Number of found documents: 538832
Published from to

Kartografické zpracování vývoje sítě stanic ČHMÚ
BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit varianty kartografické vizualizace vývoje sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu. K tomuto účelu byl využit datový model klimatologické databázové aplikace ČHMÚ CLIDATA s atributy o vývoji pozorování a měření v čase na jednotlivých stanicích. Z této datové sady byly následně vybrány údaje o stanicích a jejich vývoji v čase a prostoru. S ohledem na charakter těchto dat byly navrženy varianty vhodných kartografických výstupů. Součástí byla také tvorba symbologie bodové vrstvy stanic ČHMÚ, která je popsána v první části práce. Další část obsahuje popis navržených variant kartografické vizualizace vývoje s využitím bodové metody, animace, statistických analýz a Space-time cube. Tyto metody byly následně využity k tvorbě statických a dynamických map. Na základě těchto map byl zhodnocen vývoj sítě stanic ČHMÚ a také vhodnost zvolených metod. Výsledkem této práce je pět variant vizualizace vývoje sítě stanic a jejich hodnocení. Dílčím cílem práce bylo provést prostorovou analýzu reprezentativnosti sítě stanic. K tomuto účelu byly využity další vrstvy s informacemi o využití území, klimatických oblastech a georeliéfu. Generalizací a následnou syntézou těchto vrstev byly vytvořeny jednotlivé oblasti, v nichž byla provedena analýza reprezentativnosti sítě stanic. Byly testovány dva analytické přístupy k hodnocení reprezentativnosti. Výsledkem jsou dvě mapy reprezentativnosti sítě stanic ČHMÚ dle zvoleného přístupu. The aim of the bachelor thesis is to suggest and complete cartographic visualization of development of Czech Hydrometeorological Institute stations. In this aim it is used dataset from climatological database from application CHMI CLIDATA with attributes about observation and gauging in time at individual stations. The data about development of stations were taken from this database. Various cartographic visualizations were chosen considering the character of the data. Part of the solution was creating symbology for CHMI stations. The chosen visualizations of point technique, animation, statistical analysis and Space-time cube are described. These methods were used for creating static and dynamic maps. Based on these maps the development of station network was evaluated. The result of this thesis is five various visualizations of station network development and their evaluation. Part of the aim of the thesis was spatial analysis of representativeness of the network. There were used layers with information about LandUse, climate regions and terrain in this part. These layers were generalized and synthesised into one layer which was spatially analysed for network representativeness. Two different approaches were analysed for evaluation of the representativeness. The results of the part of aim are two maps of CHMI station network representativeness. Keywords: Meteorologie; klimatologie; síť stanic; kartografie; Meteorology; climatology; station network; cartography Available in digital repository of UPOL.
Kartografické zpracování vývoje sítě stanic ČHMÚ

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a sestavit varianty kartografické vizualizace vývoje sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu. K tomuto účelu byl využit datový model klimatologické ...

BÍLÝ, Václav; VOŽENÍLEK, Vít; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem
SMETANOVÁ, Olga; RICHTEREK, Lukáš; HOLUBOVÁ, Renata
2019 - Czech
Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem se zaměřením na využití senzorů osvětlení a hladiny intenzity zvuku. Výstupem by měla být sada přibližně 10 úloh s návody a pracovními listy včetně ukázky zpracování reálně naměřených dat. The aim of this thesis is to design simple measurements for teaching of physics with a tablet or a smartphone focusing on the use of a light sensor and a sound acustics sensor. The output should be a set of approximately 10 student measurements with tutorials and worksheets, including samples of real data processing. Available in digital repository of UPOL.
Jednoduchá fyzikální měření s tabletem nebo chytrým telefonem

Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem se zaměřením na využití senzorů osvětlení a hladiny intenzity zvuku. Výstupem by měla být sada ...

SMETANOVÁ, Olga; RICHTEREK, Lukáš; HOLUBOVÁ, Renata
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Právní povaha posudků lékařské posudkové služby
ŠIMKOVSKÁ, Irena
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na právní povahu posudků lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v průběhu historie zaznamenala mnoho změn a její pravomoc se stále mění a vyvíjí. Bohužel pro laickou veřejnost je někdy charakter posudkové služby trochu nejednoznačný a bývá tak na posudky nahlíženo velmi skepticky. V dnešní době se této problematice věnuje pouze několik málo odborníků, a proto jsem se rozhodla, že informace sjednotím a shrnu hlavní cíle lékařské posudkové služby. Pro lepší pochopení a dokreslení práv a povinností této služby jsem nahlédla i do historie. Vzhledem k charakteru práce jsem se rozhodla pro teoretickou práci, která poukazuje nejen na historický vývoj u nás, ale i na Slovensku, dále se zaměřuje především na současný stav a vymezení pojmů nezbytných pro pochopení činnosti lékařské posudkové služby. Cílem práce je zmapovat systém lékařské posudkové služby a práce je tedy souhrnem informací nejen pro laickou veřejnost, ale poslouží i pro studijní účely a informovanost sociálních pracovníků, kteří se každý den setkávají s mnoha dotazy na toto téma. Lékařská posudková služba se dotýká mnoha životních etap člověka, tedy nejedná se jen o posuzování zdravotního stavu pro důchodové pojištění, ale i pro zdravotní pojištění nebo zajištění sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že tématem se nezabývá mnoho autorů, je někdy poměrně těžké nalézt jednoznačné vytyčení právní povahy jednotlivých posudků. Právní charakter posudků je však zakotven v zákonech, a charakter posudků má dopad i na další životní etapy posuzované osoby a nároky nejen na finanční, ale i sociální zabezpečení, a proto je důležité se tímto tématem i jeho změnami stále zabývat a předkládat nové a ucelené informace. The diploma thesis is focused on the legal nature assessments of medical assessment service. The medical assesment service has seen many changes over the course of history, and its competence is constantly changing and evolving. Unfortunately, the nature of the assesment service is sometimes ambiguous for the non-professional public and is thus viewed very skeptically. Nowadays, only a few experts are dedicated to this topic, so I decided to unify the information and summarize the main objectives of the medical assessment service. In order to better understand and illustrate the rights and duties of this service, I also looked into history. Given the nature of the work, I decided to work on theoretical work, which points out not only the historical development in the Czech Republic, but also in Slovak Republic, further it focuses on the current state and definition of terms necessary for understanding the work of the medical assessment service. The objective of the work is to map the system of medical assessment service and work is thus a summary of information not only for the non-professional public, but also for study purposes and awareness of social workers who meet daily with many questions on this topic. The medical assessment service affects many human life stages, so it is not only about assessing health status for pension insurance, but also for health insurance or ensure the social services. Since many authors are not concerned with the topic, it is sometimes quite difficult to find a clear definition of the legal nature of individual assessments. However, the legal nature of the assessments is enshrined in the law, and also affects other life stages of the person that being assessed and claims not only for financial but also for social security, and it is therefore important to deal with this topic and its changes and submit new and comprehensive information. Keywords: posudková služba; posudek; zdravotní stav; posudková komise; assessment service; assessment; health status; assessment committee Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Právní povaha posudků lékařské posudkové služby

Diplomová práce je zaměřena na právní povahu posudků lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v průběhu historie zaznamenala mnoho změn a její pravomoc se stále mění a vyvíjí. Bohužel pro ...

ŠIMKOVSKÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Spolupráce orgánů krizového řízení územních samosprávných celků a nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
MIKEŠOVÁ, Věra
2019 - Czech
V dnešní době dochází čím dál tím více k mimořádným událostem přírodního nebo antropogenního původu, které mnohdy přerůstají do krizových situací. Pro zvládání těchto událostí jsou zřizovány orgány krizového řízení, které mají za úkol zajišťovat komplexní přípravy na jejich zdolávání. V posledních letech orgány krizového řízení využívají ke spolupráci nestátní neziskové organizace, které přispívají krizovým orgánům ke zvládání těchto událostí, a to především v oblasti poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu. Diplomová práce se zaměřuje na orgány krizového řízení územních samosprávných celků a na nestátní neziskové organizace, které jsou součástí Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje. Ten představuje volné sdružení účastníků a je zřízen za účelem jejich koordinace při poskytování sil, prostředků a činností Jihočeskému kraji při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Cíl práce je zaměřen na analýzu zabývající se možnostmi spolupráce orgánů krizového řízení a nestátních neziskových organizací působících na území Jihočeského kraje při nasazování sil a prostředků, které jsou potřebné k řešení mimořádných událostí a krizových situací a na spolupráci výše uvedených subjektů při povodni v roce 2013. Pro dosažení stanoveného cíle a získání objektivních výsledků byl využit kvantitativní výzkum, za použití dotazníkového šetření, který byl aplikován na pracovníky krizového řízení obce s rozšířenou působností v rámci Jihočeského kraje. Dále byl proveden kvalitativní výzkum, který byl veden formou řízeného rozhovoru se zástupci nestátních neziskových organizací, kteří jsou účastníky Panelu Jihočeského kraje. Ze získaných informací od neziskových organizací a vyhodnocení dotazníkového šetření od pracovníků krizového řízení vyplývá, že výzkumné otázky jsou zodpovězeny kladně. To znamená, že spolupráce mezi výše uvedenými subjekty fungovala v roce 2013 bez větších problémů. Orgány krizového řízení využívaly ve velké míře od nestátních neziskových organizací pomoc při monitoringu situace, materiální pomoc a manuální pomoc, v menší míře také finanční a psychosociální pomoc. Díky zkušenostem, které získali výše uvedené subjekty při povodních v roce 2013, ale především i při předchozích mimořádných událostech či krizových situacích, dochází k neustálému vývoji v oblasti spolupráce mezi nimi. Za účelem zdokonalování vzájemné spolupráce se uskutečňují školení, jednání a cvičení, které jsou pořádány Jihočeským krajem, složkami IZS, neziskovými organizacemi, tak i pracovníky krizového řízení obce s rozšířenou působností. Výsledky analýzy diplomové práce mohou posloužit jako podklad ke zefektivnění a zkvalitnění spolupráce při nasazování sil a prostředků orgánům krizového řízení a nestátním neziskovým organizacím, mohou být využity i jako studijní materiál. Nowadays, more and more major emergencies of natural or anthropogenic origin are occurring, which often become crisis situations. Crisis management is set up to deal with these events and has the task of providing comprehensive preparation for their management. In recent years, crisis management authorities have been using non-governmental non-profit organizations to work together to contribute to crisis management, particularly in the provision of humanitarian assistance to the affected population. The diploma thesis focuses on crisis management authorities of territorial self-governing units and on non-governmental non-profit organizations, which are part of the South Bohemian Region Panel, which is a free association of participants and is established for the purpose of their coordination in providing forces, resources and activities to the South Bohemian Region in dealing with major emergencies and crisis situations. The aim of the thesis is to analyse the possibilities of cooperation between crisis management authorities and non-governmental non-profit organizations operating in the South Bohemian Region in deploying the forces and resources needed to deal with emergencies and crisis situations and cooperation of the above mentioned entities during the floods in 2013. In order to achieve the determined objective and obtain objective results, quantitative research was applied, using a questionnaire survey. It was applied to crisis management personnel of the municipality with extended powers within the South Bohemian Region. Furthermore, a qualitative research was conducted in the form of a controlled interview with representatives of non-governmental non-profit organizations who are members of the Panel of the South Bohemian Region. The information obtained from the non-profit organizations and the evaluation of the questionnaire survey from the crisis management personnel show that the research questions are answered positively, i.e. the cooperation between the above-mentioned entities worked without major problems in 2013. The crisis management authorities used assistance from non-governmental non-profit organizations to a greater extent in monitoring the situation, material assistance and manual assistance, to a lesser extent financial and psychosocial assistance. Thanks to the experience gained by the above-mentioned entities during the floods in 2013, but especially during previous major emergencies or crisis situations, there is a constant development in the area of cooperation between them. In order to improve mutual cooperation, there are training sessions, meetings and exercises organized by the South Bohemian Region, integrated rescue system units, non-profit organizations as well as crisis management personnel of the municipality with extended powers. The results of the analysis of the thesis can serve as a basis for increasing the efficiency and improving the cooperation in deploying forces and resources by crisis management authorities and non-governmental non-profit organizations, as well as study material. Keywords: mimořádná událost; krizová situace; orgány krizového řízení; nestátní neziskové organizace; major emergency; crisis situation; crisis management authorities; non-governmental non-profit organizations Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spolupráce orgánů krizového řízení územních samosprávných celků a nestátních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí

V dnešní době dochází čím dál tím více k mimořádným událostem přírodního nebo antropogenního původu, které mnohdy přerůstají do krizových situací. Pro zvládání těchto událostí jsou zřizovány orgány ...

MIKEŠOVÁ, Věra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP
ŠABATOVÁ, Marie; DOBEŠOVÁ, Zdena; VONDRÁKOVÁ, Alena
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě dat z dostupných zdrojů, kterými byla Studijní agenda Univerzity Palackého v Olomouci (Informační Systém STudijní AGendy - IS STAG), data z Katedry geoinformatiky a data z provedeného dotazníkového šetření byly provedeny prostorové i neprostorové analýzy, vedoucí ke zjištění zajímavých informací k řešené problematice. Rešerše odborných příspěvků vedla k vhodnému výběru metod zpracování datových podkladů a k přípravě dotazníkového šetření, které bylo cíleno na uchazeče, studenty a absolventy Katedry geoinformatiky. Vybrané podklady a náměty poskytli také pracovníci Katedry. Výsledky získané zpracováním dat a provedenými analýzy jsou zpracovány do podoby kartografických a infografických vizualizací, které jsou kromě uvedení v textu práce uspořádány také do podoby propagační brožury o Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky práce jsou prezentovány na webových stránkách a v podobě posteru. Všechny výstupy jsou k dispozici na přiloženém DVD. The main aim of the thesis is to analyse and visualize the spatial differentiation of students and graduates of the Department of Geoinformatics of Palacký University in Olomouc. Based on data from available sources, which were the Study agenda of Palacký University in Olomouc, data from the Department of Geoinformatics, and data from the questionnaire survey, spatial and non-spatial analyses were carried out. The research of scientific contributions led to a suitable selection of methods of data processing and to the design of the questionnaire survey, which was aimed at applicants, students and graduates of the Department of Geoinformatics, Palacký University Olomouc. The selected documents and suggestions were also provided by the Department staff. The results obtained by data processing and analyses are processed into cartographic and infographics visualizations, which are also presented in the form of a promotional brochure about the Department of Geoinformatics, Palacký University in Olomouc. The results of the work are presented on the website and in the poster. All outputs are available on the enclosed DVD. Keywords: Katedra geoinformatiky UP; prostorová diferenciace; analýza; vizualizace; infografika; Department of Geoinformatics; Palacký University Olomouc; spatial differentiation; analyses; visualization; infographics Available in digital repository of UPOL.
Analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky UP

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a vizualizace prostorové diferenciace studentů a absolventů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Na základě dat z dostupných zdrojů, ...

ŠABATOVÁ, Marie; DOBEŠOVÁ, Zdena; VONDRÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Testování disagregačních metod v GIS
ZAPLETAL, Jan; PÁSZTO, Vít; BURIAN, Jaroslav
2019 - Czech
Práce je zaměřena na testování vybraných disagregačních metod za účelem přepočtu vybraných statistických ukazatelů do nižších územních jednotek. Hlavním cílem práce je pro vybrané statistické ukazatele - počet obyvatel, podíl nezaměstnaných osob a průměrnou hrubou mzdu provést přepočet v několika úrovních podrobnosti a výsledky zhodnotit na referenčních datech, která jsou dostupná na detailní úrovni. Pro každý statistický ukazatel navrhnout vhodná pomocná data, jejich váhy a vhodnou velikost buňky pro přepočet. Disagregace statistických dat byla testována v rámci dvou testovacích území. Pro každý statistický ukazatel bylo v rámci testovacích území použito několik typů pomocných dat. Výsledkem práce jsou vizualizace všech příkladů přepočtených dat. Tyto vizualizace jsou dostupné v digitální podobě v projektu ArcGIS for Desktop přiloženém na DVD. Dalšími výsledky jsou zhodnocení a porovnání přesnosti přepočtů pomocí jednotlivých typů pomocných dat. Vybrané vizualizace jsou ve formě map přiloženy v tištěné podobě. Výsledky jsou prezentovány na informačním posteru a na webových stránkách bakalářské práce. This thesis is focused on testing various data disaggregation methods in order to disaggregate selected statistical indicators to smaller spatial units. The main goal is to recalculate selected statistical indicators - population, unemployment rate and average gross wage in several levels of detail and to evaluate the results on the reference data available at the detailed level. For each statistical indicator, this thesis recommends convenient ancillary data, their weights and appropriate cell size for disaggregation. Statistical data disaggregation was examined for two testing areas. Several types of ancillary data were used for each statistical indicator within the testing areas. The results of the work are the visualisations of all example of the disaggregated data. These visualisations are available in digital form in the ArcGIS for Desktop project as a part of the DVD appendix. Other results are the evaluation and comparison of the accuracy of data disaggregation using several types of ancillary data. Selected examples of visualisations are provided as printed maps. The results of the thesis are presented on the poster and the website of the thesis. Keywords: disagregace;pomocná data;srovnání;vizualizace; disaggregation;ancillary data;comparison;visualisation Available in digital repository of UPOL.
Testování disagregačních metod v GIS

Práce je zaměřena na testování vybraných disagregačních metod za účelem přepočtu vybraných statistických ukazatelů do nižších územních jednotek. Hlavním cílem práce je pro vybrané statistické ...

ZAPLETAL, Jan; PÁSZTO, Vít; BURIAN, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kvalita jedlých olejů obohacených extrakty aromatických rostlin
MACHÁČKOVÁ, Irena; ZAJONCOVÁ, Ludmila; ĆAVAR ZELJKOVIĆ, Sanja
2019 - Czech
Teoretická část bakalářské je věnována výrobě, složení, vlastnostem a využití jedlých olejů se zaměřením na olej slunečnicový, řepkový a olivový; dále pak informace o přírodních antioxidantech se zaměřením na mátu klasnatou (Mentha spicata), bazalku pravou (Ocimum basilicum) a tymián obecný (Thymus vulgaris). Plynovou chromatografií bylo analyzováno složení silic získaných hydrodestilací a fotometricky pak obsah fenolů a antioxidační aktivita silic a methanolových extraktů. Antioxidační aktivita extraktů z bylin klesala v závislosti na obsahu fenolických látek. Nejvyšší antioxidační aktivitu vykazovala bazalková silice a nejnižší silice máty. Pomocí GC-MS byly stanoveny mastné kyseliny v olejích. Dominantní kyselinou ve slunečnicovém oleji byla kyselina linolová, u řepkového a olivového pak stabilnější kyselina olejová. Stanovením peroxidového čísla bylo zjištěno, že nejlepší antioxidační vlastnosti u slunečnicového oleje vykazoval syntetický butylhydroxytoluen. Naopak přídavkem tymiánové silice bylo zaznamenáno dokonce prooxidační chování, a to především při opakovaném zahřívání oleje. Pro řepkový olej se jako vhodný antioxidant jevila silice tymiánu a pro olivový olej silice tymiánu a máty. Z hlediska čísla kyselosti se jako vhodné antioxidanty u všech testovaných olejů potvrdily silice máty a tymiánu. Metodou headspace byly detekovány aldehydy jakožto produkty oxidace během smažení. Nejhojnějšími byly 3-metylbutanal, pentanal a 3-metylbutanal. The theoretical part of the bachelor thesis summaries the knowledge about production, composition, properties and use of sunflower, rapeseed, and olive oils. Furthermore the theoretical part is focused on natural antioxdiants such as spearmint (Mentha spicata), basil (Ocimum basilicum) and thyme (Thymus vulgaris). Essential oils were obtained via hydrodestialtion and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. Total phenolic content and antioxidant activity of essential oils and methanol extracts were assayed photometrically. The antioxidant activity of the extracts correspond their total phenolic content. The highest antioxidant activity was found in essential oil of basil and the lowest in essential oil of spearmint. The fatty acid composition was analyzed via gas chromatography-mass spectrometry. The predominance of linoleic acid was found in sunflower oil in contrast to the rapeseed and olive oil in which oleic acid is dominated. Butylated hydroxytoluene was found as the best antioxidant for sunflower oil according to peroxide value. On contrary, the thyme essential oil showed prooxidant properties, especially when the edible oil was fried for longer time. It was found that the best essential oil as antioxidant for rapeseed oil was thyme, and for olive oil was thyme and spearmint. According to acidity value, the best antioxidants for all of the tested oils were essential oils of spearmint and thyme. The headspace method was used for detection of oxidation products of edible oils during frying and 3-metylbutanal, pentanal and 3-metylbutanal were found as the most abundant. Keywords: Silice; máta; tymián; bazalka; rostlinné oleje; teplotní stabilita; mastné kyseliny; peroxidové číslo; antioxidační aktivita; GC-MS; Essential oils; thyme; mint; basil; vegetable oils; theraml stability; fatty acids; peroxide value; antioxidant activity; GC-MS Available in digital repository of UPOL.
Kvalita jedlých olejů obohacených extrakty aromatických rostlin

Teoretická část bakalářské je věnována výrobě, složení, vlastnostem a využití jedlých olejů se zaměřením na olej slunečnicový, řepkový a olivový; dále pak informace o přírodních antioxidantech se ...

MACHÁČKOVÁ, Irena; ZAJONCOVÁ, Ludmila; ĆAVAR ZELJKOVIĆ, Sanja
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fytochemické studium vybraných genotypů máty
ŠIŠKOVÁ, Jana; DANIHLÍK, Jiří; ĆAVAR ZELJKOVIĆ, Sanja
2019 - Czech
Jedním z nejvýznamnějších rodů čeledi Lamiaceae je rod Mentha. Rostliny rodu Mentha vykazují řadu biologických vlastností, mají antioxidační, antimikrobiální a protizánětlivé účinky. Za řadu těchto vlastností zodpovídají fenylpropanoidy a terpenoidy obsažené v rostlinách máty. Práce se zabývá fytochemickým studiem 13 vybraných genotypů máty. Teoretická část je zaměřena na rod máty, nejvýznamnější zástupce a na obsažené sekundární metabolity, následně jsou popsány metody izolace a analýzy sekundárních metabolitů rostlin. Experimentální část práce je zaměřena na izolaci silic z genotypů máty pomocí hydrodestilace a na identifikaci a kvantifikaci jejich složek s využitím techniky GC-MS. Identifikace silic poskytla 64 sloučenin, v headspace bylo identifikováno 31 sloučenin. Majoritními složkami silic byly oxidované monoterpeny. Cíli práce byly kvantifikace fenolických sloučenin v methanolických extraktech máty, stanovení antioxidační a antityrosinasové aktivity extraktů a silic máty a porovnání genotypů na základě výsledků těchto metod. Nejvyšší množství celkových fenolů obsahoval extrakt genotypu M. suaveolens. Nejvyšší množství flavonolů bylo přítomné u M. longifolia a nejvyšší množství flavononů obsahovala M. villosa. Byly zjištěny významné rozdíly v antioxidační aktivitě jednotlivých genotypů. Byla prokázána korelace mezi obsahem fenolických sloučenin a antioxidační aktivitou extraktů. Inhibitory tyrosinasy jsou využívány v medicíně při léčbě hyperpigmentace. Zkoumáním extraktů i silic máty byly zjištěny signifikantní rozdíly v antityrosinasové aktivitě. Nejvyšší antityrosinasovou aktivitu měla silice M. piperita 'Bergamotova', jejíž majoritní složkou byl linalool, který vykazuje chelatační účinky. Nebyla prokázána závislost antityrosinasové aktivity na obsahu fenolických látek. Výsledky dokládají všestranné využití rostlin máty, zejména v medicíně a potravinářském průmyslu. Genotyp M. villosa se jeví jako multifunkční, vykazoval vysoký obsah fenolických látek a jeho extrakt měl nejvyšší antioxidační aktivitu. Tento genotyp je díky svým výhodným vlastnostem výhodný z hlediska pěstitelství. One of the most important genera of Lamiaceae family is genus Mentha. Plants of genus Mentha have many biological properties, such as antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory effects. Phenylpropanoids and terpenoids are responsible for many of those properties. The thesis is focused on a phytochemical investigation of 13 selected Mentha genotypes. The theoretical part focuses on genus Mentha, most significant species and secondary metabolites of mint, methods of isolation and analysis of plant secondary metabolites. The experimental part of the thesis is focused on isolation of essential oils from selected mint genotypes using hydrodistillation and identification and quantification of oil components using GC-MS technique. The identification of essential oils provided 64 compounds, while 31 compounds were identified in the headspace. The major compounds were classified as oxygenated monoterpenes. Part of the work is also the quantification of phenolic compounds in methanol extracts and determination of antioxidant and antityrosinase activity of essential oils and extracts. Selected genotypes were compared based on the results. The highest amount of total phenolics was found in extract of M. suaveolens, while the highest amount of flavonols was found in M.longifolia, and highest amount of flavonons in M. villosa. Differences between antioxidant activity of selected genotypes were significant. Correlation between the content of phenolic compounds and antioxidant activity of extracts was observed. Tyrosinase inhibitors are used in medicine for treating hyperpigmentation. Significant differences were discovered by the research of antityrosinase activity in both mint essential oils and extracts. Highest antityrosinase activity was discovered in M. piperita 'Bergamotova' essential oil, which was composed of linalool, that shows chelating effects. No correlation between antityrosinase activity and phenolic content was found. The results show versatile use of Mentha plants, mostly in medicine and in food industry. Genotype M. villosa could have multifunctional use since the extract possessed high amount of phenolic compounds and it showed the highest antioxidant activity. Moreover, this species is also very convenient for breeding. Keywords: silice; genotypy máty; terpenoidy; fenolické sloučeniny; antioxidační aktivita; inhibice enzymů; essential oils; Mentha sp.; terpenoids; phenolic compounds; antioxidant activity; enzyme inhibition Available in digital repository of UPOL.
Fytochemické studium vybraných genotypů máty

Jedním z nejvýznamnějších rodů čeledi Lamiaceae je rod Mentha. Rostliny rodu Mentha vykazují řadu biologických vlastností, mají antioxidační, antimikrobiální a protizánětlivé účinky. Za řadu těchto ...

ŠIŠKOVÁ, Jana; DANIHLÍK, Jiří; ĆAVAR ZELJKOVIĆ, Sanja
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro
KAŠPAROVÁ, Tereza; RÁROVÁ, Lucie; KVASNICA, Miroslav
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá antiproliferačními účinky derivátů narciklasinu. Nejbohatším zdrojem alkaloidu narciklasinu jsou rostliny z čeledi Amaryllidaceae. Teoretická část shrnuje poznatky o nádoru děložního hrdla, charakterizuje alkaloidy čeledi Amaryllidaceae, naznačuje jejich účinek na buňky a shrnuje proces programové buněčné smrti. V praktické části bakalářské práce byla studována aktivita nových derivátů narciklasinu na buněčnou linii HeLa odvozenou od nádoru děložního hrdla. Určení aktivity probíhalo pomocí metod Western blotting, součástí byla i průtoková cytometrie a test aktivity caspas 3/7. Vše bylo provedeno za účelem studia vlivu nových derivátů na apoptosu a buněčný cyklus. The bachelor thesis deals with anti-proliferative effects of derivatives of narciclasine. The family Amaryllidaceae is the richest source of the alkaloid narciclasine. The theoretical part summarizes the knowledge about cervical carcinoma, characterises alkaloid of the family Amaryllidaceae, their effect on cells and summarizes the process of program cell death. The practical part of bachelor thesis studied the activity of new derivatives of narciclasine with cell line HeLa (derived from cervical cancer). Activity determination was performed using Western blotting, including flow cytometry and caspase test, all for the purpose of studying the effect leading to apoptosis and the cell cycle. Keywords: Apoptosa; nádor děložního hrdla; narciklasin; průtoková cytometrie; western blot; caspasy; Apoptosis; cervical cancer; narciclasine; flow cytometry; western blotting; caspases Available in digital repository of UPOL.
Antiproliferační aktivita nových derivátů narciklasinu v buňkách lidského cervikálního karcinomu in vitro

Bakalářská práce se zabývá antiproliferačními účinky derivátů narciklasinu. Nejbohatším zdrojem alkaloidu narciklasinu jsou rostliny z čeledi Amaryllidaceae. Teoretická část shrnuje poznatky o nádoru ...

KAŠPAROVÁ, Tereza; RÁROVÁ, Lucie; KVASNICA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Príprava nových cytotoxicky aktívnych triterpénov
PISÁR, Martin; URBAN, Milan; SOURAL, Miroslav
2019 - Czech
Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou viacnásobne oxidovanej molekuly lupánu s využitím série oxidačných reakcií vo vhodnom poradí. Ďalej sa zaoberá syntézou bioizostérnych derivátov betulínovej kyseliny a prípravou vhodnej prodrug, ktorej zavedenie do molekuly by všeobecne znamenalo zvýšenie protinádorovej aktivity a zníženie toxicity voči nenádorovým bunkám. Teoretická časť obsahuje stručnú rešerš derivátov najhlavnejších pentacyklických triterpénov. Ďalej sa tiež zaoberá témou bioizostérov a prodrugs. V kapitole výsledky a diskusia a v experimentálnej časti sú prebrané jednotlivé reakcie, popísané reakčné postupy a taktiež charakteristiky jednotlivých pripravených látok. This diploma thesis deals with the synthesis of multiple oxidized lupane molecules by series of oxidation reactions in appropriate order. The second aim is to synthesize bioisosters of betulinic acid and suitable prodrugs with the main target to enhance the antitumor activity and to minimize the toxicity of active compounds. The theoretical part contains a brief review of pentacyclic triterpenes and their derivatives. Chapter results and discussion and experimental section describes reactions, defines the reaction procedures and spectral characteristics of prepared compounds. Keywords: pentacyklické triterpény; kyselina betulínová; protirakovinová aktivita; bioizostéria; prodrugs; pentacyclic triterpenes; betulinic acid; anticancer activity; bioisosterism; prodrugs Available in the UPOL Library.
Príprava nových cytotoxicky aktívnych triterpénov

Táto diplomová práca sa zaoberá prípravou viacnásobne oxidovanej molekuly lupánu s využitím série oxidačných reakcií vo vhodnom poradí. Ďalej sa zaoberá syntézou bioizostérnych derivátov betulínovej ...

PISÁR, Martin; URBAN, Milan; SOURAL, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases