Number of found documents: 188
Published from to

Postupné vlny pro bistabilní a monostabilní Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě
2022 -
Náplní práce je studium postupných vln pro zobecněnou Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě, která může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Reakční člen uvažujeme bistabilní nebo monostabilní a jedná se o spojitou, obecně nelipschitzovskou funkci. V práci prezentujeme naše nedávno získané výsledky týkající se existence, jednoznačnosti a asymptotického chování postupných a stojatých vln pro bistabilní případ. Očekávané výsledky pro monostabilní případ jsou zahrnuty v podobě otevřených problémů, které jsou předmětem našeho současného výzkumu. Originalita výsledků této práce spočívá především v tom, že difuzní koeficient může mít nespojitosti prvního druhu v konečném počtu bodů a může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Ukazujeme, jak je druhé ze zmíněných zobecnění difuzního koeficientu kompenzováno tím, jak rychle se anuluje reakční člen v těchto ekvilibriích. Dalším přínosem práce je skutečnost, že jak vyvážený a nevyvážený bistabilní, tak monostabilní případ jsou zpracovány jednotným a poměrně obecným způsobem založeným na Carathéodoryho teorii obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Keywords: postupná vlna; zobecněná fisher-kolmogorova rovnice; difuze závislá na hustotě; nespojitá difuze; degenerovaná a singulární difuze; bistabilní a monostabilní reakce; nelipschitzovská reakce; asymptotické chování Available in digital repository of ZČU.
Postupné vlny pro bistabilní a monostabilní Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě

Náplní práce je studium postupných vln pro zobecněnou Fisher-Kolmogorovu rovnici s nespojitou difuzí závislou na hustotě, která může degenerovat nebo mít singularity v bodech ekvilibrií. Reakční člen ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi
2022 -
Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo toho se setkali s vězněním a represemi a na několik let skončili v gulagu. Dennodenně byli vystaveni těžkým fyzickým pracím, hladu, žízni, arktickému mrazu, nemocem, krutému zacházení a permanentnímu boji o holý život. Většinou se na Podkarpatskou Rus už nevrátili, neboť nesouhlasili s jejím poválečným přičleněním k SSSR, který jim tolik ublížil. Navzdory tomu svou levicovou orientaci neztratili, mnozí dokonce vstoupili do KSČ v domnění, že se československý socialismus nepřizpůsobí sovětskému modelu. Rozpaky z opačného vývoje proto ve vzpomínkách neskrývají. Keywords: podkarpatská rus; sovětský svaz; stalinský gulag; každodennost; represe Available in digital repository of ZČU.
Útěk do Sovětského svazu a věznění v gulagu ve vzpomínkách přeživších Rusínů a Židů z Podkarpatské Rusi

Práce se věnuje interpretacím vzpomínek Rusínů a Židů, kteří po okupaci Podkarpatské Rusi maďarskou armádou v roce 1939 uprchli do Sovětského svazu, aby tam našli svobodu a spravedlnost, ale místo ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Tchaj-wan v mezinárodní politice: diplomatické nástroje, z ahraniční politika a mezinárodní potvrzení suverenity.
2022 -
. Keywords: . Available in digital repository of ZČU.
Tchaj-wan v mezinárodní politice: diplomatické nástroje, z ahraniční politika a mezinárodní potvrzení suverenity.

.

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Závěť
2022 -
Rigorózní práce se zabývá děděním ze závěti a jednotlivými zákonnými aspekty dědického práva. Srovnává dříve platný občanský zákoník s novou legislativou. Problematika je podpořena judikaturou. Jsou popsány formy závěti, způsobilost zůstavitele pořídit závěť a náležitosti potřebné při projevu vůle zůstavitele. Základní zásadou nového občanského zákoníku je totiž snaha o co největší respektování vůle zůstavitele a tato myšlenka je prostoupena celou prací. Keywords: závěť; pozůstalost; zůstavitel; obsah závěti; forma závěti Available in digital repository of ZČU.
Závěť

Rigorózní práce se zabývá děděním ze závěti a jednotlivými zákonnými aspekty dědického práva. Srovnává dříve platný občanský zákoník s novou legislativou. Problematika je podpořena judikaturou. Jsou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Nezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věci
2022 -
Rigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody nepovolení nezbytné cesty, jejichž výčet občanský zákoník oproti předchozí právní úpravě rozšířil. Práce neopomíjí ani procesní stránku povolování nezbytné cesty, kde rozebírá problematiku vymezení účastníků řízení, náležitosti žaloby na povolení nezbytné cesty i náležitosti rozhodnutí soudu. Kromě toho se práce věnuje i dalším způsobům zajištění přístupu k nemovitým věcem, a to jak vyvlastnění přístupové cesty dle stavebního zákona, tak i možnostem krátkodobého zajištění přístupu. Popisuje vzájemné vztahy jednotlivých způsobů zajištění přístupu k nemovité věci a shrnuje, jak a v jakých situacích lze zajištění přístupu konkrétním způsobem dosáhnout. Keywords: zajištění přístupu k nemovité věci; veřejná cesta; nezbytná cesta; vyvlastnění přístupové cesty; krátkodobý přístup k nemovité věci Available in digital repository of ZČU.
Nezbytná cesta a její vztah k veřejné cestě a dalším způsobům zajištění přístupu k nemovité věci

Rigorózní práce podrobně představuje institut nezbytné cesty a související judikaturu, a zkoumá vztah nezbytné cesty a jiných způsobů zajištění přístupu k nemovité věci. Velký důraz klade na důvody ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestných činů v dopravě (se zaměřením návykových látek)
2022 -
Předmětná rigorózní práce se věnuje problematice trestných činů v dopravě. Cílem práce je přednést ucelený výčet těchto trestných činů s podrobným rozborem jednotlivých znaků skutkových podstat. V souvislosti s jednotlivými trestnými činy práce cílí na relevantní judikaturu, a to zejména s ohledem na nespecifikované právní pojmy a jejich výklad. Práce se rovněž věnuje problematice trestních sankcí a předkládá návrhy alternativních druhů trestů za účelem zvýšení jejich efektivity a účelnosti. Práce se věnuje také vlivu návykových látek na lidský organismus a jejich jednotlivým účinkům. Práce dále komplexně hodnotí bezpečnostní situaci silničního provozu a zaměřuje se na charakteristiku kiminalistických aspektů dopravních nehod, vyšetřovací metody a zvláštnosti v dokazování. Keywords: trestný čin; znaky skutkové podstaty; tresty; alternativní trestní sankce; trestní zákoník; judikatura; návykové látky; účinky návykových látek; provoz na pozemních komunikacích; bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; dopravní nehody; kriminalistické aspekty; vyšetřovací metody; zvláštnosti dokazování; zásada omezené důvěry; výklad právních pojmů Available in digital repository of ZČU.
Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestných činů v dopravě (se zaměřením návykových látek)

Předmětná rigorózní práce se věnuje problematice trestných činů v dopravě. Cílem práce je přednést ucelený výčet těchto trestných činů s podrobným rozborem jednotlivých znaků skutkových podstat. V ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Flexibilní formy výkonu práce
2021 -
Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ochrana a uplatňování flexicurity v pracovním právu. Dále je uvedeno vymezení a dělení flexibilních forem výkonu práce. Jádrem práce je pojednání o flexibilních formách pracovní doby a flexibilních formách zaměstnání, v tomto kontextu je vymezena i pracovní doba a doba odpočinku. Jsou popsány flexibilní formy výkonu práce upravené v zákoníku práce i ty zákoníkem práce neupravené, zejm. kratší pracovní doba, konto pracovní doby, práce přesčas, pracovní poměr na dobu určitou, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, práce mimo pracoviště zaměstnavatele, sdílení pracovního místa aj. Další kapitoly se věnují popisu flexibilních forem výkonu práce v EU, vybraným rozhodnutím českých soudů a rozhodnutí SDEU souvisejících s flexibilními formami výkonu práce a komparaci se zahraniční právní úpravou. Na závěr je zařazeno pojednání o dopadu onemocnění COVID-19 na výkon závislé práce. Keywords: zaměstnanec; zaměstnavatel; flexibilita; ochrana; flexicurity; pracovní doba; pracovní poměr na dobu určitou; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; dočasné přidělení; agenturní zaměstnávání; práce mimo pracoviště zaměstnavatele; sdílení pracovního místa; covid-19 Available in the ZČU Library.
Flexibilní formy výkonu práce

Rigorózní práce je zaměřena na flexibilní formy výkonu práce. V úvodu práce jsou vymezeny vybrané základní zásady pracovního práva, je popsán pojem flexicurity a jeho dvě složky - flexibilita a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty
2021 -
Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují užití ručení za nezaplacenou DPH. Těžištěm práce je kapitola 4., která je věnována detailnímu rozboru jednotlivých skutkových podstat obsažených v zákoně o dani z přidané hodnoty, jejichž naplnění je podmínkou pro uplatnění ručení za nezaplacenou DPH. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých skutkových podstat a související návrhy právní úpravy ručení za nezaplacenou DPH de lege ferenda. Keywords: daň z přidané hodnoty; dph; ručení za nezaplacenou daň; ručení za nezaplacenou dph; podvod na dph; nespolehlivý plátce; odepření nároku na odpočet daně Available in the ZČU Library.
Ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty

Rigorózní práce poskytuje ucelený pohled na využití institutu ručení jako zajišťovacího nástroje v případech nezaplacené DPH. V rámci práce jsou analyzovány jednotlivé právní prameny, které normují ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Incidenční spory v insolvenčním řízení
2021 -
Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním sporům společné. "Zvláštní" část práce pak tvoří samostatné kapitoly věnující se jednotlivým incidenčním sporům, doplněné o kratší kapitolu zabývající se spory, které nejsou incidenčními spory, a kapitolu pojednávající o výhodách a nevýhodách přidělení incidenčního sporu specializovanému soudnímu oddělení. Keywords: insolvenční řízení; incidenční spory; úpadek; insolvenční správce; dlužník; věřitel Available in digital repository of ZČU.
Incidenční spory v insolvenčním řízení

Rigorózní práce se zabývá incidenčními spory v insolvenčním řízení. Práce má dvě hlavní části - obecnou a zvláštní. První, "obecná" část práce se věnuje všeobecným otázkám, které jsou všem incidenčním ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech
2021 -
Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, poté na obecnou právní úpravu důkazního břemene, a to včetně břemene tvrzení a vysvětlovací povinnosti strany nezatížené důkazním břemenem. Stěžejní část práce je pak věnována problematice přenesení důkazního břemene, a to jak na základě zákona, tak i v ostatních případech. Keywords: procesní právo; sporné řízení; civilní soudní řízení; zásady dokazování; důkazní břemeno; vysvětlovací povinnost; důkaz; protidůkaz; přenesení důkazního břemena Available in digital repository of ZČU.
Důkazní břemeno a jeho přenesení ve vybraných sporech

Rigorózní práce se zabývá problematikou důkazního břemene a jeho přenesením ve vybraných sporech. V rámci své práce se nejprve zaměřuji na obecnou problematiku dokazování v civilním soudním řízení, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases