Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 273676
Published from to

Novostavba hlavní budovy základní školy v Hrušovanech u Brna
Zichová, Barbora; Párová, Jitka; Rusinová, Marie
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavní budovy základní školy v obci Hrušovany u Brna. Jedná se o návrh objektu určeného pro druhý stupeň základního vzdělávání. Cílem práce je návrh budovy s ohledem na okolní zástavbu a jeho využití a vypracování částí projektové dokumentace pro provádění stavby. Budova základní školy je umístěna v obci Hrušovany u Brna na rovinatém volném území, které je určeno územním plánem obce pro stavby občanského vybavení. Jedná se o částečně podsklepený objekt, v nejvyšší části se třemi nadzemními podlažími. Objekt tvoří suterénní patro technického zázemí, skladů a pomocného provozu a dále v nadzemních podlažích jednotlivé kmenové učebny, odborné učebny, kabinety a hygienické zázemí. Základní škola je navržena jako železobetonový monolitický skelet založený na železobetonové monolitické desce podepřené vrtanými pilotami. Vnější nosné stěny v 1.S jsou železobetonové monolitické tloušťky 250 mm. Výplňové zdivo nadzemních podlaží je navrženo z keramických tvárnic tloušťky 250 mm. Podzemní podlaží je zatepleno XPS tloušťky 160 mm. Nadzemní podlaží jsou zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 260 mm z minerální kamenné vlny. V objektu jsou navržena dvě dvouramenná železobetonová monolitická schodiště a výtah. Střecha objektu je navržena plochá s povlakovou hydroizolací. Nad 3.NP bude střecha využita pro umístění fotovoltaických panelů. Nad 2.NP a 1.NP se jedná o extenzivní vegetační střechu. This diploma thesis deals with a design of a main building of the primary school in Hrušovany u Brna. This design is intended for the second level of basic education. The content of this thesis is to design the object with regard to its surrounding buildings and its use and preparation of parts of the detail design documentation. The elementary school building is located in Hrušovany u Brna on a flat open area, which is designated by the local zoning plan for the construction of civil buildings. It is a partially basement building in the highest part with three above-ground floors. The building consists of a basement floor with technical facilities, warehouses and auxiliary operations and on the above-ground floors of classrooms, specialist classrooms, cabinets and sanitary facilities. The elementary school is designed as a reinforced cast-in-place concrete frame based on a reinforced concrete slab supported by drilled piles. The external loadbearing walls in basement are reinforced concrete monolithic with a thickness of 250 mm. The infill wall of the above-ground floors is designed from ceramic blocks with a thickness of 250 mm. The underground floor is insulated with an extruded polystyrene 160 mm thick. The upper floors are insulated with a certified contact thermal insulation system 260 mm thick made of a mineral wool. In the building are designed two double-arm reinforced concrete staircases and an elevator. Roof of the building is designed flat. Above the 3rd floor, the roof will be used for the placement of photovoltaic panels. Above the 2nd floor and the 1st floor there is a green roof. Keywords: základní škola; novostavba; železobetonový monolitický skelet; železobetonová deska; částečně podsklepená budova; plochá střecha; projektová dokumentace; primary school; new building; reinforced concrete slab; cast-in-place concrete frame; building with a partial basement; design documentation Available in a digital repository NRGL
Novostavba hlavní budovy základní školy v Hrušovanech u Brna

Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavní budovy základní školy v obci Hrušovany u Brna. Jedná se o návrh objektu určeného pro druhý stupeň základního vzdělávání. Cílem práce je návrh budovy s ...

Zichová, Barbora; Párová, Jitka; Rusinová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Energeticky úsporná administrativní budova
Měcháčková, Martina; Rubina, Aleš; Blasinski, Petr
2023 - Czech
Tématem diplomové práce je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy v obci Lísek. Celá budova je rozdělena do třech funkčních celku. Prvním je Obecní úřad, který se nachází na jihovýchodě budovy. Druhý celek tvoří Základní škola, která se nachází na severozápadě budovy. Poslední celek tvoří kulturní sál, který se nachází ve středu budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část řeší objekt z hlediska pozemního stavitelství. Obvodové stěny jsou tvořeny keramickými tvarovkami s ETICS. Vnitřní zdivo je také tvořeno keramickými tvárnicemi. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých panelů. Střecha je vazníková se sklonem 30°. V rámci rekonstrukce dojde k výměně oken a dveří, a částečné navýšení budovy. Druhá část je zaměřena na systémy TZB v budově. V budově je navržena vzduchotechnická jednotka s ohřevem a chlazením, určená především pro nucené větrání. Vytápění budovy bude po-mocí tepelných čerpadel. Dále jsou zde navrženy fotovoltaické panely a chytré osvětlení. Třetí část se věnuje měření koncentrací CO2. Měření bude probíhat v místnosti E410 a v místnosti v rodinném domě. Při měření budu sledovat závislost ventilátoru na koncentraci CO2. Ve svém experimentu sleduji, jak se budě vyvíjet koncentrace CO2 například když použiji různé typy oken. Dále navrhnu vhodný ventilátor do místnosti Diplomová práce byla zpracována v softwarech Autocad, DEK, MS Excel, MS word, Atrea The topic my thesis is renovation and extension of office building in Lísek. Whole building is di-vided to three functional units. The first unit is the Municipal office, which is located in the south-east part of the building. The second unit is the Elementary school, which is located in the north-west part of the building. The last unit is the cultural hall, which is located in the centre of the building. The thesis is divided into three parts. The first part includes architectural and structural design. External and internal walls are made of ceramic blocks with ETICS on the envelope. The floor structure is designed from prestressed concrete panels. The roof is a truss with a slope of 30°. As a part of the renovation the windows and door will be replaced and building will be partially ele-vated. The second part of the thesis is focused on building services. An air-conditioning unit with cooling and heating is designed in the building. The heating of the building will be managed by heat pumps. Photovoltaic panels and smart lightning are also designed. The third part of the Thesis deals with measuring of CO2. The measurement takes place in the room E410 and in a room in a family house. I am watching the dependence of the fan on the CO2 concentration. In my experiment I watch how the CO2 concentration will chance, for example If I use different types of the window or turn on the fun for 5 minutes or 30 minutes. I will also suggest a suitable fan for the room The thesis was processed with Autocad, DEK, MS Excel, MS Word, Atrea software. Keywords: Energeticky úsporná budova; rekonstrukce; ETICS; fotovoltaické panely; nucené větrání; tepelné čerpadlo; koncentrace CO2; Energy efficient building; renovation; ETICS; fotovoltaic panels; mechanical ventilator; heat pump; CO2 concentration Available in a digital repository NRGL
Energeticky úsporná administrativní budova

Tématem diplomové práce je rekonstrukce a přístavba administrativní budovy v obci Lísek. Celá budova je rozdělena do třech funkčních celku. Prvním je Obecní úřad, který se nachází na jihovýchodě ...

Měcháčková, Martina; Rubina, Aleš; Blasinski, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Optimalizace vzduchotechniky administrativní budovy
Hrbáček, Tomáš; Uher, Pavel; Blasinski, Petr
2023 - Czech
Diplomová práce s názvem „Optimalizace vzduchotechniky administrativní budovy“ se zabývá problematikou tepelné zátěže. Její pochopení a správné určení je primárním krokem ke správnému navrhování vzduchotechnických systémů. Práce je členěna do třech dílčích částí. První část práce, teoretická část, slouží k přiblížení teorie tepelných zisků a tepelné zátěže. Konkrétně se jedná o vnější část tepelné zátěže, její dělení, popis a postup výpočtu jednotlivých částí. Druhá část práce, výpočtová část, se zaměřuje na aplikaci teoretických poznatků na konkrétní stavbu. Konkrétně na návrh dvou alternativních řešení stávajícího stavu vzduchotechnického zařízení v 3. NP administrativní budovy obsluhujících zasedací místnost. Jedná se o úspornější varianty, které s sebou ale oproti původnímu návrhu nesou jistá omezení ve formě snížení komfortu užívání. Objektem, pro který byly zpracovány alternativní návrhy je administrativní budova v obci Náchod v Královohradeckém kraji. Jedná se o čtyřpodlažní stavbu s plochou jednoplášťovou střechou. Uvnitř objektu se nacházejí zejména kancelářské, komunikační a hygienické prostory. Třetí část diplomové práce se zabývá aplikací a částečnou automatizací postupu výpočtu tepelné zátěže z teoretické části a zkoumá vliv plochy zasklení fasád na solární zisky různých budov. Popisuje způsob výpočtu, získaná data, a nakonec shrnuje a hodnotí výsledky. Pro výpočty byly použity software Excel a programovací jazyk VBA, jehož vývojové prostředí (IDE) je integrováno v Excelu. The diploma thesis titled "Optimization of air conditioning in the office building" deals with the issue of heat load. Its understanding and correct determination is the primary step towards the correct design of air conditioning systems. The work is divided into three parts. The first part of the work, the theoretical part, serves to bring closer the theory of heat gains and heat load. Specifically, it is the external part of the thermal load, its division, description and calculation procedure of the individual parts. The second part of the work, the calculation part, focuses on the application of theoretical knowledge to a specific building. Specifically, on the proposal of two alternative solutions for the current state of the air-conditioning equipment in the 3rd floor of the administrative building serving the meeting ro-om. These are more economical variants, which, compared to the original design, carry with them certain limitations in the form of reduced comfort of use. The object for which alternative proposals were prepared is an administrative building in the town of Náchod in the Hradec Králové region. It is a four-story building with a flat single-skin roof. Inside the building, there are mainly office, communication and hygiene spaces. The third part of the thesis deals with the application and partial automation of the thermal load calculation procedure from the theoretical part and examines the influence of the glazing area of facades on the solar gains of various buildings. It describes the method of calculation, the data obtained and finally summarizes and evaluates the results. Excel software and the VBA programming language, whose development environment (IDE) is integrated in Excel, were used for the calculations. Keywords: Vzduchotechnika; optimalizace; tepelné zisky; tepelná zátěž; tepelné ztráty; radiace; konvekce; záření; proudění; vzduchotechnická jednotka; vzduchotechnický systém; distribuce vzduchu; administrativní budova; větrání; chlazení; Excel; VBA; Air conditioning; AC; heat gains; heat load; heat loss; radiation; convection; air conditioning unit; air conditioning system; distribution of air; office building; ventilation; cooling; Excel; VBA Available in a digital repository NRGL
Optimalizace vzduchotechniky administrativní budovy

Diplomová práce s názvem „Optimalizace vzduchotechniky administrativní budovy“ se zabývá problematikou tepelné zátěže. Její pochopení a správné určení je primárním krokem ke správnému navrhování ...

Hrbáček, Tomáš; Uher, Pavel; Blasinski, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stropní železobetonová deska parkovacího domu
Gregorová, Michaela; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
2023 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na návrh stropní desky parkovacího domu. Řešená stropní deska je deska typického podlaží nad 1.NP. Prvky parkovacího domu jsou z monolitického železobetonu kromě schodišťových ramen, která jsou z prefabrikovaného železobetonu. Výstupem diplomové práce je statický výpočet, výkresy tvarů a výztuže. Výpočty byly provedeny v programu Scia Engineer 21.1. Výkresová dokumentace byla provedena v programu AutoCAD 2014 s nadstavbou RECOC. The diploma thesis is focoused on design floor slab od parking garage. The floor slab is a typical floor above 1.NP. The elemenst of parking garage are made of část-in-placec reinforced concrete except for stair fligts, which are made of prefabricated reinforced concrete. The output of the diploma thesis is a structural design report, drawings of the shape and reinforcement. Calculations were performer in Scia Engineer 21.1. The drawing documentation was made in the AutoCAD 2014 with the RECOC add-on. Keywords: Lokálně podepřená stropní deska; železobeton; zatížení; prefa schodiště; sloup; rampa; Point-supported slab; reinforced concrete; load; prefabricated staircase; column; ramp Available in a digital repository NRGL
Stropní železobetonová deska parkovacího domu

Diplomová práce je zaměřena na návrh stropní desky parkovacího domu. Řešená stropní deska je deska typického podlaží nad 1.NP. Prvky parkovacího domu jsou z monolitického železobetonu kromě ...

Gregorová, Michaela; Švaříčková, Ivana; Požár, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Návrh fitcetra s minimalizací dopadu na životní prostředí
Kučera, Matěj; Kolářová, Eva; Kolář, Radim
2023 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace fitness centra. Navržený objekt je situován v centru Brna ve frekventovaném prostředí s přímým napojením na městský dopravní okruh. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou zelenou střechou. Objekt je založen na kombinaci základů z prostého betonu a železobetonu. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Vnější plášť tvoří tepelná izolace, lamely a vertikální kastlíkové stěny. Stropní konstrukce je navržena převážně z předpjatých betonových panelů. Fasáda je odvětraná. Budova je rozdělena do dvou podlaží, kde každé má svůj účel a specifikaci. V 1.NP se nachází tělocvična, místnost pro trenéry, šatny a technická místnost. V horním traktu jsou cvičební sály a kardio zóna. Objekt je navržen jako bezbariérový v prvním patře. Kolem objektu je navrženo parkoviště pro 24 aut se zatravňovací dlažbou a středně velkými stromy. Druhá část diplomové práce se zabývá environmentálně technickým zařízením budov. Objekt bude vytápěn čtyřmi tepelnými čerpadly a bude využívat i energii z fotovoltaických panelů. Výměna vzduchu a chlazení bude řešena pomocí vzduchotechniky. Třetí část práce se zabývá vyhodnocením průkazu energetické náročnosti budovy porovnáním použitého způsobu vytápění s využitím fosilních paliv. Práce je zpracována převážně v kancelářském softwaru Autocad, SketchUP, Deksoft, Lumion a Microsoft. The diploma thesis deals with the design and project documentation of a fitness center. The designed building is situated in the centre of Brno in a busy environment with a direct connection to the city ring road. It is a two-storey non-basement building with a flat green roof. The building is based on a combination of plain concrete strip foundations, reinforced concrete slabs and pads. The load bearing, external and partition walls are designed from the aerated concrete blocks. The outer skin consists of thermal insulation, slats and vertical garden flowerpots. The floor structure is predominantly designed from pre-stressed concrete panels. Facade is ventilated. The building is divided into two floors where each has its own purpose and specification. In the 1st floor there is a gym, room for trainers, dressing rooms and utility room. In upper tract there are exercise rooms and cardio zone. The building is designed as wheelchair accessible. Around the building there is designed a car park for 24 cars with grass paving and a medium-sized trees. The second part of the thesis environmentally deals with the building services. The building will be heated by four heat pumps and will also use energy from photovoltaic panels. Air exchange and cooling will be solved using air conditioning. Third part of the thesis deals with the evaluation by certificate of energy performance of the building comparing the used heating method with the use of fossil fuels. The thesis is mainly elaborated in Autocad, SketchUP, Deksoft, Lumion and Microsoft office software. Keywords: Zelená střecha; zelená fasáda; provětrávaná fasáda; tepelná čerpadla; fotovoltaika; Green roof; green facade; ventilated facade; heat pumps; photovoltaics Available in a digital repository NRGL
Návrh fitcetra s minimalizací dopadu na životní prostředí

Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace fitness centra. Navržený objekt je situován v centru Brna ve frekventovaném prostředí s přímým napojením na městský dopravní ...

Kučera, Matěj; Kolářová, Eva; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Mateřská škola
Štěpánková, Marie; Vystrčil, Jan; Šuhajda, Karel
2023 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout objekt mateřské školy jako budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o projektovou dokumentaci skutečného provedení. Navržená stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. V objektu jsou navrženy 3 třídy pro děti mateřské školy od 3 do 6 let a dvě ordinace. Jedna ordinace slouží pro logopedii a druhá jako psychologická ordinace. Každá část třídy má vlastní vstup, šatnu pro děti a zaměstnance, hygienické prostory, hernu s lehárnou, sklad hraček a lehátek. Další části objektu se nachází technické zázemí, které je umístěno v suterénu. V 1NP jsou kanceláře a denní místnosti pro zaměstnance mateřské školy, prostor pro přípravu jídla a sklad na potraviny. Ve 2NP se nachází poslední prostor, kterým je jazyková učebna. Obvodové, vnitřní nosné i nenosné zdivo je navrženo ze zděných keramických tvárnic. Stropní konstrukce je navržená z předpjatých stropních panelu Spiroll, doplněné o monolitické železobetonové stropní desky. Střešní konstrukce mají dvě výškové úrovně a obě jsou navrženy jako ploché. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno pomocí minerální vaty. Část fasády je řešena jako provětrávaná s dřevěným obložením. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu v kombinaci s tvárnicemi ztraceného bednění. The goal of this diploma thesis was to design a kindergarten building as building with almost zero energy consumption. This is the project documentation of the actual implementation. The proposed building has two above-ground floors and a partial basement. The building is designed for three classes for kindergarten children, ranging from 3 to 6 years old, and two doctor's offices. One consulting room is used for speech therapy, and the other as a psychological office. Each part of the classroom has its own entrance, a changing room for children and employees, hygienic areas, a playroom with a bed, a storage room for toys and sunbeds. Another part of the building is the technical facilities, which are located in the basement. On the 1st floor, there are offices and day rooms for kindergarten employees, a space for preparing meals and a warehouse for food. The last room is located on the 2nd floor, which is the language classroom. The internal perimeter load-bearing and non-load-bearing structures are designed from ceramic blocks. The ceiling structure is designed from prestressed Spiroll ceiling panels, supplemented by monolithic reinforced concrete ceiling slabs. The roof structures have two height levels and both are designed to be flat. The perimeter masonry is contact-insulated with mineral wool. Part of the facade is designed as ventilated with wooden panelling. The building is based on foundation belts made of plain concrete in combination with blocks of lost shuttering. Keywords: Mateřská škola; ordinace; provětrávaná fasáda; vegetační střecha; dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením; předpjaté stropní panely; keramické tvárnice; Kindergarten; consulting room; ventilated facade; vegetated roof; two-story building with partial basement; prestressed ceiling panels; ceramic blocks Available in a digital repository NRGL
Mateřská škola

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout objekt mateřské školy jako budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Jedná se o projektovou dokumentaci skutečného provedení. Navržená stavba má dvě nadzemní ...

Štěpánková, Marie; Vystrčil, Jan; Šuhajda, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Rehabilitační centrum
Štrbáková, Adela; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
2023 - Czech
Diplomová práca rieši novostavbu rehabilitačného centra v centre mesta Púchov. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt je navrhnutý na parcelách č. 49/37, 49/38, 49/68,pozemok je rovinný a nenachádzajú sa na ňom žiadne objekty. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Obvodové nosné konštrukcie sú v nadzemných podlažiach navrhnuté zo systému Porotherm. V suteréne sú obvodové nosné steny riešené monolitickými železobetónovými stenami. Stropné konštrukcie sú v objekte navrhnuté ako monolitické železobetónové stropné dosky a predpäté stropné dielce Spiroll hr. 250mm.. Objekt je zastrešený jednoplášťovou plochou vegetačnou strechou v spáde 3%. V objekte sa v prvom nadzemnom podlaží nachádza rehabilitačné zariadenie. V druhom nadzemnom podlaží sa nachádza administratíva a kaviareň. Okrem toho sa v objekte v podzemnom podlaží nachádza technická miestnosť, sklady a šatne personálu. The diploma thesis deals with the new construction of a rehabilitation center in the center of Púchov. The goal of the work was to develop project documentation for the implementation of the construction. The building is designed on parcels no. 49/37, 49/38, 49/68, the land is flat and there are no buildings on it. The building has two above-ground and one underground floors. The perimeter supporting structures on the above-ground floors are designed from the Porotherm system. In the basement, the perimeter load-bearing walls are solved with monolithic reinforced concrete walls. The ceiling structures in the building are designed as monolithic reinforced concrete ceiling slabs and prestressed Spiroll ceiling parts. 250mm.. The building is covered with a single-layer flat vegetation roof with a slope of 3%. The building has a rehabilitation facility on the first above-ground floor. On the second above-ground floor there is an administration and a cafe. In addition, the building has a technical room, warehouses and staff locker rooms in the underground floor. Keywords: Rehabilitační centrum; novostavba; Jednoplášťová plochá vegetačná strecha; terasa; vegetačná fasáda; Rehabilitation center; new building; Single-layer flat vegetated roof; terrace; vegetated façade Available in a digital repository NRGL
Rehabilitační centrum

Diplomová práca rieši novostavbu rehabilitačného centra v centre mesta Púchov. Cieľom práce bolo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby. Objekt je navrhnutý na parcelách č. 49/37, ...

Štrbáková, Adela; Kozubíková, Ivana; Matějka, Libor
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací
Průdková, Hana; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
2023 - Czech
Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o demoličních pracích, podává základní informace o stavebních a demoličních odpadech a popisuje proces recyklace. Dále se zabývá nejpoužívanějšími druhy recyklátů a jejich využitím v pozemních komunikacích. Práce také vysvětluje důležitost cirkulární ekonomiky a srovnává ceny recyklátů a přírodního kameniva. Závěr teoretické části je doplněn zahraničními zkušenostmi. Praktická část této diplomové práce ověřuje možnosti využití betonového, asfaltového a cihelného recyklátu a jejich směsí stmelených hydraulickými pojivy. Hlavním cílem bylo ověřit možnosti využití těchto recyklátů do stmelených podkladních vrstev pozemních komunikací. Tyto možnosti byly ověřeny a následně porovnány pomocí laboratorních zkoušek. Na závěr je provedeno ekonomické srovnání při použití recyklátů. This thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part collects available information on the current state of construction and demolition waste management. This section discusses demolition work, provides basic information on construction and demolition waste, and describes the recycling process. It also includes the most used types of recycled materials and their use in the roads. The thesis also explains the importance of the circular economy and compares prices of recycled and natural aggregates. The conclusion of the theoretical part is supplemented by foreign experiences. The practical part of this thesis focuses on the possibility of using concrete, asphalt and brick recycled and their mixtures cemented with hydraulic binders. The main goal was to verify the possibilities of using these recycled materials in the cemented base layers of roads. These options were verified and subsequently compared using laboratory tests. In the conclusion, there is an economic comparison of the use of recycled materials. Keywords: stavební a demoliční odpad; recyklace; recyklační linky; recyklát z betonu; recyklát asfaltový; recyklát cihelný; pozemní komunikace; stmelené podkladní vrstvy; cirkulární ekonomika; modifikovaná Proctorova zkouška; pevnost v tlaku; pevnost v příčném tahu; odolnost proti mrazu a vodě; construction and demolition waste; recycling; recycling lines; recycled concrete; recycled asphalt; recycled brick; roads; cement base layers; circular economy; modified Proctor test; compressive strength; transverse tensile strength; resistance to frost and water Available in a digital repository NRGL
Využití stavebních recyklátů do pozemních komunikací

Tato diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část shromažďuje dostupné informace o současném stavu nakládání se stavebními a demoličními odpady. Tato část pojednává o ...

Průdková, Hana; Hýzl, Petr; Stehlík, Dušan
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Výrobní hala v Brně - stavebně technologický projekt
Šebelová, Zuzana; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
2023 - Czech
Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace výrobně skladovací haly v Brně. Obsahem diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, dopravní značení s ohledem na zařízení staveniště, dále dva technologické předpisy, první pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu haly a druhý pro realizaci průmyslové podlahy se vsypem. Následuje návrh hlavních stavebních mechanismů, širší vztahy dopravních tras, dva kontrolní a zkušební plány pro zmíněné technologické předpisy, dále vybraná část plánu BOZP, zejména definice hlavních rizik a návrh bezpečnostních opatření pro technologické procesy, dále rešerše certifikace udržitelnosti budov Breeam a Leed, poslední kapitola obsahuje alternativní návrh průmyslové podlahy s cenovým porovnáním. Dále byl zpracován slepý položkový rozpočet pro hrubou vrchní stavbu, plán potřeby materiálů pro vybraný předpis a další přílohy. The subject of the diploma thesis is the construction and technological preparation and implementation of a production and storage hall in Brno. The content of the diploma thesis is a technical report for the construction and technological project, a study of the main technological stages, a project of the construction site equipment, traffic signs about the construction site equipment, as well as two technological regulations, the first for the assembly of the prefabricated reinforced concrete skeleton of the hall and the second for the implementation of the industrial floor with filling. This is followed by the design of the main construction mechanisms, the broader relationships of the transport routes, two inspection and testing plans for the aforementioned technological prescriptions, then a selected part of the health and safety plan, in particular the definition of the main risks and the design of safety measures for the technological processes, as well as a search of the Breeam and Leed sustainability certification of buildings, and the last chapter contains an alternative design for the industrial floor with a price comparison. In addition, a blind itemized budget for the rough top building, a material requirement plan for the selected prescription and other annexes have been prepared. Keywords: Výrobní hala; stavebně technologická příprava; zařízení staveniště; technologický předpis; prefabrikovaný železobetonový skelet; kontrolní a zkušební plán; časový harmonogram; průmyslová podlaha; certifikace udržitelnosti; autojeřáb; administrativní vestavba; dopravní vztahy; bezpečnost a ochrana zdraví při práci.; Production hall; construction and technology planning; construction site equipment; technological regulation; prefabricated reinforced concrete skeleton; control and test plan; time schedule; industrial floor; sustainability certification; car crane; administrative building; traffic relations; occupational health and safety. Available in a digital repository NRGL
Výrobní hala v Brně - stavebně technologický projekt

Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava a realizace výrobně skladovací haly v Brně. Obsahem diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie ...

Šebelová, Zuzana; Brandtner, Michal; Venkrbec, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Most nad rychlostní komunikací D35
Pohlídal, Jan; Novák, Richard; Nečas, Radim
2023 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu nad rychlostní komunikací D35. Jedná se o integrovanou vzpěradlovou konstrukci o třech polích. Konstrukce je specifická proměnným průřezem mostovky, který je podporován šikmými vzpěrami. Účinky jednotlivých zatížení byly vyšetřeny pomocí programu Scia Engineer, kde byla řešena i časová analýza konstrukce pomocí modulu TDA. Byl proveden ruční statický výpočet navržené konstrukce silničního mostu pomocí programu MS Excel, výkresová dokumentace a vizualizace. The theme of this master thesis is to design a road bridge across expressway D35. The bridge is designed as a triple-span strut frame construction. The construction is unique because of its variable cross-section of the bridge, which is supported by a inclined supports. The load effects were calculated using software Scia Engineer as the time analysis of the structure was solved using the TDA module. Calculations by hand were carried out using MS Excel. Drawing documentation and visualization of the structure are also included. Keywords: Silniční most; předpjatý beton; železobeton; předpjatá konstrukce; integrovaná konstrukce; vzpěradlová konstrukce; mezní stav únosnosti; mezní stav použitelnosti; Road bridge; prestressed conctrete; reinforced concrete; prestressed streucture; strut frame structure; ultimate limit states; serviceability limit states Available in a digital repository NRGL
Most nad rychlostní komunikací D35

Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu nad rychlostní komunikací D35. Jedná se o integrovanou vzpěradlovou konstrukci o třech polích. Konstrukce je specifická proměnným průřezem ...

Pohlídal, Jan; Novák, Richard; Nečas, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases