Number of found documents: 396
Published from to

Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat
Kozlovsky Dufková, Jana
2014 - Czech
Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých Karpat. Proces větrné eroze působí v tomto území převážně v zimním a předjarním období, kdy vlivem nízkých teplot dochází na zdejších půdách k výraznému rozpadu půdní struktury, a půdy, které by zrnitostně v jiných oblastech patřily mezi neohrožené, jsou zde větrnou erozí silně ohrožovány. Wind erosion, a phenomenon affecting light-textured soils primarily, occurs also on heavy-textured soils in some regions of the Czech Republic. The foothills of the Bílé Karpaty Mountains belong to the areas, where the anomaly could be found. The process of wind erosion affects the soil first of all in winter and pre-spring period, when a breakdown of soil aggregates can be observed due to low air temperatures. Keywords: větrná eroze; rozpadavost půdních agregátů Available to registered users in the Library of Mendel University.
Kritéria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách v podhůří Bílých Karpat

Větrná eroze, jev postihující především lehké výsušné půdy, se na několika místech České repoubliky vyskytuje i na půdách těžkých. Jednou z oblastí, kde se tato anomálie projevuje, je podhůří Bílých ...

Kozlovsky Dufková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Morfologie a obsahové látky vybraných taxonů rodu Mentha L.
Neugebauerová, Jarmila
2014 - Czech
Keywords: taxon; máta; Mentha L.; Lamiaceae Available to registered users in the Library of Mendel University.
Morfologie a obsahové látky vybraných taxonů rodu Mentha L.

Neugebauerová, Jarmila
Mendelova univerzita v Brně, 2014

Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie
Pouzar, Miloslav
2013 - Czech
Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy. Keywords: prvková analýzy; nedestruktivní techniky; atomová spektrometrie; XRF spektrometrie; LIBS Available in the UPCE Library.
Nedestruktivní a seminedestruktivní techniky atomové spektrometrie

Práce se zabývá oblastí prvkové analýzy vzorků pomocí spektrometrických technik XRF a LIBS. Zaměřuje se na nové aplikační možnosti málo destruktivních a nedestruktivních technik prvkové analýzy.

Pouzar, Miloslav
Univerzita Pardubice, 2013

Studium dědičnosti rezistence meruněk k viru šarky peckovin a genetické mapování této rezistence
Salava, Jaroslav
2013 - Czech
Keywords: dědičnost; šarka; peckoviny Available to registered users in the Library of Mendel University.
Studium dědičnosti rezistence meruněk k viru šarky peckovin a genetické mapování této rezistence

Salava, Jaroslav
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Greiner, Karel
2013 - Czech
Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří projektů zpracovaných pro České dráhy. Prvním z nich je program PEPŘ, který slouží k výběru množiny nákladních vlaků v jízdním řádu, mezi nimiž lze realizovat časově nejvýhodnější pevný přechod vozů. Druhou aplikací je Centrální editor vlaků (CEV), jehož hlavní úlohou je pořizování údajů vlaků pro sestavu ročního jízdního řádu. Kromě základních funkcí poskytuje různé analytické nástroje a výstupní sestavy. Třetím projektem je informační systém KANGO-Vlak, který nahradil program CEV a používá se dodnes. Představuje distribuovanou aplikaci složenou z databázového serveru, aplikačního serveru a klientské aplikace. V rámci jeho vývoje byl navržen mj. postup tvorby vlaku a algoritmus generování textů kalendářů. Keywords: jízdní řády; informační systémy; vlaky; kalendáře; timetables; information systems; trains; calendars Available in the UPCE Library.
Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě

Práce je zaměřena na vývoj softwarových aplikací podporujících sestavu jízdního řádu vlaků. Představuje soubor vybraných publikací doplněných průvodním komentářem, které prezentují výsledky tří ...

Greiner, Karel
Univerzita Pardubice, 2013

K problematice ohybové tuhosti textilií
2013 - Czech
Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku. Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method of overhang sample. A ciscoelastic calculation model of bending rigidity was created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular sample. There were designed and carried out innovations of device TH-5 which is used for measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining the dynamic coefficient of drape ability was designe. Keywords: zkoušení textilií; zkoušky ohybem; zkoušení materiálů; textilie; tkaniny Available to registered users in the Library of TUL
K problematice ohybové tuhosti textilií

Navržen byl a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický model sviskoelastickými vlastnostmi ...

Technická univerzita v Liberci, 2013

Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí
Gebauer, Roman
2013 - Czech
Available to registered users in the Library of Mendel University.
Využití anatomických a morfologických studií dřevin k posouzení prostředí, stresu a fyziologických reakcí

Gebauer, Roman
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Tvorba bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech
Matuška, Jaroslav
2013 - Czech
Práce přináší výběr teoretických poznatků i výsledků řešení praktických úloh, které její autor (v některých případech s kolektivem spolupracovníků) shromáždil od roku 2002 za svého působení na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Většina z nich byla publikována ve sbornících konferencí, odborných časopisech domácích i zahraničních, v odborné knize, na webových stránkách nebo v elektronické podobě na CD-ROM. První kapitola habilitační práce obsahuje soubor poznatků z oblasti pojetí různých definic odborných pojmů užívaných v oblasti tvorby bezbariérového prostředí obecného i v dopravě a srovnává jejich obsah i pojetí ve vybraných evropských i několika mimoevropských zemích. Druhá kapitola uvádí specifika a charakteristiky vybraných osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace (osob s postižením pohybového aparátu, zrakovým, sluchovým nebo kombinovaným postižením), které jsou pro ně jednak limitující při užívání veřejné dopravy a navazujícího prostředí, jednak jsou podkladem pro lepší pochopení potřebných úprav prostředí pro tyto uživatele. Třetí kapitola shrnuje přehled vědeckého poznání v oblasti tvorby přístupného prostředí, jak byl sumarizován z publikací v domácích i zahraničních časopisech i z osobních kontaktů s odborníky v zahraničí, kteří se zabývají stejnou problematikou. Dále je na několika případech dokumentován stav přístupnosti různých subsystémů veřejné dopravy v praxi, jak vyplynul z provedených průzkumů autora, příp. dalších dostupných zdrojů. Čtvrtá - stěžejní kapitola uvádí metody tvorby bezbariérového prostředí, které autor vytvořil nebo se na tvorbě významně spolupodílel. Jde zejména o metodu dekompozice prostředí, metodu kritických míst nebo systémový přístup k řešené problematice. Některé navržené metody a postupy byly převzaty a aplikovány v praxi i při řešení bakalářských a diplomových prací studentů na Dopravní fakultě Jana Pernera i na jiných vysokých školách, např. metoda kritických míst, systémové pojetí tvorby bezbariérového prostředí nebo tabulková metoda analýzy vybraných prvků v městském prostředí. Pátá kapitola uvádí řešení vybraných problémů a úloh, které je možné využít při tvorbě přístupného městského prostředí i ucelených přepravních řetězců, a to za pomoci matematického aparátu i vlastních postupů autora. Keywords: bezbariérové prostředí; veřejná doprava; bariéry; accessible environment; public transport; barriers Available in the UPCE Library.
Tvorba bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech

Práce přináší výběr teoretických poznatků i výsledků řešení praktických úloh, které její autor (v některých případech s kolektivem spolupracovníků) shromáždil od roku 2002 za svého působení na ...

Matuška, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2013

Neizotermické úplavy a impaktní proudy
Zdeněk Trávníček
2013 - Czech
Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných poznatků byly řešeny 2 úlohy:1. Vírová řada za ochlazovaným válcem, 2. impaktní proud řízený úplavy. Obě úlohy byly vyřešeny experimentálně, jednak z pohledu mechaniky tekutin, jednak z pohledu termodynamiky. výsledkem jsou nové vědecké poznatky, které potvrzují prozatím jinak neprokázané hypotézy: 1. Ochlazování válce destabilizuje proudové pole vzduchu a 2. pasivní řízení v uvedeném případě zvyšuje přestup tepla na obtékané stěně. třetím cílem práce byla podpora výchovy studentů. V průběhu řešení se podařilo vybudovat výzkumný tým, přičemž studenti byli zapojování do aktivit tohoto týmu. Autor byl konzultantem nebo školitelem několika bakalářských, diplomových a doktorských prací, jejichž zaměření úzce souviselo s problematikou této práce. This habilitation work was prepared on the basis of the author´s scientific and educational results. The work focuses on unsteady and non-isothermal flow and thermal fields. After a rewiew of available information, two tasks have been solved: 1. vortex shedding behind a cooled cylibder; 2. impinging jet controlled by wakes. These tasks were investigated experimentally. both tasks provided new scientific results: 1. a hypothesis that cylinder cooling destabilizes the wake flow in air under a laminar vortex shedding regime was formulated and confirmes. 2. The heat transfer of impinging jets was enhanced via passive flow control, namely due to a an insertion of wakes in the core of the impinging jet. The third aim was to educate students. A research team was assembled, with students incorporated into the team. the author also supevised or consulted on several bachelor, master, and Ph.D. theses with subjects relevant to the topic of this work. Keywords: sdílení tepla; mechanika tekutin Available to registered users in the Library of TUL
Neizotermické úplavy a impaktní proudy

Práce byla vypracována na základě výsledků vědecké a pedagogické práce autora. Zaměřuje se na problematiku nestacionárních a neizotermických proudových a teplotních polí. po shrnutí dostupných ...

Zdeněk Trávníček
Technická univerzita v Liberci, 2013

Komplexní pojetí zpřístupňování lesa
Hrůza, Petr
2013 - Czech
Keywords: zpřístupňování lesa; zájmová území; lesní cesty Available to registered users in the Library of Mendel University.
Komplexní pojetí zpřístupňování lesa

Hrůza, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases