Number of found documents: 1733
Published from to

Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945
CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
2019 - German
Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, dělníků, pracovních podmínek a sociální situace v Protektorátu Čechy a Morava v porovnání s Německou Říší. This bachelor thesis focuses on the ekonomical relations between Germany and the Czech Republic to 1945. The thesis concentrates on the situation during the Second World War, on the Sudetenland regieo, while also focusing on the situation employees and workers, their work conditions in the Protectorate Bohemia and Moravia compared to the German Reich. Keywords: Ekonomy; Sudetenland; protectorate Bohemia and Moravia; German Reich; Workers; Employees Available in digital repository of UPOL.
Deutsch-Tschechische wirtschaftliche Beziehungen bis zum Jahr 1945

Tato bakalářská práce se zabívá hospodářskými vztahy mezi Německem a Českem do roku 1945. Zaměřuje se blíže na období druhé světové války a oblasti Sudet, přičemž se soustředí na situaci zaměstnanců, ...

CIMBÁLOVÁ, Nikol; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Deutschsprachige Autoren im Exil
TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
2019 - German
Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem exil, druhá kapitola obsahuje náhled do historického pozadí a výčet států, které si autoři nejčastěji vybírali jako nový domov. Ve třetí kapitole je popsán život Oskara Marie Graffa. Praktická část se zabývá rozsahem informací o německy mluvících exilových autorech v českých učebnicích pro střední školy. Cílem této části je porovnat jednotlivé informace v různých učebnicích. Bachelor's thesis titled The German speaking authors in exile deals with the lives of German speaking (and writing) authors. It is focused primarily on the life and the work of Oskar Maria Graf. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter explicates the term of exile, the second chapter contains an insight into the historic background and list of states, which were most commonly chosen by the authors as a new home. In the third part is described the life of Oskar Marie Graf. The practical part deals with the extent of informations in czech textbooks for high schools about german speaking exil authors. The goal of the practical part is comparison of individual informations in various textbooks. Keywords: German speaking authors; exile; Oskar Maria Graf; rise of Nazism; Second World War; Exil-literature; Czechoslovakia; german speaking authors in exile; Neue Deutsche Blätter Available in digital repository of UPOL.
Deutschsprachige Autoren im Exil

Bakalářská práce s názvem Deutschsprachige Autoren im Exil se zabývá životy německy mluvících (a píšících) spisovatelů. Zaměřena je především na život a tvorbu Oskara Marie Grafa. Práce je rozdělena ...

TENGLEROVÁ, Sabina; KUBICA, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt v odborném technickém vzdělávání
GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
2019 - German
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. Aplikační část je zaměřena obsahuje popis učebního oboru ve kterém byl projekt realizován, požadavky na projekt, využívané technologické operace, požadavky na žáka a jeho hodnocení. The thesis attempts is focused on the use of the project method of teaching on a particular project in the teaching proces. In the theoretical part is included description on teaching factors and characteristic of technical field. The application part is focused on the description of the field of study in which the project was implemented, project requirements, used technological operations, pupil reqiurements and its evaluation. Keywords: Vocational training; project instruction; use of project as teaching method. Available in digital repository of UPOL.
Projekt v odborném technickém vzdělávání

Bakalářská práce je zaměřena na využití projektové metody výuky na konkrétním projektu ve vyučovacím procesu. V teoretické části je obsažen popis činitelů výuky a charakteristika technického oboru. ...

GERLICH, Tomáš; HAVELKA, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989
ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
2019 - German
Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a také rozvojem muzikálové tvorby v Československu. Druhá kapitola se věnuje operetnímu souboru v Ostravě, který se stal nejvýznamnější platformou pro tvorbu muzikálových představení v regionu. Třetí kapitola pak uvádí jednotlivé muzikálové inscenace, seznamuje s inscenačním a hereckým obsazením a na základě recenzí vytváří obraz muzikálové scény na Ostravsku ve vymezeném období. This thesis deals with evolution of the musical production in Ostrava during years 1945-1989. The thesis is divided into three parts. The first part presents both the term "musical" with its genres such as operetta and others and also outlines the development of the musical production in Czechoslovakia. The second part focuses on the operetta ensemble in Ostrava, which became the most important producer of musical performances in the region. The third part deals with individual musical stagings, acquaints with stage and acting cast. It also uses reviews to create an image of the musical scene in Ostrava region in selected period. Keywords: Musical; operetta; Ostrava; operetta ensemble SDO Available in digital repository of UPOL.
Vývoj muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989

Bakalářská práce se zabývá vývojem muzikálové produkce v Ostravě mezi lety 1945-1989. Je rozdělena do tří částí, jejíž první část se zabývá vymezením pojmu muzikál od žánrů jako opereta a jiných a ...

ŠIMÁKOVÁ, Jana; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Galicizmy v němčině: korpusová analýza
Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
2019 - German
The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected Gallicisms were subjected to a quantitative corpus analysis, whose output is not only the lexeme frequency list, but also the register of spelling variants of individual words. The obtained results were analyzed in two steps. The first step was to trace the most frequent spelling variations compared to the codified forms. The most common deviations were the preservation of the French spelling (e.g. Bohème), degemination (e.g. *aktuel; occurred almost always as defective spelling) and the record without accents (e.g. Chateau). In the second step, a hundred of the most frequent Gallicisms showing spelling deviations were compared with two German lexicographic pieces - DUDEN-Online and DWDS dictionaries. This part of the thesis found that specifically two named dictionaries mirror (even proportionally) very closely the language usage. There is a direct proportion between the frequency of any set orthographic form and its "correctness" in meaning of codification. There is also a lexicon with French spelling, which is in most cases reserved for specific "macaronic" collocations (e.g. Grande Armée, en détail). (česky) Tématem bakalářské práce je pravopis původem francouzského v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem jen nejen frekvenční seznam lexémů, ale i soupis nejčastějších pravopisných odchylek v referenčními kodifikovanými formami. Nejčastějšími odchylkami se ukázaly být zachování francouzského pravopisu (např. degeminace (např. * ; téměř vždy jako defektní pravopis) a zápis bez akcentů (např. ). Ve druhém kroku byla porovnána stovka nejfrekventovanějších galicismů vykazujících pravopisné odchylky se dvěma ně - Online a DWDS. Tato část práce přinesla zjištění, že konkrétně dva jmenované slovníky (i proporčně) velmi věrně kopírují jazykový úzus. Ukázala se platící přímá úměra mezi její "správností" ve smyslu kodifikace. Na vzorku bylo dále popsáno lexikum vykazující francouzskou pravopisnou podobu, které je ve většině případů vyhrazeno konkrétním "makarónským" kolokacím (např. Keywords: galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo; gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo Available in a digital repository NRGL
Galicizmy v němčině: korpusová analýza

The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected Gallicisms were subjected to a quantitative corpus analysis, whose output is not only the lexeme ...

Drobník, Ondřej; Hejhalová, Věra; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Lexikografické zpracování fokusačních partikulí v německo-českých slovnících
Felbr, Lukáš; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
2019 - German
This bachelor thesis analysing and presenting the lexicographical treatment of focus particles (auch, nur, sogar, ...) in German-Czech commercial dictionaries. The goal of this paper is to provide an overview of the current status of the lexicographical treatment of this group of particles and address and highlight concrete issues. The focus is on both the macrostructure and microstructure of the respective dictionary and the analysed entries. Problems include, for example, word type specifications, unclear definition of the particle term, lack of examples or insufficient metalanguage comments. Subsequently, the focus particle auch serves as an example to illustrate how the lexicographic editing of these focus particles in an academic dictionary should be expanded and how the stated problems can be solved by using methods of corpus linguistics. The suggested solutions, such as the specification of the concrete particle subclass, the exact classification of the respective meanings, exemplification which exceeds the length of a sentence, syntactic properties or the specification of accent, are then generalized for the entire group of focus particles and set in relation to a possible lexicographical treatment of the entire word class of particles. Předkládaná práce představuje výsledky analýzy lexikografického zpracování fokusačních částic (auch, nur, sogar, ...) v německo-českých komerčních slovnících. Cílem této práce je vypracovat přehled o stavu lexikografického zpracování této skupiny partikulí a poukázat na konkrétní problémy. V centru pozornosti stojí jak marko-, tak i mikrostruktura jednotlivých slovníků a analyzovaných lemmat. Jako problematické se ukazují například údaje o slovních druzích, nejasné vymezení pojmu částice, chybějící exemplifikace či nedostatečné metajazykové komentáře. Následně je na příkladu fokusační partikule auch, mimo jiné také za pomoci metod korpusové lingvistiky, ukázáno, jak by mělo být lexikografické zpracování této partikule v akademickém slovníku vystavěno a jaká řešení se pro formulované problémy nabízí. Představená řešení, jako je uvedení konkrétní skupiny částic, přesné rozdělení jednotlivých významů, exemplifikace překračující rozsah jedné věty, syntaktické vlastnosti či přízvučnost, jsou následně zobecněna pro celou skupinu fokusačních částic a usouvztažněna s možným lexikografickým zpracováním celého slovního druhu částic. Keywords: částice|fokusační částice|německo-český slovník|lexikografie|jazykový korpus; particle|focus particle|german-czech dictionary|lexicography|language corpus Available in a digital repository NRGL
Lexikografické zpracování fokusačních partikulí v německo-českých slovnících

This bachelor thesis analysing and presenting the lexicographical treatment of focus particles (auch, nur, sogar, ...) in German-Czech commercial dictionaries. The goal of this paper is to provide an ...

Felbr, Lukáš; Šemelík, Martin; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2019

Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví
ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2019 - German
Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a důkladně se věnuje procesu dospívání a změnami s ním spojenými. Dále se zabývá vybranými tématy spojenými se sexuálně reprodukčním zdravím jako jsou antikoncepce, či pohlavně přenosná onemocnění. Závěrečný úsek teoretické části je věnován postavení sexuální výchovy na českých školách, jak v minulosti, tak především nyní. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem, který zkoumá znalosti, preference a hodnoty žáků 6. tříd základních škol na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. This bachelor thesis focuses on the knowledge of sixth-graders at Přerov primary schools in the field of sex education and reproductive health. The theoretical part describes the concepts of sexuality, sexual behavior, and thoroughly deals with the process of growing up and changes associated with it. Furthermore, it deals with selected topics related to sexually reproductive health such as contraception or sexually transmitted diseases. The final segment of the theoretical part deals with the position of sex education at Czech schools, both in the past and mainly now. The practical part uses quantitative research, which examines the knowledge, preferences and values of sixth-graders at Přerov primary schools in the area of sex education and reproductive health. Keywords: reproductive health; sex education at school; sexuality; growing up; quantitative research Available in digital repository of UPOL.
Informovanost žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví

Tato bakalářská práce se zaměřuje na znalosti žáků 6. ročníků ZŠ na Přerovsku v problematice sexuální výchovy a reprodukčního zdraví. Teoretická část popisuje pojmy sexualita, sexuální chování a ...

ENENKLOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Korpusově lingvistická analýza vybraných problémů němčiny
Stehlik, Dijana; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
2019 - German
This bachelor thesis deals with borderline cases. The subject of analysis are modal words with partially identical form. In total, three analyses are carried out. The examined pairs are: zweifellos - zweifelsohne, sicher - sicherlich and anscheinend - scheinbar. The aim of the thesis is to determine whether the pairs are to be considered as so-called Zweifelsfälle (borderline cases), if so, what is their difference, as well as to determine their typical usage. The pairs are analysed by means of dictionaries, German reference corpus DeReKo and the cooccurrence databank CCDB. Tato bakalářská práce se zabývá spornými jazykovými případy. Předmětem analýzy jsou modální slova, která mají částečně podobný tvar. Celkem se provádí tři analýzy. Zkoumané slovní páry jsou: zweifellos - zweifelsohne, sicher - sicherlich a anscheinend - scheinbar. Cílem práce je zjistit, zda této páry lze považovat za tzv. Zweifelsfälle (sporné případy), pokud ano, v čem se liší, a jak se typicky užívají. Páry jsou zkoumány pomocí slovníků, Německého referenčního korpusu DeReKo a kookurenční databanky CCDB. Keywords: Zweifelsfälle|Korpusanalyse|Konkurrenz|Deutsch; borderline cases|corpus analysis|different usage|German Available in a digital repository NRGL
Korpusově lingvistická analýza vybraných problémů němčiny

This bachelor thesis deals with borderline cases. The subject of analysis are modal words with partially identical form. In total, three analyses are carried out. The examined pairs are: zweifellos - ...

Stehlik, Dijana; Hejhalová, Věra; Šemelík, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Die Metapher in der Belletristik
STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
2019 - German
Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor. This thesis focuses on metaphers in fiction Keywords: Metraphors; classification; freazeologie; Available in digital repository of UPOL.
Die Metapher in der Belletristik

Práce se zabývá metaforami v beletrii. Práce je rozdělena do dvou částí, výzkum se soustřeďuje na klasifikaci metafor.


This thesis focuses on metaphers in fiction

STRYK, Zdeněk; VOMÁČKOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.
VAVRDOVÁ, Markéta
2019 - German
Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. Známá se stala především díky svému sadismu a krutým činům, které vykonávala na nevinných zajatcích tábora. Právě jejich výpovědi se pro práci stávají klíčovými. Budou jmenovány aspekty, které zcela jasně dokazují vinu Kochové, na druhou stranu bude poukázáno i na svědectví, která sloužila k její obhajobě. K celistvému výkladu patří i deskripce historického kontextu, jehož součástí je téma žen v nacionálním socialismu a stručné informace o koncentračním táboře Buchenwald. Práce bude zakončena úvahou autora na základě zjištěných poznatků. The subject of this thesis is an analysis of Ilse Koch, a woman who grew up in the time of National Socialism in Germany and actively took part in running the concentration camp Buchenwald during the Second World War. She became well-known mainly because of her sadism and cruel actions she inflicted on innocent captives in the camp. Their own testimonies are key parts of the thesis. The aspects clearly proving Koch was to blame are named, on the other hand, there are also pointed out testimonies which defend her. To the complete narrative also belongs a description of the historical context, a part of which is a role of women in National Socialism and brief information about the concentration camp Buchenwald. The thesis is concluded by the author's reflection based on gained knowledge. Keywords: Second World War; National Socialism; Holocaust; Buchenwald; Ilse Koch Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hitler´s unbekannte Helfer. Das Beispiel Ilse Koch.

Předmětem práce je analýza osoby Ilse Kochové, ženy, která vyrůstala v době nacionálního socialismu, a v období druhé světové války se aktivně podílela na chodu koncentračního tábora v Buchenwaldu. ...

VAVRDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases