Number of found documents: 1461
Published from to

Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
2010 - Czech
Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou nestabilitu, přehledné vyjádření vypovídající hodnoty zveřejňovaných informací, dlouhodobou aktivní a cílenou aktualizaci, editaci a zpřesňování dat, systematické podchycení, vytěžení a syntézu doplňujících informačních vrstev a analýz vhodných pro určení náchylnosti především nezmapovaných oblastí, jednotnou celorepublikovou interpretaci těchto dat do informační vrstvy "mapy náchylnosti" k porušení stability svahů, vymezení hlavních rizikových území v rámci krajů, lokalizaci a distribuci návrhů preventivních opatření a doporučení. Úkol je rozdělen na DÚ 01 Tvorba informačního systému, DÚ 02 Naplnění datové základny IS a harmonizace datových zdrojů, DÚ 03 Interpretace dat a návrhy opatření a koncepčních dokumentů, DÚ 04 prezentace dat. Keywords: stabilita; stabilita svahu; území sesuvné; sesuv; řícení skal; systém informační; Česká republika; proces geologický; kontrola nebezpečí; GIS; stability; slope stability; landslide area; slide; rockfall; information system; Czech Republic; geological process; control of hazard; GIS; stabilita regulovaných systémů; stabilita Available in the Ministry of the Environment
Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice

Cílem projektu je vytvoření komplexního národního informačního systému, který bude sloužit jako informační základna pro: jednotné zpracování detailních primárních dat dokumentujících svahovou ...

Česká geologická služba, Praha; Krejčí, Zuzana
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
2010 - Czech
Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické zhodnocení obsahu vzácných zemin v říčních sedimentech potoků brněnské aglomerace, gamaspektroskopie sedimentů a SPM v oblasti toku Loučky a Svratky, vzorkování suspendované hmoty (plaveniny), studium vazeb toxických kovů na sedimenty pomocí sekvenční extrakční analýzy a prostorová analýzy liniového rozšíření polutantů. Keywords: Dyje; monitorování vody povrchové; voda povrchová; řeka; sediment říční; ochrana vody; ukazatele biologické; látka znečišťující vodu; znečištění vody povrchové; povodí Dyje; jakost vody; ekosystém vodní; látka znečišťující organická; hydrogeologie; zátěž ekologická stará; monitorování kvality vody říční; vliv těžby na ŽP; těžba uhlí; těžba uranu; těžba ropy; Dyje river; surface water monitoring; surface water; river; river sediment; water protection; biological indicators; water pollutant; surface water pollution; Dyje river basin; water quality; water ecosystem; organic pollutant; hydrogeology; old environmental load; river water quality monitoring; mining effect on environment; coal mining; uranium mining; oil extraction; jakost vody; znečištění vody Available in the Ministry of the Environment
Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje

Sledování a následné zhodnocení procesů uvolňování, transportu a fixace látek pocházejících z těžby černého uhlí (Rosice - Oslavany), uranových rud (Rožinka) a ropy (Hodonínsko). Proběhlo statistické ...

Česká geologická služba, Praha; Franců, Eva
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
2010 - Czech
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě jsou prezentována stručná teoretická východiska studované problematiky, metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2010 pozornost, sada získaných výsledků v oblasti klimatických poměrů lokalit, změn vegetace na úrovni fenologie a druhového složení, dlouhodobých změn vegetace na svahu Petrových kamenů a stručná diskuse získaných výsledků. Keywords: ekosystém horský; změna globální; rozmanitost biologická; vegetace; změna klimatu; oteplování globální; půda; zátěž kritická; oxid uhličitý; dusík; srážky; monitorování; vliv antropogenní; NP Krkonoše; NPR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník; CHKO Jeseníky; mountain ecosystem; global change; biological diversity; vegetation; climate change; global warming; soil; critical load; carbon dioxide; nitrogen; precipitation; monitoring; anthropogenic impact; NP Krkonoše Mts.; NNR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník Mts.; PLA Jeseníky Mts.; oxid uhličitý Available in the Ministry of the Environment
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního ...

Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava; Státní zdravotní ústav , Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Zapletal, Miloš
2010 - Czech
Bylo provedeno modelování depozičních rychlostí a depozičního toku prachu a částic PM10, PM2,5 a PM1 v závislosti na meteorologických podmínkách a charakteristikách povrchu na dvou místech, a to v pozaďové (návětrné) a dopravně zatížené části města Švermov v netopné sezóně a v topné sezóně pro tři odlišné kategorie využití urbanizované plochy (stromy, travní porost a povrch bez vegetace). Byl použit model, který odvozuje depoziční rychlost částic z parametrizace třecí rychlosti. Keywords: zeleň; emise prachu; model matematický; Švermov; znečištění ovzduší; snižování znečištění ovzduší; složení chemické; posuzování vlivů na zdraví; zdroj znečištění; částice rozptýlená; kvalita ovzduší; greenery; dust emission; mathematical model; Švermov; air pollution; reduction of air pollution; chemical composition; health impact assessment; source of pollution; suspended particulate; air quality; znečištění vzduchu Available in the Ministry of the Environment
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Bylo provedeno modelování depozičních rychlostí a depozičního toku prachu a částic PM10, PM2,5 a PM1 v závislosti na meteorologických podmínkách a charakteristikách povrchu na dvou místech, a to v ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava; Státní zdravotní ústav , Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Zapletal, Miloš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
2010 - Czech
Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, výzkum účinnějších postupů ovlivňování extrémních hydrologických situací, vliv přítomnosti tzv. mrtvého dřeva v inundačním území. Oddíl B - Společenstva a organismy - výzkum vlivu variability hydrologických a chemických parametrů na dynamiku společenstva fytoplanktonu v tekoucích vodách, struktura makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění, modelování struktury společenstev ryb pod vlivem variability průtoku a geomorfologie toku, výzkum oblasti mikrobiálního znečištění povrchových a odpadních vod. Oddíl C - Povrchové vody a antropogenní vlivy - vlivy antropogenně silně pozměněných povodí na kvalitu odtékající vody, studium výskytu a chování přírodních a umělých radionuklidů v hydrosféře včetně antropogenního ovlivnění, hodnocení a sledování vodních ekosystému a jejich antropogenního ovlivnění, vývoj a zavádění analytických metod do vodohospodářské praxe pro látky nebezpečné ve vodním prostředí, chování a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech. Oddíl D Voda a zvláště chráněné části přírody - vliv suchozemských ekosystémů a dalších vlivů na ochranné podmínky na vodu, vázaných zvláště chráněných území, vlivy lesních ekosystémů s různým způsobem obhospodařování na kvalitu odtékající vody, podmínky zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů. Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění - kombinované systémy čištění odpadních vod v oblastech s nadstandardními nároky na ochranu vod, extenzivní metody čištění vod a jejich účinnost, vsakování přečištěných vod a dešťových vod v malých sídlech. Oddíl F - Nástroje - vývoj hodnotících systémů zaměřených na výstupy podporující výkon státní správy, vývoj a aplikace informačních nástrojů nutných pro činnosti související s plánováním v oblasti vod, využití aplikací GIS v oblasti vodohospodářských dat, nástroje pro zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod a vývoj systémů jeho hodnocení, vývoj a aplikace legislativních nástrojů v oblasti ochrany a jakosti vod. Keywords: vliv zemědělství na ŽP; hospodaření zemědělské; krajina; vody odpadní; tok vodní; znečištění vody; voda povrchová; vliv antropogenní; ekosystém vodní; hydrosféra; hydrologie; voda; environmental impact of agriculture; farm management; landscape; wastewater; water course; water pollution; surface water; anthropogenic impact; water ecosystem; hydrosphere; hydrology; water; voda; hydrologie; hydrosféra; znečištění vody; krajina Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů

Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
2010 - Czech
V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku při jmenovitém výkonu kotle. Keywords: uhlovodík aromatický polycyklický; vytápění; domácnost; odpady ze spalování; uhlí hnědé; uhlí černé; faktor emisní; emise látek znečišťujících; zařízení spalovací; látka znečišťující ovzduší; kovy těžké; POP; látka organická persistentní; polycyclic aromatic hydrocarbon; heating; household; waste from incineration; brown coal; black coal; emission factor; emission of pollutants; combustion plant; air pollutant; heavy metals; POP; persistent organic pollutant; hnědé uhlí; domácnost; vytápění Available in the Ministry of the Environment
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory

V kotli Atmos C20S bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení za simulovaných podmínek provozu bez akumulačního výměníku ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
2010 - Czech
V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle. Keywords: uhlovodík aromatický polycyklický; vytápění; domácnost; odpady ze spalování; uhlí hnědé; uhlí černé; faktor emisní; emise látek znečišťujících; zařízení spalovací; látka znečišťující ovzduší; kovy těžké; POP; látka organická persistentní; polycyclic aromatic hydrocarbon; heating; household; waste from incineration; brown coal; black coal; emission factor; emission of pollutants; combustion plant; air pollutant; heavy metals; POP; persistent organic pollutant; hnědé uhlí; domácnost; vytápění Available in the Ministry of the Environment
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory

V kotli Atmos DC25GS bylo spalováno bukové dřevo. Cílem měření bylo stanovení emisí znečišťujících látek při provozování spalovacího zařízení při jmenovitém výkonu kotle.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Horák, Jiří
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
2010 - Czech
Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. Byly převzaty, odzkoušeny a zavedeny do rutinní praxe zásadní tzv. alternativní experimentální metody a metody získávání údajů o vlastnostech založených na výpočetních metodách. Do praxe byly zavedeny výpočetní systémy DEREK, CAESAR, TOPKAT, na nichž byla provedena validační šetření. Byla porovnána účinnost jednotlivých softwarových aplikací. Byla dokončena verifikace metody testování kožní dráždivosti na modelech EpiDerm a modelu EpiOcular, BCOP. Byla implementována metoda LLNA. Keywords: REACH; metoda testovací; bezpečnost chemikálií; software; vliv na zdraví; testování chemikálií; látka nebezpečná; látky chemické; REACH; testing method; safety of chemicals; software; effect on health; testing of chemicals; hazardous substance; chemical substances; software Available in the Ministry of the Environment
Alternativní a matematické metody a postupy v testování dráždivých a senzibilizujících účinků chemických látek

Cílem projektu bylo získat přístup k technikám, které jsou vyžadovány novým přístupem k získávání dat o bezpečnosti chemikálií. Jedná se o minimalizaci nebo úplné nahrazení zvířat v experimentech. ...

Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví; Rösslerová, Zdenka; Plodíková, Petra; Brábníková, Zuzana; Čihák, Rostislav; Držková, Libuše; Dubský, Pavel; Täublová, Eva; Mejstřík, Viktor
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vnitrosudetská pánev
Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
2010 - Czech
Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení objektu je dokladován základní stratigrafický profil ve smyslu hydrogeologických těles, rozmístění otevřených, příp. testovaných úseků, úrovně hladin, parametry čerpacích zkoušek a dostupné hydraulické parametry. Keywords: pánev vnitrosudetská; Polsko; Česká republika; modelování vody podzemní; voda povrchová; monitorování vody podzemní; měření; průzkum hydrogeologický; vrt; voda podzemní; Intrasudetic Basin; Poland; Czech Republic; groundwater modelling; surface water; groundwater monitoring; measurement; hydrogeological survey; borehole; groundwater; měření Available in the Ministry of the Environment
Vnitrosudetská pánev

Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení ...

Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
2010 - Czech
V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic Povodí Labe a dat z Rýna. Proběhly další simulace na povodí Ohře k nádrži Skalka. Bylo popsáno sledování vodního režimu na lokalitě OP NPR Rašeliniště Jizery. V příloze je uveden článek, který se zabývá odtokem v povodí a transportem nutrientů. V rámci DÚ 16 proběhly odběry povrchových vod a byla instalována multiparametrická sonda YSI 6600 V2-2. Jsou uvedeny výsledky pozorování a jejich zhodnocení. Keywords: vzorkování; vliv zemědělství; lokalita Skalka; Česká republika; Polabí; Labe; důsledek povodně; hydrologie; vzorkování; model matematický; vliv zemědělství; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok z povodí; vliv antropogenní; sampling; agricultural effect; Skalka site; Czech Republic; Elbe river region; Elbe river; flood consequence; hydrology; sampling; mathematical model; agricultural effect; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases