Počet nalezených dokumentů: 153
Publikováno od do

Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - český
Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou orlici. The article deals with the interpretation of the heraldic decoration of the lower part of the eastern side of the Old Town Bridge Tower. The authors particularly consider arguments whether one of the coats of arms represents the Swidnica or Brandenburg eagle. Klíčová slova: Old Town Bridge Tower; coats of arms; heraldic decorations Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Erby na Staroměstské mostecké věži (braniborský nebo svídnický znak?)

Článek se věnuje interpretaci heraldické výzdoby spodní části východní strany Staroměstské mostecké věže. Autoři zejména zvažují argumenty, zda jeden ze znaků představuje svídnickou či braniborskou ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III
Jermanová, H.; Cvrček, František
2012 - český
Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem konference byla otázka, zda země visegrádské skupiny směřují skutečně k pevné integraci s EU. Jednotlivé příspěvky se soustřeďují okolo určitých témat, jako např. tvorba práva, role ústavních soudů, volební zákonodárství, rekodifikace či právnické vzdělávání. Klíčová slova: Visegrad countries; European Union; basic problems of law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III

Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané v rámci cyklu Metamorfózy práva organizované Ústavem státu a práva AV ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni. Hlavním tématem ...

Jermanová, H.; Cvrček, František
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika
Novák, František
2012 - český
Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho legislativní aktivity je věnována především záležitostem ekonomickým a státněsprávním, zatímco oblasti společenského působení spjaté s člověkem jako individuem a s možným uspokojováním jeho potřeb kulturních, sociálních či edukačních jsou i v období po roce 1990 dále marginalizovány. This chapter is concerned of the analysis of the Czech legislation from the year 1993 to the present in category of Law Acts as the basic legislative instrument enected in that period. The results obtained from such comparisons demonstrate that the most intensive attention is in legislation devoted to economic and state administrative affairs including justice, but problems connected with individual and his rights and possible satisfying his cultural, social and education needs are after the year 1990 even more marginalized. Klíčová slova: theory of law; Czech legislation; parametrization of Czech order Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika

Studie je zaměřena na vývoj legislativy reprezentované zákony České republiky, jež byly vydány od roku 1993 až do začátku roku 2012. Je zřejmé, že péče státu vyjádřená prostřednictvím jeho ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2012

Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva
Havel, Bohumil
2012 - český
Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. Závěrem autor formuluje tezi, že nové soukromé právo předpokládá funkcionalistický a interdisciplinární přístup, který bude zohledňovat lidskou svobodu a její limity. The chapter deals with economic aspects of law, that is with the issue concerning the transaction costs of Private Law recodification. It specifies the costs on the part of private persons and divides them into direct and indirect. In conclusion, the author shapes a proposition that new Private Law presupposes a functionalist and interdisciplinary approach which allows for human freedom and its limits. Klíčová slova: private law; translation costs; economic aspects of law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rekodifikace na cestě - teze nejen o transakčních nákladech nového (českého) soukromého práva

Kapitola se zabývá ekonomickými aspekty práva, a to otázkou transakčních nákladů rekodifikace soukromého práva. Specifikuje náklady na straně soukromých osob, které rozděluje na přímé a nepřímé. ...

Havel, Bohumil
Ústav státu a práva, 2012

Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království
Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
2012 - český
V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra z Aspeltu, Jana Volka, Václava Králíka z Buřenic, a Jana z Rabštejna. In this article, the authors focus on personalities of some provosts of the Vyšehrad Chapter who headed the Czech Court Office from 1225 to the 15th century. Attention is paid to Petr of Prague, Petr of Aspelt, Jan Volek, Václav Králík of Buřenice and Jan of Rabštejn. Klíčová slova: history of law; medieval legal; Vyšehrad provosts Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Role vyšehradských proboštů ve středověké právní a politické kultuře českého království

V této stati se autoři věnují osobnostem některých proboštů vyšehradské kapituly, které stály od roku 1225 do 15. století v čele české dvorské kanceláře. Pozornost je zaměřena na Petra z Prahy, Petra ...

Lojek, Antonín; Adamová, Karolina
Ústav státu a práva, 2012

Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
2012 - český
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti. Klíčová slova: minor parents; family law; parents and children Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče

V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.

Mitlöhner, Miroslav
Ústav státu a práva, 2012

Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce
Šturma, Pavel
2012 - český
Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do primárního práva evropských států, nepožadovala žádnou výjimku, podmínku pro připojení k Protokolu, který si vyjednalo Polsko a Velká Británie, začalo Česko uplatňovat až při podpisu v roce 2009. The contribution deals with the ambiguous attitude of the Czech Republic to the EU Charter of Fundamental Rights. Although the Czech diplomacy had have no objection during the negociation of the Lisbon Treaty which incorporated the Charter into EU primary law, the requirement to extend the Protocol concerning Poland and the UK also to the Czech Republic came at the moment of the ratification in 2009. Klíčová slova: EU law; Charter of Fundamental Rights; human rights Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quo vadis evropská ochrano lidských práv? Nejen o Chartě základních práv EU a tzv. české výjimce

Příspěvek se zabývá nejednoznačným postojem České republiky k Chartě základních práv Evropské unie. Ačkoliv česká diplomacie během vyjednávání Lisabonské smlouvy, která zapracovává Chartu do ...

Šturma, Pavel
Ústav státu a práva, 2012

Kam směřuje právní ochrana zvířat?
Müllerová, Hana
2012 - český
V posledních desetiletích dochází ve společnosti k postupnému zvyšování citlivosti vůči utrpení zvířat, což má již hluboké odezvy v platném právu. V mnohých státech se rostoucí zájem o ochranu zvířat odráží v právu občanském, ústavním, trestním i správním, s cílem zajistit zvířatům v lidské péči lepší životní podmínky. Nyní se objevují nové hlasy volající po přiznání práv zvířat jako práv obdobných základním lidským právům, aby byla právní pozice zvířat ještě více posílena. Příspěvek ukazuje, že právo se v otázce ochrany zvířat ocitá na jakési křižovatce a otevírá otázku, jakým směrem se bude tento obor nadále vyvíjet. In the last decades, the society worldwide becomes more sensitive to animal suffering and this new ethical approach has already been deeply reflected by law. In many states, an increasing interest in animal issues mirrors in the civil, constitutional, criminal and administrative law, in order to ensure the animals better living conditions. Now, new voices call for recognizing animal rights as rights similar to basic human rights, to get even stronger position of animals in law. The paper shows that the legal treatment of animals is coming to an intersection, with an open question, to what direction will the future animal protection head for. Klíčová slova: legal protection of animals; welfare; animal rights movement Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kam směřuje právní ochrana zvířat?

V posledních desetiletích dochází ve společnosti k postupnému zvyšování citlivosti vůči utrpení zvířat, což má již hluboké odezvy v platném právu. V mnohých státech se rostoucí zájem o ochranu ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2012

Inspirační síla všeobecného zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro Českou republiku
Eliáš, Karel
2011 - český
Z příspěvku je patrné, že autor je jednou z hlavních osob podílejících se na přípravě rekodifikace občanského zákoníku v České republice. Autor se zastavuje u vývoje návrhu zákoníku od počátečních příprav a tvorby koncepčních základů až po schválení návrhu zákona vládou v květnu 2011. Zdůrazňuje, že hlavními postuláty přijatými pro moderní kodifikaci jsou myšlenky, které byly vyjádřeny již v AGBG, a jde o respekt k člověku jako svobodnému individuu a přijetí úlohy soudce jako činitele, který právo nejen uplatňuje, ale i spoluvytváří. The contribution indicates that the author is one of the key persons participating in the preparation of recodification of the Czech Civil Code. The author pays attention to the development of the proposal of the Code from the preliminaries and laying down the conceptual basis to passing the proposal by the government in May 2011. He points out that the main postulates adopted by the modern codification are ideas which were already expressed in the General Austrian Civil Code, such as respecting a person as a free individual and acceptance of the role of a judge as an authority which both applies and makes law. Klíčová slova: new Civil Code; private law; General Austrian Civil Code Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Inspirační síla všeobecného zákoníku občanského v návrhu občanského zákoníku pro Českou republiku

Z příspěvku je patrné, že autor je jednou z hlavních osob podílejících se na přípravě rekodifikace občanského zákoníku v České republice. Autor se zastavuje u vývoje návrhu zákoníku od počátečních ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2011

O sochách rolandů v Čechách
Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
2011 - český
Článek se zabývá historií a původem soch rolandů, upozorňuje na rolandy v Čechách a popisuje jejich vznik a význam. The article deals with the history and provenance of statues of Rolands, it points out Rolands in Bohemia and describes their origin and significance. Klíčová slova: legal history; statues of Rolands Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
O sochách rolandů v Čechách

Článek se zabývá historií a původem soch rolandů, upozorňuje na rolandy v Čechách a popisuje jejich vznik a význam....

Adamová, Karolina; Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze