Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 545489
Published from to

Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled
Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
2023 - Czech
In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can be derived from the well-known Curzon-Chazy metric and has several unusual features. It is a spherically symmetric wormhole which is however not symmetric with respect to its throat, it possesses a non-scalar curvature singularity and functions as a one-directional time machine. The energy content of the spacetime is ex- amined and various other properties are discussed. The remaining parts are dedicated to extreme mass ratio inspirals in two stationary axially symmetric spacetimes, perturbed Schwarzschild and Kerr. The canonical perturbation theory was used to transform the respective geodesic Hamiltonian to action-angle coordinates allowing us to evolve flux- driven inspirals in both spacetimes. 1 Tato práce se zabývá dvěma odlišnými tématy, přičemž obě souvisí se stacionárními axiálně symetrickými prostoročasy. Prvním z nich je studium přesného řešení Ein- steinových rovnic se skalárním polem s negativní hustotou energie jakožto zdrojem. Toto řešení lze odvodit ze známe Curzonovy-Chazyho metriky a má několik neobvyklých znaků. Jedná se o sféricky symetrickou červí díru s neskalární křivostní singularitou, s jejíž po- mocí lze dosáhnou budoucího časového nekonečna v konečném vlastním čase. Toto řešení je též prozkoumáno z hlediska různých konceptů energie/hmotnosti a dalších vlastností. Zbývající část je věnována gravitačním vlnám, konkrétněji inspirále s extrémním poměrem hmotností (EMRI), a to ve dvou stacionárních axiálně symetrických prostoročasech, v porušeném Schwarzschildově a v Kerrově prostoročase. Kanonická poruchová teorie byla použita k transformaci příslušného geodetického hamiltoniánu do souřadnic akce-úhel, což nám umožnilo výpočet toků energie a momentu hybnosti, které jsou nezbytné k časovému vývoji inspirály v obou prostoročasech. 1 Keywords: Weylova metrika; geodetiky; kvantové částice; kvantování geometrie; Weyl metric; geodesics; quantum particles; geometry quantization Available in a digital repository NRGL
Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled

In this thesis, we study two distinct topics both connected to stationary axially sym- metric spacetimes. The first is a study of an exact solution sourced by phantom scalar field. This solution can ...

Polcar, Lukáš; Svítek, Otakar; Ledvinka, Tomáš; Pound, Adam
Univerzita Karlova, 2023

Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média
Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
2023 - Czech
Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. The hypothesis of the work consists in the assumption that the comics in the process of communication works with specific and at the same time medially shared means. These procedures are viewed from a philosophical and empirical (artistic-scientific) point of view. Following the analysis of the way of handling certain types of signs within the framework of visual-text works of art, the concept of compon, which means composed placement of a figure, will be introduced and described. The large part of the work is devoted to this term and, in a broader sense, it also represents evidence of that paradoxical specific and shared style of communication of audiovisual media. Attention will be paid to the description of the comics code and principles that participate at various levels in the constitution of comics works, their form and the character of the narrative. The theoretical basis is represented by the works of Roland Barthes, Umberto Eco, Jurije Lotman, W. J. T. Mitchell and Hilary Chute. Keywords: comics, code, imagetext, compon, Yuri Lotman, comunication Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média Abstrakt: Předložená disertační práce se soustředí na způsoby, jakými komiks předává sdělení a jaké nástroje v komunikační situaci využívá. Hypotéza práce spočívá v předpokladu, že komiks v procesu komunikace pracuje se specifickými a zároveň intermediálně sdílenými prostředky. Tyto postupy jsou nahlíženy z hlediska filozofického i empirického (umělecko-vědního). V návaznosti na analýzu způsobu nakládání s určitými typy znaků v rámci obrazovo-textových uměleckých děl bude představen a popsán pojem kompon neboli komponované umístění figury. Tomuto termínu je v práci věnována podstatná část a v širším ohledu také představuje doklad onoho paradoxního specifického a sdíleného stylu komunikace audiovizuálních médií. Pozornost bude dále věnována popisu komiksového kódu a principům, které se v různé míře podílejí na konstituci komiksových děl, jejich podobě a povaze vyprávění. Teoretický základ představují práce Rolanda Barthesa, Umberta Eca, Jurije Lotmana, W. J. T. Mitchella či Hilary Chute. Klíčová slova: komiks, kód, obraztext, kompon, Jurij Lotman, komunikace Keywords: komiks; kód; obraztext; kompon; Jurij Lotman; komunikace; comics; code; imagetext; compon; Yuri Lotman; comunication Available in a digital repository NRGL
Sémiotika komiksu. Komunikační strategie textovo-obrazového média

Semiotics of Comics. Communication of text-image media. Abstract This dissertation thesis focuses on the ways in which comics transfer messages and what tools they use in a communication situation. ...

Arndt, Tereza; Fišerová, Michaela; Michalovič, Peter; Bílek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Svěřenské fondy v mezinárodním právu soukromém
Kočí, David; Pfeiffer, Magdalena
2023 - Czech
114 TRUSTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW ABSTRACT This thesis aims to expound and analyse the trust legislation in the context of International Private Law as well as to describe its key features in Czech Private Law for particular purposes. The first chapter summarizes the development of trust and description of its historical forms. The second chapter is dedicated to the thorough description of Czech substantive law on trusts governed by the Civil Code and the legislation contained in Act on the Public Registers of Legal and Natural Persons and on the Register of Trusts and Act on the Register of Beneficial Owners. Slight deficiencies have been encountered in national legislation, for instance, the incompatibility of Act on the Register of Beneficial Owners, Act governing private international law, and Act on the Public Registers of Legal and Natural Persons and on the Register of Trusts when it comes to foreign trusts or the unsatisfactory regulation of the administration of trusts by legal persons. The third chapter, devoted to the Private International Law, not only interprets the statutory provisions contained in the Act on Private International Law but also analyses the European Private International Law and the Hague Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition from 1985. In... 113 SVĚŘENSKÉ FONDY V MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ABSTRAKT Tato práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat úpravu svěřenského fondu v právním odvětví mezinárodního práva soukromého a pro naplnění dílčích cílů rovněž rozebrat jeho vnitrostátní úpravu. První kapitola je věnována genezi historických obdob svěřenského fondu s jejich stručným popisem. Kapitola druhá spočívá v zevrubném rozboru hmotněprávní úpravy obsažené v občanském zákoníku a v souvisejících veřejnoprávních předpisech, kterými jsou zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon o evidenci skutečných majitelů. Ve vnitrostátní úpravě byly zjištěny mírné nedostatky, například nesoulad zákona o evidenci skutečných majitelů, zákona o mezinárodním právu soukromém a zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ve věci zahraničních svěřenských fondů, dále pak nevhodná úprava správy fondů právnickými osobami. Kapitola třetí, zabývající se oborem mezinárodního práva soukromého, se neomezuje pouze na popis zákonných ustanovení obsažených v zákoně o mezinárodním právu soukromém, avšak zahrnuje i výklad zaměřený na úpravu evropského mezinárodního práva soukromého, jakož i na úpravu obsaženou v Haagské úmluvě o právu použitelném na trusty z roku 1985. V této kapitole bylo zjištěno, že svěřenské fondy lze uznat v... Keywords: svěřenský fond; kolizní normy; rozhodné právo; uznávání; trust; conflict of laws; applicable law; recognition Available in a digital repository NRGL
Svěřenské fondy v mezinárodním právu soukromém

114 TRUSTS IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW ABSTRACT This thesis aims to expound and analyse the trust legislation in the context of International Private Law as well as to describe its key features in ...

Kočí, David; Pfeiffer, Magdalena
Univerzita Karlova, 2023

Konsensuální rozvod manželství
Kalabis, Radim; Frinta, Ondřej
2023 - Czech
of the dissertation Title: Consensual Divorce Author. Mgr. Radim Kalabis Supervisor: doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, Ph.D. Discipline: Law Study programme: Civil Law School: Paneuropean University Department of Private Law The dissertation deals with the issue of consensual divorce. Conceptually, it is divided into a historical part, a comparative part and a practical part, which includes a proposal for the legal regulation of consensual divorce in the Czech Republic, which is the focus of the thesis, with regard to the existing legal regulation in Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended. In the historical part, the thesis deals with the development of matrimonial law with a focus on the legal regulation of divorce, both in ancient Rome and then in selected European states in the various stages of development from the early Middle Ages to the modern era. This period is characterised by a rigid legal system based on canon law. In these periods, the supervision of marriage and the family is in the hands of the Church. The comparative part of the thesis compares the current legal regulation of consensual divorce, again in selected European countries and, of course, in the Czech Republic. The regulations are compared in terms of the difficulty or length of the divorce proceedings,... dizertační práce Název: Konsensuálny rozvod Autor: Mgr. et Mgr. Radim Kalabis Školitel: doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, Ph.D. Obor: Právo Studijní program: Občianské právo Škola: Paneuropská vysoká škola Ústav súkromného práva Dizertační práce se zabývá problematikou konsensuálního rozvodu manželství. Koncepčně je rozdělena na část historickou, část srovnávací a část praktickou, která zahrnuje návrh právní úpravy konsensuálního rozvodu v České republice, na kterou je práce zaměřena, a to s ohledem na stávající právní úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V části historické se práce věnuje vývoji manželského práva se zaměřením na právní úpravu rozvodu manželství, a to jak v antickém Římě, tak poté ve vybraných státech Evropy v jednotlivých vývojových etapách od raného středověku po novověk. Tato epocha je charakteristická rigidní právní úpravou, vycházející z kanonického práva. Dohled nad manželstvím a rodinou má v těchto etapách v rukou církev. V části srovnávací práce porovnává současnou právní úpravu konsensuálního rozvodu manželství, a to opět ve vybraných zemích Evropy a pochopitelně v České republice. Úpravy jsou srovnávány z hlediska obtížnosti či délky rozvodového řízení, dostupnosti, komplexnosti - tedy zda řeší vedle rozvodu také stránku... Keywords: Rozvod; konsensuální rozvod; rozvod u notáře; manželství; Divorce; consensual divorce; divorce from a notary; marriage Available in a digital repository NRGL
Konsensuální rozvod manželství

of the dissertation Title: Consensual Divorce Author. Mgr. Radim Kalabis Supervisor: doc. JUDr. Lila Bronislava Pavelková, Ph.D. Discipline: Law Study programme: Civil Law School: Paneuropean ...

Kalabis, Radim; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Fotoluminiscenční spektroskopie nanomateriálů
Dzian, Jan; Soubusta, Jan; Valenta, Jan
2023 - Czech
Photoluminescence (PL) is being used as non-destructive measurement of optical properties of solids. Amongst measured properties is particularly structure of energetical levels of materials, but we can also deduce structure of material or its additives. In theoretical part of this thesis we deal with theory of photoluminescence and photoluminescence spectroscopy, followed by sections dedicated to carbon nanodots, semiconductor core-shell nanodots, nanodots of transition metal dichalcogenides and bulk crystal of ReS2 . In experimental section we describe devices and setups used for measuring spectra of photoluminescence, followed by descriptions of measured samples. In section of results we show measured PL spectra of samples and PL spectra depending on various parameters, e.g. excitation wavelength or sample concentration. These spectra are subsequently interpreted and based on them are deduced the properties of samples. Fotoluminiscence (PL) se využívá k nedestruktivnímu zkoumání optických vlastností pevných látek. Mezi zkoumané vlastnosti patří zejména rozložení energetických hladin materiálu, můžeme ale odvodit i strukturu materiálu nebo případné příměsi. V teoretické části této práce se zabýváme teorií fotoluminiscence a fotoluminiscenční spektroskopií. Následují sekce věnované uhlíkovým nanotečkám, polovodičovým core-shell nanotečkám, nanotečkám dichalkogenidů přechodných kovů a objemovému krystalu ReS2 . V experimentální části popisujeme zařízení a setupy, na kterých měření fotoluminiscence probíhalo a specifikace vzorků využitých v měřeních. Ve výsledcích měření uvádíme naměřená PL spektra vzorků a PL spektra v závislosti na různých parametrech, například excitační vlnové délce. Tato spektra jsou následně interpretována a na jejich základě jsou vyvozeny vlastnosti vzorků. Keywords: luminiscence|fotoluminiscence|excitační spektra fotoluminis- cence|nanotečky|uhlíkové nanotečky|nanotečky dichalkogenidů přechodných kovů|polovodičové nanotečky; luminescence|photoluminescence|photoluminescence excitation spectra|nanodots|carbon nanodots|transition metal dichalcoge- nide nanodots|semiconducting nanodots Available in a digital repository NRGL
Fotoluminiscenční spektroskopie nanomateriálů

Photoluminescence (PL) is being used as non-destructive measurement of optical properties of solids. Amongst measured properties is particularly structure of energetical levels of materials, but we ...

Dzian, Jan; Soubusta, Jan; Valenta, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Nájem prostoru sloužícího podnikání
Danielová, Magdalena; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
2023 - Czech
Rigorózní práce: Nájem prostoru sloužícího podnikání Mgr. et. Mgr. Magdalena Danielová 19. 6. 2023 Abstract Lease of the Business Premises The aim of the thesis is to analyse the legal regulation of a lease of the business premises, as it is currently contained in the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code (Civil Code). With the date of effectiveness of the Civil Code on 1 January 2014 numerous amendments were introduced in the area of a business lease. The previous legal regulation was contained in particular in the Act No.116/1990 Coll., on the lease and sublease of non-residential premises, as a special legal regulation to the Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code. With regard to the transitional provisions of the Civil Code which regulate the application of its provisions on a lease of non-residential premises established before the effectiveness of the Civil Code, the thesis also includes the comparison of the both mentioned regulations. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter contains a historical excursion into the period from the end of the WWII to the end of 2013, and it focuses on the legal regulations relevant for the non-residential premises, especially the above-mentioned the Act No. 116/1990 Coll. In the second chapter the term of a business lease is analysed, its aspects,... Rigorózní práce: Nájem prostoru sloužícího podnikání Mgr. et. Mgr. Magdalena Danielová 19. 6. 2023 Abstrakt Nájem prostoru sloužícího podnikání Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání, jak je tato nyní obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník). S účinností občanského zákoníku od 1. 1. 2014 došlo k významným změnám v oblasti podnikatelského nájmu. Předchozí právní úprava byla obsažena zejména v zákoně č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (ZoNebytech), jakožto speciálním právním předpisem k zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. S ohledem na přechodná ustanovení Občanského zákoníku, která upravují aplikaci nové právní úpravy na nájmy nebytových prostor vzniklé před jeho účinností, je v rigorózní práci obsažena i komparace právní úpravy Občanského zákoníku s právní úpravou v ZoNebytech. Práce je členěna celkem do sedmi kapitol. První kapitola obsahuje historický exkurz do období od konce druhé světové války do konce roku 2013 a zaměřuje se na právní úpravy relevantní pro nájmy nebytových prostor, zejména pak zmíněný ZoNebytech. Ve druhé kapitole je analyzován pojem prostor sloužícího podnikání, jeho aspekty, včetně porovnání s dřívějším termínem nebytový prostor a zdůrazněním vzájemných obsahových odlišností. Ve... Keywords: nájem; prostor sloužící podnikání; pronajímatel; nájemce; lease; business lease; lessor; lessee Available in a digital repository NRGL
Nájem prostoru sloužícího podnikání

Rigorózní práce: Nájem prostoru sloužícího podnikání Mgr. et. Mgr. Magdalena Danielová 19. 6. 2023 Abstract Lease of the Business Premises The aim of the thesis is to analyse the legal regulation of a ...

Danielová, Magdalena; Salač, Josef; Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

"Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v zemích Koruny české ve středoevropském kontextu mezi léty 1526-1620
Sochatzi Babič, Elena; Zlatohlávek, Martin; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna; Divišová, Bohdana
2023 - Czech
During the 16th century a new phenomenon occurred, that the physically disabled people were presented as curiosities or miracles because of their visage. Some cases were realy incredible therefore their appearances gave an impulse for creating an artwork. The images were popular between all social levels, were collected by townspeople, scientists, nobles and kings. The dissertation thesis "Homo deformis". The fascination by appearance of deformed human body in the Lands of the Bohemian Crown between 1526 and 1620 aims to explore how the phenomenon of human curiosities was reflected in early modern visual art in the Czech lands. This dissertation thesis bases on individual examples of human monstrosity in various art forms such as portraits, allegories, scientific illustrations and pamphlets. It exams images of abnormal disabled people between 1526-1620 and focuses on their symbolic meaning, aesthetic interpretation. It summarizes the knowledge about perceptions of depicted abnormal persons in 16th century. It also shows the Early modern society reactions about "homo deformis", their everydayness and social status. This thesis studies reasons why the disabled body was a kind an inspiration for artists. It examines if the artists of 16th century were able to picture cases of physically deformed... V průběhu 16. století se setkáváme s jevem, kde byli tělesně postižení kvůli svému vzhledu považováni za kuriozity nebo zázraky. Některé případy byly tak neuvěřitelné, že dávaly impuls k vytvoření uměleckého díla. Námět abnormálně tělesně postižených byl populární mezi všemi společenskými vrstvami a jejich podobizny byly shromažďovány měšťany, vědci, šlechtici a králi. Disertační projekt "Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v zemích Koruny české ve středoevropském kontextu mezi léty 1526-1620 si klade za cíl prozkoumat, jak bylo vyobrazení "homo deformis" představeno ve výtvarném umění v Českém království v kontextu Svaté říše římské národa německého v letech 1526 až 1620. Tato disertační práce studuje jednotlivé příklady lidské monstrozity, které se objevují v nejrůznějších formách ztvárnění: portrétech, alegoriích, vědeckých ilustracích a novinových letácích. Zkoumá podobizny abnormálně tělesně postižených a zaměřuje se na jejich symbolický význam a estetickou interpretaci. Věnuje se otázkám vnímání abnormálně tělesně postižených v 16. století a shrnuje znalosti o jednotlivých osobách. Ukazuje, jak raně novověká česká společnost reagovala na vzhled abnormálně postižených a do jaké sociální kategorie je zařazovala. Projekt studuje důvody umělecké motivace pro vytváření... Keywords: Sbírky kuriozit; monstra; České království 16. století; manýrismus; portrét 16. století; lékařství 16.-17. století; dějiny vnímání; Rudolf II; groteska; tělesné postižení; letáková grafika; Cabinets of curiosities; monsters; the Lands of the Bohemian Crown in 16th century; mannierism; portrait 16th century; medicine in 16th - 17th century; history of perception; Rudolf II; grotesque; abnormal disabled people; pamphlets Available in a digital repository NRGL
"Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v zemích Koruny české ve středoevropském kontextu mezi léty 1526-1620

During the 16th century a new phenomenon occurred, that the physically disabled people were presented as curiosities or miracles because of their visage. Some cases were realy incredible therefore ...

Sochatzi Babič, Elena; Zlatohlávek, Martin; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna; Divišová, Bohdana
Univerzita Karlova, 2023

Vliv metabolického syndromu na expresi parametrů zánětu a buněčného poškození ve vazbě na přítomnost psoriázy
Holmannová, Drahomíra; Fiala, Zdeněk; Dlouhý, Pavel; Kujovská Krčmová, Lenka
2023 - Czech
Metabolic syndrome is a chronic metabolic and systemic inflammatory disease that is associated with high morbidity and mortality. The increasing prevalence of metabolic syndrome highlights the need for a deeper understanding of the pathophysiological mechanisms and their interrelationship with common comorbidities, including psoriasis. By analysing changes in the levels of selected parameters of inflammation and cellular damage, the knowledge of the pathogenesis of the inflammatory process of both diseases and their combination can be expanded. The results may contribute to effective secondary prevention and primary care interventions and facilitate modification of therapies. Data for the doctoral thesis were obtained from three separate studies, for which a set of parameters reflecting metabolic status, inflammatory processes, and cell damage (oxidative DNA/RNA damage, calprotectin, angiopoietin-like protein 8 /ANGPTL8/, clusterin, elafin, chromosomal aberrations, CRP, and vitamin D) were selected. The studies included groups of people with metabolic syndrome, persons with psoriasis, persons with psoriasis and metabolic syndrome, and healthy subjects. A total of 248 subjects participated in the study in three studies (122, 85 and 41 subjects). Laboratory determination of parameters was performed by... Souhrn Metabolický syndrom je chronické metabolické a systémové zánětlivé onemocnění, které je spojené s vysokou morbiditou a mortalitou. Rostoucí prevalence metabolického syndromu akcentuje nutnost hlubšího poznání patofyziologických mechanismů a jejich provázanosti s častými komorbiditami, mezi které je řazena i psoriáza. Cestou analýzy změn hladin vybraných parametrů zánětu a buněčného poškození lze rozšířit znalosti patogeneze zánětlivého procesu obou onemocnění i jejich kombinace. Výsledky mohou přispět k účinným intervencím sekundární prevence a primární péče a usnadňovat modifikaci terapií. Data pro disertační práci byla získána ze tří samostatných studií, pro jejichž cíle byl vybrán soubor parametrů odrážejících metabolický stav, zánětlivé procesy a buněčné poškození organismu (oxidační poškození DNA/RNA, kalprotektin, angiopoietin-like protein 8 /ANGPTL8/, clusterin, elafin, chromozomální aberace, CRP a vitamín D). Do studií byly zařazeny skupiny osob s metabolickým syndromem, osoby s psoriázou, osoby s psoriázou a metabolickým syndromem a osoby zdravé. Celkově se výzkumu účastnilo 248 osob ve třech studiích (122, 85 a 41 osob). Laboratorní stanovení vybraných parametrů bylo prováděno metodami ELISA, EIA, nefelometrií a mikroskopickou analýzou (testem chromozomálních aberací). Následně bylo... Available in a digital repository NRGL
Vliv metabolického syndromu na expresi parametrů zánětu a buněčného poškození ve vazbě na přítomnost psoriázy

Metabolic syndrome is a chronic metabolic and systemic inflammatory disease that is associated with high morbidity and mortality. The increasing prevalence of metabolic syndrome highlights the need ...

Holmannová, Drahomíra; Fiala, Zdeněk; Dlouhý, Pavel; Kujovská Krčmová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
ČERMÁKOVÁ, Julie
2023 - Czech
Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska zajištění požadovaného rozvoje pracovníků. V kvantitaivní části na základě dotazníkového šetření statistický výzkum odhalil v počtu testů ANOVA a po úpravě jejich p-hodnot Bonferroniho korekcí kompetence leadership a celoživotní vzdělávání jako statisticky významné klíčové kompetence odborníků pro Industry 4.0. Tento statistický výsledek je podpořen případovými studiemi, které jsou součástí kvalitativní části disertační práce. Případové studie zachycují profesionální rozvoj pěti manažerů, kteří zastávají klíčové profese Industry 4.0. Z kvalitativního výzkumu ve formě koučovacích interview je v práci zřetelný profesní rozvoj expertů v průměru o dvě úrovně u každé kompetence zvlášť na desetibodové škále, která vychází z primárního dotazníkového šetření založeného na sebeevaluaci odborníků. Metoda koučování se v případových studiích potvrdila jako nejúčinnější metoda rozvoje kompetencí pro Industry 4.0 oproti leadershipu a mentoringu. Využití 360stupňové zpětné vazby potvrzuje výsledky, ke kterým autorka v rámci případových studiích dospěla. Metody pro rozvoj lidských zdrojů na klíčových pracovních pozicích v podmínkách Industry 4.0 se podařilo účelně vystihnout a cíle naplnit. Based on the research, the aim of the dissertation is to identify the key competencies in the conditions of Industry 4.0 and to propose tools for human resources development in order to evaluate their implementation in terms of ensuring the required development of employees. In the quantitative part, based on a questionnaire survey, the statistical research revealed in the number of ANOVA tests and after adjusting their p-values by Bonferroni correction, the competencies of leadership and lifelong learning as statistically significant key competencies of professionals for Industry 4.0. This statistical result is supported by the case studies included in the qualitative part of the dissertation. The case studies capture the professional development of five managers who hold Industry 4.0 core competencies. From the qualitative research in the form of coaching interviews, the thesis shows the professional development of the experts by an average of two levels for each competency separately on the ten-point scale based on the primary questionnaire survey based on the experts' self-evaluation. The coaching method was confirmed in the case studies as the most effective method of competence development for Industry 4.0 compared to leadership and mentoring. The use of 360-degree feedback confirms the results reached by the author in the case studies. The methods for developing human resources in key positions in Industry 4.0 conditions have been effectively captured and the objectives have been met. Keywords: Klíčové kompetence pro Průmysl 4.0; rozvoj lidských zdrojů; případové studie; koučink; vedení; celoživotní vzdělávání 360stupňová zpětná vazba; Key competencies for Industry 4.0; human resources development; case studies; coaching; leadership; lifelong learning; 360degree feedback Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů

Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska ...

ČERMÁKOVÁ, Julie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Genová exprese v kuřecím embryu: mikromanipulační a vizualizační metody
Bendová, Michaela
2023 - Czech
The aim of this work was to obtain better insight into the principles of cell structures and organs in the chicken embryo development. To reach this goal special methods of micromanipulations and visualization in vitro, ex vivo, ex ovo and in ovo were implemented and adjusted. These methods were used to study gene expression in neural crest development and eye development. In the course of long term research in our laboratory we observed that oncoprotein v-Myb influences the development of the neural crest and has the capacity to change natural cell fate. We performed a series of experiments to investigate v-Myb protein influence on neural crest cells differentiation, especially melanocyte lineage development, and its influence on gene expression in the neural crest. Therefore we focused on Gremlin 2 (PRDC), the gene upregulated by v-Myb in the neural crest. The established procedure of electroporation in ovo was adjusted to transfect cells of the developing eye and used to study gene expression during lens induction. The results obtained from chicken embryo experiments endorsed the study performed on mouse embryos. Futhermore, the electroporation technique was slightly modified for manipulations of the neural retina in the developing eye in ovo. Thereafter, the retinas were processed ex vivo and... Cílem této dizertační práce bylo získat lepší vhled do principů vývoje buněčných struktur a orgánů v kuřecím embryu. K tomuto účelu byly zavedeny a k daným procedurám upraveny různé pokročilé metody manipulace a vizualizace in vitro, ex vivo, ex ovo a in ovo. Tyto specializované metody byly využity zejména ke studiu genové exprese ve vývoji neurální lišty a vývoji oka. Během dlouhodobého výzkumu v naší laboratoři byl pozorován vliv onkoproteinu v-Myb na vývoj neurální lišty a jeho schopnost měnit přirozený buněčný osud. Studovali jsme vliv proteinu v-Myb na změny v diferenciaci buněk neurální lišty, zejména jejich vývoj do melanocytární linie, a jeho vliv na expresi genů v neurální liště. Středem našeho zájmu se stal protein Gremlin 2, označovaný také jako PRDC (protein related to Dan and Cerberus), jehož expresi v-Myb v neurální liště zvyšuje. Zavedené postupy elektroporace neurální lišty in ovo byly upraveny pro transfekci buněk vyvíjejícího se oka a využity ke studiu genové regulace při indukci čočky. Výsledky získané na kuřecím modelu podpořily studii provedenou na myších embryích. Technika elektroporace do embryonálního oka byla také upravena pro mikromanipulace s retinou in ovo, která byla dále zpracována metodami ex vivo a in vitro pro studii zabývající se lokalizací snRNP ve... Keywords: kuřecí model; embryo; embryonální vývoj; mikromanipulace; elektroporace; genová exprese; neurální lišta; embryonální oko; čočka; retina; chicken model; embryo; embryonic development; micromanipulations; electroporation; gene expression; neural crest; developing eye; lense; retina Available in a digital repository NRGL
Genová exprese v kuřecím embryu: mikromanipulační a vizualizační metody

The aim of this work was to obtain better insight into the principles of cell structures and organs in the chicken embryo development. To reach this goal special methods of micromanipulations and ...

Bendová, Michaela
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases