Number of found documents: 19380
Published from to

Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním
Rybnikár, Tomáš; Hybášek, Ivan; Petrů, Vít; Šlapák, Ivo
2018 - Czech
Introduction: Adenoids are common disease in childhood, especially at preschool age. The main symptoms of adenoids are nose obstruction, chronic rhinitis, cough, relapsing otitis media, sinusitis, sleeping disorders and otitis media with effusion. The nasal patency influences the nasal nitric oxid (nNO) concentration. However, there are only a few published data about concentration of nNO in patients with adenoids. Aims: The prospective study explores the influence of adenoids on nNO in children. The investigated parameters in probands are the age, atopic diseases, allergic rhinitis and bronchial asthma. The results of nNO are compared with epipharyngoscopy, rhinomanometry and effect of adenoidectomy. Methods: The study was carried out on children with adenoids (n=105) at the age from 5 to 18 years old. The control group consists of 38 healthy children. All children underwent epipharyngoscopy, allergology examination including prick test and measurement of nNO and fractional exhaled nitric oxide (FENO) by the chemoluminescence analyzer. Results: The concentration of nNO is lower in children with adenoids in comparison with healthy children. The nNO depression depends on size of adenoids. In 10 patients (9,5%) with adenoids the depression of nNO was under the screening limit for primary ciliary... Úvod: Adenoidní vegetace (AV) jsou častou zdravotní komplikací dětí zejména v předškolním věku. Kromě známých škodlivých zdravotních dopadů AV, jako jsou chronická rýma, kašel, recidivující záněty středního ucha a sinusitidy, porucha spánku, nedoslýchavost na podkladě sekretorické otitidy aj., je nutné také vzít v úvahu, že dýchání ústy z důvodu nosní obstrukce u AV zásadně snižuje koncentrace NO v dýchacích cestách. Souběh alergických onemocnění dýchacích cest a adenoidních vegetací je velmi častý. Z tohoto důvodu je zarážející, že v odborném tisku je minimum informací o možném vlivu adenoidních vegetací na výsledek vyšetření nNO a FENO. Cíle: Prospektivní studie si klade za cíl posoudit vliv adenoidních vegetací na nNO a FENO u dětí a to za podmínek působení dalších faktorů, jako jsou věk, atopie a přítomnost alergické rýmy a průduškového astmatu. Změny nNO a FENO jsou vyhodnoceny ve vztahu k nálezům epifaryngoskopického vyšetření a rinomanometrie (RMM). Poprvé byl sledován vliv adenoidektomie na výsledek vyšetření nazálního NO (nNO). Metodika: Studie se zúčastnili zdravé děti a dospívající (n=38) a jejich nemocní vrstevníci (n=105) doporučení k vyšetření pro podezření na AV jako příčinu chronických zdravotních obtíží. Věkové rozmezí bylo 5-18 let. Účastníci podstoupili epifaryngoskopické... Available in a digital repository NRGL
Vyšetření vydechovaného oxidu dusnatého jako bioindikátoru zánětu u dětí s adenoidními vegetacemi ve vztahu k atopii a alergickým onemocněním

Introduction: Adenoids are common disease in childhood, especially at preschool age. The main symptoms of adenoids are nose obstruction, chronic rhinitis, cough, relapsing otitis media, sinusitis, ...

Rybnikár, Tomáš; Hybášek, Ivan; Petrů, Vít; Šlapák, Ivo
Univerzita Karlova, 2018

Nematematický svět učebnic matematiky pro 6. ročník základních škol a v oblasti finanční matematiky
Moraová, Hana; Bendl, Stanislav; Hošpesová, Alena; Voňková, Hana
2018 - Czech
The aim of the dissertation thesis is to study the non-mathematical content of textbooks of mathematics. Textbooks of mathematics are not only a pedagogical document but also a cultural artefact that is produces in a particular society with its own cultural norms. While working with a textbook of mathematics, pupils come across many images of everyday life. Yet, since the main goal of a mathematics textbook is to help pupils gain knowledge and skills in mathematics, not much attention is paid to textual (non-mathematical, cultural) content. This means that pupils almost on everyday basis visit a world that tries to awaken the illusion of being "real", of being model of reality but in fact is a model for what is perceived as normal. The question asked in the presented research is what images of everyday life pupils come across while working with Czech textbooks of mathematics and whether there are differences among textbooks by different authors in this respect. Within the frame of this research, five sets of textbooks for 6th grade of lower secondary schools and four textbooks for 9th grade (only the chapter on financial mathematics, an area closely connected to everyday life) were analysed with respect to their non-mathematical, cultural content. The method used in the research comes out of the... Cílem dizertační práce je zkoumat nematematický obsah učebnic matematiky. Učebnice matematiky není jen pedagogický dokument, ale také kulturní artefakt, který vzniká v konkrétní společnosti s konkrétními společenskými normami. V učebnicích matematiky se žáci setkávají s celou řadou obrazů každodennosti. Přitom vzhledem k hlavnímu cíli učebnice matematiky, tj. rozvíjet dovednosti a znalosti žáků v matematice, se textovým (nematematickým, kulturním) obsahům věnuje poměrně málo pozornosti. Žáci se tak v hodinách matematiky téměř denně setkávají se světem, který má vyvolávat dojem reálného světa, normy. Jak přesně ale tento svět odráží dění v dnešní společnosti? Otázkou, na kterou výzkum představený v této práci hledá odpověď, je, s jakými obrazy každodennosti se žáci při práci s učebnicí matematiky a jaké rozdíly existují mezi řadami učebnic jednotlivých autorů. Jedná se o v našem prostředí dosud málo probádanou oblast. V rámci výzkumu je analyzováno pět sad učebnic pro 6. ročník základní školy (primu nižšího gymnázia) a dále čtyři učebnice pro 9. ročník (část zaměřená na finanční matematiku, která je úzce spjata s každodenností), a to z hlediska nematematického, kulturního. Metoda, která je ve výzkumu použita, vychází z principů zakotvené teorie, ale také literární teorie. Obrazy každodennosti v... Keywords: učebnice matematiky; nematematický obsah; slovní úlohy; kulturní reprodukce; literární mikrokosmos; kulturní vzorce a normy; Textbooks of mathematics; non-mathematical content; word problems; cultural reproduction; literary microcosm; cultural patterns and norms Available in a digital repository NRGL
Nematematický svět učebnic matematiky pro 6. ročník základních škol a v oblasti finanční matematiky

The aim of the dissertation thesis is to study the non-mathematical content of textbooks of mathematics. Textbooks of mathematics are not only a pedagogical document but also a cultural artefact that ...

Moraová, Hana; Bendl, Stanislav; Hošpesová, Alena; Voňková, Hana
Univerzita Karlova, 2018

Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol
Draberová, Jana; Gillernová, Ilona; Kasíková, Hana; Morávková Krejčová, Lenka
2018 - Czech
Title: Academic self-efficacy of high school students Author: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Supervisor: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Department: Department of Psychology Abstract: This dissertation thesis deals with the concept of academic self-efficacy. The aim of this study was to develop a research tool for assessing high school students` academic self-efficacy, which is not yet available in the Czech environment. The theoretical part is based on a more general level of self-efficacy and further focuses on the specific characteristics of academic self- efficacy and ways of measuring it. The empirical part deals with the development of the questionnaire, with verification of its psychometric characteristics and finding out the relationship with other variables. The research sample consists of 1717 high school students from all regions of the Czech Republic. The research included secondary vocational schools and grammar schools. Students filled in the questionnaire for Czech language and for mathematics. The final research tool is highly reliable and also its validity has been verified. Furthermore, the statistically significant relationship between measured academic self-efficacy and other variables such as school grade, the type of school, gender, specific learning and behavioral disorders or the... Název práce: Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol Autor: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Školitel: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Pracoviště: Katedra psychologie Abstrakt: Předkládaná disertační práce se věnuje konceptu vnímané akademické účinnosti. Jejím cílem je vytvořit výzkumný nástroj pro měření vnímané akademické účinnosti žáků středních škol, který v českém prostředí zatím není k dispozici. Teoretická část vychází z obecnější roviny vnímané osobní účinnosti a dále se zaměřuje na konkrétní charakteristiky vnímané akademické účinnosti a způsoby jejího měření. Empirická část se věnuje vývoji dotazníku, jeho psychometrickým vlastnostem a zjišťování vztahu vnímané akademické účinnosti s dalšími proměnnými. Výzkumný soubor tvoří 1717 žáků středních škol ze všech krajů České republiky. Do výzkumu byla zahrnuta střední odborná učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Žáci vyplňovali dotazník pro český jazyk a pro matematiku. Výsledný výzkumný nástroj vykazuje vysokou reliabilitu, ověřena byla také jeho validita. Dále se ukázal statisticky významný vztah mezi naměřenou vnímanou akademickou účinností a dalšími proměnnými, jako je například školní známka, typ studované školy, pohlaví, specifické poruchy učení a chování, či obliba předmětu. Klíčová slova: vnímaná akademická účinnost, self-efficacy,... Keywords: vnímaná akademická účinnost|self-efficacy|vývoj dotazníku|střední škola|český jazyk|matematika; academic self-efficacy|self-efficacy|scale development|high school|Czech language|mathematics Available in a digital repository NRGL
Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol

Title: Academic self-efficacy of high school students Author: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Supervisor: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Department: Department of Psychology Abstract: This dissertation ...

Draberová, Jana; Gillernová, Ilona; Kasíková, Hana; Morávková Krejčová, Lenka
Univerzita Karlova, 2018

Evropská unie jako tvůrce regionů za svými hranicemi?
Haubrich Seco, Miguel; Rovná, Lenka; Telo, Mario; Wessels, Wolfgang
2018 - English
Miguel Haubrich Seco The EU as a region-builder beyond its borders? An analysis of the EU's promotion of regional cooperation in the Western Balkans and Mercosur. Abstract in English The European Union's enduring belief in the virtues of integration as an instrument for peace and prosperity has nurtured policies that seek to promote cooperation and integration in almost every other region of the world. This thesis investigates whether, how and to what extent these policies have been successful in promoting regional cooperation beyond the EU's own borders. Among all regions towards which the EU pursues such a policy, the study selects two with diverse dependency on the EU for the empirical analysis: the Western Balkans and Mercosur. In contrast to previous studies, often characterised by a systemic argumentation, this analysis develops a micro-level approach. This approach focuses on the traceability of specific EU influences and allows to empirically assess the EU's impact. Building upon on diffusion theories, the analytical approach spells out stylised paths of EU influence and tests these on individual instances of institutional change in the two regions selected. Using original data acquired in interviews with policy-makers and through document analysis, the study traces whether and to what extent EU... Trvalé přesvědčení Evropské unie o přínosech integrace jako nástroje míru a prosperity je základem politik, které se snaží prosazovat spolupráci a integraci téměř ve všech dalších regionech světa. Tato práce zkoumá, zda, jak a do jaké míry byly tyto politiky úspěšné v prosazování regionální spolupráce za hranicemi EU. Ze všech regionů, vůči nimž EU takovou politiku sleduje, jsme pro účely empirické analýzy v této práci zvolili dva s rozdílnou mírou závislosti na EU: západní Balkán a Mercosur. Na rozdíl od předchozích prací, pro něž je často charakteristická systémová argumentace, tato analýza přistupuje k tématu z pohledu mikroroviny. Tento přístup se zaměřuje na sledovatelnost konkrétních vlivů EU a umožňuje empiricky posoudit vliv EU. Analytický přístup vychází z teorie šíření inovací, objasňuje stylizované cesty vlivu EU a zkoumá u nich jednotlivé případy institucionálních změn ve dvou vybraných regionech. Za využití původních dat získaných v rozhovorech s tvůrci politik a prostřednictvím analýzy dokumentů studie sleduje, zda a do jaké míry hrály roli činnosti a vlivy EU v sedmi případech institucionálních změn v obou regionech. Na základě výsledků případových studií je v cross-case analýze zjišťován výskyt různých vlivů EU a role místních podmínek. V práci konstatujeme, že vliv EU na regionální... Available in a digital repository NRGL
Evropská unie jako tvůrce regionů za svými hranicemi?

Miguel Haubrich Seco The EU as a region-builder beyond its borders? An analysis of the EU's promotion of regional cooperation in the Western Balkans and Mercosur. Abstract in English The European ...

Haubrich Seco, Miguel; Rovná, Lenka; Telo, Mario; Wessels, Wolfgang
Univerzita Karlova, 2018

Nové hybridní polymerní materiály na bázi polysacharidů využitelné v biomedicíně
Loukotová, Lenka; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
2018 - English
1 Abstract This doctoral thesis is focused on the synthesis and characterization of novel hybrid polysaccharide-based polymers applicable for biomedicine, specifically for a conceptually new bimodal cancer treatment - immunoradiotherapy. For this purpose, polysaccharides β-glucan from Auricularia auricula-judae and κ-carrageenan from Kappaphycus alvarezii, exhibiting immunostimulatory and anticancer activities, were chosen to be grafted with thermoresponsive poly(2-isopropyl-2-oxazoline-co-2-butyl-2-oxazoline)s (POXs) (with different graft lengths and grafting densities) that induced a lower critical solution temperature of the final polymers. The thermoresponsive behavior of resulting polymers was studied with temperature-dependent light scattering methods, fluorescence measurements and also nuclear magnetic spectroscopy to select a polymer material with the most suitable properties for the intended application, aiming at a polymer depot formation after the injection of a polymer solution into the body. The chosen polymer, β-glucan-graft-POX with graft length of 2500 Da, was then modified to bear 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10- tetraacetic acid and a fluorescent dye Dyomics-615 at the graft ends and tested first in vitro to investigate its immunostimulatory properties and also the cellular uptake.... 1 Abstrakt Tato disertační práce je zaměřena na syntézu a charakterizaci nových hybridních polymerních materiálů využitelných pro biomedicínální aplikace, konkrétně pro koncepčně novou bimodální léčbu rakoviny - imunoradioterapii. Pro tento účel byly vybrány polysacharidy β-glukan z Auricularia auricula-judae a κ-karagenan z Kappaphycus alvarezii, vykazující imunostimulační a protirakovinné účinky, přičemž tyto polymery byly následně roubovány termoresponzivním poly(2-izopropyl-2-oxazolin-co-2-butyl-2-oxazolin)em (POX) (s různými délkami a hustotami graftů), který způsobuje tzv. dolní kritickou rozpouštěcí teplotu roztoku. Termoresponzivní chování výsledných polymerů bylo následně studováno pomocí teplotně závislých měření rozptylu světla, fluorescence a také nukleární magnetické rezonance, přičemž pro zamýšlenou aplikaci byl vybrán polymer s nejvhodnějšími termoresponzivními vlastnostmi, schopný po intratumorální injekci polymerního roztoku vytvořit v místě vpichu polymerní depo. Vybraný polymer β-glukan-graft-POX s délkou graftů 2500 Da byl poté modifikován tak, aby na konci jednotlivých graftů byla skupina 1,4,7,10- tetraazacyklododekan-1,4,7,10-tetraoctová kyselina nebo fluorescenční barvivo Dyomics-615. Imunostimulační vlastnosti a rychlost endocytózy takto modifikovaného polymeru byly testovány in... Keywords: β-glukan; κ-karagenan; poly(2-alkyl-2-oxazolin); multimodální léčba rakoviny; imunoterapie; radioterapie; β-glucan; κ-carrageenan; poly(2-alkyl-2-oxazoline); multimodal cancer therapy; immunotherapy; radiotherapy Available in a digital repository NRGL
Nové hybridní polymerní materiály na bázi polysacharidů využitelné v biomedicíně

1 Abstract This doctoral thesis is focused on the synthesis and characterization of novel hybrid polysaccharide-based polymers applicable for biomedicine, specifically for a conceptually new bimodal ...

Loukotová, Lenka; Hrubý, Martin; Sedláková, Zdeňka; Poučková, Pavla
Univerzita Karlova, 2018

Magnetismus 5f-elektronů v intermetalických sloučeninách uranu
Vališka, Michal; Sechovský, Vladimír; Šob, Mojmír; Veis, Martin
2018 - English
Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří r·zných sloučenin na bázi uranu obsahujících 5f elektrony (U4Ru7Ge6, UAu2Si2 a UIrGe). V rámci této práce byly, za pomoci r·zných metod, připraveny vysoce kvalitní krystaly těchto sloučenin. Vlastnosti těchto systém· byly studovány r·znými objemovými meto- dami (magnetizace, měrné teplo, teplotní roztažnost, elektrický transport) a také neu- tronovým a rentgenovým rozptylem při širokém spektru vnějších podmínek (nízká teplota, vysoké magnetické pole, vysoký tlak). Kombinace těchto metod odhalila komplexní chování těchto systém· a pomohla sestrojit jejich magnetické fázové diagramy. První studovanou sloučeninou je feromagnet U4Ru7Ge6vykazující velmi nízkou mag- netokrystalovou anizotropii, která je neočekávaná pro sloučeninu na bázi uranu. To se promítá do izotropní závislosti téměř všech měřených fyzikálních vlastností. Bylo zjištěno, že osa snadné magnetizace se mění v uspořádaném stavu a tento jev je spojen s anomáliemi v teplotní roztažnosti ukazující na možnou rhomboedrickou distorzi. Ta vede k vytvoření dvou odlišných pozic uranu s odlišným magnetickým momentem. Tato před- pově¤ byla potvrzena teoretickými výpočty a pomocí polarizované neutronové difrakce. Rozdíl magnetických moment· na dvou odlišných uranových pozicích je zp·soben... Keywords: uranové sloučeniny; feromagnetismus; antiferomagnetismus; trikritický bod; anisotropie; uranium-based compound; ferromagnetism; antiferromagnetism; tricritical point; anisotropy Available in a digital repository NRGL
Magnetismus 5f-elektronů v intermetalických sloučeninách uranu

Tato práce je zaměřená na studium magnetických vlastností tří r·zných sloučenin na bázi uranu obsahujících 5f elektrony (U4Ru7Ge6, UAu2Si2 a UIrGe). V rámci této práce byly, za pomoci r·zných metod, ...

Vališka, Michal; Sechovský, Vladimír; Šob, Mojmír; Veis, Martin
Univerzita Karlova, 2018

Kvalita vládnutí v zemích střední a východní Evropy
LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
2018 - Czech
Disertační práce se věnuje kvalitě vládnutí v zemích střední a východní Evropy. Cílem je pomocí pokročilých statistických modelů vysvětlit rozdíly v kvalitě vládnutí mezi zeměmi a v rámci zemí v čase. Analýza využívá rozsáhlý panelový datový soubor zemí střední a východní Evropy od roku 1996 do roku 2016. Hlavní závisle proměnnou je indikátor kvality vládnutí Světové banky. Analýza testuje především politické a socioekonomické nezávisle proměnné. Základním zjištěním je, že po třech dekádách demokratického vývoje jsou úspěšnější ty země, které byly politicky stabilní, vládly jim kabinety, jenž byly složeny z více ideově nepropojených stran a které měly na začátku příznivější socioekonomické podmínky. Vztah mezi sociálním kapitálem, ekonomickým rozvojem a kvalitou vládnutí je v čase těsnější, přičemž dnes se blíží do stavu pomyslného ekvilibria. Kvalita demokracie souvisí s kvalitou vládnutí. Nezávisle na tom, zdali oba koncepty od sebe teoreticky odlišíme, či nikoliv. Pakliže se v postkomunistickém prostoru omezí kvalita na vstupu, což znamená nízkou soutěž politických stran a dominanci jednoho politického proudu, zpravidla dochází k poklesu kvality demokracie. Tento pokles se pak následně projeví v kvalitě vládnutí. The performance indexes such as the Governance Matters of World Bank are regressed on a set of independent variables that had been hypothesized in the literature should have influence the performance such as the social capital, government fragmentation, government turnover, type of coalition government etc. The regression with panel corrected standard errors is employed controlling for unit heterogeneity and stationarity. The main results are that ideologically non-coherent governments composed of several parties are, contrary to the expectation, positively assotiated with the quality of governance. Regarding the socioeconomic variables, the quality of governance is strongly assotiated with GDP per capita as well as overall index of social capital. The correlation has increased since 1996 and it becomes stronger. It seems that the relationship moves towards a certain point of equllibrium. The quality of governance is related the the state of democracy. To illustrate, if the quality of democracy decreases, like in Hungary, this is also mirrored in procedural measures of the quality of governance. Keywords: kvalita vládnutí; politická soutěž; sociální kapitál; ekonomický rozvoj; postkomunistická Evropa; quality of governance; post-communist Europe; social capital; party competition; socioeconomic development Available in digital repository of UPOL.
Kvalita vládnutí v zemích střední a východní Evropy

Disertační práce se věnuje kvalitě vládnutí v zemích střední a východní Evropy. Cílem je pomocí pokročilých statistických modelů vysvětlit rozdíly v kvalitě vládnutí mezi zeměmi a v rámci zemí v čase. ...

LYSEK, Jakub; LEBEDA, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Nové redoxní značky pro DNA
Simonova, Anna; Hocek, Michal; Urban, Milan; Vyskočil, Vlastimil
2018 - English
The aim of my thesis was the synthesis of the modified 2'-deoxyribonucleoside triphosphates (dNTPs) bearing electrochemically oxidizable labels and their incorporation into DNA for the application in bioanalysis. In the first part of my thesis, I developed the synthesis of modified dNTPs bearing 2,3- dihydrobenzofuran (DHB) or 2-methoxyphenol (MOP) labels at 5-position of 2'- deoxycytidine 5'-O-triphosphate and at the 7-position of 7-deaza-2'-deoxyadenosine 5'-O- triphosphate by Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions. Then modified dNTPs were used as substrates for DNA polymerases in enzymatic synthesis of modified DNA by PCR and primer extension. Electrochemical properties of the DHB and MOP-labeled nucleosides, dNTPs and DNA were studied by using of a square-wave voltammetry (SWV) at the pyrolytic graphite electrode (PGE) giving signals of MOP oxidation around 0.5 V and DHB oxidation around 0.85 V. The use of DHB group in combination with other electrochemical active labels was limited by close position of its oxidation peak to the signals of oxidation of natural nucleobases, whereas MOP moiety was successfully used for redox coding of nucleobases in combination with aminophenyl or benzofurazane label giving two independently readable redox signals in each case. In the second part of this... Cílem mé disertace byla syntéza modifikovaných 2'-deoxyribonukleosid trifosfátů (dNTP) nesoucích elektrochemicky oxidovatelné značky a jejich inkorporace do DNA pro aplikace v bioanalýze. V první části disertace jsem vyvinula syntézu modifikovaných dNTP nesoucích 2,3- dihydrobenzofuran (DHB) nebo 2-methoxyphenol (MOP) v poloze 5 u 2'-deoxycytidin-5'-O- trifosfátu a v poloze 7 u 7-deaza-2'-deoxyadenosin-5'-O-trifosfátu pomocí Suzukiho- Miyaurových cross-coupling reakcí. Poté byly modifikované dNTP využity jako substráty pro DNA polymerasy při enzymové syntéze modifikovaných DNA pomocí PCR nebo prodlužování primeru. Studovali jsme elektrochemické vlastnosti nukleosidů, dNTP a DNA značených DHB nebo MOP skupinami s použitím metod square-wave voltametrie (SWV) na pyrolytické grafitové elektrodě (PGE) a pozorovali signály oxidace MOP při cca. 0.5 V a oxidaci DHB při 0.85V. Využití DHB skupiny v kombinaci s dalšími redoxními značkami bylo limitováno blízkostí pozice jejího oxidačního píku k signálům přirozených nukleobází, zatímco MOP skupina byla úspěšně použita k redoxnímu kódování nukleobází v kombinaci s aminofenylovou nebo benzofurazanovou značkou, kdy každá značka poskytla odlišný a nezávisle detekovatelný redoxní signál. V druhé části disertace jsem studovala fenothiazin (PT) jako novou redoxní... Keywords: značení DNA; elektrochemie; nukleotidy; DNA labelling; electrochemistry; nucleotides Available in a digital repository NRGL
Nové redoxní značky pro DNA

The aim of my thesis was the synthesis of the modified 2'-deoxyribonucleoside triphosphates (dNTPs) bearing electrochemically oxidizable labels and their incorporation into DNA for the application in ...

Simonova, Anna; Hocek, Michal; Urban, Milan; Vyskočil, Vlastimil
Univerzita Karlova, 2018

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách
BOČEK RONOVSKÁ, Anna; HAVLÍK, Vladimír
2018 - Czech
Tématem disertační práce jsou možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technických oborech vysokých škol, konkrétně se zaměřením na informatiku. Vizuální a umělecká výchova v současné mediálně saturované společnosti a využití funkčních nástrojů současných proudů ve výtvarné pedagogice. Problematika uměleckého vzdělávání a jeho metod v situaci dynamického rozvoje informačních technologií a nových médií. Interdisciplinární přesahy umění a vědy u nás i v zahraničí a přesahy digitálních médií do uměleckých disciplín. Výzkum možností umělecké edukace v prostředí fakult informatiky vysokých škol, obzvláště na pracovištích a katedrách se zaměřením na vizuální komunikaci, design a počítačovou grafiku. Nástin možností využití výtvarné edukace ve výuce technických oborů v atmosféře současného trendu "antropocentrismu" v informačních technologiích. The theme of my dissertation thesis are various possibilities of the integration of artistic methods into the educational processes at the exlusively technically oriented departments at the academic level, specifically focusing on students of informatics. Visual and art education in the visually fully saturated society through the media and the use of the functional tools of the contemporary trends in the art pedagogy. The problematics of the art education ant its methods in the situation of dynamic development of information technologies and new media. Interdisciplinary overlaps of fine art and science domestically and internationally, influence of digital media on art disciplins. Research on the possible methods of art education in the environmet of the institutions focusing on the education of informatics at the academic level, esspecially at departments of visual communication, design and computer graphics. Outlines of the possible methods of the incorporation of art education at the technically oriented education in the atmosphere of actual trend of the "anthropocentrism" in information technologies. Keywords: nová média; informační technologie; umělecká edukace; vizuální komunikace; humanizace informačních technologií; počítačová grafika; tvůrčí přístupy; mezioborové přesahy; integrace; digitální společnost; new media; information and computer technology; art education; visual communication; humanity in ICT; computer art; creativity processes; interdisciplinary overlaps; intergration of fine art education; technical education; digital society Available in digital repository of UPOL.
Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách

Tématem disertační práce jsou možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technických oborech vysokých škol, konkrétně se zaměřením na informatiku. Vizuální a umělecká výchova v současné ...

BOČEK RONOVSKÁ, Anna; HAVLÍK, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales
ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
2018 - English
Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition and species richness were assessed. Key factors influencing species composition on forestry reclaimed post-mining sand and sand-gravel pits and the trajectories of vegetation development were determined. Possibilities and limitations of the use of forestry reclamation and spontaneous revegetation were defined. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation of mining sites on different spatial scales

Spontaneously revegetated and forestry reclaimed post-mining sites were compared on the basis of chronosequence approach. The differences in the course of vegetation development, species composition ...

ŠEBELÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases