Number of found documents: 46437
Published from to

Mediální gramotnost a mediální výchova seniorů v kontextu dnešní doby
Richterová, Karolína; Wolák, Radim; Römer, Lucie
2021 - Czech
This thesis follows concepts of media literacy and media education of seniors, their specifics, importance, but also total neglect of this issue in today's world. Further it defines the already mentioned age category - seniors and associated specifics as part of further education, everyday life and also their overall position in society. It's trying to map the needs of these individuals in a world permeated by the media and defines risks that may occur while using media (e.g. as part of watching television, teleshopping etc.). Separate chapter is dedicated to seniors moving in the internet environment, but also risks that represents this medium for vulnerable individuals. Analyses efforts on media education on our land but also individual educational programs intended for this age group. In the practical part a questionnaire survey was used that aimed at analysing the needs of a group of seniors within media education, definition of topics and interests of individual seniors but also efforts for self-evaluation within the framework of media literacy. Seniors were addressed from a certain Academy of the Third Age that had an opportunity to participate an internet questioning and based on this survey was created a concept of educational events and education as such for this group of seniors. Tato práce se zabývá pojmy mediální gramotnost a mediální výchova seniorů, jejich specifikami, důležitostí, ale i celkovým opomíjením této problematiky v nynějším světě. Blíže definuje již zmíněnou věkovou kategorii - seniory a s nimi spojená specifika v rámci dalšího vzdělávání, každodenního života, i jejich celkového postavení ve společnosti. Snaží se o zmapování potřeb těchto jedinců ve světě prostoupeném médii a vymezuje rizika, která mohou při používání médií vzniknout (např. v rámci sledování televize, teleshoppingu, atd.). Samotná kapitola je věnována seniorům pohybujícím se v prostředí internetu, ale i rizikům které toto médium pro rizikové jedince představuje. Analyzuje snahy o mediální vzdělávání na našem území, ale i jednotlivé vzdělávací programy určené pro tuto věkovou kategorii. V praktické části bylo využito dotazníkové šetření, které mělo za cíl analyzovat potřeby skupiny seniorů v rámci mediálního vzdělávání, vymezení témat a zájmů jednotlivých seniorů, ale i snaha o sebehodnocení v rámci mediální gramotnosti. Osloveni byli senioři z určité Akademie třetího věku, kteří měli možnost zúčastnit se internetového dotazování a na základě kterého vznikla koncepce vzdělávací akce a vzdělávání jako takového pro tuto skupinu seniorů. Keywords: Média; mediální výchova; mediální gramotnost; senioři; stáří; edukační programy; internet; Media; media education; media literacy; seniors; age; educational programs; internet Available in a digital repository NRGL
Mediální gramotnost a mediální výchova seniorů v kontextu dnešní doby

This thesis follows concepts of media literacy and media education of seniors, their specifics, importance, but also total neglect of this issue in today's world. Further it defines the already ...

Richterová, Karolína; Wolák, Radim; Römer, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Prevence zdravotních rizik tenistů
Váchová, Gabriela; Carboch, Jan; Kočíb, Tomáš
2021 - Czech
Title: Prevention of health risks among tennis players Objectives: The aim of this thesis is a summary of the issues of health risks among tennis players and their prevention. At the same time, the thesis should provide preventive measures usable in practice. Methods: The bachelor thesis is processed as a theoretical thesis in the form of literary research using datatbases such as EBSCOhost, Google Scholar and other available literature. The thesis summarizes all theoretical background and knowledge dealing with the issue of health risks among tennis players and their prevention. At the same time, the thesis has descriptive - analytical character and contains an analysis of these studies. Results: Processing of the available literature and online recources has created a comprehensive insight into the health risks among tennis players and their prevention. This thesis provides information on types of injuries, frequency and incidence with respect to age, gender or surface of the tennis court. It has been found out what preventive procedures and remedies against health risks among tennis players can be used and what injuries are the most common. Keywords: injury prevention, epidemiology, tennis Název: Prevence zdravotních rizik tenistů Cíle: Cílem této bakalářské práce je shrnutí problematiky zdravotních rizik tenistů a jejich prevence. Zároveň by práce měla poskytnout preventivní opatření využitelné v praxi. Metody: Bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce formou literární rešerše za využití databází jako je EBSCOhost, Google Scholar a dalších dostupných literárních zdrojů. V práci jsou shrnuta všechna teoretická východiska a poznatky zabývající se problematikou zdravotních rizik tenistů a jejich prevence. Současně je práce deskriptivně̌ - analytického charakteru a obsahuje analýzu těchto studií. Výsledky: Zpracováním dostupných literárních a online zdrojů̊ byl vytvořen ucelený pohled na problematiku zdravotních rizik tenistů a jejich prevence. Tato práce poskytuje informace ohledně typu zranění, četnosti a výskytu vzhledem k věku, pohlaví či povrchu tenisového dvorce. Bylo zjištěno, jaké preventivní postupy zdravotních rizik u tenistů lze použít a s jakými zraněními se setkáváme nejčastěji. Klíčová slova: prevence zranění, epidemiologie, tenis Keywords: prevence zranění; epidemiologie; tenis; injury prevention; epidemiology; tennis Available in a digital repository NRGL
Prevence zdravotních rizik tenistů

Title: Prevention of health risks among tennis players Objectives: The aim of this thesis is a summary of the issues of health risks among tennis players and their prevention. At the same time, the ...

Váchová, Gabriela; Carboch, Jan; Kočíb, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Aféra Pentagon Papers. Od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování a filmovým recenzím
Hejduk, Adam; Novotný, David Jan; Doležal, Aleš
2021 - Czech
The bachelor's thesis entitled "The Pentagon Papers Affair - From Reality and Newspaper News to Movie Adaptation and Film Reviews" offers a detailed description of the so-called Pentagon Papers affair, which consisted of the publication of a secret government study on US involvement in the Vietnam War in the leading American press. To better understand the causes of this affair, the work describes the historical context of the Cold and Vietnam War. The process by which the secret study reached the front pages of The New York Times, The Washington Post and many others American newspapers is illustrated by the life of Daniel Ellsberg, who worked for the US government for a long time and became the first whistleblower by stealing and publishing the secret study. The work also analyzes the image created by the Czechoslovak press about the affair, specifically by Rudé právo, which used the affair for communist propaganda for the ruling Communist Party. The content of the work is also a dramaturgical analysis of the latest film adaptation of this affair, the Movie The Post from 2017, and its authenticity is assessed in terms of the depiction of main characters and compliance with real historical events. Briefly, the work also deals with the analysis of the evaluation of this film, both from the... Bakalářská práce s názvem "Aféra Pentagon Papers - Od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování a filmovým recenzím" poskytuje detailní popis tzv. aféry Pentagon Papers, která spočívala ve zveřejnění tajné vládní studie o americkém zapojení ve Vietnamské válce v předním americkém tisku. Pro lepší pochopení příčin této aféry, je v práci popsán historický kontext Studené a Vietnamské války. Proces, kterým se tajná studie dostala až na titulní stránky The New York Times, The Washington Post a mnoha dalších amerických novin je objasněn skrze život Daniela Ellsberga, který dlouho dobu pro americkou vládu pracoval a stal se krádeží a zveřejněním tajné studie první whistleblowerem. V rámci práce je také analyzován obraz, který celé aféře vytvořil československý tisk, konkrétně Rudé právo, které aféru použilo pro komunistickou propagandu vládnoucí Komunistické strany. Součástí práce je také dramaturgická analýza dosud nejnovějšího filmového ztvárnění této aféry, a to filmu The Post z roku 2017 a je posouzena jeho autentičnost, co se týče ztvárnění klíčových postav a shody se skutečnými historickými událostmi. Stručně se práce také věnuje analýze vybraných hodnocení tohoto filmu, a to jak z divácké sféry, tak ze strany filmových kritiků. Ústředním tématem, které prochází celou prací je svoboda tisku,... Keywords: Aféra Pentagon Papers; svoboda tisku; Vietnamská válka; film The Post; Rudé právo; whistleblowing; Daniel Ellsberg; dezinformace; Pentagon Papers affair; freedom of the press; Vietnamese War; The Post Movie; Rudé právo; whistleblowing; Daniel Ellsberg; disinformation Available in a digital repository NRGL
Aféra Pentagon Papers. Od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování a filmovým recenzím

The bachelor's thesis entitled "The Pentagon Papers Affair - From Reality and Newspaper News to Movie Adaptation and Film Reviews" offers a detailed description of the so-called Pentagon Papers ...

Hejduk, Adam; Novotný, David Jan; Doležal, Aleš
Univerzita Karlova, 2021

Příprava florbalových rozhodčích na utkání
Benačan, Ondřej; Dragounová, Zuzana; Běhanová, Michaela
2021 - Czech
Název: Příprava florbalových rozhodčích na utkání Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření odborného návodu a doporučení pro rozhodčí, který se zabývá přípravou florbalových rozhodčích na utkání. Dalším cílem je kontrola úrovně přípravy rozhodčích v praxi na základě vyhodnocení dotazníku. Metody: Tato práce se skládá z rešerše odborných knih, literatury určené pro rozhodčí florbalu a článků ověřených internetových zdrojů. Velká část informací je čerpána z vlastních zkušeností, a především z dotazníkového šetření, kterého se účastnili rozhodčí působící na nejvyšší úrovni. Soubor rozhodčích pro vyplnění dotazníku byl značně omezen, jelikož požadavkem bylo jejich umístění na celostátní nebo mezinárodní listině. Dotazník vyplnilo celkem 45 rozhodčích. Výsledky: V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že většina rozhodčích se připravuje na každý zápas. Převážná část - 69% volí spojení fyzické i psychologické přípravy. 22% se zaměřuje jen na psychologickou přípravu. Jen u minima - 4% převažuje pouze příprava fyzická. Bylo zjištěno, že 90% dotazovaných rozhodčích v rámci přípravy na zápas sleduje i statistiky družstev. Z dotazníkového šetření také vyplývá, že 80% rozhodčích tuto činnost dělá převážně z důvodu sebenaplnění, lásky ke sportu a vidiny růstu kariéry. Finanční odměna je pro ně méně... Název: Příprava florbalových rozhodčích na utkání Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření odborného návodu a doporučení pro rozhodčí, který se zabývá přípravou florbalových rozhodčích na utkání. Dalším cílem je kontrola úrovně přípravy rozhodčích v praxi na základě vyhodnocení dotazníku. Metody: Tato práce se skládá z rešerše odborných knih, literatury určené pro rozhodčí florbalu a článků ověřených internetových zdrojů. Velká část informací je čerpána z vlastních zkušeností, a především z dotazníkového šetření, kterého se účastnili rozhodčí působící na nejvyšší úrovni. Soubor rozhodčích pro vyplnění dotazníku byl značně omezen, jelikož požadavkem bylo jejich umístění na celostátní nebo mezinárodní listině. Dotazník vyplnilo celkem 45 rozhodčích. Výsledky: V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že většina rozhodčích se připravuje na každý zápas. Převážná část - 69% volí spojení fyzické i psychologické přípravy. 22% se zaměřuje jen na psychologickou přípravu. Jen u minima - 4% převažuje pouze příprava fyzická. Bylo zjištěno, že 90% dotazovaných rozhodčích v rámci přípravy na zápas sleduje i statistiky družstev. Z dotazníkového šetření také vyplývá, že 80% rozhodčích tuto činnost dělá převážně z důvodu sebenaplnění, lásky ke sportu a vidiny růstu kariéry. Finanční odměna je pro ně méně... Keywords: rozhodčí; příprava; utkání; sport; psychologie; kondice; referee; preparation; match; sport; psychology; condition Available in a digital repository NRGL
Příprava florbalových rozhodčích na utkání

Název: Příprava florbalových rozhodčích na utkání Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření odborného návodu a doporučení pro rozhodčí, který se zabývá přípravou florbalových rozhodčích ...

Benačan, Ondřej; Dragounová, Zuzana; Běhanová, Michaela
Univerzita Karlova, 2021

Kojení v době COVID-19
Brožková, Adéla; Laštůvka, Zdeněk; Černý, Andrej
2021 - Czech
Bachelor thesis is focused on breast-feeding and midwife competences and her irreplaceable care in life of nursing woman. Thesis is based as theory-practice work. Goal of theoretic part is to summary the knowledge of nursing with specific focus on COVID-19 disease and its disadvantage on nursing women. Practical part of the thesis is based on results from medical documentation of monitored homogenous group of woman, with added conclusions data from questionnaires addressed to this homogeneous group of woman. Thesis monitors differences in fully nursed newborns, partially nursed newborns with artificial nutrition on side and newborns fully nourished by artificial nutritious. Data were followed during leave from the maternity yard, after three months and after six months. Reported data were compared between control year 2019 and monitored year 2020, when world was flooded by COVID-19 disease which resulted in various limitations during hospitalisations. Thesis also examine bonding and its effect on nursing woman. Statistics methods fully supported first hypothesis, as no significant differences between nursing women leaving from hospital were reported in year 2021 versus control year 2019. Other two hypothesis were rejected, as statistical data showed that in third and sixth month after childbirth... Bakalářská práce se věnuje problematice kojení a zabývá se kompetencemi porodní asistentky, které jsou v péči o kojící ženu nenahraditelné. Práce je koncipována jako teoreticko - praktická. Cílem teoretické části je shrnout poznatky týkající se kojení obecně a specificky se zaměřit také na infekční onemocnění COVID-19 a jeho vliv na laktaci žen. Praktickou část této práce tvoří výsledky sledované populace žen ze zdravotnické dokumentace, doplněné o data zjištěná z dotazníku, adresovaného homogenní skupině žen. Výzkum se zabývá sledováním rozdílů v počtu plně kojených dětí, dětí částečně kojených s dokrmem nebo krmených pouze umělou výživou. Sledujeme způsob kojení při odchodu z porodnice a následně ve třetím a šestém měsíci po porodu. Zjištěná data jsou porovnána mezi kontrolním rokem 2019 a rokem 2020, kdy svět zachvátilo nové infekční onemocnění COVID-19 a nastala různá omezení během hospitalizace. Výzkum se nadále zabývá ještě vlivem bondingu v souvislosti s kojením. Statistickými metodami byla potvrzena první ze stanovených hypotéz, a to že nebyly žádné signifikantní rozdíly v laktaci žen při odchodu z porodnice mezi pandemickým rokem 2020 a rokem kontrolním. Další dvě hypotézy byly zamítnuty, ukázalo se, že ve třetím i v šestém měsíci po porodu se počet plně kojených dětí razantně snižuje v... Keywords: kojení; Covid-19; SARS-CoV-2; mateřské mléko; novorozenci; breastfeeding; Covid-19; SARS-CoV-2; breastmilk; newborns Available in a digital repository NRGL
Kojení v době COVID-19

Bachelor thesis is focused on breast-feeding and midwife competences and her irreplaceable care in life of nursing woman. Thesis is based as theory-practice work. Goal of theoretic part is to summary ...

Brožková, Adéla; Laštůvka, Zdeněk; Černý, Andrej
Univerzita Karlova, 2021

Genetický a etnický vliv na vytrvalostní výkon se zaměřením na atletické disciplíny
Duchoňová, Andrea; Hráský, Pavel; Semerád, Miroslav
2021 - Czech
Titel: Genetic and Etnic impact on endurance performance, focused on track and field- running disciplines. Goals: Research and analysis of domestic and foreign sources, in context with the determining factors of endurance performance, extended by statistical processing of results from track and field competitions. Method: Research Results: Comparaison of World Championship results and all time records in track and field disciplines according to nationalities. Key words: Genetic factors, Gender, Ethnics, endurance performance, environment Název práce: Genetický a etnický vliv na vytrvalostní výkon se zaměřením na atletické disciplíny. Cíle práce: Rešerše a analýza dostupných zahraničních a domácích zdrojů v souvislosti s determinačními faktory vytrvalostního výkonu, doplněná statistickým zpracováním výsledků z vrcholových atletických závodů. Metoda: Literární rešerše. V práci bude použita metoda literární rešerše z domácích a zahraničních zdrojů. Výsledky: Porovnání výsledků z MS v jednotlivých disciplínách podle národnosti. Klíčová slova: Genetické faktory, Gender, Etnika, vytrvalostní výkon, prostředí Keywords: Genetika; Gender; Etnika; sportovní výkon; Genetics; Gender; Ethnics; athletics performance Available in a digital repository NRGL
Genetický a etnický vliv na vytrvalostní výkon se zaměřením na atletické disciplíny

Titel: Genetic and Etnic impact on endurance performance, focused on track and field- running disciplines. Goals: Research and analysis of domestic and foreign sources, in context with the determining ...

Duchoňová, Andrea; Hráský, Pavel; Semerád, Miroslav
Univerzita Karlova, 2021

Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu
Kotlasová, Tereza; Ruda, Tomáš; Vorálek, Rostislav
2021 - Czech
Title: Financial plan for the contruction of a beach volleyball complex Objectives: The main objective of the work is to create a beach volleyball complex, which is adapted on the basis of the criteria of the Fédération Internationale de Volleyball with the aim of organizing world circuit tournaments, and its financing during construction. Methods: In this thesis is used an analysis of primary and secondary data and their subsequent comparison with comparative method. In case the data cannot be analyzed, because they are not publicly available, informal interviews with selected respondents are used. All of whom are anonymous. Results: The result of the thesis is the proposal of the construction of a complex in the capital city of Prague, which meets all predetermined conditions. It also includes a proposal for financing the complex, which allows its construction with the help of selected financial sources. The financial budget for the construction was set at a total of 53 million CZK. Possible sources are investors, a business loan, and especially subsidies and grants from the state, city and region. Keywords: beach volleyball, balance sheet, criterion of the International Volleyball Federataion, budget, design of the sports ground, sources of financing sports ground Název: Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu Cíle: Hlavním cílem práce je vytvoření beachvolejbalového areálu, který je uzpůsoben na základě kritérií Mezinárodní volejbalové federace, s cílem možnosti pořádání turnajů světového okruhu, a jeho financování při výstavbě. Metody: V této práci je využita analýza primárních a sekundárních dat a jejich následné porovnání pomocí komparativní metody. V případě, že nelze data analyzovat, jelikož nejsou dostupná veřejně, je využito neformálních rozhovorů s vybranými respondenty, kteří jsou všichni anonymní. Výsledky: Výsledkem práce je návrh vystavení areálu v hlavním městě Praha, který splňuje veškeré předem stanovené podmínky. Součástí je i návrh financování areálu, který umožňuje jeho výstavbu pomocí vybraných finančních zdrojů. Finanční rozpočet pro výstavbu byl stanoven na celkových 53 milionů Kč. Možnými zdroji jsou investoři, podnikatelský úvěr, a především dotace a granty od státu, města a kraje. Klíčová slova: beachvolleyball, plážový volejbal, rozvaha, kritéria Mezinárodní volejbalové federace, rozpočet, návrh sportoviště, zdroje financování sportoviště Keywords: beachvolleyball; plážový volejbal; rozvaha; kritéria Mezinárodní volejbalové federace; rozpočet; návrh sportoviště; zdroje financování sportoviště; beach volleyball; balance sheet; criterion of the International Volleyball Federataion; budget; design of the sports ground; sources of financing sports ground Available in a digital repository NRGL
Finanční plán pro výstavbu beachvolejbalového areálu

Title: Financial plan for the contruction of a beach volleyball complex Objectives: The main objective of the work is to create a beach volleyball complex, which is adapted on the basis of the ...

Kotlasová, Tereza; Ruda, Tomáš; Vorálek, Rostislav
Univerzita Karlova, 2021

Analýza zatížení rozhodčích ve vybraných sportovních hrách
Steklík, Aleš; Jebavý, Radim; Vojta, Zdeněk
2021 - Czech
Title: Analysis of the load of referees in selected sports games. Objectives: Comparison of the load of referees in sports games on the example of ice hockey, football and basketball according to the average heart rate and comparison of the system of training referees with foreign countries. Methods: The bachelor's thesis uses a quantitative method of questioning. The method of analysis is used to evaluate the anonymous questionnaire. Results: A comparison of the referees' load showed that the most demanding position of the main referee is held by a football referee and a line hockey referee. The system of training referees abroad is, with some exceptions (football), different from the Czech Republic. Keywords: referee, comparison, ice hockey, football, basketball, load intensity Název: Analýza zatížení rozhodčích ve vybraných sportovních hrách. Cíl práce: Komparace zatížení rozhodčích ve sportovních hrách na příkladu ledního hokeje, fotbalu a basketbalu podle průměrné srdeční frekvence a porovnání systému přípravy rozhodčích se zahraničím. Metody: V bakalářské práci je použita kvantitativní metoda dotazování. Při vyhodnocování anonymního dotazníku je použita metoda analýzy. Výsledky: Komparace zatížení rozhodčích ukázala, že nejnáročnější pozici rozhodčího má hlavní rozhodčí fotbalu a čárový rozhodčí ledního hokeje. Systém přípravy rozhodčích v zahraniční je až na výjimky (fotbal) oproti ČR odlišný. Klíčová slova: rozhodčí, komparace, lední hokej, fotbal, basketbal, intenzita zatížení Keywords: rozhodčí; komparace; lední hokej; fotbal; basketbal; intenzita zatížení; referee; comparison; ice hockey; football; basketball; load intensity Available in a digital repository NRGL
Analýza zatížení rozhodčích ve vybraných sportovních hrách

Title: Analysis of the load of referees in selected sports games. Objectives: Comparison of the load of referees in sports games on the example of ice hockey, football and basketball according to the ...

Steklík, Aleš; Jebavý, Radim; Vojta, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Gestační diabetes mellitus - vliv na průběh indukce porodu
Janů, Lucie; Šimják, Patrik; Čábela, Radek
2021 - Czech
This bachelor thesis deals with gestational diabetes mellitus and its influence on the course of induction of labor. Gestational diabetes is a disorder of glucose metabolism occurring during pregnancy that disappears spontaneously in the puerperium. It has a fundamental influence on childbirth and increases the risk of numerous obstetric complications. In many women who suffer from gestational diabetes, it is necessary to induce labor from various indications. It is a preventive method using artificial induction of uterine activity to terminate the pregnancy if its continuation increases the risk of possible damage to the mother or the fetus. The study aimed to determine whether GDM affects the course of labor induction compared to women to whom labor was induced from other indications. We intended to find out whether GDM affects the perinatal and neonatal results of labor induction. We also set 12 hypotheses that helped us to fulfill the goals of our work. The research part of the work was retrospective and examined the labor induction in women performed at the Department of Gynecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague between December 2019 and January 2021. We obtained the data to monitor the course and results of labor... Tato bakalářská práce se zabývá gestačním diabetem mellitem a jeho vlivem na průběh indukce porodu. Gestační diabetes je porucha metabolismu glukózy vznikající v těhotenství, která spontánně odezní v šestinedělí. Má zásadní vliv na průběh porodu a zvyšuje riziko řady porodnických komplikací. U významné části žen, které trpí gestačním diabetem, je z různých indikací nutno přistoupit k indukci porodu. Jedná se o preventivní metodu využívající umělé vyvolání děložní činnosti s cílem ukončit těhotenství v případě, kdy jeho pokračování zvyšuje riziko možného poškození matky a/nebo plodu. Cílem naší práce bylo zjistit, zda má gestační diabetes vliv na průběh indukce porodu v porovnání s ženami podstupujícími indukci porodu z jiné indikace. Chtěli jsme objasnit, zda gestační diabetes mellitus ovlivňuje perinatální a neonatální výsledky indukce porodu. Dále jsme stanovili 12 hypotéz, které nám cíle naší práce pomohly splnit. Výzkumná část práce byla retrospektivní a zkoumala indukce porodu žen, které byly provedeny na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze mezi prosincem 2019 a lednem 2021. Data potřebná ke sledování průběhu a výsledků indukce porodu jsme získali z indukčních protokolů, které se vyplňují při každé indukci porodu provedené na naší klinice a zároveň z nemocničního... Keywords: gestační diabetes mellitus; hypertrofický plod; vedení porodu; indukce porodu; porodnické komplikace; gestational diabetes mellitus; hypertrophic fetus; management of labor; induction of labor; obstetric complications Available in a digital repository NRGL
Gestační diabetes mellitus - vliv na průběh indukce porodu

This bachelor thesis deals with gestational diabetes mellitus and its influence on the course of induction of labor. Gestational diabetes is a disorder of glucose metabolism occurring during pregnancy ...

Janů, Lucie; Šimják, Patrik; Čábela, Radek
Univerzita Karlova, 2021

Marketingová komunikace nikotinových výrobků v českém prostředí
Gočíková, Natálie; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
2021 - Czech
C1 - Internal use Abstract The aim of this thesis is to provide a comprehensive insight of the impact of nicotine products on the Czech market. The theoretical part characterizes tobacco, nicotine and their effects on the human body, the history of tobacco use and its development. It presents a basic overview of current knowledge about nicotine addiction, motivation to use it and briefly introduces the basic preventive measures and state legislation concerning the operation of tobacco and nicotine companies on our market. Furthermore, specific examples of tobacco products from history and examples of anti-smoking campaigns from the Czech Republic and around the world are introduced. The last chapter of the theoretical part describes the influence of this communication on children and adolescents. The practical part is focused on the current advertising communication of selected brands and specifies nicotine products in more detail. This part of the work aims to map the current communication of HTP brands IQOS, gloand and e-cigarettes in the Czech Republic. For this purpose, the communication of brands on social networks, in past campaigns, published publications and on the website where the companies operate is described. At the end of this work is summarized how nicotine products currently operate on the... C1 - Internal use Abstrakt Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelený pohled na působení nikotinových produktů na českém trhu. V teoretické části práce je charakterizován tabák, nikotin a jejich účinky na lidský organismus, popsána je také historie užívání tabáku a jeho vývoj. Je předložen základní přehled dosavadních poznatků ohledně závislosti na nikotinu, motivace k jeho užívání a stručně představena základní preventivní opatření a státní legislativa týkající se působení tabákových a nikotinových produktů na našem trhu. Dále jsou představeny konkrétní příklady na tabákové produkty z historie a ukázky protikuřáckých kampaní z Česka i ze světa. Poslední kapitola teoretické části se věnuje vlivu reklamní komunikaci nikotinového průmyslu na děti a mladistvé. Praktická část je zaměřena na aktuální reklamní komunikaci vybraných značek a blíže specifikuje nikotinové produkty. Tato část práce má za cíl zmapovat aktuální komunikaci HTP značek IQOS, glo a e-cigaret v Česku. K tomuto účelu je popsána komunikace značek na sociálních sítích, v proběhlých kampaních, zveřejněných publikacích a na webových stránkách, kde společnosti působí. V závěru práce je shrnuto, jak nikotinové produkty na českém trhu aktuálně působí a identifikována současné situace dle zjištění, která byla popsána v praktické části. Keywords: nikotinové produkty; nikotin; tabák; tabákové produkty; cigarety; žvýkací tabák; e-cigarety; http; IQOS; glo; nicotine products; nicotine; tobacco; tobacco products; cigarettes; chewing tobacco; e-cigarettes; http; IQOS; glo Available in a digital repository NRGL
Marketingová komunikace nikotinových výrobků v českém prostředí

C1 - Internal use Abstract The aim of this thesis is to provide a comprehensive insight of the impact of nicotine products on the Czech market. The theoretical part characterizes tobacco, nicotine and ...

Gočíková, Natálie; Hejlová, Denisa; Kulhánek, Adam
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases