Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 11914
Published from to

Zločin v románové tvorbě C. E. Gaddy v kontextu dobového diskursu o subjektu a intersubjektivitě
Richterová, Daniela; Flemrová, Alice; Pelán, Jiří
2019 - Slovak
(in English): The main aim of this thesis is to focuse on the two of C. E. Gadda's most famous novels in their comparative interpretations based on the perspective of the debate on subject and intersubjectivity by philosophers E. Husserl, M. Heidegger and L. Wittgenstein. After a short intoduction dedicated to life and work of the author, we analyse both novels in which we witness the shift of attention from the problem of the subject to the problem of the intersubjectivity seen as socially anchored truth that gives rise to antidetective novel. In conclusion we emphasise once again the epistemological level of meaning in Gadda's novels - their insights into the essence of truth and the character of human knowledge in general which emerge especially with the crime fiction against the background of questions regarding conscience and justice. (slovensky): Cieľom tejto práce je zamerať sa na dva najvýznamnejšie romány spisovateľa C. E. Gaddu z perspektívy diskurzov o subjekte a intersubjektivite filozofov E. Husserla, M. Heideggera a L. Wittgensteina. Po krátkom oboznámení sa so životom a tvorbou autora prevádzame rozbory oboch románov, v ktorých zaznamenávame postupný presun od problematiky subjektu k problematike intersubjektivity, k sociálne ukotvenej pravdivosti dávajúcej priestor pre zrod antidetektívneho románu. Na záver opakovane vyzdvihujeme epistemologickú rovinu zmyslu Gaddovej románovej tvorby - jej vhľady do podstaty pravdivosti a charakteru ľudského poznania všeobecne, ktoré sa vynárajú pri motíve zločinu na pozadí otázok ohľadom ľudského svedomia a spravodlivosti. Keywords: antidetektívny román|Gadda|Heidegger|Husserl|Wittgenstein|intersubjektivita|literárna moderna|filozofická postmoderna|ontologia|subjekt|zločin; anti-detective novel|Crime|Gadda|Heidegger|Husserl|Wittgenstein|intersubjectivity|ontology|modernist literature|subject|postmodern philosophy Available in a digital repository NRGL
Zločin v románové tvorbě C. E. Gaddy v kontextu dobového diskursu o subjektu a intersubjektivitě

(in English): The main aim of this thesis is to focuse on the two of C. E. Gadda's most famous novels in their comparative interpretations based on the perspective of the debate on subject and ...

Richterová, Daniela; Flemrová, Alice; Pelán, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Vojenská historie v meziválečném Československu
Cáp, Michal; Šedivý, Ivan; Beneš, Zdeněk
2019 - Slovak
1 Annotation This work tries to tackle concept of history of knowledge and possibilities of its application for study of history of military historiography. With the use of this concept, the work will analyse processes of organisation, creations and spread of military historiography in interwar Czechoslovakia. It tries to come to terms with historiographical definition of military history but also its contextualisation considering history of knowledge and sociocultural factors describing the relationship of warfare and society. The work attempts it on the example of main, institutional centres of knowledge management of military history in first Czechoslovak republic. 2 1 Anotácia Práca sa vyrovnáva s konceptom dejín poznania a možnosťami ich aplikácie na štúdium dejín vojenského dejepisectva. Pomocou tohto konceptu práca analyzuje procesy organizácie, tvorby a šírenia vojenskej historiografie v medzivojnovom Československu. Snaží sa vyrovnať aj s historiografickou definíciu vojenskej histórie ako takej, ale aj jej kontextualizácie vo svetle dejín poznania a sociokultúrnych faktorov popisujúcich vzťah vojenstva a spoločnosti. O to sa práca pokúša na príklade hlavných inštitucionálnych centier vedomostného managementu vojenskej histórie v prvej Československej republike Keywords: 1. Československá republika|československá branná moc|vojenská historie|dějiny poznání|historiografie; military history|history of knowledge|historiography|First Czechoslovak republic|czechoslovak armed forces Available in a digital repository NRGL
Vojenská historie v meziválečném Československu

1 Annotation This work tries to tackle concept of history of knowledge and possibilities of its application for study of history of military historiography. With the use of this concept, the work will ...

Cáp, Michal; Šedivý, Ivan; Beneš, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

Žánry falešného zpravodajství
Prokypčák, Matej; Řehořová, Irena; Švantner, Martin
2019 - Slovak
The diploma thesis consists of two main parts. In the theoretical part, we deal with the basic terminological framework of fake news, the development of misinformation, fake news, hoaxes, propaganda and their form and the form they acquired. We will also look at misinformation, hoax and propaganda as a specific genre of false news. Furthermore, we analyze the spread of hoaxes and disinformation and the criteria by which hoaxes are recognized and labeled. An important part of the theoretical part of the thesis is also the manipulation with the content and the determination of the criteria on the basis of which false information can be recognized. We will focus primarily on the electronic and new media domains, which are mainly represented by social networks. In the research and analytical part of the thesis we look at the ways in which different sites classify misinformation and hoaxes, by what criteria they approach their classification, and whether these methods are unambiguous and consistent. The second important part of the research will analyze the attitudes of traditional and alternative media to work with false news and hoaxes. We will try to bring a glimpse of both stakeholders, that is to say, representatives of traditional media and alternative media. Diplomová práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sa zaoberáme základným terminologickým rámcom falošného spravodajstva, vývojom dezinformácií, falošných správ, hoaxov, propagandy a ich formou a podobou, akú nadobúdali. Pozrieme sa tiež na dezinformácie a hoax a propagandu ako na špecifické žánre falošného spravodajstva. V práci ďalej analyzujeme spôsob šírenia hoaxov a dezinformácií a kritériá, podľa ktorých sú hoaxy rozpoznávané aj označované. Dôležitou súčasťou teoretickej časti práce je tiež manipulácia s obsahom a stanovenie si kritérií, na základe ktorých falošné informácie môžeme rozpoznávať. Zameriame sa predovšetkým na elektronickú oblasť a oblasť nových médií, ktoré sú reprezentované najmä sociálnymi sieťami. Vo výskumnej a analytickej časti diplomovej práce sa pozrieme na spôsoby, akými rôzne weby klasifikujú dezinformácie a hoaxy, podľa akých kritérií pristupujú k ich klasifikácii a či sú tieto spôsoby jednoznačné a konzistentné. Druhá dôležitá časť výskumu bude analyzovať postoje tradičných a alternatívnych médií k práci s falošným spravodajstvom a hoaxmi. Pokúsime sa priniesť pohľad oboch zainteresovaných strán, teda zástupcov tradičných médií, ako aj alternatívnych médií. Keywords: falošné spravodajstvo; dezinformácie; hoax; propaganda; médiá; elektronická komunikácia; fake news; disinformation; hoax; propaganda; media; electronic communication Available in a digital repository NRGL
Žánry falešného zpravodajství

The diploma thesis consists of two main parts. In the theoretical part, we deal with the basic terminological framework of fake news, the development of misinformation, fake news, hoaxes, propaganda ...

Prokypčák, Matej; Řehořová, Irena; Švantner, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Mikrobiota a idiopatické střevní záněty
Gajdárová, Zuzana; Kostovčíková, Klára; Grobárová, Valéria
2019 - Slovak
Inflammatory bowel diseases (IBD) are an autoimmune illnesses affecting gastrointestinal tract. The main types include ulcerative colitis and Crohn's disease. Recently, primary sclerosing cholangitis (PSC) has also been associated with IBD. PSC is a chronic liver disease associated with bile duct stenosis. The exact pathogenesis and etiology of these diseases is not clear, despite the great efforts of the scientific community. They are multifactorial diseases that are associated with dysbiosis of intestinal microbiota. Their diagnosis is based on for patients unpleasant endoscopic examinations and therefore the search for new serum biomarkers is needed and appreciated target of scientific interest. In the first part of diploma thesis, we focused on the reactivity of peripheral blood cells of IBD patients to 10 selected representatives of typical intestinal microbiota: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, Blautia coccoides, Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii, Ruminococcus flavefaciens, Bacteroides thetaiotaomicron, Prevotella ruminicola and Escherichia coli. Reactivity of CD, UC and PSC- IBD patients was increased after stimulation with Faecalibacterium, Lactobacillus and Prevotella. However, we got low percentage of cytokine-producing cells,... Idiopatické črevné zápaly (IBD) sú autoimunitné ochorenie postihujúce gastrointestinálny trakt. Medzi hlavné typy patria ulcerózna kolitída (UC) a Crohnova choroba (CD). V poslednom období sa s IBD spája aj primárna sklerotizujúca cholangitída (PSC), čo je chronické ochorenie pečene spojené so stenózou žlčovodov. Presná patogenéza a etiológia týchto ochorení nie je jasná, aj napriek veľkej snahe vedeckej spoločnosti. Jedná sa o multifaktoriálne ochorenia, ktoré sú spájané s dysbiózou črevnej mikrobioty. Diagnostika ochorení je založená na pre pacientov nepríjemných endoskopických vyšetreniach, a preto snaha hľadať nové sérové biomarkery je dobrý cieľ do budúcna. V diplomovej práci bola sledovaná reaktivita buniek periférnej krvi pacientov s IBD na 10 vybraných zástupcov typickej mikroflóry a to: Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, Blautia coccoides, Roseburia intestinalis, Eubacterium rectale, Faecalibacterium prausnitzii, Ruminococcus flavefaciens, Bacteroides thetaiotaomicron, Prevotella ruminicola a Escherichia coli. Reaktivita pacientov s CD, UC a PSC-IBD bola zvýšena po stimulácii Faecalibacterium, Lactobacillus a Prevotella. Išlo však o nízke percentá buniek produkujúcich cytokíny, preto nie je možné povedať, či by mohli byť zapojené do patogenézy. Ďalšou časťou práce bolo... Keywords: IBD; ulcerózna kolitída; Crohnova choroba; mikroflóra; periférna krv; lymfocyty; IBD; ulcerative colitis; Crohn's disease; microbiota; peripheral blood; lymphocytes Available in a digital repository NRGL
Mikrobiota a idiopatické střevní záněty

Inflammatory bowel diseases (IBD) are an autoimmune illnesses affecting gastrointestinal tract. The main types include ulcerative colitis and Crohn's disease. Recently, primary sclerosing cholangitis ...

Gajdárová, Zuzana; Kostovčíková, Klára; Grobárová, Valéria
Univerzita Karlova, 2019

Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota
Gorcovská, Laura; Černý, Vladimír; Váša, Ondřej
2019 - Slovak
Our thesis is dealing with case of reportage photography and medial sharing of our choosen visual image. We have choosen an image of syrian refugee Aylan Kurdi from 2015, whose photo is refering the problem of refugee crisis in Europe. The thesis is focused on semiotic approach of selected photographies, which are showing the same picture from different perspectives. In our case is perspective very important part of thesis, because these photographies are very questionable on ehtical principes. Therefore, we are also focused on the way, how the media deal with this issue. Our thesis points the signs of reportage photography and also monitor their changes, which depends on the medium, title, perex and composition of words completing photography.We are also focused on contextual framework of photography in choosen media. The secondary objective of our thesis is the comparision of results of analysis of selected picture published in individual selected media and comparision of differences in interpretation and photography context. Thesis is primaly based on theoretical concepts of Roland Bathers on specific visual sharing of selected media. Monitored indicators are the concepts of denotation, conotation and myth, while we are focused on connection between text and image and interpretation in selected... Diplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie a mediálnym zdelením nami vybraného vizuálneho obrazu. Pôjde o obraz sýrskeho utečenca Aylana Kurdiho z roku 2015, ktorého fotografia odkazuje na vecný problém utečeneckej krízy v Európe. Práca ponúka semiotický prístup k zvoleným fotografiám zachytávajúcim rovnaký obraz z rôznej perspektívy. Perspektíva je v našom prípade dôležitá, pretože ide spornú fotografiu v otázkach etickej normy. Preto sa sústredíme i na spôsob, akým sa vybrané média vyrovnali s touto problematikou. Práca poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať a ako sa menia z hľadiska toho, aké médium fotografiu sprostredkuje v závislosti od sprievodného titulného textu, perexu či skladby slov doplňujúcich fotografiu. Upriamime sa i na to, ako je daná fotografia začlenená do kontextuálneho rámca zvolených médií. Vedľajší cieľ práce bude porovnať výsledky analýzy vybraného obrazu v jednotlivých zvolených periodikách a porovnať prípadné odlišnosti v rámci ich interpretácie i kontextu, do ktorého je fotografia posadená. Práca vychádza predovšetkým z teoretických konceptov Rolanda Barthesa na konkrétnom vizuálnom zdelení daným vybraným médiom. Základné sledované ukazovatele sú koncepty denotácie, konotácie a mýtusu, pričom sledujeme vzťah medzi textom a... Keywords: semiotika; analýza; denotácia; konotácia; mýtus; Barthes; reportážna fotografia; obraz; text; spravodajské média; Aylan Kurdi; utečenecká kríza; semiotics; analysis; denotation; connotation; myth; Barthes; reportage photography; image; text; news media; Aylan Kurdi; refugee crisis Available in a digital repository NRGL
Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota

Our thesis is dealing with case of reportage photography and medial sharing of our choosen visual image. We have choosen an image of syrian refugee Aylan Kurdi from 2015, whose photo is refering the ...

Gorcovská, Laura; Černý, Vladimír; Váša, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Dopad regionální změny klímy na hydrologický režim s ohledem na extrémní situace
Blahušiaková, Andrea; Matoušková, Milada; Kašpárek, Ladislav; Pekárová, Pavla
2019 - Slovak
Investigation of changes in the rainfall-runoff regimes of rivers and its extremes has become more important especially in the context of ongoing and future climate changes. The main aim of this study is to investigate the key factors involved in these changes and thus influence the hydrological regime. Trends and changes in climatic and hydrological variables are detected and the development of flood and drought extremes is assessed. Several methods are used to identify trends and examine their changes; the Mann-Kendall test, linear regression, simple mass curves, and comparative analysis (IHA). Flood extremity is evaluated based on flood activity levels and return period (N-year flood event), frequency and seasonality using the threshold method and culmination day. Extremity, frequency and seasonality of meteorological drought are evaluated by the threshold method, followed by de Martonne Aridity index and Relative precipitation index. Hydrological drought is evaluated based on Base flow index, Low flow index and threshold method. The main variables involved in these analyzes were annual, seasonal and monthly discharge, air temperature, precipitation and snow cover. The database of the base and other calculated variables is compiled for the period from 1931/1961 to 2010/2012. Trends and changes... V kontexte prebiehajúcich i budúcich klimatických zmien sa do popredia dostáva výskum zmien zrážkovo-odtokového režimu vodných tokov a jeho extrémnych prejavov. Hlavným cieľom práce je skúmať kľúčové faktory, ktoré sa na týchto zmenách podieľajú, a tým ovplyvňujú hydrologický režim vodného toku. Detekované sú trendy a zmeny hydroklimatických parametrov a hodnotený je vývoj extrémov povodní a sucha. Na identifikovanie trendov a skúmanie ich zmien je použitých niekoľko metód; Mann-Kendallov test, lineárna regresia, jednoduché súčtové čiary a komparatívna analýza (IHA). Extremita povodní je vyhodnotená na základe stupňov povodňovej aktivity a N-ročnosti, frekvencia a sezónnosť použitím threshold metódy a dňa kulminácie. Extremitu, frekvenciu a sezonalitu meteorologického sucha hodnotí threshold metóda, ďalej de Martonne Aridity index a Relative precipitation index. Hydrologické sucho je hodnotené na základe Base flow indexu, Low flow indexu a threshold metódy. Hlavnými parametrami, ktoré do týchto analýz vstupovali boli ročné, sezónne a mesačné hodnoty prietokov, teploty vzduchu, zrážok a snehovej pokrývky. Databáza základných i ďalších vypočítaných parametrov je zostavená pre obdobie 1931/1961-2010/2012. Trendy a zmeny hydroklimatických parametrov, ako i vývoj sucha a povodní sú skúmané v povodí... Keywords: zmena klímy; trendová analýza; povodeň; sucho; zrážkovo-odtokový režim; povodie horného Hrona; climate change; trend analysis; flood; drought; rainfall-runoff regime; upper Hron Available in a digital repository NRGL
Dopad regionální změny klímy na hydrologický režim s ohledem na extrémní situace

Investigation of changes in the rainfall-runoff regimes of rivers and its extremes has become more important especially in the context of ongoing and future climate changes. The main aim of this study ...

Blahušiaková, Andrea; Matoušková, Milada; Kašpárek, Ladislav; Pekárová, Pavla
Univerzita Karlova, 2019

Obraz ruské a americké účasti v syrské občanské válce v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roce 2014)
Semianová, Annamária; Příhoda, Marek; Tumis, Stanislav
2019 - Slovak
The diploma thesis deals with media discourse of a participation of russian and american armed forces in Syrian Civil War since 2014 until the end of 2018. The aim of the thesis is to show by discourse analysis how oficial state daily Российская газета and independent Независимая газета inform press readers. The main aim of the analysis is to show a difference and stereotypes in the representation of russian and american participation in this conflict. Electronic and printed articles of these periodics are fundamental sources of the thesis. Within the research methods we derive from theoretical works about a media influence on public opinion, media image processing, stereotypes and other means that are forming this image. Key words: Russia, USA, Syrian Civil War, Rossiyskaya gazeta, Nezavisimaya gazeta, media discourse Diplomová práca sa zameriava na mediálny diskurz účasti ruských a amerických ozbrojených síl v sýrskej občianskej vojne od roku 2014 až po koniec roka 2018. Cieľom práce je diskurzívnou analýzou zistiť, akým spôsobom informujú čitateľa oficiálny denník Российская газета a nezávislý denník Независимая газета. Základnou úlohou analýzy diskurzu je poukázať na kontrast v rozličnom a stereotypnom zobrazení participácie Ruska a USA v tomto konflikte. Základnými prameňmi práce sú textové príspevky ruských denníkov publikované v tlačenej a elektronickej podobe. V rámci metódy výskumu sa bude čerpať z teoretických prác, ktoré sa zaoberajú otázkami vplyvu médií na tvorbu verejnej mienky, procesu tvorby mediálneho obrazu, mediálnych stereotypov a iných prostriedkov, ktoré sa podieľajú na tvorbe tohto obrazu. Kľúčové slova: Rusko, USA, sýrska občianska vojna, Rossijskaja gazeta, Nezavisimaja gazeta, mediálny diskurz Keywords: Rusko|USA|sýrska občianska vojna|Rossijskaja gazeta|Nezavisimaja gazeta|mediálny diskurz; Russia|USA|Syrian Civil War|Rossiyskaya gazeta|Nezavisimaya gazeta|Media Discourse Available in a digital repository NRGL
Obraz ruské a americké účasti v syrské občanské válce v periodikách Российская газета a Независимая газета (po roce 2014)

The diploma thesis deals with media discourse of a participation of russian and american armed forces in Syrian Civil War since 2014 until the end of 2018. The aim of the thesis is to show by ...

Semianová, Annamária; Příhoda, Marek; Tumis, Stanislav
Univerzita Karlova, 2019

Dějiny kláštera františkánů ve Skalici se zaměřením na 20. století
Mihál, Ján; Foltýn, Dušan; Koura, Petr
2019 - Slovak
Keywords: Františkáni; Československo; Skalica; Slovenský štát; Akcia K; Franciscans; Czechoslovakia; Skalica; Slovak Republic; operation K Available in a digital repository NRGL
Dějiny kláštera františkánů ve Skalici se zaměřením na 20. století

Mihál, Ján; Foltýn, Dušan; Koura, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Fylogeografie a adaptivní evoluce vlka obecného
Veselovská, Lenka; Hulva, Pavel; Fornůsková, Alena
2019 - Slovak
Grey wolf is a highly mobile top predator, a keystone and umbrella species within ecosystems throughout the Holarctic area. The occurrence of wolves' populations is influenced by glacial history, environmental conditions and human activity. Nowadays, wolves are returning to a man-altered country where they were exterminated, and they are adapting to human dominated landscape. People have largely contributed to its extinction in many areas around the world, resulting in a decline in genetic diversity. Due to different demographic and environmental conditions, many different lineages have evolved, which can be distinguished based on morphological and genetic analyses. Climatic factors can result in the formation of ecotypes, which become heritable and genetically distinguishable. The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the phylogeography and adaptive evolution of the grey wolf in the context of genetic, geographical and morphological combination data. Keywords: grey wolf, Canis lupus, phylogeography, ecotypes, adaptive evolution Vlk dravý je vysoko mobilný vrcholový predátor, kľúčový a dáždnikový druh v rámci ekosystémov po celom holarktickom areáli. Výskyt jeho populácií je ovplyvňovaný glaciálnou históriou, environmentálnymi podmienkami a ľudskou činnosťou. V súčasnej dobe sa vlci vracajú do človekom pozmenenej krajiny, kde boli vyhubení a prispôsobujú sa na život v nej. Ľudia sa veľkou časťou pričinili o jeho vyhynutie v mnohých oblastiach po svete, čo malo za následok pokles genetickej diverzity. Vďaka rôznym životným podmienkam vzniklo mnoho odlišných línií, ktoré sa dajú rozlíšiť na základe morfologických a hlavne genetických analýz. Klimatické podmienky môžu podmieniť vznik ekotypov, ktoré sa stanú dedičné a geneticky odlíšiteľné. Cieľom práce je poskytnúť ucelený prehľad o fylogeografii a adaptívnej evolúcii vlka dravého v kontexte kombinácie genetických, geografických a morfologických dát. Kľúčové slová: vlk dravý, Canis lupus, fylogeografia, ekotypy, adaptívna evolúcia Keywords: vlk obecný; Canis lupus; fylogeografie; ekotypy; adaptivní evoluce; grey wolf; Canis lupus; phylogeography; ecotypes; adaptive evolution Available in a digital repository NRGL
Fylogeografie a adaptivní evoluce vlka obecného

Grey wolf is a highly mobile top predator, a keystone and umbrella species within ecosystems throughout the Holarctic area. The occurrence of wolves' populations is influenced by glacial history, ...

Veselovská, Lenka; Hulva, Pavel; Fornůsková, Alena
Univerzita Karlova, 2019

Vliv makroekonomických zpráv na volatilitu a hodnotu směnných kurzů ve vybraných krajinách Evropské unie
Bubniak, Peter; Fanta, Nicolas; Krištoufek, Ladislav
2019 - Slovak
Bibliographic note BUBNIAK, Peter. The impact of macroeconomic news announcements on the value and volatility of selected foreign exchange rates in EU. Prague 2019. 47 pp. Bachelor thesis (Bc) Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies. Thesis supervisor: Mgr Nicolas Fanta. Abstract This work analyzes the influence of positive and negative macroeconomic news on the value of exchange rate and volatility. We have chosen EUR/USD, EUR/CZK and USD/CZK as our exchange rates. The influence of macroeconomic news published by Czech national bank and European central bank were analysed. For our purposes were used econometric models GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) with both Normal and Student's distribution of error terms. One of the major outcomes were the importance of macroeconomic news on value and volatility on the exhcange rates. For each exchange rate has effect different macroeconomic index. The crucial are: Consumer price index and Harmonised Index of Consumer Pirces, unemplyoment rate and PRIBOR and EURIBOR. Another conclusion was that our financial dataset displays the main nature of volatility. JEL Classification C22, E00, E52, E58, F3, F4, F31, G1, G13, G14 Key words financial market, exchange rate, ARCH model, GARCH model, volatility Authors e-mail bubniak.peter@gmail.com... Bibliografický záznam BUBNIAK, Peter. Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie. Praha, 2019. 47 s. Bakalárska práca (Bc) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedúcí práce: Mgr Nicolas Fanta. Abstrakt Táto práca rozoberá, aký vplyv na volatilitu a hodnotu výmenného kurzu má vyhlásenie kladnej alebo zápornej makroekonomickej správy. Zvolili sme výmenné kurzy EUR/USD, EUR/CZK a USD/CZK. Vyhodnocujeme dopad makroekonomických správ zverejnených Českou národnou bankou a Európskou centrálnou bankou. K výskumu sme použili modely GARCH(1,1) a EGARCH(1,1) s normálnym a Študentovým rozdelením chybových zložiek. Zistením bolo, že zverejnenie nových makroekonomických informácií pohybuje hodnotou a volatilitou výmenných kurzov, pričom pre každý výmenný kurz sú význačné iné druhy makroekonomických ukazovateľov. Všeobecne najviac štatisticky významné ukazovatele sú: index spotrebiteľských cien a harmonizovaný index spotrebiteľských cien, nezamestnanosť a PRIBOR a EURIBOR. Ďalším zistením je, že vplyv komunikácie Českej národnej banky a Európskej centrálnej banky významne ovpyvňuje hodnotu a volatilitu výmenných kurzov. Jedným z pozorovaní bolo aj to, že naše finančné dáta prejavujú vlastnosti volatility, ktorými sú... Keywords: finančný trh; smenný kurz; GARCH model; volatilita; financial market; exchange rate; GARCH model; volatility Available in a digital repository NRGL
Vliv makroekonomických zpráv na volatilitu a hodnotu směnných kurzů ve vybraných krajinách Evropské unie

Bibliographic note BUBNIAK, Peter. The impact of macroeconomic news announcements on the value and volatility of selected foreign exchange rates in EU. Prague 2019. 47 pp. Bachelor thesis (Bc) Charles ...

Bubniak, Peter; Fanta, Nicolas; Krištoufek, Ladislav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases