Number of found documents: 15304
Published from to

Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev
Podzimková, Alena; Šnejdrová, Eva; Miletín, Miroslav
2022 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Alena Podzimková Title of Thesis: Characterization of silicone scar treatment gels Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. This diploma thesis deals with characterization of silicone gels by various methods, specifically measurement of rheological properties, overall characterization of the composition by infrared spectroscopy, identification of volatile compounds by gas chromatography and determination of molecular weight distribution of polymers by gel permeation chromatography. The theoretical part provides information about scars and their treatment options and describes the principles and the evaluation of tests performed in the experimental part. Five commercial gels and three newly formulated scar healing gels were evaluated. Analysis of viscosity curves confirmed newtonian type of flow in commercial gels Scar Gel Dr. Max and Stratamed and in the newly formulated gels. Strataderm, RejuvaSil and ScarEsthetique show a decrease in viscosity under stress. Oscillation tests have shown a gel structure only with the commercial ScarEsthetique and RejuvaSil. Scar Gel Dr. Max, Strataderm, the newly formulated gels and Stratamed contain polymeric polydimethylsiloxane. In case of Scar... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autorka: Alena Podzimková Název práce: Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá charakterizací silikonových gelů různými metodami, konkrétně měřením reologických vlastností, celkovou charakterizací složení pomocí infračervené spektroskopie, identifikací těkavých látek plynovou chromatografií a stanovením distribuce molárních hmotností polymerů metodou gelové permeační chromatografie. V teoretické části jsou uvedeny informace o jizvách a možnostech jejich léčby a jsou popsány principy a vyhodnocení testů realizovaných v experimentální části. Hodnoceno bylo pět komerčních gelů a tři nově formulované gely k hojení jizev. Analýza viskozitních křivek potvrdila newtonský typ toku u komerčních gelů Scar Gel Dr. Max a Stratamed a u gelů ve stadiu formulace. Strataderm, RejuvaSil a ScarEsthetique vykazují pokles viskozity při namáhání. Oscilační testy prokázaly gelovou strukturu pouze u komerčních přípravků ScarEsthetique a RejuvaSil. Scar Gel Dr. Max, Strataderm, nově formulované gely a Stratamed obsahují polymerní polydimethylsiloxan. V případě Scar Gelu, Stratadermu a Stratamedu doplněný o polydimethylsiloxan nížemolekulární s... Keywords: silikonový gel; hojení jizev; GC; MS; oscilační testy; DSC; morfologie; silicone gel; scar treatment; GC; MS; oscillation tests; DSC; morphology Available in a digital repository NRGL
Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Author: Alena Podzimková Title of Thesis: Characterization of silicone scar treatment gels ...

Podzimková, Alena; Šnejdrová, Eva; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2022

Revize vybraných spodnokarbonských členovců z Moravského krasu
Rak, Štěpán
2022 - Czech
In my dissertation thesis I made a revision of two selected groups of Lower Carboniferous arthropds from the Moravian Karst: trilobites and thylacocephalans. I studied their systematics, autecology as well as taxonomy. In the first part I mapped an occurrence of an atheloptic trilobite association in the Březina village vicinity. Based on a study the new trilobite association is erected. The second part is focused on the very first discovery of Lower Carboniferous thylacocephalan outside of US. Its specific carapace structure is studied. New species Paraconcavicaris viktoryni (Broda et al. 2020) is determined and compared to known species. V disertační práci se věnuji revizi vybraných skupin spodnokarbonských členovců z Moravského krasu: trilobitům a thylacocephalům, jejich systematice, autekologii a taxonomii. V první části práce analyzuji výskyt atheloptického trilobitového společenstva v okolí obce Březina v Moravském krasu, společenstvo srovnávám s podobnými výskyty ze světa. Je stanovena nová trilobitová asociace. V druhé části je popsán první výskyt karbonského thylacocephala mimo území USA. Deatilně je studována jeho specifická struktura karapaxu a na jejím základě stanoven nový druh Paraconcavicaris viktoryni (Broda et al., 2020). Keywords: trilobitove asociace; thylacocephala; ekologie; pokrocile mikroskopicke techniky; spodni karbon; trilobite association; thylacocephala; ecology; advanced microscopic techniques; Lower Carboniferous Available in a digital repository NRGL
Revize vybraných spodnokarbonských členovců z Moravského krasu

In my dissertation thesis I made a revision of two selected groups of Lower Carboniferous arthropds from the Moravian Karst: trilobites and thylacocephalans. I studied their systematics, autecology as ...

Rak, Štěpán
Univerzita Karlova, 2022

Trestné činy v silniční dopravě
Kotrnoch, Filip; Vokoun, Rudolf; Říha, Jiří
2022 - Czech
v anglickém jazyce This rigorous thesis deals with the legal regulation of road traffic offences in the Czech Republic. It is a specific criminal activity. The perpetrators are usually persons with a good repute, who live an orderly life and are not inclined to criminal activity. Criminal liability is often incurred by causing a traffic accident with serious consequences. Yet, driving a motor vehicle is an everyday part of life for most of the adult population. This issue can therefore affect any of us. There is no separate title in the Special Part of the Criminal Code which contains specific legislation on road traffic offences. Conduct that undermines road safety is punishable under the general offences, which can be committed in other than road transport-related circumstances. The aim of this thesis is to provide the reader with an analysis of the legal regulation of road traffic offences from the perspective of substantive criminal law, to highlight current practical problems and to offer de lege ferenda considerations on possible solutions to the shortcomings of the current legislation. This should be achieved by analysing legal literature and case law. The thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the definition of road transport offences. It then analyses the legal... v českém jazyce Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou trestných činů v silniční dopravě v České republice. Jedná se o specifickou trestní činnost. Pachatelé jsou zpravidla dosud bezúhonné osoby, které žijí řádným životem a nemají sklony k trestné činnosti. Trestní odpovědnost mnohdy vzniká zaviněním dopravní nehody se závažnými následky. Řízení motorového vozidla je přitom každodenní součástí života většiny dospělé populace. Tato problematika se proto může dotknout kohokoliv z nás. Ve zvláštní části trestního zákoníku není vyčleněna samostatná hlava, která by obsahovala specifickou právní úpravu trestných činů v silniční dopravě. Jednání, které narušuje bezpečnost silničního provozu, je postihováno podle obecných trestných činů, kterých se lze dopustit i jinak než v souvislosti se silniční dopravou. Cílem této rigorózní práce je poskytnout čtenáři rozbor právní úpravy trestných činů v silniční dopravě z hlediska trestního práva hmotného, upozornit na aktuální praktické problémy a případně nabídnout úvahy de lege ferenda o možném řešení nedostatků současné právní úpravy. Toho by mělo být dosaženo analýzou právní literatury a judikatury. Rigorózní práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá vymezením trestných činů v silniční dopravě. Dále rozebírá zákonné znaky trestných... Keywords: trestné činy v silniční dopravě; silniční dopravní nehoda; návyková látka; road traffic offences; road traffic accident; addictive substance Available in a digital repository NRGL
Trestné činy v silniční dopravě

v anglickém jazyce This rigorous thesis deals with the legal regulation of road traffic offences in the Czech Republic. It is a specific criminal activity. The perpetrators are usually persons with a ...

Kotrnoch, Filip; Vokoun, Rudolf; Říha, Jiří
Univerzita Karlova, 2022

Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení
Mohelský, Michal; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
ABSTRACT, KEY WORDS Seizing digital tracks for the purpose of a criminal proceeding This thesis analyzes procedural institutes of law that serve to seize digital traces on the Internet to investigate cybercrime. This document also deals with a selected procedural institute of the Convention on Cybercrime, which serves to secure digital traces. Furthermore, an assessment is made as to whether the Czech legislation meets these requirements. Data retention analysis provided information on what traffic and location data are and describes the extent of their retention. The issue of identification of offenders based on seized IP addresses was explained and anonymization methods were explained. The main goal of the thesis is an extensive elaboration of some relevant procedural institutes of the Code of criminal procedure no. 141/1961 Sb., through which digital traces are seized. This data may lead to the identification of the offender, and also for conviction of guilt during criminal proceedings. The thesis elaborates institutes: a record of telecommunication traffic, monitoring digital communication, data freeze, and physical provision of devices. This work compares individual institutes with the requirements of the Convention on CyberCrime. The author of this thesis describes in detail the conditions defined by... ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení Tato rigorózní práce analyzuje procesně právní instituty, které slouží k zajišťování digitálních stop v síti Internet za účelem vyšetřování trestné činnosti, spáchané v kyberprostoru. Práce pojednává o vybraných procesních ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě, které slouží k zajišťování digitálních stop. Dále je provedeno posouzení, zda česká právní úprava těmto požadavkům vyhovuje. Analýza právní úpravy data retention poskytla informace o tom, co jsou to provozní a lokalizační údaje a popsala rozsah jejich uchovávání. Pominuta není ani aktuální judikatura. Došlo k rozvedení problematiky identifikace pachatelů na základě zajištěných IP adres a vysvětlení anonymizačních metod. Nejpodstatnějším cílem práce je rozsáhlé rozvedení zajišťovacích institutů dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, prostřednictvím kterých dochází k zajišťování digitálních stop, vedoucích ke zjištění pachatele a využití těchto údajů pro účely trestního řízení. Práce rozvádí záznam o uskuteční telekomunikačního provozu, odposlech datového toku, sledování prováděné technickým prostředkem, data freeze a fyzické zajišťování důkazů. Jednotlivé instituty tato práce komparuje s požadavky Úmluvy o počítačové kriminalitě. Tato práce dále detailně popisuje... Keywords: Kybernetická kriminalita; provozní a lokalizační údaje; digitální stopy; Cybercrime; operational and location data; digital traces Available in a digital repository NRGL
Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení

ABSTRACT, KEY WORDS Seizing digital tracks for the purpose of a criminal proceeding This thesis analyzes procedural institutes of law that serve to seize digital traces on the Internet to investigate ...

Mohelský, Michal; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených
Moudrý, Petr; Bohuslav, Lukáš
2022 - Czech
The problem of resocialization of convicts and the effect of particular penalties on this process is a subject rather relatively neglected, but at the same time socially and legally fundamental. The success of the resocialization of offenders affects not only the entire criminal policy but also society as a whole. However, the view on this social dilemma is evolving over time. We do not longer examine the punishment as mere retribution, rather we expect it to protect society and have a positive effect on the convict. We also realize that most of the sentencing does not mean permanent exclusion from society. Therefore, the consequences of any sentence also affect us, the society. This phenomenon led me to analyze the three most severe sentences: imprisonment, house arrest, and community service. Gradually, I tried to investigate the outcome of the effects of these sentences on the offender's personality. During the analysis, I decided not to only benefit from the secondary data consisting of acknowledged publications, articles, studies, and concepts, but I also acquired findings from several interviews with experts within the sphere and convicts themselves. This allowed deep penetration into the topic not only from a theoretical point of view but also from a practical one. In the thesis, I critically... Problém resocializace odsouzených a vlivu jednotlivých trestů na tento proces je téma, které je poměrně opomíjené, a přitom sociálně i právně zásadní. Úspěšnost resocializace pachatelů ovlivňuje nejen celou trestní politiku, ale také společnost jako celek. Pohled na tento společenský problém se přitom vyvíjí s časem. Nyní na trest již nehledíme jako na pouhou odplatu. Od trestní sankce očekáváme ochranu společnosti spolu s pozitivním vlivem na samotného pachatele. Uvědomujeme si, že pro většinu pachatelů uložení trestu neznamená trvalé vyloučení ze společnosti, a proto se následky výkonu trestu na jejich osobnosti dotýkají také nás. Z toho důvodu jsem ve své práci rozebral tři tresty nejpřísnější - trest odnětí svobody, trest domácího vězení a trest obecně prospěšných prací. Postupně jsem se snažil přijít na konkrétní důsledky působení těchto trestů na osobnost pachatele. Během své analýzy jsem se rozhodl nesetrvat pouze u velkého množství sekundárních dat skládajících se z odborných publikací, článků, studií či koncepcí, ale podstoupil jsem množství rozhovorů s osobami z řad expertů a samotných odsouzených. To mi umožnilo proniknout do tématu nikoli jen z hlediska teoretického, ale také z pohledu praxe. V textu jsem kriticky pohlížel na veškeré části péče penitenciární, ale také péče postpenitenciární a... Keywords: Resocializace; odnětí svobody; domácí vězení; obecně prospěšné práce; Resocialization; imprisonment; house arrest; community service Available in a digital repository NRGL
Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených

The problem of resocialization of convicts and the effect of particular penalties on this process is a subject rather relatively neglected, but at the same time socially and legally fundamental. The ...

Moudrý, Petr; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2022

Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení
Chrenovský, Bohdan; Frintová, Dita
2022 - Czech
The topic of this thesis is ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings. This legal concept forms an integral part of modern insolvency law, since it can be considered an essential and the most frequently used instrument, on the grounds of which the insolvency trustee is able to challenge the insolvent debtor's fraudulent acts that are detrimental to their creditors, who are exercising their rights within the insolvency proceedings. Otherwise stated, this legal concept is crucial for the purposes of protection of the debtor's creditors within the insolvency proceedings. The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the effective legal framework of ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings, as well as of current doctrinal opinions, specialised publications and relevant decision-making practice of courts. The thesis is not limited to a mere adoption of the aforementioned sources, as at many parts of the thesis these are being disputed, criticised or confronted with the author's own conclusions. Where appropriate, the thesis identifies shortcomings of the effective legal framework and presents the author's de lege ferenda considerations related to such. The thesis is comprised of introduction, eight chapters that are systematically... Tématem této diplomové práce je neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení. Tento právní institut tvoří nedílnou součást moderního insolvenčního práva, jelikož představuje zásadní a v praxi nejvyužívanější instrument, jehož prostřednictvím může insolvenční správce upadnuvšího dlužníka postupovat proti nekalým jednáním, jimiž daný dlužník poškozuje věřitele, kteří vůči němu uplatňují svá práva v rámci insolvenčního řízení. Jinými slovy, pro účely ochrany věřitelů v insolvenčním řízení je tento institut klíčový. Cílem diplomové práce je zevrubná analýza účinné právní úpravy neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení, aktuálních doktrinálních názorů, odborných publikací a relevantní rozhodovací praxe soudů. Práce se neomezuje na pouhé přejímání těchto pramenů, nýbrž s nimi na mnoha místech polemizuje, podrobuje je kritice a eventuálně konfrontuje se závěry autora. Ve vztahu k identifikovaným nedostatkům účinné právní úpravy diplomová práce předkládá autorovy úvahy de lege ferenda. Diplomová práce sestává z úvodu, osmi kapitol, které jsou dále systematicky členěny na jednotlivé podkapitoly, a závěru. První kapitola ve stručnosti pojednává o problematice obecné právní úpravy institutu relativní neúčinnosti zakotvené v občanském zákoníku, přičemž se konkrétně zabývá vymezením zásadních... Keywords: úpadek; insolvenční řízení; právní jednání; neúčinnost; odpůrčí žaloba; majetková podstata; insolvency; insolvency proceedings; legal act; ineffectiveness; action to set a transaction aside; insolvency estate Available in a digital repository NRGL
Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení

The topic of this thesis is ineffectiveness of legal acts within the insolvency proceedings. This legal concept forms an integral part of modern insolvency law, since it can be considered an essential ...

Chrenovský, Bohdan; Frintová, Dita
Univerzita Karlova, 2022

Cizinci na trhu práce v České republice
Chárová, Adéla; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2022 - Czech
Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms related to the topic of the thesis are defined and legal regulations governing the employment of foreigners in the Czech Republic, namely national, international and European, are analyzed. The third chapter is a key chapter, which is devoted to the legal regulation of individual types of residence permits in the Czech Republic, which are issued to foreign nationals, and the related issue of access of these foreign nationals to the labor market of the Czech Republic. In the next chapters, the author of thesis deals with interesting or problematic areas and institutes from her point of view. Chapter four is devoted to government- approved programs in the field of employment of foreigners, which have become an integral part of my law practice in the law firm due to the Covid-19 pandemic. Furthermore, in this thesis the author deals with the differences and similarities between card of an internally transferred employee and posting of foreign workers in the Czech Republic. From the point of view of the topic of the thesis, it is important to pay attention to the institute of notification of a change of employer or a... Cizinci na trhu práce v České republice Abstrakt Rigorózní práce se zabývá postavením cizinců na trhu práce v České republice. Na začátku jsou vymezeny základní pojmy související se tématem práce a rozebrány právní přepisy upravující zaměstnávání cizinců na území České republiky a to vnitrostátní, mezinárodní i evropské. Třetí kapitola je kapitolou stěžejní, kdy je věnována právní úpravě jednotlivých typů pobytových oprávnění na území České republiky, které jsou vydávány cizím státním příslušníkům, a související otázce přístupu těchto osob na trh práce České republiky. V dalších kapitolách se autorka práce věnuje z jejího pohledu zajímavým nebo problematickým oblastem a institutům. Kapitola čtvrtá je věnována vládou schváleným programům v oblasti zaměstnávání cizinců, které se z důvodu pandemie Covid-19 staly nedílnou součástí koncipientské praxe autorky v advokátní kanceláři. Dále se v této práci autorka věnuje rozdílům a podobnostem mezi vnitropodnikovým převodem a vysíláním zahraničních pracovníků na území České republiky. Důležité je z pohledu tématu práce věnovat pozornost i institutu oznámení o změně zaměstnavatele či hlášence volného pracovního místa a povolení k zaměstnání. Tato problematika je upravena v kapitole šesté a sedmé této práce. V předposlední kapitole vymezuje nově založenou povinnost... Keywords: trh práce; cizinci; zaměstnanost; povolení k zaměstnání; zaměstnanecká karta; modrá karta; labor market; foreigners; employment; work permits; labor card; blue card Available in a digital repository NRGL
Cizinci na trhu práce v České republice

Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms ...

Chárová, Adéla; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Uhrinová, Zuzana; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
2022 - Czech
Transfer of rights and obligations from employment relationships Abstract This thesis examines the legal area of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships, which has, in some aspects, been significantly amended with effect from 30 July 2020. The main objective of the thesis is to provide an analysis of the legislation on the transfer of rights and obligations from employment relationships in force until the end of July 2020, including the identification of any shortcomings of this legislation. Subsequently, the thesis assesses whether the adopted amendment (Act No. 285/2020 Coll., amending Act No. 262/2006 Coll., the Labour Code, as amended, and certain other related acts) deals with these problematic areas appropriately and sufficiently. In this analysis, particular emphasis is placed on achieving the asserted purpose of the legal regulation and balancing the interests of the concerned parties. After a historical outline and definition of the purpose of the legislation, the thesis concentrates on the identification of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships in the national legislation of the Czech Republic, specifically the legal grounds of the transfer under Section 338 Subsections 2 and 3 of the Labour Code before and after the... Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato rigorózní práce pojednává o právní oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jež byla s účinností k 30. červenci 2020 v některých aspektech významně novelizována. Hlavním cílem rigorózní práce je poskytnout analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů účinné do konce července 2020, a to včetně identifikace případných nedostatků této úpravy, a následně zhodnotit, zda se novela přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, s těmito problematickými oblastmi vhodně a dostatečně vypořádává. Při této analýze je kladen důraz zejména na dosažení deklarovaných účelů právní úpravy a vyvážení zájmů dotčených stran. Po historickém nástinu a vymezení účelu právní úpravy se práce zabývá identifikací přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v národní úpravě České republiky, a to zejména s důrazem na právní důvod přechodu dle § 338 odst. 2 a 3 zákoníku práce před výše zmiňovanou novelou tohoto zákona a po ní. V této souvislosti je větší pozornost věnována i otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při outsourcingu, insourcingu a změně dodavatele, jelikož se jedná o oblast... Keywords: přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; právní důvody přechodu práv a povinností; převod činnosti zaměstnavatele; nástroje ochrany zaměstnanců; transfer of rights and obligations arising from employment relationships; legal grounds for transfer of rights and obligations; transfer of employer's activity; instruments for protection of employees Available in a digital repository NRGL
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Transfer of rights and obligations from employment relationships Abstract This thesis examines the legal area of the transfer of rights and obligations arising from employment relationships, which ...

Uhrinová, Zuzana; Vysokajová, Margerita; Štefko, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Řízení o určení a popření rodičovství
Hegerová, Klára; Frintová, Dita; Vyskočilová, Silvia
2022 - Czech
Proceedings on determination and denial of parenthood Abstract Rigorous thesis deals with legal regulation of proceedings on determination and denial of parenthood. It is divided into eight fundamental chapters. By way of introduction the key concept of parenthood is defined, including its three elemental forms with subsequent inclusion in the social and legal context. For purposes of comparison and evaluation of continuity of legal rules in force, the second chapter briefly discusses the development of legal regulation of determination and denial of parenthood in the Czech legal system. In the third chapter, the author focuses on the current substantive law of maternity, presents the topics of anonymous and secret childbirths and also the issue of surrogacy as a source of possible litigation. Legal regulation of paternity is contained in the fourth chapter, which deals with the determination of paternity by means of legal presumptions, denial requierements, fundamental starting points and chosen problematic institutes. Special attention is also paid to the legal status of alleged father and child in proceedings on denial of paternity when the lack of protection of their right to private and family life and children's right to know his or her biological origin is pointed out. The following chapter describes... Řízení o určení a popření rodičovství Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právní úpravou řízení o určení a popření rodičovství. Práce je rozdělena do osmi základních kapitol. Úvodem je definován klíčový pojem rodičovství včetně jeho třech základních podob s následným zařazením do společenského a právního kontextu. Pro účely komparace a možnosti zhodnocení kontinuity platných právních norem je v kapitole druhé krátce pojednáno o vývoji právní úpravy určování a popírání rodičovství v českém právním řádu. Ve třetí kapitole se autorka již soustředí na platnou hmotněprávní úpravu mateřství, představuje témata anonymních a utajených porodů a problematiku náhradního mateřství jako zdroj možných soudních sporů. Hmotněprávní úprava otcovství je obsahem kapitoly čtvrté, která se zaobírá určováním otcovství prostřednictvím zákonných domněnek, podmínkami pro jeho popření, základními východisky a některými problematickými instituty. Zvláštní pozornost je také věnována právnímu postavení domnělého otce a dítěte v řízení o popření otcovství, kdy je poukazováno na nedostatečnost ochrany jejich práva na soukromý a rodinný život, resp. práva dítěte znát svůj biologický původ. V následující kapitole jsou popsány charakteristické rysy řízení o určení a popření rodičovství, zejména pak platná právní úprava, základní procesní... Available in a digital repository NRGL
Řízení o určení a popření rodičovství

Proceedings on determination and denial of parenthood Abstract Rigorous thesis deals with legal regulation of proceedings on determination and denial of parenthood. It is divided into eight ...

Hegerová, Klára; Frintová, Dita; Vyskočilová, Silvia
Univerzita Karlova, 2022

Simulace elektromigrace v nanorozměrech
Novotný, Tomáš
2022 - Czech
4 Abstract Computer softwares used for the prediction of the electromigration behaviour do not account for the local deviation from the electroneutrality condition, and thus cannot be used in nanodimensions. The aim of this work is to present a new mathematical model which can predict the behaviour of electrolytes in nano-channels. The mathematical model joins together (i) Nernst-Planck continuity equation for charged particles, (ii) the continuity equation for the electric charge, (iii) the Poisson equation and (iv) the G- function, which was appropriately modified from its original formulation. The set of partial differential equations is solved numerically in COMSOL Multiphysics, which is a powerfull tool based on the finite element method. Crucial part of the study of the electromigration in nano-dimensions is a precise description of the electrical double-layer in silica nano-channels. A new concept of a charged surface is presented in this work using the gel layer of silanol to create the electric charge on the wall. The accuracy of the solution of gel-layer concept is verified with another experiment using the Neumann boundary condition. Keywords: Electrical double-layer, electromigration, electroneutrality condition, Poisson equation 3 Abstrakt Počítačové simulační programy popisující elektromigrační chování nepředpokládají lokální odchylku od podmínky elektroneutrality a proto nemohou být použity při simulacích elektromigrace v nanorozměrech. V této práci je představený nový matematický model, který lokální odchylku od podmínky elektroneutrality uvažuje. Základní rovnice výpočetního aparátu jsou: (i) Nernst-Planckova rovnice kontinuity pro nabité částice, (ii) rovnice kontinuity elektrického náboje, (iii) Poissonova rovnice (iv) G-funkce, která byla pro výpočet v nanoprostředí přeformulována do tvaru, který dovoluje odchylku od elektroneutrality. Soustava parciálních diferenciálních rovnic je řešena v počítačovém softwaru COMSOL Multiphysics, který je založený na metodě konečných prvků. Nedílnou součástí studia nano-kanálů je přesný popis elektrické dvojvrstvy v okolí nabité stěny. V této práci je představený nový koncept založený na gelové vrstvě silanolu, který odpovídá chemickým představám o nabité stěně v separační kapiláře. Platnost tohoto konceptu je ověřená pomocí standardní formulace nabité stěny, která vychází z umístění plošné hustoty elektrického náboje na stěnu nano-kanálu pomocí Neumannovy okrajové podmínky. Klíčová slova: Elektrická dvojvrstva, elektromigrace, podmínka elektroneutrality, Poissonova rovnice Available in a digital repository NRGL
Simulace elektromigrace v nanorozměrech

4 Abstract Computer softwares used for the prediction of the electromigration behaviour do not account for the local deviation from the electroneutrality condition, and thus cannot be used in ...

Novotný, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases