Počet nalezených dokumentů: 24279
Publikováno od do

Aplikace pro podporu výuky regulační techniky
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu výuky regulační techniky. Práce obsahuje teoretickou část, která je nutná pro vytvoření samotné aplikace. Vysvětluje základy Laplaceovy transformace a k čemu se používá, obeznámí čtenáře se základy teorie řízení lineárních spojitých systémů. Na to navazuje náhled, jak takový systém vypadá, co je to přenos soustavy a jak se vypočítá, co je to stabilita systému a jaká kritéria stability lze použít. V praktické části je představeno prostředí MATLAB App Designer, ve kterém je aplikace vytvořena. V závěru práce je vytvořená aplikace vyzkoušena na regulaci proudu stejnosměrného cize buzeného motoru. Klíčová slova: systém automatického řízení; regulátor; frekvenční amplitudová charakteristika; frekvenční fázová charakteristika; kretérium stability; regulave proudu dc motoru Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Aplikace pro podporu výuky regulační techniky

Předkládaná bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu výuky regulační techniky. Práce obsahuje teoretickou část, která je nutná pro vytvoření samotné aplikace. Vysvětluje základy ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Modelování jevů na vedení
2021 -
Bakalářská práce se zabývá problémem jevů, vznikajících na vedení. V práci je rozebrán jejich význam v elektroenergetice a problémy, které tyto jevy způsobují. Za tímto účelem bylo navrženo v rámci této práce zařízení, na kterém je možné vybrané jevy demonstrovat. Klíčová slova: elektrické vedení; jevy na vedení; demonstrátor; elektroenergetika; problémy na vedení Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Modelování jevů na vedení

Bakalářská práce se zabývá problémem jevů, vznikajících na vedení. V práci je rozebrán jejich význam v elektroenergetice a problémy, které tyto jevy způsobují. Za tímto účelem bylo navrženo v rámci ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie
2021 -
Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také zlepšení účinnosti dodávek elektrické energie a elektromobilita. Právě účelem této práce je nastínit některé způsoby akumulace energie,popsat některá média ,která se v daných akumulátorech mohou vyskytovat a popsat jejich praktickou realizaci. Nadále pak určit porovnávací kritéria ,která budou sloužit k porovnání dříve popsaných způsobů akumulace energie a jejich médií. Na závěr bude uvedeno jaké způsoby a média jsou nejvhodnější pro zvolené aplikace. Klíčová slova: akumulace energie; obnovitelné zdroje energie; akumulační média; energie Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Porovnání médií vhodných pro akumulaci energie

Akumulace energie, a to jak elektrické tak energie jiného druhu je tématem kterému je v dnešní době věnována větší a větší pozornost. Důvodem jsou převážně obnovitelné zdroje energie (OZE), ale také ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě
2021 -
Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a vícefázové stroje mezi sebou hlavně v oblasti provozu během poruchy, Joulových ztrát nebo např. složitosti měniče. Ke konci jsou poté napsány trendy a možná budoucnost vícefázových motorů v elektromobilitě. Klíčová slova: vícefázový motor; třífázový motor; hustota výkonu; injektáž vyšších harmonických složek proudu; pmsm; moment; asynchronní motor Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vícefázové elektrické motory v elektromobilitě

Cíli této bakalářské práce jsou zjištění dostupnosti vícefázových motorů v elektromobilitě a jejich porovnání. Práce porovnává, jak možné typy používaných strojů jako jsou PMSM a IM, tak třífázové a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě
2021 -
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost dodávky elektrické energie. Podrobněji jsou zde rozebrány tzv. události na napětí. V druhé části je provedeno vyhodnocení dlouhodobého sledování událostí na napětí v sítích VN a NN, a to z hlediska nastínění trendů, použití časové agregace a porovnání vyhodnocení závažných poklesů se zahraničím. Po novelizaci legislativy by právě závažné poklesy mohly být spolu s krátkodobými přerušeními nově kontrolovány Energetickým regulačním úřadem. Klíčová slova: distribuční soustava; kvalita dodávek elektrické energie; události na napětí; časová agregace; závažné poklesy napětí Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vyhodnocení výskytu událostí na napětí v distribuční soustavě

Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení napěťových událostí v distribuční soustavě. V první části jsou rozebrány pojmy jako kvalita napětí, kvalita dodávek elektrické energie a nepřetržitost ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Měření útlumových charakteristik síťových filtrů
2021 -
Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek rušivých signálů, definice vložného útlumu a způsoby omezení elektromagnetického rušení spolu s obecným popisem síťových filtrů. Součástí teoretické části je uvedení do problematiky měření vložného útlumu na základě stanovených norem, kde je kromě klasického 50 systému věnována pozornost alternativním metodám měření. V praktické části práce jsou navrženy přípravky pro měření vložného útlumu, se kterými je provedeno měření, a na závěr jsou zhodnoceny výsledky. Klíčová slova: emc; vložný útlum; síťový filtr; symetrická složka; nesymetrická složka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Měření útlumových charakteristik síťových filtrů

Tato kvalifikační práce se zabývá řešením návrhu přípravků pro měření jednotlivých složek vložného útlumu síťových filtrů. V teoretické části práce je k nalezení stručný popis jednotlivých složek ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR
2021 -
Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní řešení, včetně statických a jiných potřebných výpočtů. Součástí je také koncept kanalizace, vzduchotechniky a požárně bezpečnostního řešení. Vypracování je plně v souladu s platnými ČSN normami, za použití rýsovacího programu ArchiCAD 22, programu TEPLO pro tepelnou techniku a statických softwarů jako FINE EC a FINE GEO. Práce obsahuje návrh dvou objektů k sobě připojených, konkrétně administrativní budovy a haly, která je určena především jako garáž. Klíčová slova: svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce; konstrukce; základy; zemní práce; výcvikové středisko; kontejner; opláštění; fasáda; podlaha; strop; střecha; pohled; technická zpráva; průvodní zpráva; hala; administrativní budova; hlavní budova; budova; objekt; stavba Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR

Bakalářská práce se zaměřuje zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na ´´Projekt - Novostavba výcvikového střediska Armády ČR´´. Práce řeší dispoziční, konstrukční a provozní ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Kmitání bistabilních mechanických soustav
2021 -
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou příkladů běžných bistabilních soustav. Následně je teoreticky přiblížena problematika nelineárních jevů v~dynamických systémech. Tato kapitola probírá teorii nelineárních dynamických systémů a jsou zde představeny metody pro posuzování chování těchto systémů. Dále je pozornost zúžena na vybrané modely bistabilních mechanických soustav pro které jsou odvozeny pohybové rovnice. V~akpitole Dynamická analýza je pozornost věnována pozorování a rozboru chování těchto vybraných modelů s~uvažovaním kinematického buzení. Pro jednotlivé soustavy jsou zobrazeny bifurkační diagramy obsahující oblasti chaotické odezvy. Tyto oblasti jsou doplněny o~zobrazení příslušných Poincarého řezů. Poslední část popisuje, jakým způsobem byl navržen a vyroben demonstrátor bistabilní soustavy - kyvadla s~permanentními magnety. Na základě parametrů demonstrátoru byly voleny parametry odpovídajících výpočtových modelů. Klíčová slova: bistabilita; kmitání; nelinerita; chaos; dynamické systémy; von missesovo vzpěradlo. Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Kmitání bistabilních mechanických soustav

Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na matematické modelování a dynamickou analýzu kmitání bistabilních mechanických soustav. Úvodní kapitola shrnuje motivaci pro studium těchto soustav s~ukázkou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Matematický pohled na integrály ve fyzice
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. Po krátkém seznámení s elektromagnetismem postupujeme jednoduchými úvahami k vyslovení potřebných matematických definic a vět. Jejich aplikaci ukazujeme na vhodných příkladech. V závěru se dostaneme k Maxwellovým rovnicím, které nejprve vyjádříme v integrálních tvarech, následně s využitím definovaného aparátu odvodíme vztahy diferenciální a naznačíme důsledek vzájemné interakce elektrického a magnetického pole v čase v podobě elektromagnetické vlny. Klíčová slova: křivka a křivkový integrál; plocha a plošný integrál; diferenciální operátory; maxwellovy rovnice; greenova věta; stokesova věta; gaussova-ostrogradského věta Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Matematický pohled na integrály ve fyzice

Tato bakalářská práce se věnuje křivkovým a plošným integrálům a jejich aplikaci ve fyzikálních zákonech elektromagnetismu. Cílem bylo popsat matematický aparát vystupující v Maxwellových rovnicích. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace
2021 -
Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. stupně. V obou případech vypočteme a porovnáme řešení aproximací oproti řešení původní úlohy získanému v softwaru Wolfram Mathematica. V druhé části se zaměříme na vlastnosti řešení již ze samotného zadání diferenciální rovnice, jakými jsou například lokální minima a maxima, konkávnost a konvexita a intervaly, kde řešení roste nebo klesá. Nakonec bude řešení rovnice omezeno shora i zdola pomocí Gronwallova lemmatu a jemnějších odhadů na menších intervalech. Součástí práce jsou obrázky vypracované v počítačovém programu Wolfram Mathematica. Klíčová slova: obyčejné diferenciální rovnice; matematika; aproximace; růstové modely; taylorův polynom Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Nelineární obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu: vlastnosti řešení a jeho analytické aproximace

Bakalářská práce je zaměřena na studium konkrétní obyčejné diferenciální rovnice 1. řádu, kterou nelze analyticky vyřešit. Nejprve pravou stranu rovnice aproximujeme pomocí Taylorova polynomu 1. a 3. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze