Number of found documents: 539545
Published from to

Význam kontinuálního kontaktu kůže na kůži po porodu pro proces bondingu
KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
2019 - Czech
Mateřsko-novorozenecký kontakt kůže na kůži ihned po porodu je nejpřirozenějším a zároveň nejvýhodnějším způsobem prožití senzitivního poporodního období. Tato přehledová bakalářská práce je zaměřena na děje odehrávající se mezi matkou a novorozencem v senzitivním období bezprostředně po porodu a možnou podporu poporodního kontaktu mezi matkou a dítětem, který hraje významnou roli v procesu bondingu. Předkládá publikované poznatky o mateřsko-novorozenecké interakci bezprostředně po porodu, instinktivních stádiích novorozeneckého chování v senzitivním poporodním období i možných způsobech narušení bondingu a důsledcích tohoto narušení. Dále shrnuje poznatky o možnostech podpory poporodního kontaktu kůže na kůži porodní asistentkou. Uvedené poznatky jsou dohledány v databázích PubMed, GOOGLE scholar a EBSCO. Maternal-newborn skin-to-skin contact immediately after childbirth is the most natural and at the same time the most beneficial way to experience a sensitive postpartum period. This research bachelor thesis deals with phenomena taking place between the mother and the newborn in a sensitive period immediately after birth and also with the possible support of postpartum contact between the mother and the child, which plays an important role in the bonding process. It presents published knowledge of maternal-neonatal interaction immediately after delivery, instinctive stages of neonatal behavior in the sensitive postpartum period and possible ways of bonding disruption and the consequences of this disruption. Furthermore, it summarizes the knowledge about the possibilities of postpartum skin-to-skin contact support by the midwife. These findings are found in PubMed, GOOGLE scholar and EBSCO databases. Keywords: vaginální porod; matka; novorozenec; mateřsko-novorozenecký kontakt; kůže na kůži; poporodní senzitivní období; bonding; porodní asistentka; vaginal birth; mother; newborn; mother-infant contact; skin-to-skin; postpartum sensitive period; bonding; midwife Available in digital repository of UPOL.
Význam kontinuálního kontaktu kůže na kůži po porodu pro proces bondingu

Mateřsko-novorozenecký kontakt kůže na kůži ihned po porodu je nejpřirozenějším a zároveň nejvýhodnějším způsobem prožití senzitivního poporodního období. Tato přehledová bakalářská práce je zaměřena ...

KAZÍKOVÁ, Růžena; BODNÁR, Vojtěch; DORAZILOVÁ, Radmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost
PECHNÍK, Jakub; NAUŠ, Jan; HORVÁTH, Pavel
2019 - Czech
Jev koherenční zrnitost se obvykle využívá ke studiu povrchových vlastností (drsnosti a deformace) různých typů materiálů zejména v technických oborech. Nicméně tento jev lze také využít pro studium procesů probíhajících uvnitř daného materiálu. Proto jsme se ho rozhodli využít interdisciplinárně, tedy ke studiu dynamických vlastností biologických vzorků. Cílem této práce bylo navrhnout a testovat bezkontaktní neinvazivní techniku pro měření biologické aktivity listu rajčete po jeho oddělení od mateřské rostliny. Byla navržena měřicí metoda využívající odečítání po sobě následujících snímků struktur koherenční zrnitosti. Pro kvantifikaci strukturních změn vzorku byl vybrán statistický ukazatel - směrodatná odchylka. Na rozdíl od ostatních prací jsme navíc porovnávali biologickou aktivitu v žilce (pokles aktivity) a v mezofylu (nárůst aktivity) listu, mezi nimiž jsme odhalili významné rozdíly. Navržená metoda se prokázala být dostatečně robustní pro měření strukturních změn v daném biologickém materiálu a získané výsledky poukazují na významnou heterogenitu v rámci jednoho listu, kterou je třeba vzít v úvahu v dalších studiích. The speckle effect is usually used to study the surface properties (roughness and deformation) of various types of materials, especially in technical fields. However, this phenomenon can also be used as a tool for studying the processes occuring within the material. Therefore we decided to use it interdisciplinarily, i.e. to study dynamic properties of biological samples. The aim of this work was to design and test a non-contact non-invasive technique for measuring the biological activity of a tomato leaf after its detachment from the plant. We designed a technique using subtracts of the consecutive frames of speckle pattern. To quantify the structural changes in the sample, a statistical indicator - standard deviation was chosen. Unlike other papers, we also compared the biological activity inside the vein (decrease in activity) and in the mesophyll (increase in activity) of the leaf, among which we found significant differences. The proposed method has proven to be sufficient for measuring structural changes in a given biological material and the obtained results indicate significant heterogenity within a single leaf, which is to be considered in other studies Keywords: Koherenční zrnitost; rajče; vadnutí; oddělený list; biologická aktivita; neinvazivní měření; Speckle; tomato; wilting; detached leaf; biological activity; non-invasive measurement Available in digital repository of UPOL.
Sledování biologické aktivity listů rajčete pomocí jevu koherenční zrnitost

Jev koherenční zrnitost se obvykle využívá ke studiu povrchových vlastností (drsnosti a deformace) různých typů materiálů zejména v technických oborech. Nicméně tento jev lze také využít pro studium ...

PECHNÍK, Jakub; NAUŠ, Jan; HORVÁTH, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Benefity a rizika odloženého podvazu pupečníku a milkingu pupečníku
GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Přehledová bakalářská práce se zabývá možnými managementy péče o pupečník ve III. době porodní. V několika posledních letech začaly odborné organizace doporučovat provádění odloženého podvazu pupečníku. Práce předkládá publikované poznatky o možných benefitech a rizicích v souvislosti s načasováním podvazu pupečníku a milkingu pupečníku. Shrnuje informace o vlivu načasování podvazu pupečníku na vznik anemie, deficitu železa, intraventrikulárního krvácení, novorozenecké žloutenky, polycytémie a syndromu dechové tísně u novorozenců. Práce se zabývá i efektem odloženého podvazu pupečníku a mlikingu pupečníku na placentární transfuzi po porodu a neurologický vývoj dítěte. Dále se zaměřuje na riziko zvýšeného poporodního krvácení rodiček. Periodika, která byla v práci použita, byla vyhledána v databázích PubMed, EBSCO a Medvik. This research bachelor thesis deals with possible management of umbilical cord clamping in the third stage of labour. In the last several years, many professional organizations have started to recommend the use of delayed cord clamping. The thesis presents published knowledge about possible benefits and risks of the timing of umbilical cord clamping and umbilical cord milking. This thesis summarizes information about the influence of the timing of umbilical cord clamping on the anemia, iron deficiency, intraventricular haemorrhage, jaundice, polycytemia and respiratory distress syndrom. The thesis follows up the effect of delayed umbilical cord clamping and umbilical cord milking on placental transfusion and neurodevelopment. It also focuses on the risks of postpartum haemorrhage. The periodicals were sourced from the following databases PubMed, EBSCO and Medvik. Keywords: pupečník; odložený podvaz pupečníku; brzký podvaz pupečníku; okamžitý podvaz pupečníku; milking pupečníku; placentární transfuze; anemie; deficit železa; neurologický vývoj; intraventrikulární krvácení; novorozenecká žloutenka; polycytémie; syndrom respirační tísně; poporodní krvácení; umbilical cord; delayed cord clamping; early cord clamping; immediate cord clamping; umbilical cord milking; placental transfusion; anemia; iron deficiency; neurodevelopment; intraventricular haemorrhage; jaundice; polycytemia; respiratory distress syndrom; postpartum haemorrhage Available in digital repository of UPOL.
Benefity a rizika odloženého podvazu pupečníku a milkingu pupečníku

Přehledová bakalářská práce se zabývá možnými managementy péče o pupečník ve III. době porodní. V několika posledních letech začaly odborné organizace doporučovat provádění odloženého podvazu ...

GREPLOVÁ, Kristina; HRUBÁ, Renata; JANOUŠKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami
DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; MICHL, Martin
2019 - Czech
Jedním z cílů této bakalářské práce bylo přehledně popsat aromatické aminokyseliny a zjistit jejich chování coby fluoroforů v blízkosti nanočástic. Také byly podrobně popsány samotné nanočástice stříbra a zlata, především jejich výjimečné optické vlastnosti. Zároveň byly interpretovány vlastnosti plazmonů a jejich chování při ozařování světlem. Experimentální cíl práce byl založen na proměření extinkčních, absorpčních a fluorescenčních spekter zkoumaných látek, které tkvělo ve zjištění, zdali probíhá interakce mezi nanočásticemi stříbra a zlata s aromatickými aminokyselinami. Dále bylo diskutováno, které faktory mohou ovlivňovat interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Posledním cílem této bakalářské práce bylo vysvětlit jakým způsobem a proč dochází ke změnám v emisních spektrech při interakci aromatických aminokyselin s nanočásticemi stříbra a zlata. Počet stran: 54 Počet příloh: 0 Jazyk: Český One of the aims of this bachelor thesis was to clearly describe aromatic amino acids and determine their behavior as fluorophores in the vicinity of nanoparticles. Also, the silver and gold nanoparticles themselves were described in detail, especially their exceptional optical properties. At the same time, the properties of plasmons and their light irradiation behavior were interpreted. The experimental aim of the work was based on the measurement of extinction, absorption and fluorescence spectra of the investigated compounds, which was based on the determination of whether the interaction between silver and gold nanoparticles with aromatic amino acids. Furthermore, it was discussed which factors may influence the interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. The last aim of this bachelor thesis was to explain how and why there are changes in emission spectra in interaction of aromatic amino acids with silver and gold nanoparticles. Number of pages: 54 Number of attachments: 0 Language: Czech Keywords: extinkční spektra; absorpční spektra; emisní spektra; nanočástice stříbra; nanočástice zlata; fenylalanin; tryptofan; tyrosin; histidin; extinction spektra; absorption spectra; emission spectra; nanoparticles silver; nanoparticles gold; phenylalanine; tryptophan; tyrosine Available in digital repository of UPOL.
Nanočástice v interakci s aminokyselinami studované spektroskopickými technikami

Jedním z cílů této bakalářské práce bylo přehledně popsat aromatické aminokyseliny a zjistit jejich chování coby fluoroforů v blízkosti nanočástic. Také byly podrobně popsány samotné nanočástice ...

DOSTÁL, Erik; MACHALOVÁ ŠIŠKOVÁ, Karolína; MICHL, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením
HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
2019 - Czech
Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov. Research of leisure time activities of people with mental disabilities are affected Keywords: volný čas; volnočasové aktivity; mentální retardace; Leisure activities; mental disabilities Available in digital repository of UPOL.
Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením

Cílem výzkumu bude zkoumat využití nabídky volnočasových aktivit pro danou skupinu osob v regionu města Prostějov....

HEBNAR, Alexandr; PITNEROVÁ, Dagmar
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Software pro zpracování a analýzu gelových skenů
EVJÁK, Jaroslav; RAUS, Martin; ZACPAL, Jiří
2019 - Czech
V dnešní době existuje mnoho programů, které se zabývají analýzou vzorků gelové elektroforézy. Většinou se jedná o desktopové aplikace, které dokáží analyzovat jeden gel, jejíž výstupem jsou tabulková data. Získaná data z analýzy mohou sloužit pro případný další výzkum. Práce popisuje princip gelové elektroforézy, typy gelů, zpracování a chyby obrazu, v neposlední řadě existenční řešení. Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace, která umožní automatickou analýzu skenu gelu s následným uložením dat do databáze. Výstupem bude graf, který porovná data zvolených stripů. uživatelem. Nowadays there is many programs that deal with gel electrophoresis sample analysis. Mostly is desktop applications that can analyze single gel whose outputs are spreadsheet data. The data obtained from the analysis can be used for further research. In work with a focus on the principles of gel electrophoresis, mistakes and processing of image, not least existential solutions. The aim of this thesis is to create a web application that would allow automatic analysis of information and subsequent stored data into the database. The output will be a graph that compares the data on strips. user. Keywords: Gelová elektroforéza; zpracování elektroforeogramu; elektroforéza; smilling efekt; oblast píku;standard; detekce píků; UN-SCAN-IT; GelViewer; SoftGel; Gel electrophoresis; electrophoresis processing; electrophoresis; smilling effect; peak area; standard; peak detection; UN-SCAN-IT; GelViewer; SoftGel. Available in digital repository of UPOL.
Software pro zpracování a analýzu gelových skenů

V dnešní době existuje mnoho programů, které se zabývají analýzou vzorků gelové elektroforézy. Většinou se jedná o desktopové aplikace, které dokáží analyzovat jeden gel, jejíž výstupem jsou tabulková ...

EVJÁK, Jaroslav; RAUS, Martin; ZACPAL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hra Replacement puzzle
TŮMA, Filip; KOLAŘÍK, Miroslav
2019 - Czech
V bakalářské práci byla vytvořena hra Replacement puzzle formou okenní aplikace. Hra dává uživateli možnost vygenerovat novou hru podle počtu tahů, pravidel a znaků a dále uložit a načíst rozehranou hru. In the bachelor thesis was created game Replacement puzzle in the form of window application. The game gives the user the ability to generate a new game based on the number of moves, rules and characters, and then save and load the game in progress. Available in digital repository of UPOL.
Hra Replacement puzzle

V bakalářské práci byla vytvořena hra Replacement puzzle formou okenní aplikace. Hra dává uživateli možnost vygenerovat novou hru podle počtu tahů, pravidel a znaků a dále uložit a načíst rozehranou ...

TŮMA, Filip; KOLAŘÍK, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úrazy žáků středních škol
BEDNÁŘOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o zásahy na středních školách v Českých Budějovicích od roku 2008 do roku 2018. Má práce pojednává o nejčastěj-ších diagnózách, u kterých zasahuje záchranná služba, a analyzuje nejrizikovější kategorie žáků z hlediska věku a pohlaví. Bachelor thesis has analyzed the accidents on the secondary schools, which are common part of studies. I recapitulate the types of injures in my work, which are divided to the groups.These dates are extraced from database of Emergency of South Bohemia. Concre-tely are this intervention in the secondery school in České Budějovice, during the years 2008 to 2018. My work deal about the most frequent diagnosis,where is emergency interferes, and analyzed most vulnerability group students from the aspect age and genders. Keywords: Úrazy; Střední škola; České Budějovice; Injuries; secondary school; České Budějovice Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Úrazy žáků středních škol

Práce analyzuje úrazy na středních školách, které jsou běžnou součástí studia. Ve své práci shrnuji typy zranění, které následně řadím do skupin. Tato data jsou čerpána z databáze zdravotnické ...

BEDNÁŘOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Nové substráty rostlinných aminoaldehyddehydrogenas
DYBALOVÁ, Martina; VLČKO, Tomáš; FRÖMMEL, Jan
2019 - Czech
Rostlinné aminoaldehyddehydrogenasy jsou enzymy podílející se na několika metabolických dráhách např. degradaci polyaminů, cholinu či lysinu. Díky tvorbě osmoprotektivních látek se rovněž podílí na ochraně rostlin před abiotickým stresem jako je chlad, vysoké teploty, salinita atd. Jejich substrátová specifičnost je velmi široká, mimo přirozené substráty -aminoaldehydy, betain aldehyd či -guanidinobutyraldehyd, oxidují i řadu syntetických substrátů, včetně aromatických a heterocyklických aldehydů. V rámci superrodiny aldehyddehydrogenas se řadí společně s houbovými isoenzymy do rodiny ALDH 10 separátně od živočišných aminoaldehyddehydrogenas, tvořících rodinu ALDH9. V rámci této práce byly testovány 3 aldehydy odvozené od 3-fenylpropanalu či od 3-karbamoylpropanalu jakožto substrátů aminoaldehyddehydrogenas pocházejících z hrachu a rajčete. Ve všech případech byly tyto substráty oxidovány, přičemž nejlépe je oxidovala SlAMADH1. Lepšími substráty byly aldehydy odvozené od 3-fenylpropanalu v porovnání s karbamoylpropanalovým aldehydem, který byl oxidován na karboxylovou kyselinu pomalu. Plant aminoaldehyde dehydrogenases participate in multiple metabolism pathways such as degradation of polyamines, choline or lysine. Thanks to the production of osmoprotectant substances, they take part in plant defense against abiotic stress like cold, high temperatures, salinity etc. Their substrate specifity is very broad. Out of physiological substrates such as -aminoaldehydes, betaine aldehyde or -guanidinobutyraldehyde, aminoaldehyde dehydrogenases are able to oxidase different synthetic substrates, including aromatic and hererocyclic aldehydes. As a part of aldehyde dehydrogenase superfamily, they are classified as ALDH10 family members together with isoenzymes from fungies separately from animal aminoaldehyde dehydrogenases which are members of the ALDH9 family. In this work three aldehydes derived from 3-phenylpropionaldehyde and 3-carbamoylpropionaldehyde were tested as substrates of aminoaldehyde dehydrogenases from pea and tomato. All three aldehydes were oxidized whereas SlAMADH1 had best results. Derivatives of 3-phenylpropionaldehyde were oxidized more efficiently than carbamoylpropionaldehyde aldehyde derivate, which was converted to the carboxylic acid only slowly. Keywords: aminoaldehyddehydrogenasa; aldehyddehydrogenasa; metabolismus polyaminů; metabolismus cholinu; metabolismus lysinu; GABA; L-karnitin; betainy; substrátová specifičnost; aminoaldehyde dehydrogenase; aldehyde dehydrogenase; metabolism of polyamines; metabolism of choline; metabolism of lysine; GABA; L-carnitin; betaines; substrate specifity Available in the UPOL Library.
Nové substráty rostlinných aminoaldehyddehydrogenas

Rostlinné aminoaldehyddehydrogenasy jsou enzymy podílející se na několika metabolických dráhách např. degradaci polyaminů, cholinu či lysinu. Díky tvorbě osmoprotektivních látek se rovněž podílí na ...

DYBALOVÁ, Martina; VLČKO, Tomáš; FRÖMMEL, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce
Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
2019 -
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské státy a na národní úrovni až na samotné obce. Ty řeší nejen samotné náklady na nákup energie, ale i neutěšený technický stav budov v jejich majetku. Především malé obce řeší i nedostatek finančních prostředků na renovace budov. Problémem je i neznalost a neodbornost volených zástupců obcí, kteří tak nejsou schopni objektivně stanovit potenciál energeticky úsporných opatření a vhodné zdroje financování. Navržený model a metodika přináší pro tyto obce postup, jakým stanovit potenciál energetických úspor všech budov a přiřadit vhodný zdroj financování, tak aby byla maximalizována úspora energie a provozních nákladů. Obce takto mohou efektivně investovat své omezené veřejné finanční prostředky do energeticky úsporných opatření a splnit tak příkladnou roli orgánů veřejné moci.This thesis focuses on the research in the area of costs control of energy in the property of municipalities. There is a big need of this topic coming from the necessity of meeting the target and strategies of the EU which are assigned to member states and on the national level to every municipality. They solve not only their own costs to buy energy but also a dismal technical estate of buildings in their property. First of all, small municipalities solve also a lack of financial resources for reconstruction of buildings. There is a problem of unknowingness and inexpertness of elected candidates of local authorities who aren´t able to specify the potential of energy saving measures and appropriate financial sources. The suggested model and method brings to these municipalities a procedure how to settle the potential of energy savings in all buildings and to match the appropriate financial resource with the aim to maximize energy savings and operating costs. Municipalities can effectively invest their limited public funds in energy saving measures and to meet their exemplary role of public power authorities. Keywords: obec; budovy; energie; náklady na energie; model; metodika; řízení nákladů; energeticky úsporné opatření; financování; municipality; buildings; energy; energy costs; model; methodology; cost management; energy saving measures; financing Available in digital repository of ČVUT.
Model řízení nákladů na energie budov v majetku obce

Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti řízení nákladů na energie v majetku obcí. Potřeba řešení daného tématu vychází z nutnosti plnění cílů a strategií EU, které jsou přenášeny na jednotlivé členské ...

Frková Jana; Michal Rohlena; Schiebel Leo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases