Number of found documents: 37245
Published from to

Co oko nevidí na Jüttnerově glóbu z roku 1839
2023 -
Keywords: glóbus; Jüttner; Erdkugel; metadata Available in the ZČU Library.
Co oko nevidí na Jüttnerově glóbu z roku 1839

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
2023 - Czech
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky). This study focuses on the key contemporary trends that both positively and negatively influenced the transformation of the alternative rock scene in the 1990s. Particular attention is paid to external factors (e.g. music management, commercionalization), while internal factors (personal development of the participants) are not neglected. By analysing contemporary music magazines, interviews and oral history research (involving music publicists, music industry representatives and musicians), the author traces the influence of these factors on the transformation of the environment under consideration. Keywords: rock music; the 1990s; music industry Available at various institutes of the ASCR
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století

Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším ...

Fikarová, Lucie
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Efekt vícenásobného dopadu vodních kapek na integritu CFRP kompozitu
2023 -
Práce se zabývá erozí vícenásobným dopadem kapek na povrch polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Pro studium byla použita inovativní technologie pulzujícího vodního svazku (PWJ), kdy dochází k rozpadu kontinuálního vodního svazku na diskrétní shluky kapek. Pro analýzu vývoje eroze v čase byla použita zvyšující se doba expozice. Hydraulické parametry byly následující: tlak 20 MPa, tento tlak vede k vytvoření proudu o rychlosti 184 m/s, při průměru trysky 0.2 mm. Erozní expozice se zvyšovala od 2 sekund do 15 sekund s krokem 1 sekunda. Vytvořené kapky dopadaly na povrch s frekvencí 40kHZ. Hloubka erozních kráterů byla vyhodnocena pomocí konfokálního mikroskopu a mechanismus eroze byl pozorován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Cílem práce bylo provést předběžný výzkum zabývající se erozním vývojem a určováním erozní odolnosti kompozitu s uhlíkovými vlákny. Keywords: polymerní kompozit vyztužený uhlíkovými vlákny; CFRP; technologie pulzujícího vodního svazku; PWJ; vícenásobný dopad Available in the ZČU Library.
Efekt vícenásobného dopadu vodních kapek na integritu CFRP kompozitu

Práce se zabývá erozí vícenásobným dopadem kapek na povrch polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Pro studium byla použita inovativní technologie pulzujícího vodního svazku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Gradual fracture of layers in laminated glass plates under low-velocity impact
2023 -
Keywords: LS-DYNA software; laminated glass; nízkorychlostní dopady Available in the ZČU Library.
Gradual fracture of layers in laminated glass plates under low-velocity impact

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Investigation on Encoder-Decoder Networks for Segmentation of Very Degraded X-Ray CT Tomograms
2023 -
Keywords: rentgenová nanotomografie; segmentace; hluboké učení; zobrazování mozku Available in the ZČU Library.
Investigation on Encoder-Decoder Networks for Segmentation of Very Degraded X-Ray CT Tomograms

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Predicting Risk of Multiple Sclerosis Worsening
2023 -
Keywords: roztroušená skleróza; iDPP@CLEF; predikce Available in the ZČU Library.
Predicting Risk of Multiple Sclerosis Worsening

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Algoritmy pro korekci termografického obrazu
2023 -
Keywords: nerovnoměrná expozice; algoritmus; termografický obraz Available in the ZČU Library.
Algoritmy pro korekci termografického obrazu

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Educational use of cultural monuments in the subject of technology
2023 -
Keywords: kulturní památka; Nitranský hrad; technika; exkurze Available in the ZČU Library.
Educational use of cultural monuments in the subject of technology

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

The investigation of the effectiveness of distance education and the role of cooperative learning
2023 -
Keywords: distanční výuka; dálkové studium; kooperativní učení; video konference Available in the ZČU Library.
The investigation of the effectiveness of distance education and the role of cooperative learning

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Photovoltaic system in education
2023 -
Keywords: solární panel; fotovoltaická elektrárna; solární článek; elektřina; sluneční záření Available in the ZČU Library.
Photovoltaic system in education

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases