Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 7214
Publikováno od do

Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – duben 2019
Hanzlová, Radka
2019 - český
V rámci svého dubnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem vzhledově ne zcela dokonalého ovoce a zeleniny. Dotázaní se konkrétně vyjadřovali k tomu, které potraviny by si při možnosti volby vybrali – zda dokonalé, či méně dokonalé a zda by vůbec nad vzhledem vybrané zeleniny či ovoce uvažovali. Dále vybírali důvody, které by je vedly k této volbě. Jedna z otázek byla zaměřena i na to, kdo podle respondentů rozhoduje o tom, jaké ovoce a zelenina se dostanou na pulty obchodních řetězců. Posledním bodem byl pak jejich odhad podílu vyhozených potravin z důvodu vzhledových nedokonalostí vůči celkové produkci. As a part of its April survey, CVVM asked respondents several questions about food and, above all, food waste. Part of this block was constituted of questions dedicated to the purchase of visually not quite perfect fruit and vegetables. The respondents were specifically expressing what foods they would choose if they had possibility to choose from - whether perfect or less perfect and whether they would even think about the appearance of the selected vegetable or fruit. They also chose the reasons that would lead them to this choice. One of the questions was also focused on who, according to the respondents, decides which fruit and vegetables are going to get into the counter at the shops. The last point was respondents´ estimation of wasted food share due to visual imperfections towards total production.\nAccording to results of the research, Czech consumers would prefer visually perfect fruit and vegetables before those with imperfections. This type of food have elected 55% of respondents. Among possible reasons that lead them to prefer perfect food, people chose mainly easier cutting and cleaning. Many respondents also think that buying visually perfect food is commonly normal Klíčová slova: food wast; food habits Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Vyhazování vzhledově nedokonalé zeleniny a ovoce jako jedna z forem plýtvání potravinami – duben 2019

V rámci svého dubnového šetření CVVM položilo respondentům několik otázek týkajících se potravin a především jejich plýtvání. Součástí tohoto bloku otázek byla část, která se zabývala nákupem ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019
Tuček, Milan
2019 - český
Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo neměl existovat, jednak zjišťovaly, nakolik lidé souhlasí, nebo nesouhlasí s různými konkrétními výroky o trestu smrti. In its May survey, the Public Opinion Research Centre examined attitudes of Czech citizens towards the death penalty. 50% of respondents hold the view the death penalty should exist in the Czech Republic, 41% oppose it. Since 1992, when it was 76%, support of the existence of the death penalty decreased on two thirds, while opposition to the death penalty (13% in 1992) more than trippled. Klíčová slova: death penalty Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2019

Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obecného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019
Spurný, Martin
2019 - český
V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou konzumaci některých návykových látek, konkrétně tabáku, alkoholu, léků proti bolesti nebo na uklidnění, konopných drog (např. marihuana, hašiš) a drog jako je extáze, pervitin a heroin. In May 2019 Public Opinion Research Centre included a block of questions connected to consumption of addictive narcotics and drugs. Respondents evaluated moral acceptability of consumption of tobacco, alcohol, pain pills, sleeping pills or tranquilizers, hemp drugs and drugs such as ecstasy, heroin and pervitin. Klíčová slova: narcotics; drugs; addiction Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek – květen 2019

V květnovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti ke konzumaci návykových látek. Dotázaní hodnotili, do jaké míry považují za přijatelnou ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2019

Rozhodování za neurčitosti: Pohled matematika na plánované hospodářství
Rohn, Jiří
2019 - český
V práci jsou popsány hlavní výsledky neoficiálního ekonomicko-matematického výzkumu provedeného v letech 1973-1980 pracovníky Ekonomicko-matematické laboratoře Ekonomického ústavu ČSAV a MFF (J. Bouška, J. Rohn a B. Kalendovský). Klíčová slova: Leontěvův model; intervalová data; zaručené řešení; neexistence; matice 28 x 28 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Rozhodování za neurčitosti: Pohled matematika na plánované hospodářství

V práci jsou popsány hlavní výsledky neoficiálního ekonomicko-matematického výzkumu provedeného v letech 1973-1980 pracovníky Ekonomicko-matematické laboratoře Ekonomického ústavu ČSAV a MFF (J. ...

Rohn, Jiří
Ústav informatiky, 2019

Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2018
Tuček, Milan
2019 - český
V prosinci 2018 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a rovněž jejich názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví, jako je například financování veřejného zdravotnictví, hospodaření v oblasti léků či fungování pojišťoven. In December 2018 Public Opinion Research Centre included a block of questions related to health care system in its regular survey. Citizens were asked about their overall satisfaction with health care system in the Czech Republic as well as their views on the various problematic areas of healthcare, such as the financing of public health, management of drugs and functioning of insurance companies. Klíčová slova: health care; health care system; financing of public health Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Česká veřejnost o zdravotnictví - prosinec 2018

V prosinci 2018 byl do pravidelného výzkumu CVVM Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V jeho rámci byla zjišťována celková spokojenost občanů se zdravotním systémem v ČR a ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2019

Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018
Červenka, Jan
2019 - český
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu (sílu vazby) k preferované straně, jednak motivační zázemí potenciálních voličů. Rovněž byla všem dotázaným položena otázka, která zjišťovala, ke kterým ideologickým proudům či směrům se cítí být nejblíže. November survey of CVVM examined general political orientation of citizens. Those polled who preferred a particular political party were asked a repeated question examining the intensity of the relation with this political party. Klíčová slova: political orientation; political Parties Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Voliči a strany a politická orientace občanů – listopad 2018

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., do svého listopadového šetření zařadilo blok otázek týkající se vztahu voličů k preferovaným politickým stranám. Otázky zjišťovaly jednak intenzitu vztahu ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2019

Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018
Hanzlová, Radka
2019 - český
Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se tato úmluva týká a zda by podle jejich názoru Parlament ČR měl, nebo neměl Istanbulskou úmluvu schválit. In December survey (2018) the Public Opinion Research Centre included two questions related to the currently discussed topic of the so-called Instabul Convention. Specifically, we investigated whether the respondents knew what this Convention was concerned and whether, in their opinion, the Czech Parliament should had or had not have approved the Istanbul Convention. Klíčová slova: Instabul Convention Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Občané ČR o tzv. Istanbulské úmluvě – prosinec 2018

Do prosincového šetření (2018) zařadilo CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. dvě otázky týkající se aktuálně diskutovaného tématu tzv. Istanbulské úmluvy. Konkrétně nás zajímalo, zdali respondenti vědí, čeho se ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2019

Overdetermined Absolute Value Equations
Rohn, Jiří
2019 - anglický
We consider existence, uniqueness and computation of a solution of an absolute value equation in the overdetermined case. Klíčová slova: absolute value equations; overdetermined system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Overdetermined Absolute Value Equations

We consider existence, uniqueness and computation of a solution of an absolute value equation in the overdetermined case.

Rohn, Jiří
Ústav informatiky, 2019

Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - variantní umístění nové čerpací stanice : závěrečná zpráva
Petružálek, Matěj
2019 - český
Klíčová slova: rocks; geology; research report Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Laboratorní zkoušky hornin na vzorcích z lokality NJZ EDU - variantní umístění nové čerpací stanice : závěrečná zpráva

Petružálek, Matěj
Geologický ústav, 2019

Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem
Korbel, Václav; Münich, Daniel
2019 - český
Tato studie neodhaluje kauzální dopady DÚ na studijní výsledky žáků ani jiné přínosy nebo negativa. Nicméně ukazujeme, že odhadnutý vztah (nekauzální) mezi zatížením DÚ a výsledky žáků se výrazně liší podle toho, zda vycházíme z rozdílů mezi zeměmi, mezi školami, anebo z rozdílů uvnitř škol. Tím ilustrujeme, že zjednodušené nebo dokonce pominuté předpoklady odhadů mohou vést k mylným závěrům, jako že větší zatížení DÚ kauzálně zhoršuje žákovské výsledky, jak by někdo mohl usuzovat například na základě mezinárodního srovnání.   Zjištění studie odhalují velmi nízké zatížení českých žáků DÚ v mezinárodním srovnání. Z toho ovšem automaticky nevyplývá, že by čeští učitelé měli žáky začít zatěžovat DÚ více. Zaprvé není prokázáno, ani v zahraničí, že vyšší zatížení DÚ automaticky studijní výsledky zlepšuje. Zadruhé debata o míře zatížení DÚ pomíjí další důležité otázky ohledně vhodného zasazení DÚ do místních podmínek výuky. Ačkoliv zodpovězení těchto otázek je mimo možnosti této studie, měly by být předmětem dalších výzkumů a odborných debat. Kvalitní učitelé by navíc měli být schopni posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách. This study does not aspire to detect any causal effects of HW on pupils’ school outcomes nor any other desirable or adverse aspects of HW. Nevertheless, we show that the estimated (non-causal) relationship between HW load and pupils’ results is substantially different depending on whether we look at differences between countries, between schools or within schools. We thus illustrate that simplified or even ignorant presumptions about these relationships may lead to mistaken conclusions, for example that greater HW loads causally worsen pupils’ results, which it might be tempting to assume on the basis of international comparisons. This study’s findings reveal that Czech pupils have a very low HW load in comparison to pupils from other countries. This does not, however, automatically mean that Czech teachers should start to give their pupils more HW. First of all, there is no evidence, even from other countries, that greater HW loads automatically improve learning outcomes. Second, debates about HW load tend to disregard other key questions related to the amount of HW suitable in the local educational context. While providing answers to these questions is beyond the scope of this current study, these should be the subject of further research and expert debate. Good teachers should, furthermore, be capable of assessing the suitability or otherwise of setting HW in their particular local and educational contexts. Klíčová slova: school homework load; Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem

Tato studie neodhaluje kauzální dopady DÚ na studijní výsledky žáků ani jiné přínosy nebo negativa. Nicméně ukazujeme, že odhadnutý vztah (nekauzální) mezi zatížením DÚ a výsledky žáků se výrazně liší ...

Korbel, Václav; Münich, Daniel
Národohospodářský ústav, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze