Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 12004
Published from to

Variantní řešení developerského projektu
Halabrínová, Nora; Hromádka, Vít; Vítková, Eva
2020 - Slovak
Diplomová práca má za úlohu definovať pojem developerský projekt, identifikovať jeho jednotlivé fázy. Ďalej identifikuje finančné riadenie a systém riadenia developerského projektu. Praktická časť diplomovej práce má za úlohu opísať na konkrétnom developerskom projekte na Slovensku variantné riešenie projektu z pohľadu ziskovosti. The point of the diploma thesis is to define what a development project is, to identify its different phases. The next point of the thesis is to identify the financial and personal management in development projects. The practical part of this thesis has to cover on one specific development project in Slovakia the variant solutions from the point of profit. Keywords: Development; developer; the development project; residential development; the variations of project Available in a digital repository NRGL
Variantní řešení developerského projektu

Diplomová práca má za úlohu definovať pojem developerský projekt, identifikovať jeho jednotlivé fázy. Ďalej identifikuje finančné riadenie a systém riadenia developerského projektu. Praktická časť ...

Halabrínová, Nora; Hromádka, Vít; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace aktivovaným kalem
Mosná, Silvia; Stříteský, Luboš; Hrich, Karel
2020 - Slovak
Diplomová práca Účinok emergených mikropolutantov na proces denitrifikácie aktivovaným kalom je zameraná na konkrétne tri látky. Preskúmavané látky sú atrazín, terbutylazín a sulfametoxazol. Atrazín a terbutylazín sú pesticídy, konkrétne herbicídy. Sulfametoxazol sme vybrali ako bežné antibiotikum. Práca je rozčlenená do 10 kapitol a záver. Je zložená z teoretickej a praktickej časti. Súčasťou teoretickej časti práce je legislatíva, ktorá rieši daný problém s mikropolutantmi. Ďalšou kapitolou je uvedenie do problematiky, kde chceme čitateľa oboznámiť s aktuálnou situáciou. Súčasne sa v práci nachádzajú aj kapitoly emergentné mikropolutanty, denitrifikácia a skúmané látky. Pokiaľ nahliadneme do praktickej časti, ide o kapitoly odber vzorky, vyhodnotenie BATCH testov a vyhodnotenie inhibičných testov. V práci sa nachádzajú aj kapitoly BATCH testy a test inhibície respirácie, ktoré popisujú postupy ako sme postupovali pri uskutočnení daného testu. V prílohe sa nachádzajú protokoly o skúške z laboratória. Diploma thesis Effect of emergent micropolutants on the denitrification process through activated sludge is focused on three specific substances. The substances under investigation are atrazine, terbutylazine and sulfametaxazole. Atrazine and terbutylazine are pesticides, particularly herbicides. Sulfametaxazole was chosen as a common antibiotic. The thesis is summarized into 10 chapters and conclusion. The work consists essentially of theoretical and practical part. Part of the theoretical part of the thesis is legislation that deals with the matters of the problem with micropolutants. The next chapter is an introduction to the issue, where we want to familiarize the reader with the current situation. There are also chapters on emergent micropolutants, denitrification and investigated substances. If we look at the practical part, there are chapters on sampling, evaluation of BATCH tests and evaluation of inhibition tests. There are also chapters on BATCH tests and respiratory inhibition test, which describe procedures of how we performed this test. Laboratory test reports are included in the Annex. Keywords: Micropollutants; activated sludge; nitrification; denitrification; decomposition Available in a digital repository NRGL
Účinek emergentních mikropolutantů na proces denitrifikace aktivovaným kalem

Diplomová práca Účinok emergených mikropolutantov na proces denitrifikácie aktivovaným kalom je zameraná na konkrétne tri látky. Preskúmavané látky sú atrazín, terbutylazín a sulfametoxazol. Atrazín a ...

Mosná, Silvia; Stříteský, Luboš; Hrich, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Hotel Nábřeží u Kunovské přehrady
Dananaiová, Ladislava; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
2020 - Slovak
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hotelu s reštauráciou v rekreačnej časti Kunov v blízkosti mesta Senica a je navrhovaný na kapacitu 50 ubytovaných osôb. V mnou navrhovanóm hotely sa nachádzajú min. 2-lôžkové hotelové izby s plochou min. 16 m2 s hygienickým zázemím 4m2. Hotel z hľadiska členenia spadá do vyžšej triedy ****. Objekt je čiastočne podpivničený a celkový počet nadzemných podlaží je tri. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza recepcia s hygienickým zázemím odkiaľ je vstup do reštaurácie, ktorej kapacita je 65 osôb. K reštaurácii je súčasne riešená aj kuchyňa s potrebným zázemím. V 1.NP sa nachádza taktiež 5 hotelových izieb z toho jedna pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a kancelária. V druhom a tretom nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú obytné bunky pre návštevníkov, z ktorých jedna na každom z týchto podlaží je riešená ako apartmán. V 2.NP je navyše jedna z izieb riešená pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a tiež sa tu nachádza spoločenská miestnosť. Všetky izby sú riešené so samostatnou kúpeľňou. Ďalej sa v 2 a 3.NP nachádza upratovacia miestnosť a sklad prádla. V suteréne objektu sa nachádzajú technické miestnosti, sklad nábytku, dielňa a posilňovňa so šatňami a umyvárňami . Hlavný vstup do objektu je bezbariérový a vedie priamo do recepcie. Ďalší, vedľajší vstup je určený pre zamestnancov reštaurácie. Ďalej je navrhnutý aj vstup na súkromnú záhradu s bazénom kam je možný prístup aj priamo z reštaurácie, Strechy hotelu sú riešené ako jednoplášťové ploché. Ďalej je súčasťou projektu aj návrh vonkajšieho hygienického zariadenia, kde sa nachádza zvlášť WC pre mužov a pre ženy, vonkajšie spoločné sprchy a súčasťou tohto objektu je aj sklad záhradných potrieb. In this diploma thesis is designed a hotel with a restaurant in the recreational areaKunov,close to Senica town. It has a capacity for 50 guests. The smallest rooms are double bedrooms with at least 16 m2anda bathroom 4m2. It is four stars hotel. There are three over ground floors and a basement. On the ground floor there is a reception, toilets, a restaurant for 65 guests. There is also a kitchen and storerooms. There are 5 hotel rooms on the first floor and an office. On the second and third floors there are hotel rooms, common room, cleaning room and laundry room. On the second and third floor there is one wheelchair accessibleroom. In the basement there are utility rooms, storerooms, a workshop, a gym with locker rooms and showers. The main entrance to the building is wheelchair accessible and leads to the reception. There is also a staff entrance from the back of the building and an entrance to the garden with a hotel pool. The roof is designed as a single layer flat roof. On the grounds there are designed outside showers, toilets for men and women and a garden shelter. Keywords: Hotel; restaurant; recreation; basement; low energy building; flat roof Available in a digital repository NRGL
Hotel Nábřeží u Kunovské přehrady

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom hotelu s reštauráciou v rekreačnej časti Kunov v blízkosti mesta Senica a je navrhovaný na kapacitu 50 ubytovaných osôb. V mnou navrhovanóm hotely sa nachádzajú ...

Dananaiová, Ladislava; Semrád, Antonín; Štěpánek, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zastřešení nádvoří administrativních budov
Baculak, Ladislav; Pilgr, Milan; Brosch, Petr
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ čepu S355. Konštrukcia sa nachádza v Brne. Boli vypracované dve varianty a vypracované posudky podľa platných noriem. Diploma thesis describes the design and assessment of the roof structure that covers the courtyard of office buildings. Structure has a regular floor plan and roof height is 15,0 m. The material if the structure is steel S355, bolts 8.8., steel of the pins is S355. Construction is located in Brno. Two options were produced and designed, evaluated according to the latest standards. Keywords: roof; courtyard; truss beam; structural design; anchoring; joints; steel structure; parabolic roof girder; truss purlin; fixed column Available in a digital repository NRGL
Zastřešení nádvoří administrativních budov

Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ ...

Baculak, Ladislav; Pilgr, Milan; Brosch, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Pošta
Kušnir, Jakub; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2020 - Slovak
Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novej budovy pošty. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Lesná a parcelné čísla pozemku sú 1344/1, 1344/3, 1344/4 a 1345. Budova sa nachádza na rovinatom teréne. Objekt sa skladá z dvoch nadzemných poschodí a jedného podzemného poschodia, pričom v prvom nadzemnom poschodí sa nachádzajú verejné priestory, priehradky pošty a zázemie doporučovne. Na druhom poschodí je umiestnená kancelária riaditeľa, kancelária zástupcu, zasadačka a zázemie pre zamestnancov pošty. V suteréne sa nachádza technické vybavenie objektu, archív a sklad pošty. Konštrukčný systém je riešený v kombinácií monolitického skeletu a keramických tehál. Na objekte je navrhnutá plochá strecha, ktorá je odvodnená pomocou strešných vpustí. The aim of my diploma thesis is to design and make out a design documentation to show the look of new post office building. The plot is located in the cadastral area of Lesná and the parcel numbers are 1344/1, 1344/3, 1344/4 and 1345. The building is located on a flat terrain. The building consists of two above-ground floors and one underground floor. On the first floor are public areas, post offices and the background of the post office. On the second there is the office of the director, office of the representative, meeting room and facilities for the post office employees. In the underground floor there is technical equipment of the building, archive and storeroom of post office. The construction system is made in a combination of monolithic skeleton and ceramic bricks. It is designed with a flat roof wich is drained by with roof gullies. Keywords: Diploma thesis; new building; post office; flat roof; ceramic bricks; monolithic reinforced concrete; skeleton. Available in a digital repository NRGL
Pošta

Predmetom tejto diplomovej práce je navrhnúť a vypracovať projektovú dokumentáciu novej budovy pošty. Parcela sa nachádza v katastrálnom území Lesná a parcelné čísla pozemku sú 1344/1, 1344/3, 1344/4 ...

Kušnir, Jakub; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Vliv seizmického zatížení na chování železobetonového rámu
Prekopová, Pavlína; Nováček, Jan; Zich, Miloš
2020 - Slovak
Cieľom práce je statická analýza železobetónovej rámovej konštrukcie zaťaženej účinkami seizmického zaťaženia. Práca sa zaoberá riešením viacpodlažného skeletu navrhovaného na bežné zaťažovacie podmienky a ďalej potom možnosťami zosilňovania na účinky seizmicity. V prvej fázy práce bola prevedená statická analýza a návrh hlavných nosných prvkov rámovej konštrukcie (stĺpy a priečle) na medzný stav únosnosti pre štandardné návrhové zaťaženie. V druhej fázy bola prevedená statická analýza konštrukcie na účinky mimoriadneho zaťaženia od nízkej a vysokej seizmicity a bolo posúdené, či aj naďalej vyhovejú hlavné nosné prvky konštrukcie. S ohľadom na to, že konštrukcia na mimoriadne účinky nevyhovela, boli navrhnuté rôzne spôsoby zosílenia konštrukcie a analýza ich vplyvu na globálne a lokálne chovanie konštrukcie a návrh ďalších opatrení pre spoľahlivosť konštrukcie. Statické analýzy boli prevedené v software Scia Engineering a RFEM Dlubal. The aim of this work is a static analysis of the reinforced concrete frame structure loaded by the effects of seismic loading. The work deals with the solution of multi-storey reinforced concrete structure designed for common loading conditions and further for possibilities of strengthening of the structure on effect of seismic loading. In the first phase of the work, the static analysis and the design of the main load-bearing elements of the frame structure (columns and main girder) were carried out for the ultimate limit state for the standard design load. In the second phase, the static analysis of the structure for the effects of accidental actions from low and high seismicity was performed and it was assessed whether the main load-bearing elements of the structure would continue to comply. Given that the structure did not satisfy the accidental actions of seismic loading, various ways of structure strengthening were designed and analyzed for their impact on the global and local behaviour of the structure. Also the designing of additional steps for structural reliability were performed. Static analyzes were performed in Scia Engineering and RFEM Dlubal software. Keywords: reinforced concrete frame; seismic load; strenghthening; stiffnening; eccentrically bracing with vertical link; static analysis; accidental actions Available in a digital repository NRGL
Vliv seizmického zatížení na chování železobetonového rámu

Cieľom práce je statická analýza železobetónovej rámovej konštrukcie zaťaženej účinkami seizmického zaťaženia. Práca sa zaoberá riešením viacpodlažného skeletu navrhovaného na bežné zaťažovacie ...

Prekopová, Pavlína; Nováček, Jan; Zich, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví
Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Šelleng, Dalibor
2019 - Slovak
1 Criminal liability in health care (abstract in English) The purpose of this rigorous thesis is to point out the criminal liability of health services providers, particular for doctors as individuals as well as for hospitals as legal entities. This thesis is divided into four chapters and, moreover, the integral part of it is also one attachment. The first chapter defines the basic legal terms in health care, such as informed consent, informed disagreement, the lege artis procedure, medical documentation and confidentiality. These institutions appear in health care mostly and their detailed definition will help the reader to better understand the goal of this work. Due to the fact that this thesis is aimed to criminal liability, the particular legal terms are defined especially in criminal matters too. The second chapter entitled as Criminal offences in health care hides in itself the individual crimes that a doctor may commit during the performance of his profession, both intentionally and negligently. In this chapter, not all crimes are defined, but especially those that occur to be most frequently in health care, eventually those which appear to be the most interesting in relation with the health care. Due to the fact that there is also the relevant case law in connection with some of the crimes, for... 1 Trestní odpovědnost ve zdravotnictví (abstrakt v českém jazyce) Účelem této rigorózní práce je poukázat na trestněprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb, a to jak hlavně u lékařů jak fyzických osob, tak i u nemocničních zařízení jako právnických osob. Tato práce je rozdělená na 4 kapitoly a její nedílnou součástí je také jedna příloha. Obsahem první kapitoly je vymezení základních právních pojmů ve zdravotnictví, jako jsou informovaný souhlas, informovaný nesouhlas, postup lege artis, zdravotnická dokumentace a mlčenlivost. Jedná se o instituty, které se ve zdravotnictví vyskytuji nejčastěji a jejich bližší vymezení následně pomůže čitateli lépe pochopit samotný cíl této práce. Vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřená na trestněprávní odpovědnost, tak i jednotlivé pojmy jsou vymezeny především v trestněprávní rovině. Druha kapitola s označením Trestné činy ve zdravotnictví ukrývá v sobě jednotlivé trestné činy, kterých se může lékař při výkonu svého povolání dopustit, a to jak úmyslným jednáním, tak také v nedbalostní formě. V této kapitole nejsou vymezeny všechny trestné činy, ale především ty, které se ve zdravotnictví vyskytují nejčastěji, respektive které je jeví být ve vztahu ke zdravotnictví nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že k některým trestným činům existuje i relevantní... Keywords: lékař; pacient; nemocnice; a doctor; a patient; a hospital Available in a digital repository NRGL
Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

1 Criminal liability in health care (abstract in English) The purpose of this rigorous thesis is to point out the criminal liability of health services providers, particular for doctors as individuals ...

Lepáček, Marek; Bohuslav, Lukáš; Šelleng, Dalibor
Univerzita Karlova, 2019

Alkaloidy rodu Narcissus a jejich biologická aktivita
Tanková, Sabina; Hulcová, Daniela; Opletal, Lubomír
2019 - Slovak
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Sabina Tanková Supervisor: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Title of diploma thesis: Alkaloids of the genus Narcissus and their biological activity. Key worlds: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloids, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biological activity. Alkaloid extract obtained from bulbs of Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master was extracted by ethanol and was purified by liquid-liquid extraction and fractionated by column chromatography to individual fractions. At the end, were obtained 11 pooled fractions, which were used to isolate pure alkaloids. The ND 3-5 / 7 fraction was processed by preparative thin layer chromatography followed by crystallization of pure substances. In total, 5 alkaloid substances of ST1D2, ST1D3, ST2A, ST2B1 and ST3C were obtained from this fraction in various amounts. These substances were determined by GC-MS analysis, NMR analysis and optical rotation. Subsequently, the obtained data were compared with the NIST library spectra and the literature. Isolated substances have been identified as caranine, O-ethyllycorenine, narwedine, pluviine and N-demethylhomolycorine. The alkaloids obtained in sufficient amounts were subsequently subjected to... Univerzita Karlova v Prahe, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognozie Kandidát: Sabina Tanková Školiteľ: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Názov diplomovej práce: Alkaloidy rodu Narcissus a ich biologická aktivita Kľúčové slová: Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master, Amaryllidaceae, alkaloidy, AChE, BuChE, POP, GSK-3β, biologická aktivita. Alkaloidný extrakt získaný z cibúľ rastliny Narcissus pseudonarcissus L. cv. Dutch Master extrakciou do etanolu, bol prečistený liquid-liquid extrakciou a frakcionizovaný pomocou stĺpcovej chromatografie na jednotlivé frakcie. Na konci bolo získaných 11 spojených frakcií, ktoré ďalej slúžili k izolácii čistých alkaloidov. Frakcia ND 3-5/7 bola spracovaná pomocou preparatívnej tenkovrstvovej chromatografie a následnou kryštalizáciou čistých látok. Z tejto frakcie bolo celkovo získaných 5 látok alkaloidnej povahy ST1D2, ST1D3, ST2A, ST2B1 a ST3C v rôznom množstve. Látky boli identifikované za využitia GC-MS analýzy, NMR analýzy a optickej otáčavosti. Následne boli získané údaje porovnávané so spektrami z knižnice NIST a s údajmi uvádzanými v literatúre. Získané alkaloidy boli identifikované ako karanin, O-etyllykorenin, narwedin, pluviín a N-demetylhomolykorin. Alkaloidy získané v dostatočnom množstve boli následne podrobené testom na... Keywords: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy rodu Narcissus a jejich biologická aktivita

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Sabina Tanková Supervisor: PharmDr. Daniela Hulcová, PhD. Title of diploma thesis: Alkaloids of the ...

Tanková, Sabina; Hulcová, Daniela; Opletal, Lubomír
Univerzita Karlova, 2019

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.
Puskásová, Dominika; Šafratová, Marcela; Chlebek, Jakub
2019 - Slovak
Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy. The aim of this thesis was to isolate alkaloids from herbal extract, which was obtained from Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master' plant. The preparation and column chromatography of the extract were performed by PharmDr. Daniela Hulcová, Ph.D. as a part of her doctoral study. Using the preparative TLC method, 2 alkaloids marked as No.2.1 and 2.2.2 were isolated from the fraction No.4. Their structure was determined by using the NMR, GC-MS analysis and optical rotation. After comparing the data obtained with literature, the compounds were identified as (+)-homolycorine and (+)-masonine. Both homolycorine and masonine were subsequently subject to testing of inhibitory activity against acetylcholinesterase (AChE), butyrylcholinesterase (BuChE), prolyloligopeptidase (POP) and glycogensynthase kinase 3β (GSK-3β). The activity was expressed as IC50 and was compared to IC50 of the reference substances. Galanthamine (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) and huperzine A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM) were used as standards to compare the inhibitory activity... Puskásová Dominika: Alkaloidy čeľade Amaryllidaceae a ich biologická aktivita I. Diplomová práca 2019. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakognozie. Hlavným cieľom tejto práce bola izolácia alkaloidov z rastlinného extraktu, ktorý bol získaný z rastliny Narcissus pseudonarcissus 'Dutch Master'. Príprava sumárneho extraktu a jeho stĺpcova chromatografia boli vykonané PharmDr. Danielou Hulcovou, Ph.D. v rámci jej doktorskej práce. Prostredníctvom metódy preparatívnej TLC boli z priradenej frakcie č.4 izolované 2 látky, označené ako č.2.1 a č.2.2.2. Ich štruktúra bola stanovená pomocou NMR, GC-MS analýzy a optickej otáčavosti. Po porovnaní získaných údajov s literatúrou boli látky identifikované ako (+)-homolykorín a (+)-masonín. Homolykorín aj masonín boli následne podrobené testovaniu inhibičnej aktivity voči acetylcholínesteráse (AChE), butyrylcholínesteráse (BuChE), prolyloligopeptidáse (POP) a glykogénsyntáse kináse 3β (GSK-3β). Aktivita bola vyjadrená ako IC50 a bola porovnávaná s IC50 referenčných látok. Pre porovnanie inhibície AChE a BuChE bol ako štandard použitý galanthamín (IC50 AChE = 1,7 ± 0,1 μM, IC50 BuChE = 42,3 ± 1,3 μM) a huperzín A (IC50 AChE = 0,033 ± 0,001 μM, IC50 BuChE > 500 μM). Inhibičná aktivita voči POP bola porovnávaná so... Keywords: Narcissus pseudonarcissus dutch master - cibule - alkaloidní extrakty - GC; MS analýza - biologická aktivita - acetylcholinesterasa - butyrylcholinesterasa; Narcissus pseudonarcissus dutch master - bulbs - alkaloidal extracts - GC; MS analysis - biological aktivity - acetylcholinesterase - butyrylcholinesterase Available in a digital repository NRGL
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae a jejich biologická aktivita I.

Puskásová Dominika: Alkaloids of the Amaryllidaceae family and their biological activity I. Diploma thesis 2019. Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of ...

Puskásová, Dominika; Šafratová, Marcela; Chlebek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže
Ižovská, Jana; Zahálka, František; Džupa, Valér; Zahradník, David
2019 - Slovak
Title: Evaluation and determination of standard ratio of extensors and flexors of the knee in sporting youth. Objectives: The aim of the thesis is to establish the standards of the force ratio H: Q for the youth football categories U16, U17, U18, U19, U21 and adult players of the Czech Republic and based on the prescription type of study to establish a percentage critical disbalance of dynamic knee stabilizers which may be the most common cause of injuries to dynamic or static knee joint stabilizers in soccer players. Methods: The monitored group of players consisted of football players playing in elite Czech football clubs, both in youth and senior categories, who meet the predetermined selection criteria. The isokinetic strength parameters were monitored using a Cybex Humac Norm isokinetic dynamometer (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). We investigated maximum strength moment (PT) of extensors and knee flexors of dominant and non-dominant limb at concentric contraction at angular velocities of 60, 180 and 300ř.s-1 . Then we watched the players wounded. If the injury occurred, then we looked back at its strength characteristics and the strength ratio between the extensors and flexors of the knees and whether it was possible to predict the injury and determine the critical level that indicates the... Názov: Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže. Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi a extenzormi kolena) pre mládežnícke futbalové kategórie U16, U17, U18, U19, U21 a pre dospelých hráčov Českej republiky a na základe preskriptívneho typu štúdie stanoviť percentuálnu kritickú hranicu dysbalancií dynamických stabilizátorov kolenného kĺbu, pri ktorej môže dôjsť najčastejšie ku poraneniam dynamických či statických stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov. Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z futbalových hráčov, hrajúcich v elitných českých futbalových kluboch ako v mládežníckych tak aj v seniorských kategóriách, ktorí splnia predom dané kritéria výberu. Parametre izokinetickej sily sme sledovali pomocou izokinetického dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Zisťovali sme maximálny silový moment (PT) extenzorov a flexorov kolena dominantnej a nedominantnej končatiny pri koncentrickej kontrakcii v uhlových rýchlostiach 60, 180 a 300ř.s- 1 . Následne sme hráčov sledovali, či u nich nenastalo nejaké zranenie. Pokiaľ k zraneniu dôošlo, tak sme sa spätne pozerali na jeho silové charakteristiky a silový pomer medzi extenzormi a flexormi kolena a či je na základe toho... Keywords: asymetrie; futbal; koleno; poranenia; silová schopnosť; asymmetry; football; injuries; knee; strength Available in a digital repository NRGL
Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže

Title: Evaluation and determination of standard ratio of extensors and flexors of the knee in sporting youth. Objectives: The aim of the thesis is to establish the standards of the force ratio H: Q ...

Ižovská, Jana; Zahálka, František; Džupa, Valér; Zahradník, David
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases