Number of found documents: 12970
Published from to

Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen
Danielisová, Monika; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
2021 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Monika Danielisová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph. D. Title of master thesis: The association of energy intake and parameters of energy metabolism in pregnant and lactating women Background: The objective of this study was to compare changes in metabolism during pregnancy and lactation and evaluate the relationship between energy intake (as well as macronutrients intake - saccharides, lipides and proteins) and parameters of energy metabolism. Methods: Method of indirect calorimetry was used to assess the parameters of energy metabolism. In order to evaluate protein oxidation, it was necessary to establish the amount of waste nitrogen, which was measured from 24-hour collection of urine. Energy and macronutrients intake were calculated in NutriDan software based on data from 7 days questionary. Results: Most significant differences in measured volume of oxygen consumption and carbon dioxide production were observed between the period of 3rd and 6th month after delivery and in all 3 measurements throughout pregnancy. The average of predicted resting energy expenditure at the end of pregnancy was 1596 ± 146 kcal/day, which increase to 106 ± 9 %. This declined after 6th month... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Danielisová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název: Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen Cíl práce: Cílem naší práce bylo porovnání změn parametrů energetického metabolismu v průběhu těhotenství a kojení a vyhodnocení souvislostí těchto parametrů s celkovým příjmem energie i příjmem jednotlivých makronutrientů - sacharidů, lipidů a proteinů. Metody: Pro hodnocení parametrů energetického metabolismu jsme použili metodu nepřímé kalorimetrie. Ke zjištění oxidace proteinů bylo nutné stanovit množství odpadního dusíku ze sběru moči za 24 hodin. Příjem energie a makronutrientů byl stanoven pomocí nutričního software NutriDan na základě údajů z týdenního dotazníku. Výsledky: V hodnotách objemu spotřebovaného kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého byly zjištěny největší rozdíly mezi 3.-6. měsícem po porodu a všemi třemi měřeními v průběhu těhotenství. Průměr predikovaného klidového energetického výdeje byl na konci těhotenství 1596 ± 146 kcal/den, celkem se zvýšil na 106 ± 9 %. V období kojení hodnota klesla na 94 ± 6 % a po 9. měsíci po porodu došlo ke stabilizaci hodnot oproti netěhotným. Rozdíly v oxidaci sacharidů a proteinů... Available in a digital repository NRGL
Asociace příjmu energie a parametrů energetického metabolismu těhotných a kojících žen

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Monika Danielisová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph. D. Title of master ...

Danielisová, Monika; Kovařík, Miroslav; Hronek, Miloslav
Univerzita Karlova, 2021

Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu
Poříz, Jan; Červenková, Denisa
2021 - Czech
The rigorous work "The Friendship of Teresa of Jesus with Jerome Gratian Against the Background of the Reform of the Carmelite Order" first briefly outlines various perspectives on the importance of friendship and interpersonal relationships in the spiritual tradition (Chapter 1). It then presents Teresa's most important friendships and illustrates the type of internal development she went through in this area of life (Chapter 2). Her deepest relationship was her friendship with Father Jerome Gratian, the first Provincial of the Discalced Carmelites. It lasted the last eight years of her life (1575 - 1582). It had a naturally human dimension, but also a spiritual and practical one. Teresa and Gratian supported each other with spiritual advice, considered the reform of the Carmelite order together, and implemented that reform. The individual levels of friendship and their development are analysed year by year (Chapter 3). Teresa tried to pass on her experience of friendship with God and with people, in the form of a doctrine mainly to her "spiritual daughters," the Discalced Carmelites nuns (Chapter 4). As well as contributing to a deeper understanding of the natural and human dimension of the personality of Teresa of Jesus and how it is incorporated in her relationship with God, the work also presents... Rigorózní práce "Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu" nejprve stručně nastiňuje různé náhledy na význam přátelství a mezilidských vztahů v duchovní tradici (1. kapitola). Následně představuje Tereziiny nejvýznamnější přátelské vztahy a ukazuje, jakým vnitřním vývojem v této oblasti života procházela (2. kapitola). Nejhlubším vztahem, který prožila, bylo přátelství s otcem Jeronýmem Graciánem, prvním provinciálem bosých karmelitánů. Trvalo posledních osm let jejího života (1575 - 1582). Mělo rozměr přirozeně lidský, ale i duchovní a praktický. Terezie s Graciánem si navzájem sloužili duchovními radami, společně uvažovali o reformě karmelitánského řádu a uváděli ji do praxe. Jednotlivé roviny přátelství a jejich vývoj jsou analyzovány rok po roce (3. kapitola). Svou zkušenost přátelství s Bohem i s lidmi se Terezie snažila předávat formou nauky především svým "duchovním dcerám", bosým karmelitkám (4. kapitola). Vedle přínosu k hlubšímu porozumění přirozenému a lidskému rozměru osobnosti Terezie od Ježíše a jeho začlenění do vztahu s Bohem, práce rovněž představuje možná vysvětlení některých zdánlivých protikladů mezi její životní praxí a naukou o přátelství a lásce k bližnímu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Keywords: přátelství; řeholní život; reforma; dopisy Terezie od Ježíše; friendship; consecrated life; reform; Teresa of Jesus' letters Available in a digital repository NRGL
Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem na pozadí reformy karmelitánského řádu

The rigorous work "The Friendship of Teresa of Jesus with Jerome Gratian Against the Background of the Reform of the Carmelite Order" first briefly outlines various perspectives on the importance of ...

Poříz, Jan; Červenková, Denisa
Univerzita Karlova, 2021

Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru
Bažant, David; Liška, Petr
2021 - Czech
Consumer protection options for one-sided contracting in the financial sector Abstract This thesis analyses the problems between consumers and business professionals in the financial sector. The author has chosen this topic because it seriously impacts everyone who intends to sign a contract for financial services. The significant imbalance between the contracting parties brings a risk that the stronger and more informed party will abuse its position to gain a disproportionate advantage. A legal system tries to redress this imbalance through the legal institutes for consumer protection. The law maker seeks to prevent the undesirable events that have occurred in the past and continue to occur by interfering with private law relations because of the public interest in consumer protection. The aim of the thesis is to provide an overview of the available options of consumer protection and to evaluate legal institutes that are the most effective for consumers. The thesis is primarily based on the analysis of the regulations and l legal publications, conceptual documents prepared by the European Union bureaucracy. Furthermore, the analysis presented here, evaluates the implementation and adoption of the European directives and the approach of the courts in selected Member States in the review of unfair terms.... Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru Abstrakt Tato rigorózní práce analyzuje problematické prvky jednání spotřebitelů s podnikateli ve finančním sektoru. Téma si autor vybral pro trvalou aktuálnost dané problematiky a možné dopady na každého z nás při uzavírání smluv o finanční službě. Významná nerovnováha smluvních stran přináší rizika zneužití postavení silnější strany a získání nepřiměřené výhody. Právní řád usiluje o částečné vyrovnání této nerovnováhy pomocí právních institutů na ochranu spotřebitele. Zákonodárce se snaží zabránit nežádoucím jevům, k nimž v minulosti docházelo a stále se objevují, a to zásahem do soukromoprávních vztahů kvůli veřejnému zájmu na ochraně spotřebitele. Cílem této práce je poskytnout přehled o dostupných možnostech ochrany spotřebitele a porovnat, které právní instituty jsou pro spotřebitele nejefektivnější. Práce vychází primárně z rozboru textu právních předpisů a odborných publikací, koncepčních dokumentů připravených v rámci Evropské unie, srovnává implementaci evropských směrnic a přístup soudů ve vybraných členských státech při přezkumu zneužívajících ujednání. Dále jsou uvedeny praktické příklady protiprávních situací, k nimž ve finančním sektoru dochází a které byly zjištěny nejen v průběhu praxe autora, ale i při... Keywords: Zneužívající ujednání; nekalé obchodní praktiky; ochrana spotřebitele; samoregulace; informační povinnost; Unfair terms; unfair commercial practices; consumer protection; self-regulation; information obligation Available in a digital repository NRGL
Možnosti ochrany spotřebitele při jednostranně zaměřené kontraktaci ve finančním sektoru

Consumer protection options for one-sided contracting in the financial sector Abstract This thesis analyses the problems between consumers and business professionals in the financial sector. The ...

Bažant, David; Liška, Petr
Univerzita Karlova, 2021

Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro
Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
2021 - Slovak
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of influence of newly synthetized compounds on viability of cells in vitro Research and development of new substances intended for terapeutical use is very difficult and time consuming process. Preclinical and clinical studies are essential part of this process in order to ensure safety, efficacy and quality of a new drug. This thesis is focused on cytotoxicity studies, that form important part of preclinical studies of a new substance. An effect of potential drugs was tested in vitro on a cellular model. Cells of the HepG2 cell line, derived from well-differentiated hepatocellular carcinoma, were used in our experiment. The monitored parameter was cell viability. During the experiment, 9 substances with 9 different concentrations in concentration range 1-1000 µM were tested. Substances, that were tested had antimycobacterial effect and their basic chemical structure was derived from the antituberculotic drug isoniazide. Cell viability was monitored after 24 and 48 hours of incubation of individual substance with HepG2 cells. Cell viability was determined by using colorimetric MTS assay, in which the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Dominika Šebová Školiteľ: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Testovanie vplypu novo nasyntetizovaných látok na viabilitu buniek in vitro Výskum a vývoj nových substancií zamýšľaných k terapeutickému použitiu je náročný a dlhotrvajúci proces. Neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu za účelom zaistenia bezpečnosti, účinnosti a kvality nového liečiva sú preklinické a neskôr aj klinické hodnotenie liečiv. Táto práca je zameraná na štúdie cytotoxicity, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou preklinického hodnotenia liečiv. Vplyv potencionálnych liečiv bol testovaný na bunkovom modeli in vitro. Boli použité bunky bunkovej línie HepG2, odvodenej od dobre diferencovaného hepatocelulárneho karcinómu. Sledovaným parametrom bola viabilita, teda životaschopnosť buniek. Počas experimentu sa testovalo 9 látok o 9 rôznych koncentráciách v koncentračnom rozmedzí 1-1000 µM. Testované boli látky s antimykobakteriálnym pôsobením, ktorých základná chemická štruktúra bola odvodená od antituberkulotika isoniazidu. Sledovaná bola viabilita buniek po 24 a 48-hodinovom pôsobení jednotlivých látok na HepG2 bunky. Viabilita buniek bola stanovená pomocou kolorimetrického MTS testu, pri ktorom dochádza k redukcii... Available in a digital repository NRGL
Testování vlivu nově syntetizovaných látek na viabilitu buněk in vitro

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Dominika Šebová Supervisor: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of ...

Šebová, Dominika; Smutná, Lucie; Bárta, Pavel
Univerzita Karlova, 2021

Měření účinnosti nových inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí Ellmanovy metody
Mackurová, Michaela; Čečková, Martina; Pourová, Jana
2021 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Performed at: University of defence in Brno, Faculty of Military Health Sciences in Hradec Králové, Department of Toxicology and Military Pharmacology Candidate: Michaela Mackurová Leader of diploma thesis: Doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Supervisor: mjr. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Title of diploma thesis: Measurement of the efficacy of new acetylcholinesterase inhibitors using the Ellman method Cholinesterases (ChEs) belong to an important group of enzymes in our body. The best known acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase play an important role in the treatment of many diseases, including Alzheimer's disease (AD). It is a neurodegenerative disease that occurs mainly in the elderly. It is one of the most common forms of dementia and its incidence is still increasing. To date, no effective therapy for AD has been developed, only symptomatic treatment is available. It is therefore necessary to look for therapeutics that would be able to stop or cure this serious disease. The aim of this work was to determine the inhibitory contraction of newly synthesized potential drugs AD against both ChEs. A total of 27 tacrine derivatives were tested, which were enriched with substituents... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Vypracováno na: Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové, Katedra toxikologie a vojenské farmacie Kandidát: Mgr. Michaela Mackurová Vedoucí práce: Doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Školitel-specialista: mjr. PharmDr. Vendula Hepnarová, Ph.D. Název diplomové práce: Měření účinnosti nových inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí Ellmanovy metody Cholinesterasy (ChEs) patří k významné skupině enzymů našeho organismu. Nejznámější acetylcholinesterasa a butyrylcholinesterasa hrají důležitou roli v terapii řady onemocnění, mimo jiné i v terapii Alzheimerovy choroby (AD). Jedná se o neurodegenerativní chorobu, které se vyskytuje zejména u osob staršího věku. Patří mezi nejčastější formy demence a její výskyt stále stoupá. Doposud nebyla vyvinuta efektivní terapie AD, dostupná je léčba pouze symptomatická. Je proto nezbytné hledat taková terapeutika, která by byla schopna tuto závažnou nemoc zastavit či vyléčit. Cílém této práce bylo stanovení inbihiční koncentrace nově syntetizovaných potencionálních léčiv AD vůči oběma ChEs. Testováno bylo celkem 27 derivátů odvozených od takrinu, jež byly obohaceny o substituenty zajišťující nižší toxicitu a lepší penetraci do mozku.... Available in a digital repository NRGL
Měření účinnosti nových inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí Ellmanovy metody

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Performed at: University of defence in Brno, Faculty of Military Health Sciences in Hradec ...

Mackurová, Michaela; Čečková, Martina; Pourová, Jana
Univerzita Karlova, 2021

Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem
Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
2021 - Czech
Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like superoxide dismutase and ceruloplasmin. Copper is also essential for iron homeostasis. Iron is incorporated into many biomolecules like heme or enzymes, and is hence vital for cellular processes like oxygen transport, energy production and DNA synthesis. In biological systems, copper is present in both the oxidised form of cupric (Cu2+ ), and the reduced form as cuprous ion (Cu+ ). Iron as well exists in two stable oxidation states as ferrous (Fe2+ ) or ferric ion (Fe3+ ). Due to their strong redox potential, both elements can be potentially toxic to the body. Iron accumulates in vital organs such as the liver, heart and kidneys. Wilson's disease is an example of copper overload disease resulting from pathogenic mutations in gene ATP7B. The iron excess in the body is usually associated with iron overloading conditions, such as hereditary hemochromatosis or repeated treatments with blood transfusions (e.g. in thalassemia). In such cases, drugs with chelating or reducing effect are convenient for clinical use. The aim of this thesis was to compare the interaction of the chelating and reducing efficacy of two... Železo a měď jsou stopové prvky, které mají nezastupitelnou roli v lidském organismu. Měď je součástí velmi důležitých enzymů, např. superoxiddismutázy a ceruloplasminu. Je také důležitá pro správnou homeostázu železa. Železo je obsaženo nejen v hemu červených krvinek ale i také v řadě enzymů, a je důležité pro transport kyslíku, buněčné dýchání, syntézu DNA. V těle se měď vyskytuje ve formě měďnatého (Cu2+ ) a měďného (Cu+ ) iontu. Železo existuje také ve dvou oxidačních stavech, železnatý (Fe2+ ) nebo železitý iont (Fe3+ ). Díky silnému redoxnímu potenciálu mohou být oba prvky pro organismus potenciálně toxické. V případě kumulace nebo dysbalance zmíněných iontů může docházet k závažným poškozením životně důležitých orgánů jako jsou játra, srdce, ledviny atd. Typickým příkladem nemoci z nadbytku mědi je Wilsonova choroba, jejíž příčinou je patologická mutace genu ATP7B. Ke kumulaci železa dochází při onemocněních jako je hereditární hemochromatóza nebo při léčbě některých chorob častými krevními transfúzemi (např. u thalasémie). V takových případech se využívají léčiva s chelatačním nebo redukčním účinkem. Cílem této práce bylo stanovení a porovnání chelatační a redukční účinnosti u dvou látek ze skupiny anthokyanů. Těmito látkami byly cyanidin a jeho glykosid cyanidin-3- glukosid. Pro práci byly... Available in a digital repository NRGL
Porovnání interakce cyanidinu a cynidin-3-glukosidu s mědí a železem

Iron and copper are trace elements involved in many essential processes in the human body. Copper plays an important role in human metabolism, primarily as a cofactor of many metalloenzymes, like ...

Gavurová, Lucie; Mladěnka, Přemysl; Smutná, Lucie
Univerzita Karlova, 2021

Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny
Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav Tvrdý, MSc.; Marcel Hrubša, MSc. Title of diploma thesis: Searching of effective cobalt chelators - 8-hydroxyquinolines Cobalt is one of the essential trace elements present in the human body. It forms a part of the organometallic complex of vitamin B12, which is essential for many physiological functions. Both overload and lack of cobalt in the body is associated with pathological conditions. Manifestations of deficiency can lead up to pernicious anemia or hypofunction of the thyroid gland. Cobalt intoxication can occur in an industrial environment, such as by cobalt metal dust during heavy metal processing, or by its release due to corrosion from orthopedic prostheses. Systemic toxicity is manifested by a number of endocrine, cardiovascular and neurological symptoms. The main aim of this diploma thesis was to find effective chelators of cobalt from the group of substances derived from 8-hydroxyquinoline. In vitro spectrophotometric measurement was used to determine the degree of chelation. The effect of chelation was also monitored ex vivo in rat erythrocytes. All tested chelators - 8-hydroxyquinoline,... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Pelnářová Školitel: Prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý, Mgr. Marcel Hrubša Název diplomové práce: Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny Kobalt patří mezi esenciální stopové prvky přítomné v lidském těle. Je součástí organokovového komplexu vitaminu B12, který je podstatný pro mnoho fyziologických funkcí. Jak nedostatek, tak nadbytek kobaltu v těle je spojen s patologickými stavy. Projevy nedostatku mohou vést až k perniciózní anémii či hypofunkci štítné žlázy. Intoxikace kobaltem může vzniknout v průmyslovém prostředí, např. kovovým prachem kobaltu při zpracování těžkých kovů nebo jeho uvolněním následkem koroze z ortopedických implantátů. Systémová toxicita se projevuje řadou endokrinních, kardiovaskulárních a neurologických příznaků. Hlavním cílem této diplomové práce byla snaha o nalezení účinných chelátorů kobaltu ze skupiny látek odvozených od 8-hydroxychinolinu. Ke stanovení míry chelatace bylo použité spektrofotometrické in vitro měření. Vliv chelatace byl také sledován ex vivo u potkaních erytrocytů. U všech testovaných chelátorů - 8-hydroxychinolinu, nitroxolinu, chloroxinu, kliochinolu a jodochinolu byla v poměru 1:1... Keywords: přechodný kov; chelatace; spektrofotometrie; screening; in vitro; trace metal; chelation; spectrophotometry; screening; in vitro Available in a digital repository NRGL
Hledání účinných chelátorů kobaltu - 8-hydroxychinoliny

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Karolína Pelnářová Supervisor: Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Consultant: Václav ...

Pelnářová, Karolína; Mladěnka, Přemysl; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2021

Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek
Wellartová, Lucie; Horáček, Tomáš; Zahradníčková, Marie
2021 - Czech
v anglickém jazyce The thesis concentrates on the issue of exceptions from public procurement codified in the Public procurement act 134/2016 Coll., which has been so far mostly neglected by the academic literature. It analyses both the theoretical setting as well as the practical application of this legal institute and the decision-making practice of the authorities in charge of the public procurement area, especially the Office for the protection of competition. By doing so, the thesis strives to overlap the fragmentation of the institution across several sections of the Public procurement act. Exceptions from the obligation to award public contracts according to the Public procurement act represent a frequently used institute whose aim is to enable efficient procurement of goods, services and buildings, which - for various reasons - are not suitable for awarding procedure set in the Public procurement act, i.e. procurement procedure would not be efficient, rational or even possible. In this respect, the thesis attempts to outline the basic principles of application of public procurement exceptions, which reflects the wording of the legislation as well as the intentions of its authors and which is compliant with the current decision-making and monitoring practice of the relevant authorities. The... v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje v odborné literatuře opomíjenému tématu zákonné úpravy a praktické aplikace výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ. Cílem práce je komplexním způsobem uchopit problematiku výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, včetně možnosti jejich aplikace v praxi a rozhodovací praxe relevantních kontrolních a rozhodovacích orgánů. Reaguje tak na roztříštěnost tohoto právního institutu napříč různými částmi ZZVZ. Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ představují v praxi veřejného zadávání hojně využívaný institut, jehož cílem je umožnit efektivní zajištění zboží, služeb či staveb, u nichž z různých důvodů není formální postup ukotvený v ZZVZ účelný, racionální či vůbec možný. Práce se v tomto ohledu pokouší nastínit základní principy aplikace výjimek způsobem, který odráží textaci platné legislativní úpravy i úmysly jejích tvůrců a který je v souladu s rozhodovací praxí příslušných kontrolních orgánů odpovědných za oblast zadávání veřejných zakázek. Rigorózní práce se zabývá jak obecnou rovinou práva veřejných zakázek, tak specifickými oblastmi, které s vymezeným tématem souvisí, zejm. problematikou dozoru nad dodržováním ZZVZ,... Keywords: Veřejná zakázka; Vertikální spolupráce; Horizontální spolupráce; Výjimka z povinnosti zadávat veřejnou zakázku; Public procurement; Vertical cooperation; Horizontal cooperation; Exception from duty of public procurement Available in a digital repository NRGL
Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek

v anglickém jazyce The thesis concentrates on the issue of exceptions from public procurement codified in the Public procurement act 134/2016 Coll., which has been so far mostly neglected by the ...

Wellartová, Lucie; Horáček, Tomáš; Zahradníčková, Marie
Univerzita Karlova, 2021

Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie.
Novotná, Kateřina; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
2021 - Czech
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Novotná Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: Interaction of gilteritinib with OCT1 and OCT2 transporters; relation to conventional therapy of acute myeloid leukemia. Gilteritinib is one of the recently approved drugs which is primarily used in the treatment of relapsed/refractory acute myeloid leukemia (AML) with mutated FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) receptor. In this project, gilteritinib was investigated in terms of its ability to interact with solute carrier (SLC) membrane transporters, namely with OCT1 and OCT2. These membrane proteins play a role in uptake of endogenous compounds and also drugs into the cells of main elimination organs (liver, kidney), but also to cancer cells. In particular, we wanted to examine potential interaction with daunorubicin and mitoxantrone, drugs traditionally used in AML therapy. First, we performed accumulation study and evaluated, whether gilteritinib is potential inhibitor of OCT1 and OCT2 studying differential uptake of daunorubicin and mitoxantrone into MDCKII-OCT1 and MDCKII-OCT2 cells based on OCT1 and OCT2 inhibition by gilteritinib. Secondly, the study evaluating the transfer of gilteritinib across the... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Studentka: Kateřina Novotná Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie. Gilteritinib se řadí mezi relativně nově schválená léčiva ze skupiny FTL3 inhibitorů a je využíván primárně v léčbě relapsu či refrakterní akutní myeloidní leukémie a prokázanou mutací FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) receptoru. V rámci této diplomové práce byla zkoumána jeho schopnost interagovat s SCL membránovými transportními proteiny, konkrétně s transportéry OCT1 a OCT2, které zajišťují přenos endogenních látek a léčiv do buněk orgánů klíčových pro eliminaci (játra, ledviny), ale také do nádorových buněk. Na základě toho jsme chtěli otestovat potenciální interakci gilteritinibu s léčivy standardně využívanými v terapii AML (daunorubicin a mitoxantron). První jsme provedli akumulační studii na MDCKII buněčné linii transfekované pro expresi OCT1 a OCT2, abychom vyhodnotili, zda je gilteritinib je možným inhibitorem těchto transportérů a bude tak mít vliv na rozdílnou míru akumulace daunorubicinu a mitoxantronu. Následně byla provedena studie transportu gilteritinibu přes monovrstvu MDCKII-OCT1 a... Keywords: OCT transportéry; akutní myeloidní leukémie; rezistence; gilteritinib; OCT transporters; akute myeloid leukemia; resistance; gilteritinib Available in a digital repository NRGL
Interakce gilteritinibu s transportéry OCT1 a OCT2; vztah ke konvenční terapii akutní myeloidní leukémie.

Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Student: Kateřina Novotná Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Novotná, Kateřina; Čečková, Martina; Hofman, Jakub
Univerzita Karlova, 2021

Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana
Beránková, Anna; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
2021 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Beránková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro effects of selected substances on isolated rat aorta Flavonoids are a numerous group of secondary plant metabolites. Flavonoid compounds are substances widely extended in nature and many of them have a positive influence on human health, primarily for their vasodilatory, antioxidant and anti- inflammatory effects. Three substances were selected for this diploma theses: two substances of isoflavonoid group, genistin and genistein, and the end product of genistein metabolism, 4-ethylphenol. The aim of this work is examination of vasorelaxant effects of this substances in vitro. Vasorelaxing potential of tested substances was tested in vitro in isolated aortic rings of Wistar rat. The effect of increasing doses of individual substances in precontracted aortic rings with intact endothelium was measured. From the obtained values of vessel tension, the DRC curves and EC50 values were created. The results were evaluated. The results analysis shows, that genistein (EC50 2,903.10-5 M) had the most significant activity. Also genistin (EC50 4,045.10-4 M) and high doses of 4-ethylphenol (EC50 1,509.10-3 M) caused... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Anna Beránková Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana Flavonoidy jsou početnou skupinou rostlinných sekundárních metabolitů. Flavonoidní sloučeniny jsou látky široce zastoupené v přírodě a řada z nich má příznivý vliv na organismus, především pro své vasodilatační, antioxidační a protizánětlivé účinky. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány tři látky: dvě látky ze skupiny isoflavonoidů, genistin a genistein, a koncový produkt metabolismu genisteinu, 4- etylfenol. Cílem práce je výzkum vasorelaxačních účinků těchto látek v in vitro podmínkách. Vasorelaxační potenciál zkoušených látek byl ověřen in vitro na izolovaných aortálních kroužcích potkana Wistar. Byl měřen účinek vzrůstajících dávek jednotlivých látek na prekontrahované aortální kroužky s intaktním endotelem. Z naměřených hodnot napětí cévy byly sestaveny DRC křivky a stanoveny hodnoty EC50. Výsledky byly vyhodnoceny. Z analýzy výsledků vyplývá, že nejvyšší aktivitu měl genistein (EC50 2,903.10-5 M). Částečnou vasorelaxaci vyvolal i genistin (EC50 4,045.10-4 M) a vysoké dávky 4-etylfenolu (EC50 1,509.10-3 M). Keywords: in vitro; potkan; aorta; in vitro; rat; aorta Available in a digital repository NRGL
Účinky vybraných látek in vitro na izolované aortě potkana

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Anna Beránková Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: The in vitro ...

Beránková, Anna; Pourová, Jana; Vopršalová, Marie
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases