Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 125
Published from to

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - Spanish
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Keywords: španělština Available to registered users in the Library of TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy
Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
2013 - Spanish
ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of literary Postmodernism and the short narrative in the avant-garde of twenties. The object of the study is the short story Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas. The narrative structure and the treatment of the temporal order will be the fundamental analysis categories. ASPEKTY POSTMODERNISMU V POVÍDCE ŠPANĚLSKÉ AVANTGARDY "Naratologická studie Vísperas del gozo (1926) od Pedra Salinas" Cílem práce je ukázat společné aspekty mezi tzv. literárním postmodernismem pozdního dvacátého století a avantgardou počátku dvacátého století v krátké povídce. Jako objekt studia nám poslouží několik povídek od autora Pedra Salinas, Vísperas del gozo (1926). Struktura vyprávění a časové uspořádání budou kategoriemi fundamentální analýzy. Keywords: -; - Available in a digital repository NRGL
Aspekty postmodernismu v povídce španělské avantgardy

ASPECTS OF POSTMODERNISM IN THE SHORT STORY OF THE SPANISH AVANT-GARDE "A study of the narrative Vísperas del gozo (1926) by Pedro Salinas" The aim of this paper is to show the shared aspects of ...

Jerusalem, Gago Martínez; Sánchez Fernández, Juan Antonio; Poláková, Dora
Univerzita Karlova, 2013

Dekonsolidace demokracie ve Venezuela: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil
Buben, Radek; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Kovář, Martin
2013 - Spanish
Thesis PhDr. Radek Buben Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo-Populism, and Repoliticization of the Armed Forces The thesis Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo- Populism, and Repoliticization of the Armed Forces addresses the process of deconsolidation of democracy in Venezuela between 1973 and 1993. The analysis is based on both theoretical and comparative approach embedded notably in institutional comparative political science (analysis of systemic and institutional conditions of the analyzed process), historical sociology and political theory (phenomena of populism and neo-populism) and approaches of traditional historical analysis of political process in a particular period of time. The theoretical part of the text is focused on the issue of democracy in Latin America in general. More concretely, it concerns with typologies of political regimes, institutionalization of party systems, civil-military relations and the so-called resources curse theory. The great deal of the text covers analysis of populism, its definition and the existing research of the phenomenon. The starting point of the empirical part presents the establishment of the petrostate and bipartism in 1973. The analysis ends with the decomposition of the... Disertační práce PhDr. Radek Buben Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil Disertační práce Dekonsolidace demokracie ve Venezuele: rozklad stranického systému, neo- populismus a repolitizace ozbrojených sil se věnuje procesu dekonsolidace demokracie ve Venezuele v letech 1973-1993. Studie kombinuje teoretické a komparativní přístupy vycházející především z institucionální komparativní politologie (v případě analýzy systémových a institucionálních okolností analyzovaného procesu), historické sociologie a politické teorie (v případě studia fenoménu populismu a neo-populismu) a přístupy standardní historické analýzy politických procesů v konkrétním vymezeném období. V teoretické části se text zaměřuje na problematiku demokracie v Latinské Americe, na otázky typů politických režimů a institucionalizace stranických systémů, vojensko-civilních vztahů a na problematiku tzv. prokletí ropných zdrojů. Podstatnou část teoretického oddílu tvoří rozbor fenoménu populismu, jeho definice a dosavadního bádání o něm. Historická část je vymezena vytvořením petro-státu a bipartismu na stranické úrovni v roce 1973 a rozpadem tohoto systému v roce 1993, kdy vlastní strana odvolala prezidenta Carlose Andrése Péreze, autora politicky neúspěšné... Keywords: Venezuela; politické strany; konsolidace; demokracie; dekonsolidace demokracie; ozbrojené síly; neoliberální reformy; Venezuela. political parties; consolidation; democracy; deconsolidation; armed forces; neoliberal reforms Available in a digital repository NRGL
Dekonsolidace demokracie ve Venezuela: rozklad stranického systému, neo-populismus a repolitizace ozbrojených sil

Thesis PhDr. Radek Buben Deconsolidation of Venezuelan Democracy: Erosion of the Party System, Neo-Populism, and Repoliticization of the Armed Forces The thesis Deconsolidation of Venezuelan ...

Buben, Radek; Opatrný, Josef; Barteček, Ivo; Kovář, Martin
Univerzita Karlova, 2013

Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho
Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
2013 - Spanish
The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will first analyze the sociopolitical situation in Uruguay as well as South America during the decade of 1970, as well as the consequences and the impact the experience of exile produces in an individual's self-perception Five representative stories, created by this writer during his own exile, are used to deal with various aspects of identity. The focus will be first on the characters' perception and awareness regarding the changes, the everyday habits as well as the anomalous life situation in which they find themselves. We will also discuss how their physical reality reflects a spiritual and irreversible condition due to the extreme drama experienced. Then reference will be made to the habits and values that necessarily go into crisis when, in order to survive under conditions of pressure, a new social and cultural environment is chosen. Finally, we will focus on the individual's sense of belonging to his place of origin, and how it is affected after living for some time in the host country when nostalgia, feelings of guilt, and adaptation to a new socio-cultural environment play a crucial role. Sinopsis El objetivo del presente trabajo es identificar y poner en evidencia los elementos retóricos y narrativos clave y recurrentes relacionados con el problema de la identidad en el marco del exilio en la obra de Mario Benedetti. Para ello, se analizarán tanto el contexto sociopolítico uruguayo y sudamericano de la década de 1970, como las consecuencias y el impacto que genera la situación del exilio en la autopercepción del sujeto. A partir de cinco cuentos representativos creados durante el propio exilio del escritor, se tratarán diferentes aspectos relacionados con el tema de la identidad. En primer lugar, nos enfocaremos en la percepción y en la conciencia de los personajes en cuanto a los cambios, la cotidianeidad y la situación vital anómala en la que se encuentran. En segundo lugar, veremos cómo la realidad corporal de los personajes es reflejo de un cierto estado del alma que se manifiesta como irreversible dado el nivel de dramatismo de las experiencias por ellos vividas. En tercer lugar, haremos referencia a los hábitos y a los valores que, en el sujeto, necesariamente se ponen en crisis dentro un nuevo contexto sociocultural que ha sido elegido bajo condiciones de tensión y en pos de la supervivencia. Por último, se prestará especial atención a la sensación de pertenencia que el sujeto posee... Keywords: Benedetti; exilio; identidad; pertenencia; nostalgia; pasado; presente; cuerpo; patria; realidad; Benedetti; exile; identity; belonging; nostalgia; past; present; body; homeland; reality Available in a digital repository NRGL
Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho

The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will ...

Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2013

Cortázarova Rayuela - hra v mnohých hrách
Zatlkajová, Katarína; Housková, Anna; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2013 - Spanish
The intention of my thesis Hopscotch by Cortázar - a game in many games was to analyze the novel in its ludic dimension. I tried to see the game as a multiplicative element and, at the same time, as an element that provides unit to the work. Therefore, I use as an interpretative instrument the semantic gesture of Jan Mukařovský. However, I do not intend to utilize this term in his whole meaning, I wanted to study the multiplicity and unit of the game, exploring some of the aspects of the semantic gesture. Despite the game has dynamic features, it also has two concrete forms in the novel. Hopscotch is many games, but especially is two: esthetic and moral game. When I speak about the esthetic game, I refer to the formal aspects of the novel. I tried to study the esthetic game in its multiplicative dimension, as well as an element that creates unit in the dynamics of the novel. Therefore, I my research went through the formal aspects of the work. I observed the problem of the name, genre, structure and the relations between characters, readers and the author. On one hand, the novel is presented, thanks to the game, as an open, infinite book. The ludic element also provides to the author an instrument to play with the structure of the novel, creating infinite possibilities of lecture. At the third... Zámerom mojej diplomovej práce Cortázarova Rayuela - hra v mnoha hrách je analyzovať tému hry, ktorá má v diele argentínskeho spisovateľa podobu mnohotvárneho a ambivalentného prvku. K naplneniu tohto zámeru som využila ako interpretačný nástroj termín sémantické gesto Jana Mukařovského. Mojím cieľom však nebolo interpretovať Cortázarov román v zmysle štúdia českého vedca, skôr som použila jeho termín ako oporu pri riešení problému hry. Otázka sémantického gesta mi umožnila vidieť hru v diele Rayuela ako mnohotvárny a zároveň zjednocujúci prvok. Jedná sa teda o dynamický motív (Rayuela je mnoho hier), ktorý sa zároveň v diele prejavuje dvojakým spôsobom ako hra estetická a morálna. Estetickou hrou sa myslia formálne aspekty diela. Motív hry je v románe nielen dynamickým prvkom, ale jedná sa zároveň o zjednocujúci element, ktorý spája jednotlivé aspekty diela. Z tej perspektívy som skúmala názov, žáner, štruktúra diela a tiež vzťah postáv, čitateľa a autora. Motív hry umožňuje autorovi, aby experimentoval s žánrom diela (otvorený román) a taktiež s jej štruktúrou. Vďaka hre román predstavuje nekonečné množstvo možných čítaní. Okrem toho som sa zamerala na jazyk diela. Vďaka hre autor pretvára jazykovú stránku románu. Avšak "ludens" je tým aspektom, ktorý dodáva zároveň jazyku diela jednotu. Nakoniec... Keywords: literatura argentina siglo XX novela lúdica juego estético juego moral gesto semántico; 20th Century Argentine Literature ludic novel esthetic game moral game semantic gesture Available in a digital repository NRGL
Cortázarova Rayuela - hra v mnohých hrách

The intention of my thesis Hopscotch by Cortázar - a game in many games was to analyze the novel in its ludic dimension. I tried to see the game as a multiplicative element and, at the same time, as ...

Zatlkajová, Katarína; Housková, Anna; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2013

Ženský svět v díle Maríe Luisy Bombalové
Norocká, Monika; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
2013 - Spanish
This work examines writing of the Chilean author, M. L. Bombal (1910-1980), one of the first exponents of surrealism in prose in the region of Latin America. The work presents the position of women in the Latin American society of the first half of the 20th century to the reader, and on this background attempts to analyze the feminine world the author creates in her work. It focuses on its heroines and situations they live in and on this basis, investigates different components of their world - matrimony, love, sexual life, dream-like world and their fusion with nature. Another objective of the present work is to put in contrast of the feminine and masculine worlds and to capture the difference between them. It also briefly comments on the problems of feminism and its potential influence on the Bombal's narrative. Keywords: María Luisa Bombal, The House of Mist, The Shrouded Woman, feminine literature, surrealism Tato bakalářská práce se zabývá dílem chilské spisovatelky M. L. Bombalové (1910-1980), jedné z prvních představitelek surrealismu v próze v oblasti Latinské Ameriky. Práce seznamuje čtenáře s postavením ženy v latinskoamerické společnosti první poloviny 20. století a na tomto pozadí se pokouší o analýzu ženského světa, který autorka ve svém díle vytváří. Všímá si jednotlivých hrdinek a situací, do kterých se dostávají, a na základě toho zkoumá různé součásti jejich světa - manželství, lásku, sexuální život, snový svět a spojení s přírodou. Práce má také za cíl postavit do kontrastu svět ženský a mužský a zachytit rozdíly mezi nimi. Krátce se vyjadřuje k problematice feminismu a jeho případnému vlivu na tvorbu M. L. Bombalové. Klíčová slova: María Luisa Bombalová, La última niebla, La amortajada, ženská literatura, surrealismus Keywords: María Luisa Bombalová; La última niebla; La amortajada; ženská literatura; surrealismus; María Luisa Bombal; The House of Mist; The Shrouded Woman; feminine literature; surrealism Available in a digital repository NRGL
Ženský svět v díle Maríe Luisy Bombalové

This work examines writing of the Chilean author, M. L. Bombal (1910-1980), one of the first exponents of surrealism in prose in the region of Latin America. The work presents the position of women in ...

Norocká, Monika; Poláková, Dora; Sánchez Fernández, Juan Antonio
Univerzita Karlova, 2013

Jazyková situace v Baskicku: vliv baskičtiny na kastilštinu
Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
2013 - Spanish
The object of the present work is the linguistic situation in the Autonomous Community of the Basque Country. It is divided into two main parts. The first part contains chapters that discuss the linguistic situation in the Basque Country in general. They explain the historical reasons that led to the common status of the two official languages of the territorial unit and then they bring closer the representation in the use of both languages. The second part is devoted to a basque influences on the Spanish in general and on the Spanish used in Basque Country particularly. This section also includes lexical borrowing between the two languages. Predmetom predloženej práce je problematika jazykovej situácie v autonómnom spoločenstve Baskicka. Je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá časť obsahuje kapitoly, ktoré pojednávajú o jazykovej situácií v Baskicku všeobecne. Vysvetľujú historické dôvody, ktoré viedli k spoločnému štatútu dvoch úradných jazykov tohto územného celku a následne približujú zastúpenie v používaní oboch jazykov. Druhá časť práce je venovaná konkrétnym vplyvom baskičtiny na španielčinu všeobecne a na španielčinu používanú v Baskicku zvlášť. Táto časť zahŕňa aj lexikálne výpožičky medzi oboma jazykmi. Keywords: jazyková situace v Baskicku; vliv baskičtiny na kastilštinu; lexikální výpůjčky; srovnávání jazyků; fonetické vlivy; morfologické vlivy; syntaktické vlivy; linguistic situation in the Basque Country; influences of Basque on Castilian; lexical borrowing; linguistic comparison; phonetic effects; morphological effects; syntactic effects Available in a digital repository NRGL
Jazyková situace v Baskicku: vliv baskičtiny na kastilštinu

The object of the present work is the linguistic situation in the Autonomous Community of the Basque Country. It is divided into two main parts. The first part contains chapters that discuss the ...

Szorádová, Lucia; Čermák, Petr; Zavadil, Bohumil
Univerzita Karlova, 2013

Porovnání děl literatury 20. století
Zuzana Svárovská; vedoucí práce Jana Demlová
2013 - Spanish
Pacientka doktora Hegla od Marie Pujmanové a Dívky tepané ze stříbra od Marie Majerové jsou knihy psané za dob komunismu v Československu. Tyto dvě slavná díla mají mnoho společného se španělskými knihami psanými za dob diktatury Francisca Franca. Carmen Laforet a Carmen Martín Gaite byly úspěšné spisovatelky zobrazující ve svých románech osudy žen v této době. Práce se věnuje porovnáním dvou českých knih s knihami španělskými Nada a Entre Visillos. Všechna čtyři díla se tedy odehrávají ve stejné době a toto období je detailněji popsáno v první části práce. V dalších částech práce jsou porovnány knihy ve dvou aspektech: životní osudy spisovatelek a hlavní postavy. Práce zkoumá podobnosti mezi hlavními protagonistkami a také analyzuje témata, která se vyskytují ve všech románech. Keywords: literární dílo; ženy; totalitarismus Available to registered users in the Library of TUL
Porovnání děl literatury 20. století

Pacientka doktora Hegla od Marie Pujmanové a Dívky tepané ze stříbra od Marie Majerové jsou knihy psané za dob komunismu v Československu. Tyto dvě slavná díla mají mnoho společného se španělskými ...

Zuzana Svárovská; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2013

La enseňanza del inglés en Espaňa
Aneta Vostrovská; vedoucí práce Miroslav Valeš
2013 - Spanish
Este trabajo, titulado "La enseňanza del inglés en Espaňa", se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por toda la Espaňa y estudios oficiales sobre el desconocimiento de esta lengua por los espaňoles fueron el impulso para la elaboración de este trabajo. En la parte teórica se halla un resumen de informaciones de las fuentes accesibles sobre la historia de la enseňanza del inglés en Espaňa, asimismo sobre la enseňanza contemporánea y las posibilidades del estudio de esta lengua. En los siguientes capítulos se halla descripción de varias instituciones que posibilitan a los estudiantes espaňoles del inglés perfeccionar su conocimiento de esta lengua en los países angloparlantes o la descripción del conocimiento medio del inglés por la población espaňola a base de los estudios mencionados anteriormente. Estas informaciones eran utilizadas a continuación para la realización de la parte clave de este trabajo basado en la encuesta hecha por la autora, titulada "Tú y el inglés", cuyos resultados eran elaborados en los gráficos circulares o de columnas y con posterioridad comentados. Al final de la encuesta, los encuestados - estudiantes universitarios - han mencionado los cambios que sugerían en la enseňanza de la lengua inglesa. Al lado del análisis de los resultados descubiertos, posibles cambios para la mejora de la calidad de la enseňanza del inglés en las universidades en Espaňa y posibles soluciones para el aumento del conocimiento de esta lengua están propuestas en la parte final de este trabajo. Keywords: angličtina; jazyková výuka Available to registered users in the Library of TUL
La enseňanza del inglés en Espaňa

Este trabajo, titulado "La enseňanza del inglés en Espaňa", se ocupa del tema actual en Espaňa, de la enseňanza de la lengua inglesa en Espaňa. El descontento creciente con la enseňanza del inglés por ...

Aneta Vostrovská; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2013

Habla de Monterrey
Zuzana Mikulecká; vedoucí práce Miroslav Valeš
2013 - Spanish
Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické výslovnosti se analyzuje řeč čtyř účastníků stejného věku narozených ve městě Monterrey. Tyto osoby se účastnily šesti nahrávaných rozhovorů přes Skype. Rozhovory mezi těmito čtyřmi přáteli znázorňují mexickou hovorovou řeč. Pozorovanými jevy jsou převážně ty, které byly uvedeny v publikacích, například: oslabení samohlásek, diftongizace hiátů, asibilované r a znělé s. Mluva čtyř účastníků je detailně zkoumána ze stránky fonetické. Dále se popisují společné znaky jejich projevu, stejně tak jako rozdíly a zvláštnosti řeči každého z nich zvlášť. Vlastní poznatky jsou porovnány s publikacemi a v závěru práce je zhodnoceno, zda odpovídají předpokladům získaných na základě studia již zmíněných knih. Keywords: španělština; fonetika Available to registered users in the Library of TUL
Habla de Monterrey

Bakalářská práce se zaměřuje na fonologické jevy typické pro výslovnost města Monterrey - místo, které se nachází na severovýchodě Mexika. Na základě informací získaných z různých publikací o mexické ...

Zuzana Mikulecká; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases