Number of found documents: 1458
Published from to

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
2010 - Czech
Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za pomoci receptorového modelu CMB (Chemical Mass Balance) a následně identifikuje původce znečištění ve sledovaných lokalitách Středočeského kraje. Keywords: modelování; znečištění ovzduší; složení chemické; posuzování vlivů na zdraví; zdroj znečištění; částice rozptýlená; kvalita ovzduší; modelling; air pollution; reduction of air pollution; chemical composition; health impact assessment; source of pollution; suspended particulate; air quality; znečištění vzduchu; modely Available in the Ministry of the Environment
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Zpráva vyhodnocuje experimentální data získaná v průběhu projektu, která pocházejí z letní a zimní imisní odběrové kampaně z lokalit Beroun, Kladno, a Brandýs nad Labem a dalších emisních šetření, za ...

Technické služby ochrany ovzduší Praha, a.s.; Velíšek, Jan; Bureš, Vladimír
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Doubek, Pavel; Starý, Václav
2010 - Czech
K modelování emisí jednotlivých tuhých znečišťujících látek bylo použito softwarového prostředí AIMSUN NG. Definice jednotlivých parametrů umožňují dosáhnout stejné skladby proudu vozidel jako v realitě. Keywords: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Available in the Ministry of the Environment
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

K modelování emisí jednotlivých tuhých znečišťujících látek bylo použito softwarového prostředí AIMSUN NG. Definice jednotlivých parametrů umožňují dosáhnout stejné skladby proudu vozidel jako v ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Doubek, Pavel; Starý, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Vnitrosudetská pánev
Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
2010 - Czech
Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení objektu je dokladován základní stratigrafický profil ve smyslu hydrogeologických těles, rozmístění otevřených, příp. testovaných úseků, úrovně hladin, parametry čerpacích zkoušek a dostupné hydraulické parametry. Keywords: pánev vnitrosudetská; Polsko; Česká republika; modelování vody podzemní; voda povrchová; monitorování vody podzemní; měření; průzkum hydrogeologický; vrt; voda podzemní; Intrasudetic Basin; Poland; Czech Republic; groundwater modelling; surface water; groundwater monitoring; measurement; hydrogeological survey; borehole; groundwater; měření Available in the Ministry of the Environment
Vnitrosudetská pánev

Výsledkem prací je faktografická pasportizace hydrogeologických vrtů v elektronické a částečně i v tištěné podobě. Databáze obsahuje základní dostupné parametry pasportizovaných objektů. Vedle určení ...

Hydrogeologická společnost, Praha; Korošová, Zuzana; Kněžek, Vojtěch; Koroš, Ivan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
2010 - Czech
V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic Povodí Labe a dat z Rýna. Proběhly další simulace na povodí Ohře k nádrži Skalka. Bylo popsáno sledování vodního režimu na lokalitě OP NPR Rašeliniště Jizery. V příloze je uveden článek, který se zabývá odtokem v povodí a transportem nutrientů. V rámci DÚ 16 proběhly odběry povrchových vod a byla instalována multiparametrická sonda YSI 6600 V2-2. Jsou uvedeny výsledky pozorování a jejich zhodnocení. Keywords: vzorkování; vliv zemědělství; lokalita Skalka; Česká republika; Polabí; Labe; důsledek povodně; hydrologie; vzorkování; model matematický; vliv zemědělství; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok z povodí; vliv antropogenní; sampling; agricultural effect; Skalka site; Czech Republic; Elbe river region; Elbe river; flood consequence; hydrology; sampling; mathematical model; agricultural effect; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; hydrologie Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

V rámci DÚ 01 bylo modelováno šíření havarijního znečištění na Labi modelem ADZ (Aggregated Dead Zone Model) na základě dat o tracerování získaných v minulých fázích projektu z monitorovacích stanic ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Kulasová, Alena; Nesměrák, Ivan; Šanda, Martin; Blažková, Šárka
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
2010 - Czech
Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody včasné výstrahy vycházejí z nových poznatků o hydromechanických mechanismech tvorby odtoku z malých povodí. Jsou podrobně popsány jednotlivé rizikové faktory a metody jejich detekce. Keywords: bilance hydrologická; srážky; odtok; modelování; monitorování; cyklus biogeochemický; chemismus vody; voda povrchová; ekosystém lesní; stabilita ekologická; opatření ke zmírnění důsledků; povodí malé; GEOMON; opatření proti povodním; systém varovný; hydrological balance; precipitation; discharge; modelling; monitoring; biogeochemical cycle; water chemistry; surface water; forest ecosystem; ecological stability; mitigation measure; small river basin; GEOMON; flood control measure; warning system; hydrologická bilance; povrchové vody Available in the Ministry of the Environment
Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů

Předkládaná studie přináší popis sofistikovaného lokálního varovného systému (LVS) vybudovaného za použití nejnovějších poznatků o hydrodynamických mechanismech tvorby přívalových odtoků. Metody ...

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha; Česká geologická služba, Praha; Šípek, Václav; Němečková, Soňa; Buchtele, Josef; Šír, Miloslav; Tesař, Miroslav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
2010 - Czech
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Ve zprávě jsou prezentována stručná teoretická východiska studované problematiky, metodika řešení těch částí projektu, kterým byla věnována v roce 2010 pozornost, sada získaných výsledků v oblasti klimatických poměrů lokalit, změn vegetace na úrovni fenologie a druhového složení, dlouhodobých změn vegetace na svahu Petrových kamenů a stručná diskuse získaných výsledků. Keywords: ekosystém horský; změna globální; rozmanitost biologická; vegetace; změna klimatu; oteplování globální; půda; zátěž kritická; oxid uhličitý; dusík; srážky; monitorování; vliv antropogenní; NP Krkonoše; NPR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník; CHKO Jeseníky; mountain ecosystem; global change; biological diversity; vegetation; climate change; global warming; soil; critical load; carbon dioxide; nitrogen; precipitation; monitoring; anthropogenic impact; NP Krkonoše Mts.; NNR Králický Sněžník; Hrubý Jeseník Mts.; PLA Jeseníky Mts.; oxid uhličitý Available in the Ministry of the Environment
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn

Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního ...

Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc; Zenterová, Adéla; Ráčková, Marie; Škrottová, Pavlína; Lešková, Martina; Jirásková, Eva; Duchoslav, Martin; Banašová, Ivana; Červinka, Jan; Misiaček, Radim; Zahradník, David; Zeidler, Miroslav; Banaš, Marek
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH; Masarykova univerzita v Brně, ESF; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Drbal, Karel
2010 - Czech
Zpráva předkládá dílčí postupy, které směřují k vytvoření komplexní metody tvorby map rizik: vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, výpočty charakteristik povodňového nebezpečí, příprava plánů pro zvládání povodňových rizik, způsob prezentace povodňových map a průvodní dokumentace, posudková a školicí činnost, tvorba map koncentrovaných místních rizik, stanovování potenciálních škod, problematika neochranitelných území, riziková analýza v pilotních obcích Tečovice a Lhotka. Byly navrženy definice standardů ochrany před povodněmi s různou úrovní přístupu (stát, kraj, ORP a obce). Byl předložen rozbor právního rámce celé problematiky a návrh postupu hodnocení efektivnosti opatření na ochranu před negativními účinky povodní s využitím matice diskontních sazeb. Byly předloženy návrhy na doplnění terminologické báze rizikové analýzy v záplavových územích z oblasti investičních souvislostí protipovodňových opatření. Keywords: terminologie; legislativa; analýza rizik; klasifikace škod; systém informační vodohospodářský; metodika; finance veřejné; řízení krizové; oblast záplavová; území zátopové; škoda povodňová; ochrana před povodněmi; nebezpečí povodní; povodeň; terminology; legislation; risk analysis; classification of damages; water management information system; methodology; public finance; crisis management; flood area; flood damage; flood control; danger of flooding; flood; protipovodňová ochrana; krizový management; veřejné finance; metody; riziková analýza; tvorba práva; terminologie Available in the Ministry of the Environment
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR

Zpráva předkládá dílčí postupy, které směřují k vytvoření komplexní metody tvorby map rizik: vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, výpočty charakteristik ...

Český statistický úřad, Praha; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH; Masarykova univerzita v Brně, ESF; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Drbal, Karel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Uhlík, Jan; Kašpárek, Jan; Hofmannová, Gabriela; Kozma, Martin; Eckhardt, Pavel
2010 - Czech
Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Podle metodiky průzkumu ekologických zátěží proběhlo zkoumání staré ekologické zátěže v Hájku u Karlových Var. Jsou uvedeny články publikované v souvislosti s projektem. Keywords: závod chemický; sanace; Česká republika; Sokolov; Polabí; Labe; voda podzemní; zátěž ekologická; hydrologie; vzorkování; průmysl chemický; vliv průmyslu na ŽP; jakost vody; zdroje vodní; ekosystém vodní; povodí Labe; odtok; vliv antropogenní; chemical plant; remediation; Czech Republic; Sokolov; Elbe river region; Elbe river; groundwater; environmental burden; hydrology; sampling; chemical industry; industry effect on environment; water quality; water resources; water ecosystem; Elbe river basin; run-off; anthropogenic impact; jakost vody; chemický průmysl; hydrologie; sanace Available in the Ministry of the Environment
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe

Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Uhlík, Jan; Kašpárek, Jan; Hofmannová, Gabriela; Kozma, Martin; Eckhardt, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava; Státní zdravotní ústav , Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Zapletal, Miloš
2010 - Czech
Bylo provedeno modelování depozičních rychlostí a depozičního toku prachu a částic PM10, PM2,5 a PM1 v závislosti na meteorologických podmínkách a charakteristikách povrchu na dvou místech, a to v pozaďové (návětrné) a dopravně zatížené části města Švermov v netopné sezóně a v topné sezóně pro tři odlišné kategorie využití urbanizované plochy (stromy, travní porost a povrch bez vegetace). Byl použit model, který odvozuje depoziční rychlost částic z parametrizace třecí rychlosti. Keywords: zeleň; emise prachu; model matematický; Švermov; znečištění ovzduší; snižování znečištění ovzduší; složení chemické; posuzování vlivů na zdraví; zdroj znečištění; částice rozptýlená; kvalita ovzduší; greenery; dust emission; mathematical model; Švermov; air pollution; reduction of air pollution; chemical composition; health impact assessment; source of pollution; suspended particulate; air quality; znečištění vzduchu Available in the Ministry of the Environment
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Bylo provedeno modelování depozičních rychlostí a depozičního toku prachu a částic PM10, PM2,5 a PM1 v závislosti na meteorologických podmínkách a charakteristikách povrchu na dvou místech, a to v ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ostrava; Státní zdravotní ústav , Praha; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Praha; Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; Zapletal, Miloš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
2010 - Czech
Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, výzkum účinnějších postupů ovlivňování extrémních hydrologických situací, vliv přítomnosti tzv. mrtvého dřeva v inundačním území. Oddíl B - Společenstva a organismy - výzkum vlivu variability hydrologických a chemických parametrů na dynamiku společenstva fytoplanktonu v tekoucích vodách, struktura makrozoobentosu a fytobentosu ve vztahu k hydromorfologii toku a antropogennímu ovlivnění, modelování struktury společenstev ryb pod vlivem variability průtoku a geomorfologie toku, výzkum oblasti mikrobiálního znečištění povrchových a odpadních vod. Oddíl C - Povrchové vody a antropogenní vlivy - vlivy antropogenně silně pozměněných povodí na kvalitu odtékající vody, studium výskytu a chování přírodních a umělých radionuklidů v hydrosféře včetně antropogenního ovlivnění, hodnocení a sledování vodních ekosystému a jejich antropogenního ovlivnění, vývoj a zavádění analytických metod do vodohospodářské praxe pro látky nebezpečné ve vodním prostředí, chování a transformace specifických polutantů ve vodních ekosystémech. Oddíl D Voda a zvláště chráněné části přírody - vliv suchozemských ekosystémů a dalších vlivů na ochranné podmínky na vodu, vázaných zvláště chráněných území, vlivy lesních ekosystémů s různým způsobem obhospodařování na kvalitu odtékající vody, podmínky zachování výskytu zvláště chráněných druhů vodních a mokřadních organismů. Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění - kombinované systémy čištění odpadních vod v oblastech s nadstandardními nároky na ochranu vod, extenzivní metody čištění vod a jejich účinnost, vsakování přečištěných vod a dešťových vod v malých sídlech. Oddíl F - Nástroje - vývoj hodnotících systémů zaměřených na výstupy podporující výkon státní správy, vývoj a aplikace informačních nástrojů nutných pro činnosti související s plánováním v oblasti vod, využití aplikací GIS v oblasti vodohospodářských dat, nástroje pro zhodnocení vlivu emisí na chemický stav povrchových vod a vývoj systémů jeho hodnocení, vývoj a aplikace legislativních nástrojů v oblasti ochrany a jakosti vod. Keywords: vliv zemědělství na ŽP; hospodaření zemědělské; krajina; vody odpadní; tok vodní; znečištění vody; voda povrchová; vliv antropogenní; ekosystém vodní; hydrosféra; hydrologie; voda; environmental impact of agriculture; farm management; landscape; wastewater; water course; water pollution; surface water; anthropogenic impact; water ecosystem; hydrosphere; hydrology; water; voda; hydrologie; hydrosféra; znečištění vody; krajina Available in the Ministry of the Environment
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů

Shrnutí výsledků za jednotlivé oddíly a uvedení publikací spojených s projektem. Oddíl A - Hydrologie - tvorba odtoku a dynamika jakosti vody, ledové a přívalové povodně, předpovědi v reálném čase, ...

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha; Picek, Jiří; Kučera, Jiří; Simon, Ondřej; Lochovský, Petr; Slavík, Ondřej; Novický, Oldřich; Mičaník, Tomáš
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases