Number of found documents: 15794
Published from to

Variabilita velikosti genomu u mikrořas a její evoluční důsledky
Čertnerová, Dora
2023 - English
Eukaryotic organisms exhibit tremendous variability in genome size with no apparent connection to their biological complexity. Although this variation is known to correlate with numerous phenotypic traits, its evolutionary consequences remain widely unknown. This particularly applies to microalgae, where the genome size estimation is often methodologically challenging. Yet, microalgae represent a promising model group to study genome size evolution owing to their lower body complexity, short generation time and large population sizes, the latter two allowing them to quickly respond to environmental challenges. The main aim of this thesis was to enhance our understanding of genome size variation in microalgae and its evolutionary consequences. To do so, together with my co-authors, I summarized the flow cytometry (FCM) protocols used for microalgae and microorganisms possessing small genomes and addressed their limitations resulting mainly from insufficient amounts of biomass, difficulties with nuclei extraction and prominent background noise due to presence of various pigments and secondary metabolites. Further, I provided best practice recommendations that include, among others, analysing young cultures, avoiding long-term cultivation, and testing different isolation buffers and nuclei isolation... Eukaryotic organisms exhibit tremendous variability in genome size with no apparent connection to their biological complexity. Although this variation is known to correlate with numerous phenotypic traits, its evolutionary consequences remain widely unknown. This particularly applies to microalgae, where the genome size estimation is often methodologically challenging. Yet, microalgae represent a promising model group to study genome size evolution owing to their lower body complexity, short generation time and large population sizes, the latter two allowing them to quickly respond to environmental challenges. The main aim of this thesis was to enhance our understanding of genome size variation in microalgae and its evolutionary consequences. To do so, together with my co-authors, I summarized the flow cytometry (FCM) protocols used for microalgae and microorganisms possessing small genomes and addressed their limitations resulting mainly from insufficient amounts of biomass, difficulties with nuclei extraction and prominent background noise due to presence of various pigments and secondary metabolites. Further, I provided best practice recommendations that include, among others, analysing young cultures, avoiding long-term cultivation, and testing different isolation buffers and nuclei isolation... Keywords: velikost genomu; průtoková cytometrie; variabilita obsahu DNA; zlativky; adaptivní potenciál; genome size; flow cytometry; DNA content variation; microalgae; golden-brown algae; adaptive potential Available in a digital repository NRGL
Variabilita velikosti genomu u mikrořas a její evoluční důsledky

Eukaryotic organisms exhibit tremendous variability in genome size with no apparent connection to their biological complexity. Although this variation is known to correlate with numerous phenotypic ...

Čertnerová, Dora
Univerzita Karlova, 2023

Evoluční procesy formující rod Urtica L. (Urticaceae) v Evropě a přilehlých oblastech
Rejlová, Ludmila
2023 - English
Although European flora belongs among the best explored, there are still several marginally studied groups. One striking example is the polyploid complex of Urtica dioica, with multiple rare diploid taxa, which are often found in remote and partly relict geographic ranges, in contrast to cosmopolitan tetraploid individuals, which occur in a variety of synanthropic habitats and have an unknown evolutionary history. The thesis primarily deals with the evolution of diploid taxa recognized in Europe and contiguous areas of Southwest Asia (Urtica dioica subsp. kurdistanica, U. d. subsp. pubescens, U. d. subsp. sondenii, U. d. subsp. subinermis). This can lay the foundation for understanding phylogenetic relationships and revealing the evolutionary history of polyploids (U. d. subsp. dioica). The study also concerns itself with other related species outside of the complex U. dioica, especially from the Mediterranean area. An extensive dataset of 7012 samples from 1317 populations in a cytogeographical study has been analyzed, which covers most of the currently accepted diploid subspecies of U. dioica. From the entire dataset, a set of 279 plants (evenly representing the geographical and morphological variation) was used to estimate the extent of phylogenetic and morphological differentiation. The... Přestože evropská flóra patří mezi vůbec nejlépe probádané, můžeme v ní i tak nalézt řadu jen okrajově studovaných skupin. Jedním z takových příkladů je i polyploidní komplex kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), ve kterém lze nalézt řadu vzácných diploidních taxonů, které se často vyskytují v nepřístupných a částečně reliktních oblastech, na rozdíl od kosmopolitně rozšířených tetraploidních jedinců, kteří vyhledávají především rozličná synantropní stanoviště a jejichž evoluční historie zatím nebyla zcela objasněna. Předkládaná disertační práce pojednává zejména o evoluci diploidních taxonů, rozeznávaných na území Evropy a v přilehlých oblastech jihozápadní Asie (Urtica dioica subsp.kurdistanica, U. d. subsp. pubescens, U. d. subsp. sondenii, U. d. subsp. subinermis). Poznání evoluce na diploidní úrovni může položit základ k pochopení fylogenetických vztahů a odhalit tak evoluční historii polyploidů (U. d. subsp. dioica). Studie se zabývá i dalšími příbuznými druhy vně komplexu U. dioica, a to zejména z oblasti Středomoří. V rámci cytogeografické studie byl zpracován rozsáhlý soubor 7012 vzorků z 1317 populací, zahrnující většinu v současnosti uznávaných diploidních poddruhů U. dioica. Z celého souboru vzorků bylo následně vybráno 279 rostlin (rovnoměrně pokrývajících geografickou i morfologickou... Available in a digital repository NRGL
Evoluční procesy formující rod Urtica L. (Urticaceae) v Evropě a přilehlých oblastech

Although European flora belongs among the best explored, there are still several marginally studied groups. One striking example is the polyploid complex of Urtica dioica, with multiple rare diploid ...

Rejlová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2023

Časově závislé narušení CP symetrie v rozpadech B0 → ηc KS0 na experimentu Belle, Alignment detektoru Belle II
Bilka, Tadeáš; Doležal, Zdeněk
2023 - English
This thesis deals with two independent yet closely related topics. In the first part, a measurement of branching fraction and time-dependent CP violation in B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ decays is performed. This decay allows access to sin 2ϕ1, where ϕ1 is an angle of the unitary triangle of the Cabibbo-Kobayashi- Maskawa quark mixing matrix. The measurement is based on the entire dataset of the Belle experiment, which consists of 772 × 106 B meson pairs collected at the KEKB e+ e− collider. The extracted mixing-induced and direct CP- violation parameters read sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) and A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst), respectively. The measured product of branching fractions B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) is (9.8 ± 0.6 (stat) ± 0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , where the last uncertainty accounts for interference with non-resonant background. The second part deals with the alignment of the vertex detector and the central drift chamber of the Belle II experiment at the SuperKEKB collider, which is a next-generation Super-B-Factory. With the new pixel detector and the presented alignment method, Belle II achieves approximately twice better impact parameter resolutions than Belle. The presented alignment procedure involves a simultaneous determination of about sixty thousand... Tato práce se zabývá dvěma nezávislými, avšak úzce souvisejícími tématy. V první části se je změřen větvící poměr a časově závislé narušení CP syme- trie v rozpadech B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ . Tento rozpad umožňuje získat přístup k sin 2ϕ1, kde ϕ1 je úhel unitárního trojúhelníku Cabibbo-Kobayashi- Maskawovy kvarkové směšovací matice. Měření je založeno na celém souboru dat z experimentu Belle, který se skládá ze 772 × 106 párů B mezonů získaných na e+ e− urychlovači KEKB. Extrahované parametry časově závislého a přímého CP narušení jsou sin 2ϕ1 ≃ S = 0.59 ± 0.17 (stat) ± 0.07 (syst) a A = 0.16 ± 0.12 (stat) ± 0.06 (syst). Změřený součin větvících poměrů B(B0 → ηcK0 S) × B(ηc → K0 SK± π∓ ) je (9.8±0.6 (stat)±0.4 (syst)±2.3 (int))×10−6 , kde poslední nejistota zohledňuje interferenci s nerezonančním pozadím. Druhá část se zabývá alignmentem vrcholového detektoru a centrální drif- tové komory experimentu Belle II na urychlovači SuperKEKB, který je Super- B-Továrnou nové generace. S novým pixelovým detektorem a prezentovanou metodou alignmentu dosahuje Belle II přibližně dvakrát lepšího rozlišení im- paktních parametrů než Belle. Předložená alignmentovací procedura zahrnuje simultánní určení... Keywords: Belle|CP narušení|B-fyzika|sin 2ϕ1|sin 2β|ηc charmonium|Belle II|alignment|kalibrace|vrcholový detektor|driftová komora|Millepede II; Belle|CP violation|B-physics|sin 2ϕ1|sin 2β|ηc charmonium|Belle II|alignment|calibration|vertex detector|drift chamber|Millepede II Available in a digital repository NRGL
Časově závislé narušení CP symetrie v rozpadech B0 → ηc KS0 na experimentu Belle, Alignment detektoru Belle II

This thesis deals with two independent yet closely related topics. In the first part, a measurement of branching fraction and time-dependent CP violation in B0 → ηcK0 S, ηc → K0 SK± π∓ decays is ...

Bilka, Tadeáš; Doležal, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2023

Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích
Vyoralová, Tereza; Carazo Fernández, Alejandro; Jirkovský, Eduard
2023 - Czech
Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Tereza Vyoralová Supervisor: PharmDr. Alejandro Carazo Ph.D. Title of the diploma thesis: Study of the expression and toxicity of catechol derivates in breast cancer cell lines Estrogens have several important functions in the human organism and are also involved in the formation and development of breast cancer. These effects are mediated by binding to estrogen receptors (ER) and show complex spectrum of effects such as regulation of reproduction, menstrual cycle, brain function, bone density or mobilization of cholesterol. In addition the presence and quantification of ER in breast cancer is currently used as one of the most important predictive biomarkers in patients suffering from this disease. The occurence and activity of ER correlates with the response of breast cancer to hormonal treatment and with the patient's prognosis. Despite intensive research, breast cancer is still ranked among the cancers with the highest lethality. Catechols are organic compounds that are naturally present in food as pollutants, but also can be found in the human body, where they play an important role as... Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Vyoralová Školitel: PharmDr. Alejandro Carazo Ph.D. Název diplomové práce: Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích Estrogeny v lidském organismu mají několik důležitých funkcí, mimo jiné hrají významnou roli při vzniku a rozvoji karcinomu prsu. Své účinky uplatňují vazbou na estrogenní receptory (ER) a vykazují komplexní spektrum účinků, například regulace reprodukce, menstruačního cyklu, funkce mozku, kostní denzity či mobilizace cholesterolu. Navíc přítomnost a množství ER v prsním karcinomu je v současnosti využíváno jako jeden z nejdůležitějších prediktivních biomarkerů u pacientů trpících tímto onemocněním. Výskyt a aktivita ER koreluje s léčebnou odpovědí karcinomu prsu na hormonální léčbu a s pacientovou prognózou. Navzdory intenzivnímu výzkumu je karcinom prsu stále řazen mezi nádory s nejvyšší letalitou. Katecholy jsou organické sloučeniny, které se vyskytují v potravě jako polutanty, ale i v lidském organismu, kde hrají důležitou roli jako prekurzory neurotransmiterů. Díky přítomnosti fenolických skupin ve své struktuře jsou katecholy... Keywords: deriváty katecholu; estrogenní receptor; genová exprese; toxicita; catechol derivates; estrogen receptor; gene expression; toxicity Available in a digital repository NRGL
Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích

Studium exprese a toxicity derivátů katecholu v prsních nádorových buněčných liniích, Tereza Vyoralová ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and ...

Vyoralová, Tereza; Carazo Fernández, Alejandro; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání Carotuximabu
Široká, Veronika; Nachtigal, Petr; Vitverová, Barbora
2023 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Immunohistochemical analysis of endoglin expression and biomarkers of inflammation during liver fibrosis after Carotuximab administration Author: Veronika Široká Supervisor of Diploma Thesis: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Background: The aim of this diploma thesis was to analyze changes in the expression of endoglin and markers of inflammation VCAM-1 and ICAM-1 in liver in an experimental mouse model of liver fibrosis, which was induced by administration of a diet containing 3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine (DDC). Another aim was to elucidate the effect of carotuximab administration on the expression of these markers after fibrosis induction, and to determine whether carotuximab administration effects the process of liver fibrosis by endoglin inhibition. Methods: The experimental mice were divided into three groups - the control group, which was fed a standard (chow) diet, the DDC group, which was fed a DDC-supplemented diet, and the DDC/TRC105 group, which was administrated by carotuximab along with the DDC diet. Liver tissue samples from all three groups were subjected to histochemical staining to detect steatosis (light microscopy) and indirect... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání Carotuximabu Autor: Veronika Široká Vedoucí diplomové práce: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo analyzovat změny exprese endoglinu a markerů zánětu VCAM-1 a ICAM-1 u experimentálního myšího modelu jaterní fibrózy, která byla indukována podáváním diety s obsahem 3,5-diethoxykarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-kolidinu (DDC). Dalším cílem bylo objasnit vliv podávání carotuximabu na expresi těchto markerů po indukci fibrózy a zjistit, zda carotuximab inhibicí endoglinu ovlivňuje proces jaterní fibrózy. Metody: Experimentální myši byly rozděleny do tří skupin - kontrolní skupina, které bylo podáváno standardní krmivo (chow diet), DDC skupina, které bylo podáváno krmivo obohacené o DDC, a skupina DDC/TRC105, které byl souběžně k DDC dietě podáván carotuximab. Vzorky jaterní tkáně ze všech tří skupin byly podrobeny histochemickému barvení pro průkaz steatózy (světelná mikroskopie) a nepřímé imunohistochemické analýze pro průkaz exprese buněčných adhezních molekul ICAM-1 (fluorescenční mikroskopie), VCAM-1 a endoglinu (světelná mikroskopie). Dále byla... Available in a digital repository NRGL
Imunohistochemická analýza exprese endoglinu a biomarkerů zánětu během jaterní fibrózy po podávání Carotuximabu

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Title of Diploma Thesis: Immunohistochemical analysis of endoglin expression and biomarkers of ...

Široká, Veronika; Nachtigal, Petr; Vitverová, Barbora
Univerzita Karlova, 2023

Interakce derivátů rifampicinu s pregnanovým X receptorem a OATP1B1 transportérem
Krajníková, Zdeňka; Smutný, Tomáš; Mladěnka, Přemysl
2023 - Czech
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Zdeňka Krajníková Supervisor: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Title of diploma thesis: Interactions of rifampicin derivatives with pregnane X receptor and OATP1B1 transporter Pregnane X receptor (PXR) is a ligand-activated transcription factor, which regulates gene expression in the liver. Among PXR target genes, cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) is the most important enzyme responsible for metabolism of clinically used drugs. Rifampicin (RIF) is a prototype PXR ligand. It enters hepatocytes across the basolateral membrane by OATP1B1 transporter. Noteworthy, RIF is a chemically unstable molecule. Additionally, it is also metabolized in the human body. In this diploma thesis, we decided to determine the affinity of RIF derivatives (i.e. rifampicin quinone, rifampicin N-oxide, 25-desacetylrifampicin, and 3-formylrifamycin SV) to PXR and OATP1B1, which has not been explored in details so far. For this, two hybrid and gene reporter assays were employed. As revealed by two hybrid assay, rifampicin quinone, rifampicin N-oxide, and 3- formylrifamycin SV (10 µM) activated PXR at a level comparable with RIF (positive control). Contrary, 25-desacetylrifampicin showed a lower affinity to PXR than that... Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Zdeňka Krajníková Školitel: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce derivátů rifampicinu s pregnanovým X receptorem a OATP1B1 transportérem Pregnanový X receptor (PXR) je ligandem aktivovaný transkripční faktor regulující jaterní expresi genů. Jeden z cílových genů PXR, cytochrom P450 3A4 (CYP 3A4), je nejdůležitější biotransformační enzym klinicky používaných léčiv. Modelovým ligandem PXR je rifampicin (RIF). RIF vstupuje do hepatocytů z bazolaterální strany pomocí OATP1B1 transportéru. Není bez zajímavosti, že je RIF chemicky nestabilní molekulou. Navíc je metabolizován v lidském těle. V této diplomové práci jsme se rozhodli určit afinitu derivátů RIF (rifampicin chinonu, rifampicin N-oxidu, 25-desacetylrifampicinu a 3-formylrifamycinu SV) k PXR a OATP1B1, která je zatím jen omezeně popsaná. K tomuto účelu jsme použili metody two hybrid a gene reporter assay. Pomocí two hybrid assay jsme zjistili, že rifampicin chinon, rifampicin N-oxid a 3- formylrifamycin SV (10 µM) aktivují PXR srovnatelně jako RIF (pozitivní kontrola). Naproti tomu 25-desacetylrifampicin má nižší afinitu k PXR než RIF. Dále jsme vyhodnotili vliv OATP1B1 transportéru na bazolaterální transport... Keywords: rifampicin; deriváty rifampicinu; pregnanový X receptor; OATP1B1 transportér; rifampicin; rifampicin derivatives; pregnane X receptor; OATP1B1 transporter Available in a digital repository NRGL
Interakce derivátů rifampicinu s pregnanovým X receptorem a OATP1B1 transportérem

Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Zdeňka Krajníková Supervisor: PharmDr. Tomáš Smutný, Ph.D. Title of diploma ...

Krajníková, Zdeňka; Smutný, Tomáš; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2023

Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik
Kubíček, Jiří; Konečná, Klára; Němečková, Ivana
2023 - Czech
Charles university, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Jiří Kubíček Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Introduction of an invertebrate animal model, Galleria mellonella, to study the in vivo efficacy of existing and newly synthesized, candidate antituberculotics. Background: The aim of this diploma thesis has been to present an invertebrate organism, Galleria mellonella (G. mellonella), Pyralidae, as an alternative, more economically advantegous and morally more acceptable model for in vivo studies of an antituberculotics (anti-TB) efficacy. In the experimental part of this work, attention was paid to the optimization of methodological steps, that should lead to a higher reproducibility and validity of the obtained data. The effect of the disaggregating supplement, tyloxapol, on the growth of Mycobacterium aurum (M. aurum) was evaluated. The growth of this microbial strain in the culture medium, Middlebrook 7H9, was also mapped to determine the exponential growth phase. In the second part of the experiments, G. mellonella larvae were infected with a M. aurum bacterial strain, followed by an administration of the selected, commercially available anti-TB. Methods: To map the exponential phase of M.... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Farmacie Autor: Jiří Kubíček Vedoucí práce: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo představit bezobratlý organismus, Galleria mellonella (G. mellonella), Pyralidae, jakožto alternativní, ekonomicky výhodnější a morálně lépe akceptovatelný model pro studie účinnosti antituberkulotických látek in vivo. V experimentální části této práce byla úvodem věnována pozornost optimalizaci metodických kroků, které by měly vést k vyšší reprodukovatelnosti a validitě získaných dat. Byl hodnocen vliv disagregačního suplementu, tyloxapolu, na růst bakterie Mycobacterium aurum (M. aurum). Byl rovněž mapován růst tohoto mikrobiálního kmene v kultivačním médiu, Middlebrook 7H9, za účelem určit exponenciální fázi růstu. V rámci druhé části experimentů byla provedena infekce larev G. mellonella bakteriálním kmenem M. aurum, s následnou administrací vybraných, komerčně dostupných antituberkulotik (anti-TB). Metody: Pro mapování exponenciální fáze růstu bakterie M. aurum byla provedena kultivace... Keywords: Galleria mellonella; antituberkulotika; tuberkulóza; mykobakterióza; Mycobacterium tuberculosis; Galleria mellonella; antituberculotics; tuberculosis; mycobacteriosis; Mycobacterium tuberculosis Available in a digital repository NRGL
Zavedení bezobratlého zvířecího modelu, Galleria mellonella, pro studium účinnosti in vivo, stávajících a nově syntetizovaných, kandidátních antituberkulotik

Charles university, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Pharmacy Author: Jiří Kubíček Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of ...

Kubíček, Jiří; Konečná, Klára; Němečková, Ivana
Univerzita Karlova, 2023

Fyziologické interakce а stabilita komplexů vnitřní membrány mitochondrií.
Kafková, Anežka; Trnka, Jan; Mráček, Tomáš; Vaňhara, Petr
2023 - English
Inner mitochondrial membrane (IMM) is composed of a phospholipid bilayer with a typically high ratio of protein complexes forming different complexes which execute different functions being reflected into the physiology of the whole organism. To maintain all these functions, as well as to have an ability to respond to various stress stimuli, the individual complexes of the respiratory chain interact, most likely to enhance the electron flow between these complexes, allowing the respiration steps from electron transfer from NADH to molecular oxygen to occur more efficiently. Other interactions between the complexes of the respiratory chain and other IMM complexes have been suggested. However, the underlying molecular details and functional relevance of such interactions are far from being elucidated. One of these many uncharacterised interactions involves the cytochrome c oxidase (COX), the terminal oxidase complex of the respiratory chain, and mitochondrial calcium uniporter complex (MCUC), the main gate to calcium entry into the mitochondrial matrix. Perhaps surprisingly, preliminary data from a systematic unbiased BioID analysis of MCUC subunits has consistently revealed an interaction between MCUC and COX subunits and assembly factors. In addition, SILAC-based quantitative proteomics also showed... Souhrn Vnitřní membrána mitochondrií je zcela zásadní z hlediska funkčnosti mitochondrie. Typicky je složena z fosfolipidové dvojvrstvy a obrovského množství proteinových komplexů. Tyto komplexy mají řadu různých funkcí nezbytných pro správnou fyziologii nejen mitochondrie samotné, ale i organismu jako celku. Aby byly membránové proteiny schopny správně tyto funkce zajistit, a navíc zvládly včasně reagovat na případné stimuly vnějšího prostředí, musí mezi sebou vzájemně interagovat. Avšak molekulární podstata a přesný funkční význam mnohých těchto interakcí, stejně tak jako jejich možná farmakologická regulace stále nejsou s přesností objasněny. Jednou z těchto doposud neobjasněných interakcí je interakce mezi komplexem dýchacího řetězce cytochrom c-oxidázou (komplex IV, COX) a vápníkovým kanálem vnitřní membrány mitochondrie (MCUC), jehož klíčovou funkcí je regulace vstupu vápníku do mitochondriální matrix. Na možnou interakci těchto dvou komplexů poukázaly překvapivé výsledky ze dvou na sobě nezávisle provedených experimentů, konkrétně BioID analýzy podjednotek MCUC a proteomické metody SILAC dělané pro COX deficientní buňky. Na základě těchto výsledků se naše práce zaměřovala na detailní strukturální identifikaci a funkční charakterizaci této interakce, přičemž jako hlavní nástroj byla využita technika... Available in a digital repository NRGL
Fyziologické interakce а stabilita komplexů vnitřní membrány mitochondrií.

Inner mitochondrial membrane (IMM) is composed of a phospholipid bilayer with a typically high ratio of protein complexes forming different complexes which execute different functions being reflected ...

Kafková, Anežka; Trnka, Jan; Mráček, Tomáš; Vaňhara, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Placentární transport dopaminu a noradrenalinu
Turková, Helena; Štaud, František; Jirkovský, Eduard
2023 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Helena Turková Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Title of diploma thesis: Placental transport of dopamine and norepinephrine During the whole course of pregnancy, it is important to maintain proper monoamine homeostasis, namely serotonin (5-HT), norepinephrine (NE), and dopamine (DA), which are crucial for proper placental function and fetal development. Monoamines are important neuromodulators, involved in cell proliferation, and differentiation. and neuronal migration. High fetal monoamine secretion during gestation demands a responsible clearance mechanism, as disruption of their balance may lead to long-lasting changes in brain structure and function, provoking a higher risk of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), autism or depression. However, uptake of NE a DA through the fetoplacental unit has not been fully and in detail described. Therefore, in this diploma thesis, we focus on the uptake of NE and DA through ex vivo isolated vesicles of microvillous (MVM) and basal (BM) membranes from healthy human term placentas. Our results show that NE and DA uptake is mediated via high-affinity and low-capacity serotonin (SERT) and norepinephrine (NET) transporters in... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Helena Turková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Placentární transport dopaminu a noradrenalinu Během těhotenství je striktní placentární homeostáza monoaminů serotoninu (5-HT), noradrenalinu (NA) a dopaminu (DA) klíčová pro správnou funkci placenty a vývoj plodu. Všechny monoaminy jsou důležité neuromodulátory, které zasahují do buněčné proliferace, diferenciace a neurální migrace. Vysoká sekrece monoaminů během gestace vyžaduje mechanismy zajišťující jejich clearance, jelikož porušení jejich rovnováhy může vést k dlouhodobým změnám ve struktuře a funkci mozku, vedoucí dále například k vyššímu riziku poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), autismu či deprese. Nicméně, transport NA a DA skrze fetoplacentární jednotku nebyl dosud plně a podrobně popsán. Proto se v této diplomové práci zabýváme transportem NA a DA skrze ex vivo izolované vezikuly mikrovilózní (MVM) a bazální membrány (BM) ze zdravých lidských terminálních placent. Naše výsledky ukazují, že transport NA a DA je zprostředkován vysoko-afinitním a nízko- kapacitním serotoninovým (SERT) a noradrenalinovým transportérem (NAT) skrze MVM a nízko-afinitním a vysoko-kapacitním transportérem organických... Keywords: farmakoterapie; placenta; monoaminy; dopamin; adrenalin; pharmacotherapy; placenta; monoamines; dopamine; norepinephrine Available in a digital repository NRGL
Placentární transport dopaminu a noradrenalinu

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Helena Turková Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Turková, Helena; Štaud, František; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Vasodilatační účinky derivátů katecholu ex vivo
Šmídová, Kristýna; Pourová, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
2023 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Kristýna Šmídová Supervisor: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: Vasodilatory effects of catechol derivatives ex vivo Polyphenols, including flavonoids, are a broad group of natural substances with significant effects on human health, including the prevention of cardiovascular diseases. Their metabolites can also be active, with clinical effects which may even exceed those of the parent compounds. The aim of this diploma thesis was to verify vasodilatory effects of one flavonoid metabolite type, a series of catechol derivatives and elucidate the mechanism of action of the most potent substance. The established ex vivo method of isolated aortic rings of Wistar rats with isotonic registration of tissue contraction and dilation (software S.P.E.L. Advanced Kymograph Software) was used. In the experiments with the rat aorta precontracted by norepinephrin, 3-methoxycatechol was the most effective vasodilator (EC50 = 7,6 µmol.l-1). In the mechanistic study, we found out that its effect is endothelium-independent, and that 3-methoxycatechol enhances the vasodilatory effect of sodium nitropruside. However, the specific mechanism responsible for vasodilation was not identified and... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristýna Šmídová Školitelka: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název diplomové práce: Vasodilatační účinky derivátů katecholu ex vivo Polyfenoly včetně flavonoidů představují širokou skupinu přírodních látek s významnými účinky na lidské zdraví včetně prevence kardiovaskulárních onemocnění. Význam mají také jejich metabolity, jejichž klinické účinky mohou být dokonce větší, než jaké měla původní sloučenina. Cílem této práce bylo ověřit vasodilatační účinky jednoho typu metabolitů, derivátů katecholu, na hladký cévní sval a u nejúčinnější látky následně otestovat mechanismus účinku. K výzkumu byla použita standardizovaná metoda ex vivo izolované tkáně izolovaných aortálních kroužků potkana kmene Wistar s isotonickou registrací kontrakce a dilatace tkáně (software S.P.E.L. Advanced Kymograph Software). Nejúčinnějším vasodilatátorem po prekontrakci noradrenalinem byl 3-methoxykatechol (EC50 = 7,6 µmol.l-1). Při testování mechanismu účinku jsme zjistili, že tento účinek je na endotelu nezávislý, a že 3-methoxykatechol potencuje vasodilatační účinek nitroprusidu sodného. Konkrétní mechanismus se nám odhalit nepodařilo a měly by se proto provést další experimenty. Jako možné se jeví působení na dráze... Keywords: katechol; ex vivo; céva; catechol; ex vivo; vessel Available in a digital repository NRGL
Vasodilatační účinky derivátů katecholu ex vivo

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Kristýna Šmídová Supervisor: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of diploma thesis: ...

Šmídová, Kristýna; Pourová, Jana; Carazo Fernández, Alejandro
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases