Number of found documents: 31638
Published from to

Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus
Rozsypálková, Lucie
2022 - Czech
V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři účinné látky – tebukonazol, hydroxid měďnatý, seleničitan sodný a nanotechnologie selenu. Ty byly aplikovány pomocí mikro-injektáže do 60 jasanů ztepilých (Fraxinus excelsior) shodného věku a rostoucích ve stejných klimatických podmínkách. Tyto dřeviny byly před injektáží inokulovány dvěma kulturami Chalara fraxinea, u kterých se na konci experimentu podařilo verifikovat, že jejich patogenita byla obdobná. Následně byl sledován růst podkorních nekróz po dobu devíti měsíců. Posléze se díky analýzám délek a ploch jednotlivých podkorních nekróz u jednotlivých variant podařilo potvrdit stanovené hypotézy. Tedy že nejúspěšnější v potlačování patogenu Hymenoscyphus fraxineus bude přípravek s obsahem nanočástic selenu a naopak nejméně úspěšný že bude přípravek Champion 50 WP s účinnou látkou hydroxidu měďnatého. In recent years, very good results can be observed in the protection of trees against fungal diseases and insect pests using tree injection technology, so this work aims to test four active substances - tebuconazole, copper hydroxide, sodium selenite and selenium nanotechnology. These were applied by micro-injection to 60 ash trees (Fraxinus excelsior) of the same age and growing in the same climatic conditions. These tree species were inoculated with two srains of Chalara fraxinea prior to injection, and it was verified at the end of the experiment that their pathogenicity was similar. Subsequently, the growth of underbark necrosis was monitored for nine months. Subsequently, analyses of the lengths and areas of the individual root necroses of each variant allowed to confirm the hypotheses. That is, that the most successful in suppressing the pathogen Hymenoscyphus fraxineus would be the product containing selenium nanoparticles and, on the contrary, the least successful would be Champion 50 WP with the active ingredient copper hydroxide. Keywords: Fraxinus excelsior L.; Hymenoscyphus fraxineus; inokulace; nanotechnologie selenu; podkorní nekróza; stromová mikro-injektáž; inoculation; selenium nanotechnology; tree trunk micro-injection; underbark necrosis Available in digital repository of Mendel University.
Testování použití stromové injektáže jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus

V posledních letech lze zaznamenat velmi kvalitní výsledky při ochraně dřevin vůči houbovým chorobám a hmyzím škůdcům pomocí technologie stromové injektáže, tato práce tedy má za cíl otestovat čtyři ...

Rozsypálková, Lucie
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Finanční aspekty lesních ekosystémů
Štěpánková, Michaela
2022 - Czech
Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. Vzhledem k stanovenému cíli dosáhnutí klimatické neutrality v rámci Zelené dohody hraje významnou roli ekosystémová služba sekvestrace uhlíku, která díky ukládání oxidu uhličitého do své biomasy snižuje koncentraci v atmosféře a zpomaluje oteplování planety. Změna klimatu má také mimo jiné za následek kůrovcovou kalamitu, která negativně poznamenala funkční schopnosti lesních ekosystémů, ale také finanční situaci při hospodaření vlastníků lesů. Cílem práce proto bylo kvantifikovat finanční aspekty při hospodaření v lesním ekosystému na modelovém příkladu o velikosti 1 hektaru a zhodnotit míru podpory určené pro vlastníky lesů. Přínos sekvestrace uhlíku je demonstrován na vyčíslení hodnoty v jednotlivých krajích České republiky v závislosti na rozloze lesních pozemků. V závěru je vytvořeno doporučení na hospodaření v lesním ekosystému pro ochranu investice i odolnosti lesů vůči změně klimatu. Štěpánková, M., Financial aspects of forest ecosystems. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2022. Forest ecosystems provide a range of services that affect the life and well-being of society. As a result of climate neutrality being achieved under the Green Deal, the carbon sequestration ecosystem service plays a significant role. Its role is to reduce atmospheric concentrations and slow global warming by storing oxide in its biomass. Climate change is, among other things, also the cause of the bark beetle calamity, which has negatively affected the functional capabilities of forest ecosystems and the financial situation of forest owners. Therefore, the aim of the work is to quantify the financial aspects of forest ecosystem management on a model of 1 hectare and to evaluate the level of support for forest owners. The benefit of carbon sequestration is demonstrated in the enumeration of the value in individual regions of the Czech Republic regarding the area size of forest land. Consequently, a recommendation for forest ecosystem management is cre-ated to protect investments and the resilience of forests to climate change. Keywords: ekosystémové služby; les; náklady; příspěvky; sekvestrace uhlíku; carbon sequestration; contributions; costs; ecosystem services; forest Available in digital repository of Mendel University.
Finanční aspekty lesních ekosystémů

Štěpánková, M., Finanční aspekty lesních ekosystémů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. Lesní ekosystémy poskytují řadu služeb, které ovlivňují život i blahobyt společnosti. ...

Štěpánková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Novostavba bytového domu v systému dřevostavby
Totek, Josef
2022 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v systému dřevostavby. Výkresová část obsahuje vybranou variantu umístění vůči světovým stranám. Zpracovaná projektová dokumentace svým obsahem odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle přílohy č. 13. Součástí je výpočet denního osvětlení a proslunění, průkazu energetické náročnosti a zhodnocení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí mezi byty. Teoretická část práce je zaměřena na metodu LCA (Life Cycle Assessment). Metoda LCA bude vysvětlena, budou popsány jednotlivé fáze posuzování životního cyklu, výsledná kritéria a vývoj. Výsledkem závěrečné práce je celkové shrnutí architektonicko-stavebního řešení navrhované novostavby bytového domu. Závěrem práce je uvedení výsledků celé práce s popisem navržené stavby. The thesis deals with the design of a new-build apartment building in the wooden-structure. The drawing section contains a selected placement variant relative to the world sides. The processed design documentation corresponds in its content to the design documentation for the implementation of the construction, according to Decree No. 499/2006 Coll. as amended according to Annex No. 13. This includes the calculation of daytime lighting and sunbathing, proof of energy intensity and appreciation of the pedestrian and air imperviousness of structures between flats. The theoretical part of the work is focused on the Life Cycle Assessment (LCA) method. The LCA method will be explained, describing the different life cycle assessment phases, resulting criteria and developments. The result of the final work is an overall summary of the architectural-building solution of the proposed new-build apartment building. The conclusion of the work is to present the results of the whole work describing the proposed structure. Keywords: bytový dům; CLT; dřevostavba; LCA; apartment building; wooden building Available in digital repository of Mendel University.
Novostavba bytového domu v systému dřevostavby

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby bytového domu v systému dřevostavby. Výkresová část obsahuje vybranou variantu umístění vůči světovým stranám. Zpracovaná projektová dokumentace svým ...

Totek, Josef
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Posouzení vlivu země původu a způsobu zpracování na mikrobiotu vybraného koření
Menoušková, Karolína
2022 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na požadavky týkající se kvality koření. Především se zabývá mikrobiální kontaminací koření, faktory vlivu a možnými prostředky k zamezení jeho kontaminace. Dále se práce zabývá charakteristikou koření rodu Capsicum, jeho sortimentem a možným využitím. V praktické části práce byla stanovována mikrobiální kontaminace papriky a chilli koření. Jednotlivé vzorky koření se lišily zemí původu, způsobem technologického zpracování, fyzikální úpravou a obsahem kapsaicinu. Během mikrobiologické analýzy byl sledován celkový počet mikroorganismů (CPM), počty koliformních bakterií a Escherichia coli, plísní a kvasinek nebo přítomnost bakterie Clostridum perfringens. Nejvyšší hodnota CPM (4,49 log KTJ·g−1) byla detekována u vzorku mletého chilli z Číny. Vyšší počet koliformních bakterií a E. coli (2,49 log KTJ·g−1) byl sledován u vzorku papriky sladké ze Španělska. Výrazně vyšší počet plísní a kvasinek (3,13 log KTJ·g−1) byl zaznamenán u vzorku papriky mleté gulášové z České republiky. V případě Cl. perfringens byl prokázán výskyt této bakterie u 3 z 13 vzorků papriky a chilli koření. V rámci laboratorního pokusu nebyly detekovány významné odchylky počtů sledovaných mikroorganismů v porovnání s doporučovanými limity nebo s výsledky vědeckých studií. Z výsledků mikrobiologického rozboru vyplývá, že mikrobiální kontaminace může být ovlivněna zemí původu, fyzikální úpravou nebo obsahem alkaloidu kapsaicin, který vykazuje antimikrobiální aktivitu. Při sledování vlivu technologického zpracování na mikrobiotu koření nebyl zaznamenán statisticky průkazný rozdíl mezi sledovanými vzorky papriky (P > 0,05). The diploma thesis deals with the requirements for the quality of spices. It mainly deals with the microbial contamination of spices, factors of influence and possible means to prevent its contamination. Furthermore, the work deals with the characteristics of spices of the genus Capsicum, its range and possible use. In the practical part of the work, the microbial contamination of spices in peppers and chilli was determined. Individual spice samples differed depending on the country of origin, the method of technological processing, physical treatment and the content of capsaicin. During the microbiological analysis, the total number of microorganisms (CPM), the numbers of coliform bacteria and Escherichia coli, moulds and yeast, or the presence of Clostridum perfringens were monitored. The highest CPM value (4,49 log KTJ·g−1) was detected in the sample of ground chilli from China. A higher number of coliform bacteria and E. coli (2,49 log KTJ·g−1) was observed in the sample of sweet pepper from Spain. A significantly higher number of moulds and yeasts (3,13 log KTJ·g−1) was recorded in the sample of ground goulash pepper from the Czech Republic. In the case of Cl. perfringens, the presence of this bacterium was showed in 3 of 13 pepper and chilli spice samples. During the laboratory experiment, no significant deviations of occurrence of the monitored microorganisms were detected in comparison with the recommended limits or the results of scientific studies. The results show that microbial contamination may be affected by the country of origin, the physical treatment, or the alkaloid content of capsaicin, which evidences an antimicrobial activity. When monitoring the effect of technological processing on the spice microbiota, there was no statistically significant difference between the monitored pepper samples (P < 0,05). Keywords: chilli; kvalita koření; mikrobiální kontaminace; paprika; patogenní mikroorganismy; microbial contamination; pathogenic microorganisms; pepper; quality of spices Available in digital repository of Mendel University.
Posouzení vlivu země původu a způsobu zpracování na mikrobiotu vybraného koření

Diplomová práce je zaměřena na požadavky týkající se kvality koření. Především se zabývá mikrobiální kontaminací koření, faktory vlivu a možnými prostředky k zamezení jeho kontaminace. Dále se práce ...

Menoušková, Karolína
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Reprodukční analýza plemenic skotu ve stádě s tržní produkcí mléka
Vlčková, Hana
2022 - Czech
Předkládaná diplomová práce byla zpracována v ZD Nížkov. Do sledování v letech 2019 – 2021 bylo zapojeno průměrně 368 plemenic, jak českého strakatého skotu, tak různě podílových kříženců plemen holštýnského skotu a plemene brown swiss. Byly hodnoceny vybrané reprodukční ukazatele – inseminační interval, servis perioda, mezidobí a inseminační index. Hodnocené ukazatele se analyzovaly za jednotlivé roky, v rámci ročních období, podle pořadí laktace a plemenného založení jedinců. Získané hodnoty byly vyhodnoceny v programu Microsoft Excel a Statistica12., byly vypočteny základní statistické údaje – aritmetický průměr, směrodatná odchylka a variační koeficient. V programu Statistica12 se vybrané faktory zpracovaly pomocí ANOVY a následně se vyhodnotily post hoc analýzou s využitím Tukeyho testu. V roce 2019 byla délka inseminačního intervalu 62,52 dní, servis periody 117,117 dnů, mezidobí 397,17 dnů a hodnota inseminačního indexu byla 2,31. V roce 2020 délka inseminačního intervalu trvala 55,19 dnů, servis perioda 118,17 dnů, mezidobí 398,17 dnů a hodnota inseminačního indexu činila 2,61. V roce 2021 byla délka inseminačního indexu 58,83 dnů, servis periody 113,25 dnů, mezidobí 393,25 dnů a hodnota inseminačního indexu 2,59. V případě inseminačního intervalu byl prokázán vysoce průkazný vliv plemenné skupiny a průkazný vliv pořadí laktace. Taktéž byl prokázán vysoce průkazný vliv plemenné skupiny na délku servis periody. The data for this thesis was collected in ZD Nížkov. In between the years of 2019-2021, monitoring was conducted on an average of 368 dairy cows of Czech fleckvieh cattle and Holstein and brown swiss cattle crossbreeds. Selected reproduction indexes were evaluated – calving-to-first-service interval, calving-to-conception interval, calving-to-calving interval and the number of insemination needed for pregnancy. The measured indicators were analyzed for individual years, within the seasons, according to the order of lactation and breeding affiliation of individuals. The obtained values were evaluated in Microsoft Excel and Statistica12. Basic statistical constants were calculated - arithmetic mean, standard deviation and coefficient of variation. In the Statistica12 program, selected factors were processed by ANOVA and subsequently evaluated by post hoc analysis using Tukey's test. In 2019, the length of the calving-to-first-service interval was 62,52 days, the calving-to-conception interval was 117,17 days, the calving-to-calving interval was 397,17 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,31. In 2020, the length of the calving-to-first-service interval was 55,19 days, the calving-to-conception interval was 118,17 days, the calving-to-calving interval was 398,17 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,61. In 2021, the length of the calving-to-first-service interval was 58,83 days, the calving-to-conception interval was 113,25 days, the calving-to-calving interval was 393,25 days and the number of insemination needed for pregnancy were 2,59. A great value of the breed group influence, as well as a high value of lactation period, was proven in the case of calving-to-first-service interval. For the length of the calving-to-conception interval, the breed group influence has also shown a great statistical significance. Keywords: český strakatý skot; reprodukční analýza; reprodukční ukazatele; czech fleckvieh; reproduction analysis; reproduction ratio Available in digital repository of Mendel University.
Reprodukční analýza plemenic skotu ve stádě s tržní produkcí mléka

Předkládaná diplomová práce byla zpracována v ZD Nížkov. Do sledování v letech 2019 – 2021 bylo zapojeno průměrně 368 plemenic, jak českého strakatého skotu, tak různě podílových kříženců plemen ...

Vlčková, Hana
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Potřeba dusíkatých látek ve výživě koní
Červínová, Monika
2022 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na dusíkaté látky ve výživě koní. Práce je rozdělena do dvou částí, které se navzájem prolínají. První část se týká trávení koní, významu bílkovinných a nebílkovinných dusíkatých látek a jejich vlivu na organismus koně. Jsou zde zmíněny i konkrétní požadavky dusíkatých látek u různých kategorií koní. Součástí práce je souhrn krmiv, ve kterém jsou uvedena i speciální bílkovinná krmiva, mezi které patří například spirulina, kokosová moučka nebo konopná semínka. V práci se pojednává také o možných problémech při zvýšeném či sníženém příjmu dusíkatých látek. Druhá část obsahuje vlastní práci, jejíž cílem bylo sledování a vyhodnocení denního příjmu dusíkatých látek u starších koní, kteří nevykonávají fyzickou zátěž. Pro vyhodnocení byly odebrány vzorky zkrmovaných krmiv, které byly podrobeny chemické analýze za předepsaných podmínek ke zjištění obsažených živin. Výsledné hodnoty z laboratoře byly přepočítány a porovnány s doporučenými potřebami. Na základě práce se dá říci, že koně přijímají dusíkaté látky nad doporučené hodnoty. The bachelor thesis is focused on nitrogenous substances in horse nutrition. The work is divided into two parts, which intertwine. The first part concerns the digestion of horses, the importance of protein and non-protein nitrogenous substances and their effect on the horse's body. The specific requirements of nitrogenous substances for different categories of horses are also mentioned here. Part of the work is a summary of feeds, which also lists special protein feeds, which include, for example, spirulina, coconut flour or hemp seeds. The work also discusses possible problems with increased or decreased intake of nitrogenous substances. The second part contains my own work, the purpose was to monitor and evaluate the daily intake of nitrogenous substances in older horses who have a calm regime. For evaluation, samples of fed feed were taken and subjected to chemical analysis under the prescribed conditions to determine the nutrients contained. The results from the laboratory were recalculated and compared with the recommended needs. Based on the work, it can be said that horses receive nitrogenous substances above the recommended values. Keywords: aminokyseliny; bílkoviny; dusíkaté látky; krmivo; staří koně; amino acids; cruide protein; feed; old horses; protein Available in digital repository of Mendel University.
Potřeba dusíkatých látek ve výživě koní

Bakalářská práce je zaměřena na dusíkaté látky ve výživě koní. Práce je rozdělena do dvou částí, které se navzájem prolínají. První část se týká trávení koní, významu bílkovinných a nebílkovinných ...

Červínová, Monika
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Rozvoj komunitního turismu u shuarského etnika v Ekvádoru
Homolová, Anna
2022 - Czech
Bakalářská práce pojednává o rozvoji komunitního turismu v Ekvádoru u etnika Shuarů v regionu Morona Santiago. Použité metody zjišťování jsou literární rešerše, rozhovory s místními podnikateli a jejich následná obsahová analýza. Práce se zabývá rozvojem komunitního turismu, produkty a nápady, které místní nabízejí, a dále je zaměřena na to, jak tento typ podnikání vnímá místní komunita. Pojednává o financování, legislativě a organizacích, které jsou do turismu zapojeny, a celkově o jeho fungování. Zohledňuje výtěžek z podnikání, to, co se s ním děje a na co jej místní lidé využívají. V neposlední řadě pojednává o sebepropagaci a marketingu, udržitelném rozvoji a udržitelném turismu. Výsledky výzkumu ukazují, že právní normy aplikované v oblasti komunitního turismu se někdy rozchází s realitou, která je reflektována skrze odpovědi místních podnikatelů. This bachelor’s thesis discusses the development of community-based tourism in Ecuador among the Shuar community in the region of Morona Santiago. The methods of investigation are literature review, interviews with the local entrepreneurs and their subsequent content analysis. The thesis focuses on the development of community tourism, the products and ideas offered by the locals, as well as how this type of business is perceived by the local community. It discusses the funding, legislation and organizations involved in tourism, and the overall operation of tourism. It considers the proceeds of the business, what happens to it and what local people use it for. Finally, it discusses self-promotion and marketing, sustainable development, and sustainable tourism. The research results show that the legal norms applied in the field of community tourism sometimes diverge from the reality that is reflected through the responses of local entrepreneurs. Keywords: Ekvádor; komunitní turismus; mikrofinancování; Shuar; udržitelný turismus; community-based tourism; Ecuador; microfinance; sustainable tourism Available in digital repository of Mendel University.
Rozvoj komunitního turismu u shuarského etnika v Ekvádoru

Bakalářská práce pojednává o rozvoji komunitního turismu v Ekvádoru u etnika Shuarů v regionu Morona Santiago. Použité metody zjišťování jsou literární rešerše, rozhovory s místními podnikateli ...

Homolová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Biodiverzita dřevních hub v Arboretu Křtiny (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
Kotyz, Lukáš
2022 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na diverzitu dřevních hub v Arboretu Křtiny. Monitoring lokality probíhal od února 2021 do ledna 2022. Během celkové doby proběhlo 15 terénních pochůzek. V arboretu bylo dohromady nalezeno 118 druhů dřevních hub. Z toho 10 taxonů je zařazeno v Červeném seznamu makromycetů v ČR. Nejvíce hub bylo zaznamenáno v říjnu 2021 (celkem 97 druhů hub), nejmenší počet naopak v květnu a červnu 2021 (celkem 39 druhů). Z celkového množství nalezených makromycetů bylo 88 % druhů stopkovýtrusých a 12 % vřeckovýtrusých hub. Největší množství druhů bylo nalezeno na buku (Fagus sylvatica) (77), na vrbách (Salix ssp.) fruktifikovalo dohromady 32 taxonů. Bíle tlení bylo evidováno u více jak 90 % druhů hub. Saprotrofních druhů bylo 93, saproparazitických 21 a parazitických pouze 4. U více jak 60 % taxonů převažovala střední fáze rozkladu dřevní hmoty. Více jak 1/3 hub rostla na substrátu s 3. stupněm tloušťky dřevní hmoty (11–30 cm) a 3. stupněm zachovalosti kůry. Nejvzácnějším nalezeným taxonem byla vidlenka nažloutlá (Vararia investiens). Nejčastěji nalezené druhy byly: Fomes fomentarius s. l., Phellinus igniarius, Trametes suaveolens, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta, Xylodon flaviporus, Bjerkandera adusta, Ceriporiopsis gilvescens, Jackrogersella cohaerens, Eutypa spinosa a Biscogniauxia nummularia. The bachelor thesis focuses on the biodiversity of wood fungi in Arboretum Křtiny. Monitoring of the area started in February 2021, last visit was in January 2022. During this time 15 field trips were done in total. Overall 118 wood fungi were found in the arboretum. Of these, 10 species are in the Red list of fungi of the Czech Republic. Most of the species were found in October of 2021 (97), the least in May and June of 2021 (39). From the total number of macromycetes found, 88 % were basidiomycetes and 12 % ascomycetes. Most of the fungi species grew on Fagus sylvatica (77) and a total of 32 species were found on Salix ssp. White wood decay was noted in more than 90 % fungi species. 93 species were saprotrophic, 21 saproparasitic and 4 parasitic. More than 60 % of fungal species were present in the middle phase of wood decomposition. Over 1/3 of mushrooms preferred the 3rd degree of wood thickness (11–30 cm) and the 3rd degree of bark preservation. The rarest fungi found is Vararia investiens. The most commonly found species were: Fomes fomentarius s. l., Phellinus igniarius, Trametes suaveolens, Hypoxylon fragiforme, Kretzschmaria deusta, Xylodon flaviporus, Bjerkandera adusta, Ceriporiopsis gilvescens, Jackrogersella cohaerens, Eutypa spinosa and Biscogniauxia nummularia. Keywords: Arboretum Křtiny; biodiverzita; Fagus sylvatica; lignikolní houby; Salix ssp.; Vararia investiens; biodiversity; wood fungi Available in digital repository of Mendel University.
Biodiverzita dřevních hub v Arboretu Křtiny (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)

Bakalářská práce se zaměřuje na diverzitu dřevních hub v Arboretu Křtiny. Monitoring lokality probíhal od února 2021 do ledna 2022. Během celkové doby proběhlo 15 terénních pochůzek. V arboretu bylo ...

Kotyz, Lukáš
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Využití technických a automatizačních zařízení v provozu České pošty
Brabec, Radek
2022 - Czech
Smyslem této práce je pochopení a zlepšení problematiky třídění balíkových zásilek ve společnosti Česká pošta s.p. Práce představuje techniku a manipulační prostředky využívané v provozech České pošty s.p. Dále se práce zaměřuje na pracoviště ručního třídění zásilek, kde jsou zaměstnanci ohroženi muskuloskeletárními onemocněními. Poznatky získané touto prací nabízejí možnost zvýšení kvality třídění a lepší ochranu zdraví zaměstnanců. Uvedené výsledky je možné aplikovat na celou společnost Česká pošta s.p. The purpose of this work is to understand and improve the issue of sorting parcels in the company Česká pošta s.p. The work presents the technology and handling equipment used in the operations of the Czech Post s.p. Furthermore, the work focuses on the workplace of manual sorting of consignments, where employees are at risk of musculoskeletal diseases. The knowledge gained from this work offers the opportunity to increase the quality of sorting and better protection of employees' health. These results can be applied to the entire company Česká pošta s.p. Keywords: automatizace; bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP); ergonomie; muskuloskeletální choroby; pracovní prostředí; rizikové faktory; musculoskeletal diseases; automation; ergonomics; risk factors; safety and health protection at work; working environment Available in digital repository of Mendel University.
Využití technických a automatizačních zařízení v provozu České pošty

Smyslem této práce je pochopení a zlepšení problematiky třídění balíkových zásilek ve společnosti Česká pošta s.p. Práce představuje techniku a manipulační prostředky využívané v provozech České pošty ...

Brabec, Radek
Mendelova univerzita v Brně, 2022

Způsoby ochrany elektronických komponent motorových vozidel
Němec, David
2022 - Czech
Bakalářská práce „Způsoby ochrany elektronických komponent motorových vozidel“ v úvodní části seznamuje čtenáře s poruchami elektrické povahy vyskytujících se v motorových vozidlech. V následující části popisuje způsoby a prostředky na ochranu před těmito poruchami. Dále práce popisuje současné způsoby ochrany elektronických řídících jednotek a legislativní požadavky které ukládají povinnosti výrobcům a dodavatelům při návrhu ochranných zařízení elektronických modulů motorových vozidel. V poslední části jsou popsány prostředky na ochranu komunikačních sítí motorových vozidel před elektromagnetickým rušením a elektrostatickým výbojem. The bachelor’s thesis „Methods of protection of electronic components of motor vehicles“ in the introductory part acquaints the reader with electrical faults occurring in motor vehicles. The following section describes methods and means to protect against these faults. Furthermore, the work describes the current methods of protection of electronic control units and legislative requirements that impose obligations on manufacturers and suppliers in the design of protective devices for electronic modules of motor vehicles. The last part describes the means to protect the communication networks of motor vehicles against electromagnetic interference and electrostatic discharge. Keywords: elektromagnetické rušení; elektronická řídící jednotka; elektrostatický výboj; nadproud; podpětí; proudové přetížení; přepětí; zkrat; current overload; electromagnetic interference; electronic control unit; electrostatic discharge; overcurrent; overvoltage; short circuit; undervoltage Available in digital repository of Mendel University.
Způsoby ochrany elektronických komponent motorových vozidel

Bakalářská práce „Způsoby ochrany elektronických komponent motorových vozidel“ v úvodní části seznamuje čtenáře s poruchami elektrické povahy vyskytujících se v motorových vozidlech. V následující ...

Němec, David
Mendelova univerzita v Brně, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases