Number of found documents: 9383
Published from to

Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin X. Alkaloidy Vinca minor L.
Šípková, Pavla; Hošťálková, Anna; Chlebek, Jakub
2021 - Czech
Šípková, P.: Biological activity of secondary plants metabolites X. Alkaloids of Vinca minor L. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical Botany, Hradec Králové, 2019, 66 s. Key words: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloids, isolation, biological activity, screening Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disease. The number of affected patients is constantly increasing. This disease cannot be treated casually, therefore discovering and testing new substances that could potentially be used in a treatment is very important. The Vinca minor L. fraction after column chromatography was separated by flash chromatography. Isolation of the individual alkaloids was performed by preparative TLC. Based on NMR and MS analyses and comparison with literature, alkaloids were identified as vincarubine and (-)-vinoxine. Modified Ellman's method was used to test cholinesterase inhibitory activity of isolated alkaloids. Acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) are enzymes, that play a very important role in the pathofysiology of Alzheimer's diasease. (-)-Vinoxine showed relatively high activity against BuChE (IC50 = 24,61 ± 1,71 µM), inhibitory activity against AChE was insignificant (IC50 > 1000µM). Vincarubin did not... Šípková, P.: Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin X. Alkaloidy Vinca minor L. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové, 2019, 66 s. Klíčová slova: Apocynaceae, Vinca minor, alkaloidy, izolace, biologická aktivita, screening Alzheimerova choroba je progredující onemocnění mozku. Počet pacientů zasažených touto chorobou neustále roste. Tuto nemoc nelze léčit kauzálně, proto objevování a testování nových látek, které by mohly být potenciálně využity v léčbě, je velmi důležité. Pomocí flash chromatografie byla separována frakce po sloupcové chromatografii z rostliny Vinca minor L. Izolace jednotlivých alkaloidů byla provedena pomocí preparativní TLC. Na základě NMR a MS analýzy a následném porovnání s literaturou byly alkaloidy identifikovány jako vinkarubin a (-)-vinoxin. Izolované alkaloidy byly testovány na cholinesterasovou inhibiční aktivitu pomocí modifikované Ellmanovy metody. Acetylcholinesterasa (AChE) a butyrylcholinesterasa (BuChE) jsou enzymy, které hrají velmi důležitou roli v patofyziologii Alzheimerovy choroby. (-)-Vinoxin vykazoval poměrně vysokou inhibiční aktivitu vůči BuChE (IC50 = 24,61 ± 1,71 µM), inhibiční aktivita vůči AChE byla nevýznamná (IC50 > 1000µM). Vinkarubin nevykazoval... Keywords: Apocynaceae; Vinca minor; alkaloidy; izolace; biologická aktivita; screening; Apocynaceae; Vinca minor; alkaloids; isolation; biological activity; screening Available in a digital repository NRGL
Biologická aktivita sekundárních metabolitů rostlin X. Alkaloidy Vinca minor L.

Šípková, P.: Biological activity of secondary plants metabolites X. Alkaloids of Vinca minor L. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmaceutical ...

Šípková, Pavla; Hošťálková, Anna; Chlebek, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách I
Blahušová, Adriana; Kašparová, Marie; Siatka, Tomáš
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Adriana Blahušová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: The study of secondary metabolites in plant tissue cultures I A principal precondition for successful elicitation used to increase the production of secondary metabolites is, among other, finding a suitable elicitor, its concentration and the optimal period of time of the action of the elicitor on the plant culture in vitro, which was the aim of the present diploma thesis. The effect was examined of a 6, 24, 48 and 168 hour action of the solution of chitosan (in four concentrations) on the production of flavonoids in the suspension culture Trifolium pratense L. (variety Sprint, Tempus and DO-8). The culture was cultivated in Gamborg medium to which 2 mg/l of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid and 2 mg/l of 6-benzylaminopurine were added, at the temperature of 25řC and 16 hours light/8 hours dark period. The best elicitation effect of chitosan on the production of flavonoids was the lowest concentration of 1 mg/100ml in all three studied varieties after 48 hours of application. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognosie Kandidát: Adriana Blahušová Školitel: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Název diplomové práce: Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách I Základním předpokladem úspěšné elicitace, která se využívá ke zvýšení produkce sekundárních metabolitů, je mimo jiné nalezení vhodného elicitoru, jeho koncentrace a optimální doby působení elicitoru na rostlinnou kulturu in vitro, což bylo předmětem této diplomové práce. Byl sledován vliv 6, 24, 48 a 168 hodinového působení roztoku chitosanu (ve čtyřech koncentracích) na produkci flavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense L. (varieta Sprint, Tempus a DO-8). Kultura byla kultivována na médiu podle Gamborga s přídavkem 2 mg/l 2,4- dichlorfenoxyoctové kyseliny a 2 mg/l 6-benzylaminopurinu, při teplotě 25řC a světelné periodě 16 hodin světlo/8 hodin tma. Nejlepší elicitační účinek chitosanu na produkci flavonoidů byl u všech tří zkoumaných variet po 48 hodinové aplikaci nejnižší koncentrace 1 mg/100ml. Keywords: Explantátové kultury; Trifolium pratense; flavonoidy; izoflavonoidy; Plant tissue cultures; Trifolium pratense; flavonoids; isoflavonoids Available in a digital repository NRGL
Studium sekundárních metabolitů v rostlinných explantátových kulturách I

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacognosy Candidate: Adriana Blahušová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. Title of diploma thesis: The study of ...

Blahušová, Adriana; Kašparová, Marie; Siatka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020
Kubíková, Veronika; Fialová, Daniela; Kostřiba, Jan
2021 - Czech
INTRODUCTION Cardiovascular diseases (CVD) are currently on the first place among the causes of death worldwide and also in the Czech Republic (CR). The most common causes of death among CVDs are disorders associated with atherosclerosis (ATS) and the prevalence of atherosclerosis and their complications increases with increasing age. The aim of this diploma thesis was to document CVS morbidity in geriatric patients in the sample of FIP7 program of the EUROAGEISM H2020 project, mainly the prevalence of CVS disorders associated with ATS, and to evaluate the controll of risk factors associatedwith general risks of progression of ATS. METHODS The data collection for this theses was carried out in the CR from September 2018 to January 2019 in patients in acute care at the age of 65 and older at geriatric wards in Hradec Králové (HK) and Brno. Patients involved in the study were those admitted to hospitalization at the time of data collection, were complying with inclusion criteria and undersigned the informed consent. The Ethics committee of the Faculy of Pharmacy, Charles University and ethics committee of participating healthcare facilities approved the project. Information have been obtained using the questionnaire for comprehensive geriatric assessment which is the secured instrument of the... ÚVOD: Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou v současné době na 1. místě v příčinách úmrtnosti mezi onemocněními, jak celosvětově, tak v České republice (ČR). Nejčastější příčinou úmrtí na kardiovaskulární KVO jsou onemocnění související s aterosklerózou (ATS), přičemž s narůstajícím věkem se zvyšuje prevalence aterosklerotických onemocnění a komplikací. Cílem této diplomové práce bylo zdokumentovat kardiovaskulární (KVS) nemocnost geriatrických pacientů v námi sledovaném souboru FIP7 programu projektu EUROAGEISM H2020, zejména výskyt KVO souvisejících s ATS, a zhodnotit kontrolu rizikových faktorů (RF) souvisejících s obecnými riziky rozvoje těchto KVS aterosklerotických onemocnění. METODIKA: Sběr dat pro tuto diplomovou práci probíhal od září 2018 do ledna 2019 v akutní péči u seniorů ve věku 65 let a více na geriatrických odděleních v Hradci Králové (HK) a v Brně. Do studie byli zařazeni všichni hospitalizovaní pacienti přijatí k hospitalizaci v době sběru dat, vyhovující zařazujícím kritériím, kteří podepsali informovaný souhlas. Etická komise Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a etické komise zdravotnických zařízení schválily tento projekt. Informace byly zjišťovány s pomocí dotazníku pro komplexní geriatrické vyšetření, který je chráněným instrumentem evropského projektu EUROAGEISM... Keywords: racionální farmakoterapie ve stáří; nevhodné předepisování léků; explicitní kritéria; rational geriatric pharmacotherapy; inappropriate prescribing; explicite criteria Available in a digital repository NRGL
Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020

INTRODUCTION Cardiovascular diseases (CVD) are currently on the first place among the causes of death worldwide and also in the Czech Republic (CR). The most common causes of death among CVDs are ...

Kubíková, Veronika; Fialová, Daniela; Kostřiba, Jan
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení vlivu inhibitorů CDK a FLT3 na aktivitu ABC efluxních transportérů in vitro, vztah k mnohočetné lékové rezistenci
Poráč, Jakub; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jakub Poráč Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of CDK and FLT3 inhibitors on activity of ABC efflux transporters in vitro, relation to multidrug resistance P-gp and BCRP are transmembrane proteins that form part of a large family of ABC transporters. These are ATP-driven transporters, which main task is to eliminate exogenous and endogenous substances and their metabolites from cells of both, healthy and tumour tissues. This activity is often associated with the expulsion of administered therapeutics and multiple drug resistance (MDR) in tumour cells. A promising therapy of cancer represents a newer class of drugs target the tyrosine kinase (TK), and cyclin-dependent kinases (CDK), which are cell enzymes responsible for the processes of proliferation, apoptosis and differentiation. Cyclin- dependent kinase inhibitors (CDKI) are used in the treatment of breast cancer, but at the same time they form a new group of drugs with the potential for use in hematological malignancies. In the treatment of AML, a new successful approach is TK inhibitors (TKI), which target the mutated FLT3 receptor, specifically the recently approved drugs midostaurin and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Jakub Poráč Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení vlivu inhibitorů CDK a FLT3 na aktivitu ABC efluxních transportérů in vitro, vztah k mnohočetné lékové rezistenci P-gp a BCRP jsou transmembránové proteiny, které tvoří součást velké rodiny ABC transportérů. Jedná se o ATP-řízené transportéry, jejichž hlavním úkolem je eliminace exogenních i endogenních látek a jejich metabolitů z buněk, a to jak zdravých, tak nádorových tkání. Mnohdy je tato aktivita spojována s vypuzováním podaných terapeutik a mnohočetnou lékovou rezistencí (MDR) v nádorových buňkách. Slibnou terapii nádorových onemocnění představuje novější skupina léčiv cílících na tyrozínkinázy (TK) a cyklin-dependentní kinázy (CDK), což jsou buněčné enzymy zodpovídající za procesy proliferace, apoptózy a diferenciace. Inhibitory cyklin dependentních kináz (CDKI) jsou používány v terapii nádorů prsu, zároveň ale tvoří novou skupinu léčiv s potenciálem využití u hematologických malignit. V terapii AML představují nový úspěšný přístup zejména TK inhibitory (TKI), které cílí na mutovaný FLT3 receptor, konkrétně nedávno schválená léčiva midostaurin a gilteritinib. Tyto látky a nové investigativní léčivo... Keywords: transportér; CDK; FLT3; inhibitor; mnohočetná léková rezistence; transporter; CDK; FLT3; inhibitor; multidrug rezistence Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlivu inhibitorů CDK a FLT3 na aktivitu ABC efluxních transportérů in vitro, vztah k mnohočetné lékové rezistenci

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Jakub Poráč Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect ...

Poráč, Jakub; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Měď-redukční účinky derivátů xanthen-3-onů
Kopková, Nikola; Mladěnka, Přemysl; Němečková, Ivana
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Candidate: Nikola Kopková, MSc Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Title of diploma thesis: Copper reducing properties of a series of xanthen-3-ones Key words: copper, reduction, xanthene-3-one, homeostasis Copper is present as a trace element in all tissues and is essential in cellular respiration, in the biosynthesis of neurotransmitters, for the scavening of reactive oxygen species, and is also a cofactor for various enzymes. Disruption of homeostasis can lead to liver and CNS damage, and tumor formation. Typical examples of an imbalance in copper homeostasis represents Wilson and Menkes disease. Xanthene derivatives are biologically active compounds with a possible broad therapeutic spectrum. Some of these derivatives have antitumor, antipyretic, immunomodulatory, antioxidant and other positive biological activities. The aim of this work was to determine whether 2,6,7-trihydroxyxanthen-3-one derivatives have the ability to reduce cupric ions and possibly to detect the effect of various substituents on this ability. As a methodology, a spectrophotometric method based on bathocuproindisulfonic acid as an indicator was used. Ten compounds were tested at different pH values. All... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Kandidát: Mgr. Nikola Kopková Konzultant: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Název diplomové práce: Meď-redukčné účinky derivátov xantén-3-ónov Kľúčové slová: meď, redukcia, deriváty xantén-3-ónov, homeostáza Meď je ako stopový prvok prítomný vo všetkých tkanivách a je nevyhnutý pri bunkovom dýchaní, biosyntéze neurotransmiterov, pri vychytávaní reaktívnych foriem kyslíka, a taktiež je kofaktorom pre rôzne druhy enzýmov. Narušenie homeostázy medi môže viesť k poškodeniu pečene, CNS a tvorbe nádorov. Typickým príkladom poruchy rovnováhy medi sú Wilsonova a Menkesova choroba. Deriváty xanténov sú biologicky aktívne zlúčeniny s možným širokým terapeutickým spektrom. Niektoré z týchto derivátov majú antitumorové, antipyretické, imunomodulačné, antioxidačné a iné pozitívne biologické aktivity. Cieľom tejto práce bolo zistiť, či deriváty 2,6,7-trihydroxyxantén-3-ónov majú schopnosť redukovať katióny medi a prípadne zistiť vplyv rôznych substituentov na túto schopnosť. Ako metodika bola použitá spektrofotometrická metóda využívajúca batokuproindisulfónovú kyselinu ako indikátor. Testovaných bolo 10 zlúčenín pri rôznych hodnotách pH. Ukázalo sa, že všetky testované zlúčeniny majú v drvivej väčšine schopnosť... Available in a digital repository NRGL
Měď-redukční účinky derivátů xanthen-3-onů

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Candidate: Nikola Kopková, MSc Consultant: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Title of ...

Kopková, Nikola; Mladěnka, Přemysl; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2021

Zahlazení odsouzení a instituty související
Mráz, Miroslav; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
2021 - Czech
1 Expungement and related institutions Abstract This work deals with the definition of the terms of expungement of criminal records and also analyzes related institutes, especially the extract from the criminal record (in Czech: výpis z rejstříku trestů) and a copy from the criminal record (in Czech: opis z rejstříku trestů) and the definition of legal integrity in the Czech legal system. Over 120 effective pieces of legislation that establish the right to demand proof of criminal integrity have been analyzed in detail. According to the author's knowledge, such an analysis is also a newly elaborated topic. In addition to the analysis of the regulations that establish the right to demand proof of criminal integrity, the development of the institute of expungement of criminal records from the oldest sources to the present have also been analyzed. Furthermore, the softening trend of the legislator is indicated, precisely in this historical comparison and also in the adoption of new legislation. The analysis of the topic was supplemented by an overview of case law and foreign comparisons, specifically with Slovakia, Germany and the United Kingdom. A pleasant surprise was the precise editing in Germany, where the author thinks we could be inspired. A chapter was devoted to protective measures imposed by the... Zahlazení odsouzení a instituty související Abstrakt Tato práce se zabývá vymezením termínů zahlazení odsouzení a rovněž analyzuje související instituty, zejména výpis z rejstříku trestů a opis z rejstříku trestů a definici bezúhonnosti v českém právním řádu. Podrobně bylo analyzováno přes 120 účinných právních předpisů, které zakládají právo požadovat doložení bezúhonnosti. Taková analýza je zároveň dle autorových znalostí nově zpracované téma. Vedle analýzy předpisů, které zakládají právo vyžadovat doložení bezúhonnosti, byl rovněž analyzován vývoj institutu zahlazení odsouzení od nejstarších pramenů až do současné doby. Dále je naznačen uvolňující trend zákonodárce, a to právě na tomto historickém srovnání a rovněž při přijímání nových právních předpisů. Rozbor tématu byl doplněn o přehled judikatury a zahraniční srovnání, konkrétně se Slovenskem, Německem a Velkou Británií. Příjemným překvapením byla precizní úprava v Německu, kdy má autor za to, že bychom se mohli inspirovat. Prostor byl věnován i ochranným opatřením ukládaným soudem, kdy je i navržena možnost úprav, které by mohly léčeným osobám zajistit částečnou kontrolu a více informací o průběhu opatření, než jak je tomu doposud. Jednou z kapitol jsou rovněž určité konkrétní návrhy možné právní úpravy, která by mohla zlepšit postavení odsouzených... Available in a digital repository NRGL
Zahlazení odsouzení a instituty související

1 Expungement and related institutions Abstract This work deals with the definition of the terms of expungement of criminal records and also analyzes related institutes, especially the extract from ...

Mráz, Miroslav; Bohuslav, Lukáš; Pelc, Vladimír
Univerzita Karlova, 2021

Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata
Winterová, Lucie; Štaud, František; Červený, Lukáš
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucie Winterová Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultants: RNDr. Marie Kodedová, Ph.D., RNDr. Hana Sychrová, DrSc. Title of diploma thesis: Intracellular pH homeostasis in pathogenic yeast Candida albicans and Candida glabrata The thesis examines the influence of culture conditions on intracellular pH homeostasis in Candida albicans and Candida glabrata yeast strains with deletions of alkali- metal-cation membrane transporters, Cacnh1Δ and Cgtrk1Δ. Intracellular pH was measured with the use of pHluorin: a variant of a green fluorescent protein which had been expressed in the cytosol of both yeast species. Fluorescence of the expressed pHluorin was confirmed by a fluorescence microscopy and a calibration curve was created to determine the dependence of fluorescence intensity of pHluorin on intracellular pH. This thesis further demonstrates impact of medium composition (especially different nitrogen sources) and antifungal agents (fluconazole, clotrimazole, amphotericin B and terbinafine) on intracellular pH values in both yeasts. The effects of Cacnh1Δ and Cgtrk1Δ mutations were established on certain physiological parameters, such as the growth speed under different culture... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Winterová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultantky: RNDr. Marie Kodedová, Ph.D., RNDr. Hana Sychrová, DrSc. Název diplomové práce: Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata Diplomová práce se věnuje studiu vlivu kultivačních podmínek na homeostázu vnitrobuněčného pH u kmenů kvasinek Candida albicans a Candida glabrata s delecemi membránových transportérů kationtů alkalických kovů Cacnh1Δ a Cgtrk1Δ. Hodnoty vnitrobuněčného pH byly měřeny pomocí pHluorinu, varianty zeleného fluorescenčního proteinu, exprimovaného v cytosolu buněk obou druhů kvasinek. Fluorescence exprimovaného pHluorinu byla ověřena pomocí fluorescenčního mikroskopu a byla stanovena závislost intenzity fluorescence pHluorinu na hodnotě vnitrobuněčného pH vytvořením kalibrační křivky. V rámci této diplomové práce byl zjištěn vliv složení kultivačního média (zejména různého zdroje dusíku) a vliv působení antimykotik (flukonazolu, klotrimazolu, amfotericinu B a terbinafinu) na hodnoty vnitrobuněčného pH obou kandid. Porovnáním s kontrolními kmeny byly zjištěny vlivy delecí Cacnh1Δ a Cgtrk1Δ na změny některých fyziologických parametrů, jako je schopnost a... Available in a digital repository NRGL
Homeostáza vnitrobuněčného pH v patogenních kvasinkách Candida albicans a Candida glabrata

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lucie Winterová Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultants: RNDr. Marie ...

Winterová, Lucie; Štaud, František; Červený, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek
Pacovský, Josef; Bohuslav, Lukáš
2021 - Czech
Crime relating to the abuse of addictive substances The abuse of addictive substances is an issue of the whole society, which in current globalized world, considering continuous development of drug scene, still remains topical. The abuse of addictive substances, as a significant criminogenic need, relates to all kinds of different criminal offences, both those committed by addicts and those committed against them. This includes for example property crimes, crimes against life, person and health, or endangerment. Because of such wide scope of crimes related to the abuse of addictive substances, the focus of my work is on substantive regulation of so-called drug offences, which is stated in the articles 283 - 287 of the Criminal Code. The purpose of this thesis is to analyse constituent elements of the particular drug offences, coherent case-law, as well as some questionable issues related with this kind of criminal offences. It is for instance, the issue of determining the term "greater than the small amount" and regulation of making cannabis accessible for medical use. Higher consideration is given to the questions of so called growshops and the issues of the distribution of drug addiction. The thesis is divided into general part and special part. In the general part, there is a definition of some... Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek Zneužívání návykových látek je celospolečenským problémem, který v současném globalizovaném světě, s přihlédnutím k neustálému vývoji drogových trendů, nepozbývá aktuálnosti. Se zneužíváním návykových látek, jakožto významným kriminogenním faktorem souvisí celá řada různých trestných činů, a to jak těch páchaných uživateli návykových látek, tak trestných činů páchaných na nich samotných. Jedná se například o majetkové trestné činy, trestné činy proti životu a zdraví a trestné činy obecně ohrožující. Vzhledem k takto širokému rozsahu trestné činnosti související se zneužíváním návykových látek se v mé práci zaměřuji především na hmotněprávní úpravu tzv. drogových trestných činů, která je obsažena v § 283 až § 287 TZ. Cílem této práce je podrobný rozbor skutkových podstat jednotlivých drogových trestných činů, související judikatury, jakož i některých problematických otázek s těmito trestnými činy souvisejících. Jde například o problematiku určování množství, které u omamných a psychotropních látek představuje množství větší než malé a právní úpravu týkající se zpřístupnění konopí pro lékařské účely. Zvýšená pozornost je pak věnována problematice growshopů a otázkám souvisejícím s trestným činem šíření toxikomanie. Práce je členěna na... Keywords: trestní právo hmotné; zneužívání návykových látek; drogové trestné činy; Penal law; Substance abuse; Drug offences Available in a digital repository NRGL
Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek

Crime relating to the abuse of addictive substances The abuse of addictive substances is an issue of the whole society, which in current globalized world, considering continuous development of drug ...

Pacovský, Josef; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2021

Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti
Odvárková, Anna; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
2021 - English
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Anna Odvárková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Consultants: Carina Lemke Prof. Dr. Michael Gütschow Title of diploma thesis: Kinetic Evaluation of Potential Inhibitors for Selected Cysteine Proteases Cysteine cathepsins are proteases which are naturally present in the human body, taking part in various physiological processes such as cell signaling, proliferation or bone remodeling. However, their dysregulation leads to serious disorders. An aberrant activity of cysteine cathepsins is present in diseases like cancer, osteoporosis, neurodegenerative disorders or autoimmune diseases. Therefore, these enzymes can serve as valuable diagnostic or therapeutic targets. Rhodesain is a parasitic protease produced by Trypanosoma brucei rhodesiense and essential for its survival. This enzyme shares a high homology with human cysteine cathepsin L. Inhibition of rhodesain can be a potential treatment of African trypanosomiasis, also known as sleeping sickness. Inhibitory potency of several compounds against the target enzymes was assayed spectrophotometrically or fluorometrically and the results were evaluated by using linear or non-linear regression. Determination of a Michaelis- Menten constant... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anna Odvárková Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Dohlížející: Carina Lemke Prof. Dr. Michael Gütschow Název diplomové práce: Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti Cysteinové katepsíny jsou proteázy, které se přirozeně vyskytují v lidském těle a účastní se mnoha fyziologických procesů, jako je například buněčná signalizace, proliferace nebo kostní přestavba. Jejich dysregulace ale může vést k vážným poruchám. Abnormální aktivita cysteinových katepsínů je přítomna u onemocnění zahrnujících osteoporózu, nádorová, neurodegenerativní nebo autoimunitní onemocnění. Tyto enzymy proto mohou sloužit jako hodnotné diagnostické nebo terapeutické cíle. Rodesain je parazitická proteáza produkovaná Trypanosomou brucei rhodesiense a je nezbytná pro její přežití. Tento enzym sdílí vysokou homologii s lidským cysteinovým katepsinem L. Inhibice rodesainu může být potenciální léčbou africké trypanosomiázy, také známé jako spavé nemoci. Inhibiční potenciál mnoha sloučenin proti cílovým enzymům byl testován spektrofotometricky nebo fluorometricky a výsledky byly hodnoceny za použití lineární či nelineární regrese. Také bylo provedeno stanovení... Available in a digital repository NRGL
Hodnocení vlivu potenciálních inhibitorů vybraných cysteinových proteáz na jejich kinetické vlastnosti

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Anna Odvárková Supervisor: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Consultants: Carina Lemke Prof. Dr. ...

Odvárková, Anna; Hofman, Jakub; Novotná, Eva
Univerzita Karlova, 2021

Analýza plasticity invazivity nádorových buněk
Merta, Ladislav
2021 - Czech
The ability of cancer cells to adopt various invasive modes (the plasticity of cancer cell invasiveness) represents a significant obstacle in the treatment of cancer metastasis. Cancer invasiveness involves various modes of migration. Cells can move together (with the preserved intercellular junctions; collective invasiveness) or individually. Within individual invasiveness, we distinguish two principal invasive modes - mesenchymal and amoeboid. The mesenchymal mode of migration is characterized by an elongated shape, proteolytic degradation of the fibres of the extracellular matrix, and the formation of strong contacts with the extracellular matrix. The amoeboid mode of migration is not dependent on proteolytic activity, the cells are characterized by a round shape and increased contractility, which they use to squeeze themselves through the pores of the extracellular matrix. This thesis deals with the analysis of the plasticity of cancer cell invasiveness, specifically the transitions between individual amoeboid and mesenchymal migration modes, in the 3D environment of the collagen gel as a model of extracellular matrix. The work presents models of mesenchymal-to-amoeboid transition (MAT), which include BLM, HT1080 and MDA-MB-231 cell lines, in which MAT is induced by the expression of... Schopnost nádorových buněk využívat různé invazivní módy (tzv. plasticita invazivity nádorových buněk) představuje značnou překážku v léčbě metastazujících nádorů. Nádorová invazivita zahrnuje mnoho různých způsobů migrace. Buňky se mohou pohybovat společně (se zachovanými mezibuněčnými kontakty; kolektivní invazivita) či individuálně. V rámci individuální invazivity pak rozlišujeme dva základní způsoby - mezenchymální a améboidní. Mezenchymální způsob migrace je charakterizován protáhlým tvarem buněk, proteolytickým štěpením vláken mezibuněčné hmoty a tvorbou pevných kontaktů s mezibuněčnou hmotou. Améboidní způsob je nezávislý na proteolytické aktivitě, buňky jsou charakteristické kulatým tvarem a zvýšenou kontraktilitou, kterou používají k protahování se skrze póry mezibuněčné hmoty. Tato disertační práce se zabývá analýzou plasticity invazivity nádorových buněk, konkrétně přechodů mezi individuálním améboidním a mezenchymálním migračním módem, ve 3D prostředí kolagenové matrix jakožto modelu mezibuněčné hmoty. Práce představuje modely mezenchymálně-améboidního přechodu (MAT), které zahrnují buněčné linie BLM, HT1080 a MDA-MB-231, v nichž je MAT indukováno expresí konstitutivně aktivní malé GTPázy RhoA či pomocí dasatinibu, inhibitoru kinázy Src. Rovněž byl ustanoven "nenádorový" model... Keywords: améboidní invazivita; AMT; invazivita nádorových buněk; lncRNA; MALAT1; MAT; mezenchymální invazivita; amoeboid invasion; AMT; cancer cell invasion; lncRNA; MALAT1; MAT; mesenchymal invasion Available in a digital repository NRGL
Analýza plasticity invazivity nádorových buněk

The ability of cancer cells to adopt various invasive modes (the plasticity of cancer cell invasiveness) represents a significant obstacle in the treatment of cancer metastasis. Cancer invasiveness ...

Merta, Ladislav
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases