Number of found documents: 900
Published from to

Co si myslí evropští muslimové a proč?
Blažejovská, Markéta
2016 - Czech
Keywords: veřejné mínění; muslimská morálka; islám; společenská integrace; fundamentalismus Available in a digital repository NRGL
Co si myslí evropští muslimové a proč?

Blažejovská, Markéta
Evropské hodnoty o.s., 2016

Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations
Franta, Michal
2016 - English
Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční schopnosti na příslušném horizontu v rámci datového vzorku. Tento přístup tak může být chápán jako kombinace iterovaného a přímého predikování. Zlepšená bodová predikce i predikce hustot je demonstrována na standardní středně velké vektorové autoregresi postavené na stejných proměnných, které používá model americké ekonomiky z práce Smets a Wouters (2007). Odhad modelu a predikce jsou tvořeny bayesovským přístupem na datech pokrývajících období 1959Q1–2016Q1. Iterated multi-step forecasts are usually constructed assuming the same model in each forecasting iteration. In this paper, the model coefficients are allowed to change across forecasting iterations according to the in-sample prediction performance at a particular forecasting horizon. The technique can thus be viewed as a combination of iterated and direct forecasting. The superior point and density forecasting performance of this approach is demonstrated on a standard medium-scale vector autoregression employing variables used in the Smets and Wouters (2007) model of the US economy. The estimation of the model and forecasting are carried out in a Bayesian way on data covering the period 1959Q1–2016Q1. Keywords: bayesovské odhadování; přímá predikce; iterovaná predikce; predikce na více období; VAR; bayesian estimation; direct forecasting; iterated forecasting; multi-step forecasts; VAR; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Iterated Multi-Step Forecasting with Model Coefficients Changing Across Iterations

Iterované predikce na vzdálenost více období se obvykle tvoří za pomoci stejného modelu pro každé období. V této práci se koeficienty modelu v jednotlivých iteracích mohou lišit podle predikční ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2016

Monetary Transmission
Bulíř, Aleš; Vlček, Jan
2016 - English
Článek testuje transmisi úrokových sazeb na výnosových křivkách vládních dluhopisů v rozvíjejících se a rozvojových zemích. K tomu využívá dvě reprezentace výnosových křivek, jejichž autory jsou Litterman and Scheinkman (1991) a Diebold and Li (2006). Výsledky ukazují na robustní přenos krátkodobých měnověpolitických a mezibankovních sazeb do výnosů dluhopisů s dlouhodobou splatností. Jejich implikace pro měnovou politiku jsou dvojího druhu. Zaprvé, přítomnost rozvinutého sekundárního trhu zřejmě neovlivňuje transmisi krátkodobých sazeb do výnosové křivky. Zadruhé, sílu transmisního mechanismu zřejmě ovlivňuje výběr měnověpolitického režimu, protože v rozvinutých zemích s kredibilním inflačním cílením pozorujeme „lépe se chovající“ výnosové křivky ve srovnání s ostatními měnovými režimy. We use two representations of the yield curve, by Litterman and Scheinkman (1991) and by Diebold and Li (2006), to test the functioning of the interest rate transmission mechanism along the yield curve based on government paper in a sample of emerging market and low-income countries. We find a robust link from short-term policy and interbank rates to longer-term bond yields. Two policy implications emerge. First, the presence of well-developed secondary financial markets does not seem to affect transmission of short term rates along the yield curve. Second, the strength of the transmission mechanism seems to be affected by the choice of monetary regime: advanced countries with a credible IT regime seem to have “better behaved” yield curves than those with other monetary regimes. Keywords: transmise měnové politiky; výnosová křivka; monetary transmission; yield curve; monetární politika; dluhopisy Available in a digital repository NRGL
Monetary Transmission

Článek testuje transmisi úrokových sazeb na výnosových křivkách vládních dluhopisů v rozvíjejících se a rozvojových zemích. K tomu využívá dvě reprezentace výnosových křivek, jejichž autory jsou ...

Bulíř, Aleš; Vlček, Jan
Česká národní banka, 2016

On the Sources of Business Cycles
Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
2016 - English
Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a predikovatelným způsobem, a argumentujeme, že tedy existuje jeden dominantní faktor způsobující většinu výkyvů hospodářských cyklů. Společný pozitivní pohyb reálného výstupu a inflace přesvědčivě ukazuje na poptávkový charakter tohoto faktoru. Tato skutečnost -stabilní v čase a prostoru- může být použita jako jednoduchý test strukturálních makroekonomických modelů. Navrhujeme jednoduchou statistiku, která může sloužit k porovnávání dat a modelů. Na základě této statistiky ukazujeme, že mnohé nejnovější strukturální modely neumí dostatečně replikovat stylizovaná fakta, která dokumentujeme. What are the drivers of business cycle fluctuations? And how many are there? By documenting strong and predictable co-movement of real variables during the business cycle in a sample of advanced economies, we argue that most business cycle fluctuations are driven by one major factor. The positive co-movement of real output and inflation convincingly argues for a demand story. This feature—robust across time and space—provides a simple smell test for structural macroeconomic models. We propose a simple statistic that can compare data and models. Based on this statistic, we show that the recent vintage of structural economic models has difficulties replicating the stylized facts we document. Keywords: poptávkové šoky; modely DSGE; dynamická metoda hlavních komponent; demand shocks; DSGE models; dynamic principal component analysis; ekonomické modely; hospodářský cyklus; makroekonomie Available in a digital repository NRGL
On the Sources of Business Cycles

Které šoky jsou hybateli hospodářských cyklů a kolik jich je? Dokumentujeme, že v rozvinutých ekonomikách se reálné makroekonomické veličiny v průběhu hospodářského cyklu spolu pohybují stabilním a ...

Andrle, Michal; Brůha, Jan; Solmaz, Serhat
Česká národní banka, 2016

Česká republika v mezinárodním srovnání
Odbor informačních služeb
2016 - Czech
Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek a grafů s vybranými ukazateli. Hlavní z použitých skupin zemí jsou přesně vymezeny níže. Výběr dat se řídil v první řadě zájmem ze strany veřejnosti a také existencí a dostupností údajů v mezinárodních zdrojích Keywords: geografie obyvatelstva; životní prostředí; makroekonomie; mezinárodní ekonomika Available in a digital repository NRGL
Česká republika v mezinárodním srovnání

Publikace, kterou držíte v ruce, volně navazuje na předchozí vydání a dále je rozšiřuje. Jedná se především o srovnání České republiky se zeměmi Evropské unie, ale i dalšími státy světa formou tabulek ...

Odbor informačních služeb
Český statistický úřad, 2016

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice
Odbor statistik rozvoje společnosti
2016 - Czech
Publikace přináší data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní neschopnosti, počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti, průměrnou dobu trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob či počet pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny. Keywords: nemoci; bezpečnost práce; úrazy; nemocenské pojištění Available in a digital repository NRGL
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice

Publikace přináší data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a související ukazatele, např. průměrný počet nemocensky pojištěných osob, průměrné procento pracovní ...

Odbor statistik rozvoje společnosti
Český statistický úřad, 2016

Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework
Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
2016 - English
V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i fiskálních multiplikátorů. Navíc tento modelový rámec umožňuje diskusi o rozdílech dopadů fiskálních šoků v modelech typu DSGE a VAR a zároveň do jisté míry diskusi o nepřesné specifikaci fiskálních modelů DSGE. Model DSGE-VAR odhadujeme na českých datech za období 1996 až 2011 v kvartální frekvenci. Multiplikátor vládní spotřeby dosahuje hodnoty blízko 0,4 v horizontu čtyř let. Multiplikátor vládních investic je cca o 0,4 vyšší, což potvrzuje závěry odborné literatury. Na druhou stranu, model DSGE samotný implikuje podobně velký multiplikátor vládní spotřeby, ale mnohem menší multiplikátor vládních investic, což naznačuje nepřesnou specifikaci fiskálního modelu DSGE. In this paper we explore the potential of the DSGE-VAR modelling approach for examining the effects of fiscal policy. The combination of the VAR and DSGE frameworks leads theoretically to more accurate estimates of impulse responses and consequently of fiscal multipliers. Moreover, the framework allows for discussion about the differences of the effects of fiscal shocks in DSGE and VAR models and to some extent discussion about misspecification in fiscal DSGE models. The DSGE-VAR model is estimated on Czech data covering the period from 1996 to 2011 at quarterly frequency. The government consumption multiplier attains a value close to 0.4 at the horizon of four years. The public investment multiplier is about 0.4 higher, which confirms findings in the literature. On the other hand, the DSGE model alone implies a similar government consumption multiplier but a much lower public investment multiplier, suggesting misspecification of the fiscal DSGE model. Keywords: model DSGE-VAR; fiskální multiplikátory; fiskální šoky; nepřesná specifikace modelu; DSGE-VAR model; fiscal multipliers; fiscal shocks; model misspecification; ekonomické modely; makroekonomie; fiskální politika Available in a digital repository NRGL
Effects of Fiscal Policy in the DSGE-VAR Framework

V tomto článku zkoumáme potenciál modelovacího přístupu DSGE-VAR k hodnocení účinků fiskální politiky. Spojení metod VAR a DSGE vede teoreticky k přesnějším odhadům impulzních odezev a tedy i ...

Babecký, Jan; Franta, Michal; Ryšánek, Jakub
Česká národní banka, 2016

Nowcasting the Czech Trade Balance
Babecká Kucharčuková, Oxana; Brůha, Jan
2016 - English
V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, elastickou síť, dynamický faktorový model a metodu částečných nejmenších čtverců. Diskutujeme, jak lze tyto metody adaptovat na situaci řad s různou frekvencí a nesynchronní publikací. Srovnáváme tyto metody s jednorozměrnými metodami. Ukazujeme, že pro nominální a reálné dovozy i vývozy dává nejpřesnější predikce metoda elastické sítě následovaná dynamickým faktorovým modelem a metodou hlavních komponent. Pro dovozní a vývozní ceny dávají nejlepší predikce pro "zpětpověď" (backcasting) a teďpověď jednorozměrné metody, pro krátkodobou předpověď však přesnější výsledky poskytují sofistikovanější metody. I zde dominuje nad ostatními metodami elastická síť. The Working Paper Series of the Czech National Bank (CNB) is intended to disseminate the results of the CNB’s research projects as well as the other research activities of both the staff of the CNB and collaborating outside contributors, including invited speakers. The Series aims to present original research contributions relevant to central banks. It is refereed internationally. The referee process is managed by the CNB Research Department. The working papers are circulated to stimulate discussion. The views expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the official views of the CNB. Keywords: dynamické faktorové modely; elastická síť; data různých frekvencí; teďpověď; metoda hlavních komponent; dynamic factor models; elastic net regression; mixed–frequency data; nowcasting; principal component analysis; stavové modely; obchodní bilance Available in a digital repository NRGL
Nowcasting the Czech Trade Balance

V tomto článku se zabýváme "teďpovědí" (nowcasting) a krátkodobou předpovědí hlavních veličin zahraničního obchodu. Uvažujeme čtyři empirické metody: regresi založenou na hlavních komponentách, ...

Babecká Kucharčuková, Oxana; Brůha, Jan
Česká národní banka, 2016

Natural Resources and Economic Growth
Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Zeynalov, Ayaz
2016 - English
Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných empirických studií nachází efekt negativní, 40 % studií nachází efekt nulový a 20 % studií nachází efekt kladný. Podporuje tedy literatura jako celek tzv. kletbu nerostného bohatství? V metaanalýze 402 odhadů publikovaných v 33 studiích zjišťujeme, že po očištění o publikační selektivitu a vlivy volby metodologie je efekt nerostného bohatství na růst velmi malý. Naše výsledky také naznačují, že výsledky významně ovlivňují tři aspekty metodologie: 1) přidání interakce mezi nerostným bohatstvím a kvalitou institucí, 2) očištění o úroveň investiční aktivity a 3) rozlišování mezi různými typy nerostného bohatství. An important question in development studies is how natural resource richness affects long-term economic growth. No consensus answer, however, has yet emerged, with approximately 40% of empirical papers finding a negative effect, 40% finding no effect, and 20% finding a positive effect. Does the literature taken together imply the existence of the so-called natural resource curse? In a quantitative survey of 402 estimates reported in 33 studies, we find that the effect of natural resources on growth is very small when potential publication bias and method heterogeneity are taken into account. Our results also suggest that three aspects of study design are especially effective in explaining the differences in results across studies: 1) including an interaction between natural resources and institutional quality, 2) controlling for the level of investment activity, and 3) distinguishing between different types of natural resources. Keywords: publikační selektivita; meta-analýza; publication selection bias; meta-analysis; ekonomický růst; přírodní zdroje Available in a digital repository NRGL
Natural Resources and Economic Growth

Důležitou otázkou ekonomie rozvoje je, jak zásoby nerostného bohatství ovlivňují dlouhodobý ekonomický růst. V literatuře však neexistuje obecně přijímaná odpověď na tuto otázku: 40 % publikovaných ...

Havránek, Tomáš; Horváth, Roman; Zeynalov, Ayaz
Česká národní banka, 2016

Confidence Cycles and Liquidity Hoarding
Audzei, Volha
2016 - English
Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů nebo příliš pesimistické výhledy investorů. V této práci je do modelu DSGE zakomponován model mezibankovního trhu, přičemž úroková sazba na mezibankovním trhu a objem půjček záleží na tržní důvěře a vnímání rizika spojeného s protistranou. K úvěrové krizi v modelu dojde při vnímání nárůstu rizika protistrany. Výsledky naznačují, že změny v důvěře na trzích mohou generovat úvěrové krize a přispívat k hloubce ekonomických recesí. V článku jsou také provedeny simulace napodobující některé měnové politiky centrálních bank: cílované a necílované poskytování likvidity a snížení měnověpolitických sazeb. Výsledky naznačují, že bez ovlivnění očekávání ekonomických subjektů mají tyto politiky na nabídku úvěrů pouze omezený dopad. Zajímavé je také zjištění, že nízké úrokové míry v tomto modelu zhoršují ekonomickou recesi skrze negativní dopad na bilance bank. Poskytování likvidity mírně stimuluje úvěry, ale efektivita tohoto kroku je podrývána hromaděním likvidity. Market confidence has proved to be an important factor during past crises. However, many existing general equilibrium models do not account for agents’ expectations, market volatility, or overly pessimistic investor forecasts. In this paper, we incorporate a model of the interbank market into a DSGE model, with the interbank market rate and the volume of lending depending on market confidence and the perception of counterparty risk. In our model, a credit crunch occurs if the perception of counterparty risk increases. Our results suggest that changes in market confidence can generate credit crunches and contribute to the depth of recessions. We then conduct an exercise to mimic some central bank policies: targeted and untargeted liquidity provision, and reduction of the policy rate. Our results indicate that policy actions have a limited effect on the supply of credit if they fail to influence agents’ expectations. Interestingly, a policy of a low policy rate worsens recessions due to its negative impact on banks’ revenues. Liquidity provision stimulates credit slightly, but its efficiency is undermined by liquidity hoarding. Keywords: DSGE; finanční zprostředkování; poskytování likvidity; DSGE; financial intermediation; liquidity provision; likvidita; ekonomická statistika Available in a digital repository NRGL
Confidence Cycles and Liquidity Hoarding

Důvěra na trzích se během minulých ekonomických krizí ukázala být důležitým faktorem. Přesto mnoho existujících modelů všeobecné rovnováhy neuvažuje očekávání ekonomických subjektů, volatilitu trhů ...

Audzei, Volha
Česká národní banka, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases