; Sledování výkonnosti zařízení; irtual Sensors; HVAC system; The Buildings Information Model; BIM; Industry Foundation Classes release 4; IFC4; Ontology; AHU unit; Fault Detection and Diagnostics; FDD; Performance Monitoring Available in digital repository of ČVUT.
Virtuální senzory pro validaci dat a monitorování

Úspora energie je jedním z hlavních témat v oboru řízení a diagnostiky budov. Jedním z největších spotřebitelů energie v komerčních budovách je HVAC systém (Heating, Ventilation and Air Conditioning). ...

Šmíd Radislav; Vladimír Horyna; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech
Husák Miroslav; Alexandr Laposa; Hamáček Aleš
2019 -
Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací chemických plynových senzorů na bázi diamantu a využití technologie inkjet pro selektivní depozici a růst senzorových strutkur. Návrhem, realizací, charakterizací a analýzou výsledků senzorů s vrstvou nanokrystalického diamantu a hybridních senzorů diamant/ZnO. V práci jsou popsány rezonanční senzory s vrstvou nanokrystalického diamantu. Ukázána realizace takového senzoru a provedena detailní charakterizace a analýza dosažených výsledků. Prezentována je také analýza s využitím simulací metodou konečných prvků. Dále je navržen technologický postup pro selektivní depozici nanočástic diamantu. Byl definován vhodný proces přípravy substrátu, optimální rozlišení tisku, nezbytný počet tiskových vrstev, vhodný typ a koncentrace inkoustu a další související klíčové parametry. Je statoven optimální a zároveň časově nenáročný opakovatelný postup pro selektivní růst homogenní vrstvy nanokrystalického diamantu. Využitelnost je zejména u senzorů, biosenzorů, mikrolektrodových polí použitelné například pro in vitro elektrofyziologické studie nervových buňek. Pro reailizaci této prác byla navržena testovací metodika a sestavena experimentální aparatura pro charakterizaci senzorů plynů a UV záření. Závěrem jsou shrnuty dosažené výsledky o vodivostních senzorech s vrstvou diamantu, vliv UV záření o vlnové délce 365 na odezvu senzoru, dobu odezvy a zotavení při detekci plynů NH3 a NO2. Dále také bude zjištěna optimální pracovní teplota. Rovněž jsou zkoumány hybridní struktury NCD/ZnO a DND/ZnO. Tyto struktury vykazují vysokou citlivost na NO2 resp na UV záření.This thesis deals with the preparation and characterization of diamond-based chemical gas sensors and the use of inkjet technology for selective deposition and growth of sensor strutkur. Design, implementation, characterization and analysis of results of nanocrystalline diamond and hybrid diamond/ZnO sensors. Resonance sensors with nanocrystalline diamond layer are described. Implementation of such sensor was shown and detailed characterization and analysis of achieved results was performed. Analysis using finite element simulations is also presented. Further, a technological process for selective deposition of diamond nanoparticles is proposed. A suitable substrate preparation process, optimal print resolution, necessary number of print layers, appropriate type and concentration of ink, and other related key parameters were defined. It is statoven optimal and at the same time time-saving repeatable procedure for selective growth of homogeneous layer of nanocrystalline diamond. It is particularly useful for sensors, biosensors, micro-electrode fields, for example for in vitro electrophysiological studies of nerve cells. In order to realize this work, a testing methodology was designed and an experimental apparatus for the characterization of gas and UV radiation sensors was built. Finally, the results of diamond conductive sensors, the influence of UV radiation of 365 wavelength on sensor response, response time and recovery in the detection of NH3 and NO2 gases are summarized. The optimum working temperature will also be determined. Hybrid structures of NCD / ZnO and DND / ZnO are also investigated. These structures show high sensitivity to NO2 and / or UV radiation. Keywords: senzor plynu; nanodiamant; nanokrystalický diamant; inkjet; gas sensor; nanodiamant; nanocrystalline diamond; inkjet Available in digital repository of ČVUT.
Chemické senzory na pevných a flexibilních substrátech

Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací chemických plynových senzorů na bázi diamantu a využití technologie inkjet pro selektivní depozici a růst senzorových strutkur. Návrhem, ...

Husák Miroslav; Alexandr Laposa; Hamáček Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách
Lhotská, Ivona; Šatínský, Dalibor; Karlíček, Rolf; Malíř, František
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Ivona Lhotská Supervisor doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Modern chromatographic techniques in food contamination analysis A compilation of seven publications dealing with chromatographic methods for determination of food contamination (particularly mycotoxins and artificial food colorants) is presented in dissertation thesis. All methods were fully validated, complying with the requirements and applied for real samples analysis. The first part describes the methods for mycotoxins determination based on on-line solid phase extraction (SPE) utilizing column-switching system. Reversed phase columns packed with superficially porous particles were chosen for both extraction and separation step during optimization of on-line SPE-HPLC method for ochratoxin A and citrinin determination in beer. In following work, determination of patulin in juices and zearalenone in beer, more selective molecularly imprinted polymers (MIP) were used for on-line extraction. Due to challenging optimization of on-line MIP SPE, the methods were compared to off-line MIP extraction and on-line extraction using conventional C18 phase to confirm the selectivity. The employed commercial MIP... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Ivona Lhotská Školitel doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách V předložené disertační práci je prezentován komentovaný soubor sedmi publikací, které jsou zaměřené na vývoj chromatografických metod pro stanovení cizorodých a kontaminujících látek v potravinách (zejména mykotoxiny a syntetická barviva). Všechny metody byly plně validované, vyhovující pro dané účely a použity pro analýzu reálných vzorků. První část tvoří metody pro stanovení mykotoxinů založené na on-line extrakci na tuhých fázích (SPE) s využitím systému s přepínáním kolon. Při optimalizaci metody on-line SPE-HPLC pro stanovení ochratoxinu A a citrininu v pivu byly pro extrakční i analytickou kolonu vybrány reverzní fáze ve formě povrchově porézních částic. V dalších metodách pro stanovení patulinu v džusech a zearalenonu v pivu byly pro on-line extrakci použity selektivnější molekulárně vtištěné polymery (MIP). Vzhledem k náročnosti optimalizace on-line MIP SPE, byly metody pro ověření selektivity porovnány s off-line MIP extrakcí a on-line extrakcí na konvenčních C18 fázích. Použité komerční MIP sorbenty nebyly... Available in a digital repository NRGL
Využití moderních chromatografických technik v analýze cizorodých a kontaminujících látek v potravinách

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Ivona Lhotská Supervisor doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Modern ...

Lhotská, Ivona; Šatínský, Dalibor; Karlíček, Rolf; Malíř, František
Univerzita Karlova, 2019

Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy
Jeřábek Vítězslav; David Mareš; Uherek František
2019 -
Disertační práce je zaměřená na vývoj planárních optických periodických struktur aplikovatelných v informatice a senzorice.První část disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti planárních optických periodických polymerových struktur Braggova typu (BG), vytvořených v plášti a variantně v jádře planárního optického vlnovodu. Je prezentován systematický výzkum planární vlnovodné Braggovy mřížky (PWBG) vedoucí k realizaci unikátní struktury planárního teplotního a vlhkostního senzoru s BG a difuzním vlnovodem založený na hybridním uspořádání vrstev polymeru PMMA/křemičité sklo. Dále klasické monostrukturní řešení PWBG optického planárního filtru využívajícího polymerového SU-8 hřebenový vlnovod jako širokopásmový vlnový filtr, kde je navržený vícevidový režim vlnovodu využit k razantnímu rozšíření útlumové charakteristiky BG ve filtrované vlnové oblasti optického spektra. V rámci výzkumu byl proveden analytický návrh topologických parametrů, numericky precizovaný a optimalizovaný modelováním PWBG struktur, realizace a spektrální charakterizace se zřetelem na filtrační a senzorové aplikace.V druhé části práce je systematický výzkum zaměřen na planární periodické struktury využívající povrchového plazmon-polaritonového jevu kombinovaného s lokálním plazmonem, které vyvolávají zesílení intenzity elektrického pole pro uniformní a duální zesílení odezvy v Ramanově spektru. Tento výzkum vedl k realizaci optických senzorů pro povrchem zesílený Ramanův rozptyl (SERS) na planárních pokovených polymerových periodických nanostrukturách, využitelných jako SERS senzory.V rámci této aplikace byla zkoumána citlivost senzorů na vybrané analyty a také vliv okolního prostředí a biologického působení na degradaci z pohledu funkčnosti senzorů, plošné uniformity a opakovatelnosti zesílení v čase.S cílem dalšího zvýšení a zachování uniformity zesílení byl výzkum zaměřen na návrh a realizaci inovativních pokročilých hierarchických senzorů SERS kombinujících řešení s nanopovrchy a různými typy Au a Ag nanočástic. Byl zkoumán účinek vzájemné vazby povrchového plazmon-polaritonu na optické mřížce a lokalizovaných plazmon-polaritonů vznikajících mezi nanočásticemi, jejich vzájemné interakce s mřížkou s cílem realizovat univerzální SERS senzory s extrémně vysokým zesílením.Na základě provedeného výzkumu byly navrženy, optimalizovány a následně realizovány a charakterizovány jak univerzální SERS senzory zesilující Ramanovu odezvu simultánně na dvou excitačních vlnových délkách, tak vysoce citlivé SERS senzory využívající vzájemné silné vazby povrchového plazmon-polaritonu na mřížce s lokalizovaným plazmon-polaritonem na metalických nanočásticích pro zesílení na jedné excitační vlnové délce Ramanova spektra. Kombinací uniformního zesílení povrchovými plazmony optické nanomřížky a lokalizovanými plazmony na nanočástic typu nanohvězda bylo dosaženo unikátního vysoce citlivého SERS senzoru se zesílením řádu 10E11, vysokou uniformitou a reprodukovatelností SERS odezvy.The dissertation thesis is focused on the development of planar optical periodic structures applicable in the fields of informatics and sensorics.The first part of the thesis deals with research in the field of planar optical periodic polymer structures of the Bragg type (BG), formed in the cover and optionally in the core layer of the planar optical waveguide. Systematic research of planar waveguide Bragg grating (PWBG) leading to the realization of unique planar temperature and humidity sensor with BG and diffused waveguide based on hybrid arrangement of PMMA / silica glass layer is presented. Furthermore, classical PWBG optical planar filter using SU-8 ridge waveguide as a broadband waveguide filter, where the proposed multi-mode waveguide mode is used to dramatically extend the rejection band of the optical spectrum in the attenuation characteristic of BG was presented as well. The analytical design of topological parameters, numerical optimization by modeling of PWBG structures, implementation, and spectral characterization of the fabricated samples with respect to filter and sensor applications was carried out.In the second part of the thesis, systematic research is focused on planar periodic structures using the surface plasmon-polariton phenomenon possibly combined with local plasmon to induce an increase in the electric field intensity for uniform and dual wavelength amplification of the Raman spectrum response.The research led to the fabrication of optical sensors for surface enhanced Raman scattering (SERS) on surface metallized polymeric periodic nanostructures usable as SERS sensors. Within this application, the sensitivity of sensors to selected analytes and the influence of environmental and biological effects on degradation in terms of sensor functionality, uniformity and repeatability of amplification over time were investigated.To further strengthen and to maintain the enhancement uniformity, research has focused on designing and implementing innovative advanced SERS hierarchical sensors combining nanosurfaces with nanoparticles and different types of Au and Ag nanoparticles. The influence of surface plasmon-polariton interactions on the optical grating and localized plasmon-polaritons emerging between nanoparticles and their interaction with the grating in order to fabricate universal SERS sensors with extremely high gain was investigated.Based on the research, both universal SERS sensors enhancing Raman response simultaneously at two excitation wavelengths and highly sensitive SERS sensors utilizing strong coupling of surface plasmon-polaritons with localized plasmon-polaritons on metallic nanoparticles at one excitation wavelength of the Raman spectrum were designed, optimized and subsequently fabricated and characterized. By combining uniform amplification of surface plasmon on the optical nanograting and localized plasmons on nanourchins, a unique highly sensitive SERS sensor with extremely high measured gain enhancement in the order of 1011, uniformity and reproducibility of the SERS response was achieved. Keywords: vlnovodná mřížka; Braggova mřížka; polymer; senzor; Ramanova spektroskopie; SERS; povrchový plazmon; polariton; lokalizovaný plazmon; nanočástice; waveguide grating; Bragg grating; polymer; sensor; Raman spectroscopy; SERS; surface plasmon; polariton; localized plasmon; nanoparticle Available in digital repository of ČVUT.
Optické periodické planární struktury s povrchovým tvarováním polymerové vrstvy

Disertační práce je zaměřená na vývoj planárních optických periodických struktur aplikovatelných v informatice a senzorice.První část disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti planárních optických ...

Jeřábek Vítězslav; David Mareš; Uherek František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách
Rubíková, Zuzana
2019 - English
Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform these roles, MTs create arrangements capable of fast and precise adaptation to various signals. MTs are under the control of many factors regulating MT nucleation, stability and dynamics. Bone marrow-derived mast cells (BMMCs) are important immune system cells, which can cause serious diseases if their functions are deregulated. Although MT reorganization during BMMC activation is well established, the molecular mechanisms that control their remodelling are largely unknown. In the presented thesis we functionally characterised GIT1/βPIX signalling proteins, PAK1 kinase, and Ca2+ signalling in the regulation of MT nucleation in BMMCs and other cell types. We also elucidated the function of miltefosine (hexadecylphosphocholine), a promising candidate for the treatment of mast cell-driven diseases. We found that GIT1/βPIX signalling proteins are γ-tubulin-interacting proteins associating with centrosomes in BMMCs. MT nucleation is positively regulated by GIT1 and Ca2+ , whereas βPIX is a negative regulator of MT nucleation in BMMCs. Cytosolic Ca2+ affects γ-tubulin properties and stimulates the... SOUHRN Mikrotubuly (MTs) jsou dynamické struktury nezbytné pro vnitřní buněčnou organizaci a transport, propagaci signálu, buněčnou diferenciaci, pohyb a dělení. Pro vykonávání těchto funkcí vytvářejí složitá uspořádání, schopná rychle a přesně reagovat na různé signály. MTs jsou regulovány mnoha faktory, které mají vliv na jejich nukleaci, stabilitu a dynamiku. Žírné buňky z kostní dřeně (BMMCs) jsou důležitou součástí imunitního systému. Narušení jejich funkcí však může vést ke vzniku závažných nemocí. V průběhu aktivace BMMCs dochází k podstatné reorganizaci MTs. Molekulární mechanismy, které regulují tyto změny, jsou ale často neznámé. V této práci jsme charakterizovali funkci signálních proteinů GIT1/βPIX, kinázy PAK1 a Ca2+ signalizace v regulaci nukleace MTs u BMMCs a v dalších buněčných typech. Rovněž jsme popsali funkci působení miltefosinu (hexadecylphosphocholinu), nové slibné látky pro léčbu onemocnění způsobených žírnými buňkami. Zjistili jsme, že GIT1/βPIX proteiny interagují s γ-tubulinem, a že jsou lokalizovány v centrozomech žírných buněk. Nukleace MTs je pozitivně ovlivňována GIT1 proteinem a Ca2+ , zatímco βPIX reguluje nukleaci MTs negativně. Cytosolický Ca2+ ovlivňuje vlastnosti γ-tubulinu a stimuluje jeho interakci s GIT1 a proteiny γ-tubulinového komplexu. Kromě toho vytváří γ-tubulin... Keywords: žírné buňky; buněčná aktivace; nukleace mikrotubulů; dynamika mikrotubulů; mast cells; cell activation; microtubule nucleation; microtubule dynamics Available in a digital repository NRGL
Regulační mechanizmy reorganizace mikrotubulů v aktivovaných žírných buňkách

Microtubules (MTs) are highly dynamic structures essential for the spatio-temporal intracellular organization and transport, signal propagation, cell differentiation, motility and division. To perform ...

Rubíková, Zuzana
Univerzita Karlova, 2019

Řízení experimentálních aparatur pro ultrazvukovou diagnostiku materiálů
Husák Miroslav; Martin Ševčík; Bálek Rudolf
2019 -
Předmětem této práce je vývoj měřicích aparatur založených na laserově-ultrazvukových metodách. Tyto systémy představují unikátní možnosti v měření vývoje elastických konstant materiálů během různých procesů (strukturní změny v důsledku změn teploty, mechanického zatížení, atd.). Cílem práce je popsat tyto aparatury a jejich softwarové řízení a představit možnosti jejich využití v základním výzkumu v oblasti fyziky materiálů. Práce se zaměřuje především na řešení problémů kompatibility a možností komunikace mezi jednotlivými komponentami zařízení, dále pak na řízení a zpracování měřicích protokolů a vývoj rozhraní pro ovládání aparatury. Pro každou aparaturu jsou uvedeny příklady využití pro konkrétní materiálové problémy, včetně diskuze dosažených výsledků. Vývoj těchto měřicích systémů má velký přínos pro materiálový výzkum, neboť v mnoha případech neexistuje jiná možnost, jak experimentálně zjišťovat vývoj elastických konstant během výše uvedených procesů.The subject of this thesis is the development of measuring devices based on laser-ultrasonic methods. These systems represent unique possibilities in measuring the development of elastic constants of materials during various processes (structural changes due to changes in temperature, mechanical load, etc.). The aim of this work is to describe these apparatuses and their software management and to present possibilities of their use in basic research in the field of material physics. The work focuses mainly on solving compatibility problems and possibilities of communication between individual components of the device, then on control and processing of measurement protocols and development of interface for controlling the apparatus. For each apparatus there are examples of usage for specific material problems, including discussion of the achieved results. The development of these measuring systems has great benefits for material research, since in many cases there is no other way of experimentally detecting the development of elastic constants during the above processes. Keywords: Elastické vlastnosti; NiTi; FePd; napěťově indukovaná reorientace; rezonanční ultrazvuková spektroskopie; Elastic properties; NiTi; FePd; Stress-induced Reorientation; Resonant ultrasound spectroscopy Available in digital repository of ČVUT.
Řízení experimentálních aparatur pro ultrazvukovou diagnostiku materiálů

Předmětem této práce je vývoj měřicích aparatur založených na laserově-ultrazvukových metodách. Tyto systémy představují unikátní možnosti v měření vývoje elastických konstant materiálů během různých ...

Husák Miroslav; Martin Ševčík; Bálek Rudolf
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů
Fibigr, Jakub; Šatínský, Dalibor; Cahlíková, Lucie; Horna, Aleš
2019 - Czech
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jakub Fibigr Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the Dissertation Thesis: Application of HPLC technique in analysis of food supplements based on plant extracts The disseration thesis deals with complex issues of food supplements based on plant extracts in terms of the content of bioactive substances, purity assessment, and legislative efficacy and safety requirements. The quality of food supplements available on the market in the Czech Republic was tested in six studies. Two HPLC and four UHPLC methods have been developed and validated to determine the content of bioactive substances in food supplements containing plant extracts and other excipients. In each work, such analytical conditions were found allowing a rapid and accurate determination of the content of the given bioactive substances in food supplements, particulary in the problematic separations of some isomeric substances. Additionally, sample preparation methods for each group of food supplement samples have been developed and optimized to avoid the matrix interferences during the separation and detection of analyzed bioactive substances. A conventional approach to the analytical determination of the... ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Jakub Fibigr Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název disertační práce: Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů V dizertační práci je komplexně popsána problematika doplňků stravy založených na rostlinných extraktech z hlediska obsahu bioaktivních látek, hodnocení čistoty a legislativních požadavků na účinnost a bezpečnost. Kvalita doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů dostupných na trhu v ČR byla prokazována v šesti provedených studiích. Byly vyvinuty a validovány dvě HPLC a čtyři UHPLC metody pro stanovení obsahu bioaktivních látek v doplňcích stravy s obsahem rostlinných extraktů a pomocných látek. V každé práci byly nalezeny takové analytické podmínky, které umožňovaly rychlé a přesné určení obsahu daných bioaktivních látek v doplňcích stravy s ohledem zejména na problematickou separaci některých izomerních látek. Dále byly vyvinuty nebo optimalizovány postupy úpravy vzorků doplňků stravy, které umožňovaly separaci a detekci všech požadovaných bioaktivních látek bez interference matrice a dalších komponent obsažených v analyzovaných doplňcích. Konvenční přístup k analytickému hodnocení obsahu bioaktivních látek v rostlinných extraktech... Available in a digital repository NRGL
Využití HPLC techniky v analýze doplňků stravy na bázi rostlinných extraktů

ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Jakub Fibigr Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the ...

Fibigr, Jakub; Šatínský, Dalibor; Cahlíková, Lucie; Horna, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Chromatografické hodnocení amiodaronu a jeho aktivního metabolitu
Kopecká, Iva; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
2019 - Czech
77 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Iva Kopecká Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Name of Degree Paper: Chromatographic evaluation of amiodaronu and its active metabolite The main purpose of this thesis was to optimize the existing HPLC method used in University Hospital Hradec Králové for determination of amiodarone and its active metabolite in biological material. For this HPLC method was used Waters Symetry C18 column, 150 x 4,6 mm, 5 µm, mobile phase: acetonitrile: 25 mM phosphate buffer (55:45), flow rate 1,4 ml/min, at 45 ř C, injection 5 µl, UV detection at 242 nm. This method was subsequently transferred to a UHPLC using Phenomenex Kinetex C18 column, 100 x 2,1 mm, 1,7 µm, mobile phase: acetonitrile: 25 mM phosphate buffer (55:45), flow rate 0,3 ml/min, at 45 ř C, injection 5 µl, UV detection at 242 nm. This UHPLC method was modified for eventual detection by mass detector using same UHPLC column, mobile phase: acetonitrile: 0,1% formic acid (55:45), flow rate 0,3 ml/min, at 45 ř C, injection 5 µl, UV detection at 242 nm. At the same time plasma, resp. serum sample isolation was optimized. The best result was achieved by adding 4 µl of 10% zinc sulfate to the plasma sample... 76 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Iva Kopecká Školitel: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. Název diplomové práce: Chromatografické hodnocení amiodaronu a jeho aktivního metabolitu Cílem této rigorózní práce byla optimalizace stávající HPLC metody používané ve FN HK pro stanovení amiodaronu a jeho aktivního metabolitu v biologickém materiálu. Nalezená metoda HPLC probíhala na koloně Waters Symetry C18, 150 x 4,6 mm, 5 μm, mobilní fáze: acetonitril : 25mM fosforečnanový pufr v poměru 55:45, průtok 1,4 ml/min při teplotě 45řC, nástřik 5 µl, UV detekce při 242 nm. Tato metoda byla následně převedena na UHPLC - kolona Phenomenex Kinetex C18, 100 x 2,1 mm, 1,7 μm, mobilní fáze: acetonitril : 25mM fosforečnanový pufr v poměru 55:45, průtok 0,3 ml/min při teplotě 45řC, nástřik 5 µl, UV detekce při 242 nm. Pro případnou detekci hmotnostním detektorem byla tato UHPLC metoda upravena - na stejné UHPLC koloně, mobilní fází byl acetonitril : 0,1% kyselina mravenčí v poměru 55:45, průtok 0,3 ml/min při teplotě 45řC, nástřik 5 µl, UV detekce při 242 nm. Zároveň byla optimalizována i izolace vzorku z plazmy, resp. séra. Nejlepší výtěžnosti bylo dosaženo po přidání 4 µl 10% síranu zinečnatého ke vzorku plazmy a... Available in a digital repository NRGL
Chromatografické hodnocení amiodaronu a jeho aktivního metabolitu

77 Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Mgr. Iva Kopecká Tutor: PharmDr. Pavla ...

Kopecká, Iva; Pilařová, Pavla; Kastner, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Tři eseje o empiricke bayesovske ekonometrii
Adam, Tomáš; Komárek, Luboš; Feldkircher, Martin; Herrala, Risto; Melecký, Martin
2019 - English
The dissertation consists of three papers which apply Bayesian econometric techniques to monitoring macroeconomic and macro-financial developments in the economy. Its aim is to illustrate how Bayesian methods can be employed in standard areas of economic research (estimating systemic risk in the banking sectors, nowcasting GDP growth) and also in a more original area (monitoring developments in sovereign bond markets). In the first essay, we address a task which analytical departments in central banks or commercial banks face very often - nowcasting foreign demand of a small open economy. On the example of the Czech economy, we propose an approach to nowcast foreign GDP growth rates for the Czech economy. For presentation purposes, we focus on three major trading partners: Germany, Slovakia and France. We opt for a simple method which is very general and which has proved successful in the literature: the method based on bridge equation models. A battery of models is evaluated based on a pseudo-real- time forecasting exercise. The results for Germany and France suggest that the models are more successful at backcasting, nowcasting and forecasting than the naive random walk benchmark model. At the same time, the various models considered are more or less successful depending on the forecast horizon.... Disertaci tvoří tři články, které aplikují techniky bayesovské ekonometrie za účelem monitorování makroekonomického a makrofinančního vývoje v ekonomice. Cílem práce je ilustrovat použití těchto technik ve standardních oblastech ekonomického výzkumu (hodnocení systemického rizika v bankovních sektorech, nowcasting růstu HDP), ale i v nové oblasti (monitorování vývoje na trzích s vládními dluhopisy). První článek se zabývá problematikou, které čelí analytická oddělení v centrálních i komerčních bankách - hodnocení současného růstu (nowcasting) vnější poptávky malé otevřené ekonomiky. Na příkladu ČR představujeme přístup k nowcastingu růstu HDP jejích hlavních obchodních partnerů (pro stručnost prezentujeme výsledky pro Německo, Slovensko a Francii). Pro odhady volíme metodu, která je obecná a literatura ji hodnotí jako úspěšnou - metodu tzv. bridge rovnic. Její úspěšnost hodnotíme na základě pseudo-real-time forecasting cvičení. Výsledky pro Německo a Francii ukazují, že navržená metoda je úspěšnější než uvažované naivní modely. Úspěšnost předpovědí je uspokojivá a závisí výrazně na horizontu výhledu. Na druhou stranu výsledky pro Slovensku jsou méně přesvědčivé, což pramení pravděpodobně ze stability růstu HDP na testovacím období a ze slabého vztahu mezi růstem HDP a měsíčními indikátory během... Keywords: bayesovská ekonometrie; časové řady; makrofinanční vazby; stavově-prostorové modely; stavově podmíněný model; Bayesian econometrics; time series; macrofinancial linkages; state-space models; regime-switching models Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o empiricke bayesovske ekonometrii

The dissertation consists of three papers which apply Bayesian econometric techniques to monitoring macroeconomic and macro-financial developments in the economy. Its aim is to illustrate how Bayesian ...

Adam, Tomáš; Komárek, Luboš; Feldkircher, Martin; Herrala, Risto; Melecký, Martin
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases