Number of found documents: 259102
Published from to

Převodovky DHT - nové koncepce
Jasný Michal; Vojtěch Folta; Kaněra Jaroslav
2021 -
Cílem mé bakalářské práce je shrnutí informací o nových trendech v oblasti DHT převodovek. Snažím se podrobným textem i pomocí schémat popsat funkci a konstrukční řešení jednotlivých konceptů těchto převodovek a také zhodnotit jejich výhody a nevýhody. Práce zahrnuje zejména informace z období od roku 2018 a snaží se též nastínit vize tohoto odvětví v blízké budoucnosti. Následuje výpočtová část s návrhem odstupňování převodovky pro klasickou koncepci pohonu.The aim of my bachelor thesis is to summarize information about new trends of DHTs. I describe the function and design of DHT transmissions in detailed text with schemes, and also evaluate the advantages and disadvantages of using the individual types. The thesis mainly includes information since 2018 and I also mention the development of this sphere in the near future. The theoretical section is followed by a calculation section. There is an example of calculation of gear ratios for the classic drive concept with manual transmission. Keywords: DHT; převodovka; hybridní vůz; hybridní pohon; elektromotor; DHT; transmission; hybrid vehicle; hybrid drive; electric motor Available in digital repository of ČVUT.
Převodovky DHT - nové koncepce

Cílem mé bakalářské práce je shrnutí informací o nových trendech v oblasti DHT převodovek. Snažím se podrobným textem i pomocí schémat popsat funkci a konstrukční řešení jednotlivých konceptů těchto ...

Jasný Michal; Vojtěch Folta; Kaněra Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace a návrh planárního paralelního 5R robota se dvěma stupni volnosti
Nečas Martin; Lukáš Pilný; Beneš Petr
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací a návrhem planárního paralelního 5R robota se dvěma stupni volnosti. Jedná se o prakticky zaměřenou práci s cílem představit postup tvorby optimalizačního algoritmu. Nejprve je vysvětlena problematika paralelních robotů. Dále je rozebrána jejich konstrukce a základy řízení. Následně byl do detailu analyzován pracovní prostor planárního paralelního 5R robota a metody jeho analýzy, na jejichž základě byl v programu Matlab vytvořen optimalizační algoritmus. Výstupem optimalizace byl fyzikální model mechanismu.This thesis aims to optimize and design a planar parallel 5R robot with two degrees of freedom. This work is practically oriented with the focus on introducing the process of development of optimization algorithm. First, the problematics of parallel robots is explained. Second, their construction and the basics of management are discussed. Subsequently, the working space of a planar parallel 5R robot and methods of its analysis were examined in detail. Based on analysis results, an optimization algorithm was created in the Matlab program. Finally, the output of the optimization was a physical model of the mechanism. Keywords: paralelní mechanismus; optimální návrh; pracovní prostor; singularita; fyzikální model; Parallel mechanism; Optimum design; Workspace; Singularity; Physical model Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace a návrh planárního paralelního 5R robota se dvěma stupni volnosti

Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací a návrhem planárního paralelního 5R robota se dvěma stupni volnosti. Jedná se o prakticky zaměřenou práci s cílem představit postup tvorby optimalizačního ...

Nečas Martin; Lukáš Pilný; Beneš Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Posouzení zavedení Universal Access Transceiver v EUR regionu
Topková Tereza; Adam Budař; Nosek Jakub
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je vytvořit přehled a popsat technologií Universal Access Transceiver (UAT). V teoretické části se práce zaměřuje na představení technologie UAT spolu s dalšími přenosovými technologiemi pro přenos zpráv ADS B. Dále popisuje souvislosti využití UAT se zatížením v leteckém kmitočtovém pásmu L a problematiku systému v provozu. V praktické části je zváženo zavedení UAT v evropském vzdušném prostoru spolu s popisem implementačního návrhu spolu s mandáty pro zavedení technologie.The subject of this bachelor thesis is to create and describe the Universal Access Transceiver technology. In the theoretical part, this thesis aims to present the UAT technology together with another broadcast technologies used for transmission of ADS B messages. It also describes usage of UAT with connection to overload in the aeronautical L band and issues of this system in operation. In the practical part, the implementation of UAT in the European airspace is assessed, as well as an implementation proposal is described together with mandates for adopting the technology. Keywords: Universal Access Transceiver; Automatic Dependent Surveillance; Flight Information Service; Traffic Information Service; přehledové systémy; implementace UAT; Universal Access Transceiver; Automatic Dependent Surveillance; Flight Information Services; Traffic Information Services; Surveillance systems; Implementation of UAT Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení zavedení Universal Access Transceiver v EUR regionu

Předmětem této bakalářské práce je vytvořit přehled a popsat technologií Universal Access Transceiver (UAT). V teoretické části se práce zaměřuje na představení technologie UAT spolu s dalšími ...

Topková Tereza; Adam Budař; Nosek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Určení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy dle ČSN ISO 230-5
Janota Miroslav; Jakub Rubeš; Šnajdr Karel
2021 -
Tato práce se zabývá stanovením hladin emisního akustického tlaku podle stanovené normy ČSN ISO 230-5. V teoretické části jsou popsány základní akustické pojmy, měřící zařízení a měřené veličiny. Dále je pak popsán návrh měření, včetně teoretických výpočtů. Praktická část popisuje realizované měření, zpracování naměřených hodnot a vyhodnocení výsledků. Výsledné hodnoty hladin emisního akustického tlaku vyhovují stanoveným hodnotám.This work deals with the estimation of emission sound pressure levels according to ČSN ISO 230-5. Theoretical part describes basic accoustic terms, measuring device and measured quantities. Then the suggestion of measurement is introduced, including theoretical calculations. Practical part represents realized measurement, processing the data and evaluation of results. Results of emission sound pressure levels comply with defined data. Keywords: stanoviště obsluhy; hladina emisního akustického tlaku; integrující zvukoměr; obráběcí stroj; place of operation; emission sound pressure level; integrating sound level meter; machine tool Available in digital repository of ČVUT.
Určení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy dle ČSN ISO 230-5

Tato práce se zabývá stanovením hladin emisního akustického tlaku podle stanovené normy ČSN ISO 230-5. V teoretické části jsou popsány základní akustické pojmy, měřící zařízení a měřené veličiny. Dále ...

Janota Miroslav; Jakub Rubeš; Šnajdr Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza projektů strojírenského podniku pro možné rozhodování o plánované investici
Lhota Jan; Jiří Bešťák; Scholz Pavel
2021 -
Cílem práce je analýza vybraného strojírenského podniku, který se zabývá kovovýrobou a výrobou jednoúčelových strojů. Ta slouží jako východisko pro možné rozhodování o plánované investici. Předmětem analýzy jsou projekty podniku a jejich konkurence. Základ práce tvoří teoretická část, která obsahuje hlavní oblasti, týkající se procesu analyzování. Praktická část je zpracována na základě získaných dat od vedení podniku a z veřejně dostupných databází.The main objective is analysis of engineering company which applies to metal production and production of single-purpose machines. Analysis is basis for possible decisions about the planned investment. Subject of analysis are companie’s projects and thier rival companies. Basis of bachelor thesis consists of the theoretical part which contains main fields about analysis process. The practical part is processed on the basis of gained data from company management and from public available database. Keywords: Analýza; manažerské funkce; informační systém; business intelligence; self service business intelligence; nástroje self service business intelligence; odběratelé; konkurence; zakázky; fakturace; Analysis; managerial functions; information system; business intelligence; self service business intelligence; self service business intelligence tools; customers; rival companies; orders; invoicing Available in digital repository of ČVUT.
Analýza projektů strojírenského podniku pro možné rozhodování o plánované investici

Cílem práce je analýza vybraného strojírenského podniku, který se zabývá kovovýrobou a výrobou jednoúčelových strojů. Ta slouží jako východisko pro možné rozhodování o plánované investici. Předmětem ...

Lhota Jan; Jiří Bešťák; Scholz Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Kriminalita mládeže a výchova
Kovaříková Miroslava; Tomáš Vítek; Tomešková Kateřina
2021 -
Cílem práce je zjistit vývoj kriminality dětí a mládeže ve 20. letech 21 století ve vybraném regionu, jejich sociálně negativní projevy chování a okolní vlivy, které na ně působí. První část práce se bude zabývat pojmem kriminalita mládeže, následně formulovat co je sociálně negativní jev mládeže, jak se vyznačuje a porovnat sociálně negativní jevy se současnou literaturou, sborníky a informačními médii, které se touto problematikou zabývají. V druhé části práce je aktuálně prováděná empirická šetření, kde se potvrdila klesající tendence kriminality mládeže. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že kriminalita mládeže v České republice a vybraném regionu ve sledovaném období pozvolna klesá. Vyhodnocením bylo zjištěno, že pachatelé ze skupiny mládeže se dopouští okruhu trestné činnosti omezené, kde dominuje jednoznačně trestná činnost majetková. Následují trestné činy násilné, ostatní trestná činnost a v menší míře zbývající a hospodářské. Nejmenší podíl náleží mravnostní trestné činnosti.The target of this thesis is to ascertain the development of juvenile delinquency in the 2020s in chosen region, youths ‘socially pathologic behaviour and outside influence on them. The first part of this thesis will focus on the concept „juvenile criminality „and then form what is socially pathological phenomenon of youths, its characterization and the comparison of socially pathological phenomenon to nowadays‘ literature, almanacs and informative media which deal with this issue. The second part of this thesis presents the carried out empirical research which proved that the tendency of juvenile delinquency is decreasing. In this research it has been found out that the juvenile delinquency in the Czech Republic in its chosen region and monitored time period is decreasing gradually. During the evaluation it has been found out that the juvenile offenders commit crimes in the circle of limited criminal activity in which unequivocally dominate property crimes. They are followed by violent crimes, other criminal activity and in the minority are financial crimes and the smallest part is made up of crimes against morality. Keywords: Sociálně negativní (patologické) projevy chování; kriminalita; kriminalita; mládež (nezletilý; mladistvý); rodina; výchova; škola; volnočasová aktivita; Socially negative (pathological) manifestations of behaviour; crime; youth (minors; adolescents); family; education; school; leisure activity Available in digital repository of ČVUT.
Kriminalita mládeže a výchova

Cílem práce je zjistit vývoj kriminality dětí a mládeže ve 20. letech 21 století ve vybraném regionu, jejich sociálně negativní projevy chování a okolní vlivy, které na ně působí. První část práce se ...

Kovaříková Miroslava; Tomáš Vítek; Tomešková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Muzejní edukace v přírodověd. a techn. zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků
Tomešková Kateřina; Barbora Bláhová; Svoboda Petr
2021 -
Bakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní nabídku paměťových institucí v Kladně a jeho okolí, a následně navrhnout zlepšení některých vybraných programů těchto institucí, včetně doporučení využití nových didaktických pomůcek. Práce je rozčleněna celkem na dvě části. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na význam a výchovný smysl paměťových institucí, charakteristiku muzejního pedagoga, správné definovaní muzejní edukace, muzejních metod a jednotlivých didaktických prostředků. Závěr teoretické části je věnován popisu součinnosti školy a muzea. V praktické části se bakalářské práce věnuje vybrané metodě výzkumu a charakteristice města Kladna, ve kterém výzkum probíhá. Dále zde nalézáme výzkumný vzorek paměťových institucí a návrhy zlepšení vybraných edukačních programů, které přispívají k efektivnímu učení. Praktická část je ukončena seznámením se s přesahem zlepšujících návrhů do oblasti výuky na střední škole, a především také s výhodami, které plynou z propojení muzejní a školní výuky.This bachelor thesis is elaborated on the topic of museum´s education in science and technical expositions and their effect on pupils' education. The aim of the bachelor thesis is to map the basic offer of memory institutions in Kladno and its surroundings, and then to propose an improvement in some selected programs of these institutions, including recommendation how to use new didactic aids. The bachelor thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis is focused on the meaning and educational meaning of memory institutions, characteristics of the museum teacher, the correct definition of museum education, museum methods and individual didactic resources. The conclusion of the theoretical part of thesis is devoted to the description of the cooperation between the school and the museum. The practical part of the thesis deals with a selected methods of research and characteristics of the city of Kladno, where the research took place. Furthermore, in this part of the thesis we find a research sample of memory institutions and proposals how to improve selected educational programs that contribute to the effective learning. The practical part of the thesis is finished with getting acquainted with the overlap of improving proposals into the field of teaching in high school and especially with the advantages that flow from the connection of museum and school teaching Keywords: Muzeum; muzejní pedagog; muzejní edukace; výukové metody; didaktické prostředky; Museum; museum teacher; museum education; education methods; didactic resources Available in digital repository of ČVUT.
Muzejní edukace v přírodověd. a techn. zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků

Bakalářská práce je zpracována na téma Muzejní edukace v přírodovědných a technicky zaměřených expozicích a její vliv na vzdělávání žáků. Cílem bakalářské práce je zmapovat základní nabídku paměťových ...

Tomešková Kateřina; Barbora Bláhová; Svoboda Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění
Mrázková Kateřina; Ján Petrik; Veteška Jaroslav
2021 -
V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky výzkumu. Návrh zaměřuji na motivaci žáků, využívám diskusní metodu výuky a kooperativní formu výuky. Kvalitativní výzkum jsem provedl pomocí polostrukturovaného rozhovoru s učiteli a manažery firem. Cílem výzkumu bylo dozvědět se, jak se aktuálně vyučuje a jaké jsou požadavky na absolventa ze strany zaměstnavatele. V programu EVE-NG jsem vytvořil tři laboratorní úlohy, jejichž řešením by žáci měli získat teoretické a praktické poznatky ze světa počítačových sití a osvojit si práci na switchi. První laboratorní cvičení jsem se žáky střední školy odučil online. Vyzkoušel jsem, že je možné tímto způsobem vyučovat.This bachelorʼs thesis deals with design of laboratory tasks for students who study the school subject Computer Networks. Emphasis was put on didactic aspects, curricural documents and results of the research. Design is focused to increase studentʼs motivation by using discussion methods and cooperative learning. Qualitative research was performed by means of a semi-structured interview with teachers and corporate managers. The research was structured to answer the following questions: How are students educated at the moment? And what are the requirements for a graduate to succeed from an employerʼs point of view. In the program EVE-NG were created three labs. After these labs students should understand computer networks and acquire the ability to work on the switch. The first laboratory task was taught online with college students, where it was proven that it is possible to educate students like this. Keywords: Laboratorní cvičení; kvalitativní výzkum; didaktika; počítačové sítě; pracovní uplatnění; EVE-NG; Laboratory tasks; qualitative research; didactics; computer networks; labour employability; EVE-NG Available in digital repository of ČVUT.
Tvorba laboratorních cvičení jako přechod k praktickému uplatnění

V této bakalářské práci jsem se zabýval návrhem laboratorních úloh pro začínající studenty předmětu počítačové sítě. Při tvorbě jsem kladl důraz na didaktické aspekty, kurikulární dokumenty a výsledky ...

Mrázková Kateřina; Ján Petrik; Veteška Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Extrakce metadat z nátroje Kafka
Valenta Michal; Michaela Weberová; Košvanec Petr
2021 -
Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními objekty. Poté pokračuje analýzou různých přístupů pro extrakci metadat. Druhá polovina práce se pak už věnuje designu a implementaci funkčního prototypu na základě zkoumaných metod. V poslední kapitole je otestováno a vyhodnoceno použité řešení.The aim of this thesis is to implement a module integrated into Manta software for metadata extraction from the tool Apache Kafka. The work begins with a general analysis of Kafka and its essential elements. Then it continues with the analysis of different approaches for metadata extraction. The second half of the work is focused on the design and implementation of the functional prototype using the methods examined in the analysis. The last chapter is dedicated to testing and evaluation of the used solution. Keywords: datová linie; streamování událostí; Apache Kafka; Manta; Schema Registry; Confluent; metadata; data lineage; Apache Kafka; event streaming; Manta; Schema Registry; Confluent; metadata Available in digital repository of ČVUT.
Extrakce metadat z nátroje Kafka

Cílem této práce je implementovat modul sloužící pro extrakci metadat z nástroje Apache Kafka, který bude integrovaný do softwaru Manta. Práce začíná obecnou analýzou Kafky a jejími základními ...

Valenta Michal; Michaela Weberová; Košvanec Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě
Pauš Petr; Adam Pončák; Chludil Jiří
2021 -
Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na orientačné body tváre v zmiešanej realite. Na detekciu tvárí bola použitá Haar-like casscade detekcia a na tvárové črty algoritmus regresných lokálnych binárnych príznakov. Výsledkom je funkčná počítačová aplikácia pre systém Windows z jednoduchým užívateľským rozhraním. Umožňuje užívateľovi intuitívnu tvorbu jednoduchej grafiky, ktorú aplikácia následne pretransformuje a mapuje na črty tváre detekovanej vo vstupnom videu webkamery.This work deals with the issue of creating simple face filters using the OpenCV library. The aim is to create a prototype application capable of creating and mapping raster graphics on the landmarks of the face in augmented reality. Haar-like casscade detection was used for face detection and a regression local binary features algorithm for facial landmarks. Currently, a Windows computer application with a simple user interface is fully functional. It provides the user with intuitive creation of simple graphics, which the application then transforms and maps onto facial features detected in the webcam's input video. Keywords: zmiešaná realita; počítačové videnie; OpenCV; detekcia tváre; detekcia tvárových čŕt; tvárové filtre; webkamera; augmented reality; computer vision; OpenCV; face detection; face feature detection; face filters; webcam Available in digital repository of ČVUT.
Mapování rastrové grafiky na lidskou tvář ve smíšené realitě

Táto práca sa zaoberá problematikou vytvárania jednoduchých tvárových filtrov za pomoci knižnice OpenCV. Cieľom je vytvoriť prototyp aplikácie schopnej tvorby a mapovania rastrovej grafiky na ...

Pauš Petr; Adam Pončák; Chludil Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases