Počet nalezených dokumentů: 25453
Publikováno od do

Motoricko- funkční příprava pro požární sport
2022 -
Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ovlivnit pohybové dovednosti amatérským sportovcům vykonávající požární útok. Na základě vybraných schopností a to síly, rychlosti a koordinace, které jsou nejvíce zastoupeny v tomto sportu, je vytvořená metodika cvičení, která obsahuje podrobný popis jednotlivých cviků. Cviky jsou vhodné pro muže i ženy od 15. do 39 let. Klíčová slova: motoricko-funkční příprava; požární sport; požární útok; pohybové schopnosti; pohybové dovednosti; metodika cvičení. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Motoricko- funkční příprava pro požární sport

Bakalářská práce se zabývá motoricko-funkční přípravou pro požární sport, konkrétněji pro jednu z nejatraktivnějších disciplín požární útok. Zaměřuje se na rozvoj pohybových schopností, které pomohou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Rozvoj flexibility dětí ve věku 6-8 let v mažoretkovém sportu
2022 -
Bakalářská práce se zabývala rozvojem flexibility u děvčat v mladším školním věku, konkrétně ve věku 6-8 let, které se věnují mažoretkovému sportu. Teoretická východiska zpracovala informace o pohybovém vývoji v mladším školním věku, charakteristiku pohybu, pohybové schopnosti a dovednosti. Podrobněji se práce věnovala pohyblivosti (flexibilitě), co ji ovlivňuje, jak ji rozvíjet a jaký má význam v mažoretkovém sportu. Poslední kapitola byla věnována popisu mažoretkového sportu a charakteristice tanečního souboru Prezioso Sokol Blatná. Praktická část se zaměřila na 8 nejzákladnějších prvků v mažoretkovém sportu, u kterých se zkoumalo zda se děvčata po dobu 6 měsíců pohybové intervence zlepšila, zhoršila či jejich flexibilita stagnovala. V praktické časti byl také vytvořen soubor cviků vhodných pro rozvoj flexibility v mažoretkovém sportu. Klíčová slova: rozvoj flexibility; mladší školní věk; mažoretkový sport; kloubní pohyblivost; prezioso sokol blatná Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Rozvoj flexibility dětí ve věku 6-8 let v mažoretkovém sportu

Bakalářská práce se zabývala rozvojem flexibility u děvčat v mladším školním věku, konkrétně ve věku 6-8 let, které se věnují mažoretkovému sportu. Teoretická východiska zpracovala informace o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Komplexní příprava amatérské závodnice na soutěž "Bikini Fitness"
2022 -
Práce je zaměřena na komplexní přípravu amatérské závodnice na soutěž v kategorii bikini fitness. Teoretická část popisuje kategorii bikini fitness, její dělení a též soutěže, ve kterých mohou dívky/ženy soutěžit. Dále obsahuje charakteristiku sportovního stravování v kooperaci s fyzickým i psychickým tréninkem osob. V neposlední řadě je zahrnut i rozbor pohybových schopností, které se v tomto odvětví uplatňují. V praktické části jsou již rozebrány konkrétní jídelní a tréninkové plány, samotný průběh soutěže a je zahrnuto i porovnání postavy. Klíčová slova: bikini fitness; soutěž; příprava; amatérská závodnice; strava; trénink Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Komplexní příprava amatérské závodnice na soutěž "Bikini Fitness"

Práce je zaměřena na komplexní přípravu amatérské závodnice na soutěž v kategorii bikini fitness. Teoretická část popisuje kategorii bikini fitness, její dělení a též soutěže, ve kterých mohou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP
2022 -
Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, vymezení rozpočtu a nákladů, marketing, stručná pravidla nohejbalu apod. V praktické části je uvedeno plánování a příprava turnaje, realizace a samotný průběh a závěrečné vyhodnocení. Klíčová slova: nohejbal; turnaj; dejvkap Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příprava a realizace Krajského turnaje v nohejbalu trojic DEJVKAP

Cílem bakalářské práce je připravit a zrealizovat sportovní akci se všemi potřebnými náležitostmi a za pomoci sponzora. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu projekt, identifikaci a práci s riziky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Příprava a realizace tenisového turnaje staršího žactva
2022 -
Bakalářská práce se zabývá tenisovým turnajem pro starší žactvo v Nepomuku. Zaměřuje se na vytvoření projektu, který se poté zrealizoval a vyhodnotil. Projekt je rozdělen do pěti navazujících fází. Každá fáze má své podkapitoly, které jsou v práci důkladně popsány. Termín realizace byl stanoven od 11. do 13. září 2021. Veškerá pravidla uspořádaného tenisového turnaje byla v souladu s ČTS. Klíčová slova: český tenisový svaz; projekt; starší žactvo; tenis; tenisový turnaj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Příprava a realizace tenisového turnaje staršího žactva

Bakalářská práce se zabývá tenisovým turnajem pro starší žactvo v Nepomuku. Zaměřuje se na vytvoření projektu, který se poté zrealizoval a vyhodnotil. Projekt je rozdělen do pěti navazujících fází. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Výuka plavání dětí předškolního věku
2022 -
Bakalářská práce je zaměřena na plavání dětí předškolního věku. V teoretické části se zabývám vývojem dětí předškolního věku, významem plavání, plaveckou výukou (zde se zabývám metodami výuky, pedagogickými zásadami, legislativou spojenou s výukou plavání a bezpečností, hygienou). Také se v teoretické části zabývám pomůckami využívanými k výuce plavání a nácvikem plaveckých způsobů (zde nastíním základní nácvik i pozdější možné zdokonalování plaveckých způsobů). V praktické části jsem sestavila zásobník her do vody, plavecké lekce na jedno pololetí (lekce jsou rozdělené do dvou kategorií - děti, které mají z vody strach a na děti, které mají vodu rády. Pomocí vhodné motivace a her děti zjistí, že z vody nemusí mít strach a na plavání se budou těšit. Plavecké návyky si tak osvojí přirozeně hravou, nenásilnou formou. Také je v praktické části fotodokumentace z plaveckých lekcí, díky které jsou lekce přehlednější. Klíčová slova: plavání; děti; předškolní věk; plavecké dovednosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výuka plavání dětí předškolního věku

Bakalářská práce je zaměřena na plavání dětí předškolního věku. V teoretické části se zabývám vývojem dětí předškolního věku, významem plavání, plaveckou výukou (zde se zabývám metodami výuky, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Zmapování závodního a tréninkového vybavení vrcholových triatlonistů pro olympijský triatlon
2022 -
Práce se zaměřuje na speciální potřeby materiálního vybavení pro závod olympijského triatlonu. Speciální vybavení na triatlon je popsáno, jak po technologické stránce, tak je vyobrazeno v konkrétních produktech, které jsou doplněny o zkušenosti a hodnocení závodníků. Z dostupných literárních zdrojů, rad a zkušeností je vybrána jedna varianta produktů kompletního vybavení splňující nejvyšší možné požadavky závodníků. Klíčová slova: triatlon; krátký triatlon; plavání; neopren; triatlonová kombinéza; plavecké brýle; cyklistika; silniční kolo; přilba; tretry; běh; běžecké boty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Zmapování závodního a tréninkového vybavení vrcholových triatlonistů pro olympijský triatlon

Práce se zaměřuje na speciální potřeby materiálního vybavení pro závod olympijského triatlonu. Speciální vybavení na triatlon je popsáno, jak po technologické stránce, tak je vyobrazeno v konkrétních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj flexibility svalů dolních končetin u tanečníků klubu TCO DANCE PLZEŇ ve věku 6-10 let
2022 -
Má bakalářská práce je zaměřena na návrh a ověření intervenčního programu, který je specializovaný na rozvoj flexibility svalů dolních končetin pro děti mladšího školního věku tanečního klubu TCO DANCE PLZEŇ. Cílem práce je vytvořit a realizovat intervenční program zaměřený na flexibilitu dolních končetin u tanečníků, který byl veden v rámci organizovaného tréninku třikrát v týdnu. Klíčová slova: tanec; flexibilita; svaly dolních končetin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj flexibility svalů dolních končetin u tanečníků klubu TCO DANCE PLZEŇ ve věku 6-10 let

Má bakalářská práce je zaměřena na návrh a ověření intervenčního programu, který je specializovaný na rozvoj flexibility svalů dolních končetin pro děti mladšího školního věku tanečního klubu TCO ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Diagnostika a terapie plosky nohy u dětí mladšího školního věku
2022 -
V bakalářské práci jsem analyzoval stav plosek nohou u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku, kteří se věnují atletice či sportovnímu aerobiku. V mé práci jsem se věnoval především poznatkům s tématikou plosky nohy, dětí mladšího školního věku, anatomií nohy, příčné a podélné klenby a obuvi. V praktické části jsem analyzoval stav nožní klenby u vybraných probandů pomocí diagnostického přístroje PodoCam a následně vyhodnocoval plantogramy podle vizuální plantografické metody dle Čiháka (2011). Na základě změřených hodnot jsem aplikoval pohybovou terapii na skupinu probandů s odchylkou od fyziologického postavení nohou. Z výsledků pre a post měření jsem vyvodil důsledky o vhodnosti aplikace cílených cvičení a režimových opatření v tomto věku. Klíčová slova: ploska nohy; diagnostika; terapie; mladší školní věk Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Diagnostika a terapie plosky nohy u dětí mladšího školního věku

V bakalářské práci jsem analyzoval stav plosek nohou u vybrané skupiny dětí mladšího školního věku, kteří se věnují atletice či sportovnímu aerobiku. V mé práci jsem se věnoval především poznatkům s ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Možnosti venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni
2022 -
Bakalářská práce se zabývá možnostmi venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni. Jejím hlavním cílem je na základě předem provedeného výzkumu formou ankety pro rodiče předškolních dětí, zmapovat venkovní dětská hřiště v Plzni a zjistit tak všechny možnosti, které se dětem v Plzni nabízejí. Klíčová slova: plzeň; dětská hřiště; vývoj dítěte; pohyb Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Možnosti venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni

Bakalářská práce se zabývá možnostmi venkovních pohybových aktivit pro děti předškolního věku v Plzni. Jejím hlavním cílem je na základě předem provedeného výzkumu formou ankety pro rodiče ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze