Number of found documents: 1326
Published from to

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva
Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
2020 - Czech
Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo na změnu vlastností v okolí tzv. první zóny ložiska Rožná, ale také na změnu těchto vlastností s hloubkou na úrovni 12.–24. patra bývalého dolu, resp. cca 550-1200 m pod povrchem. Relaizované práce zahrnuly geologický, petrografický, geochemický popis horninového prostředí, geofyzikální práce (zejm. seismika), studium fyzikálně mechanických vlastností hornin, transportní experimenty a ložiskovou revalidaci ložiska Rožná. Veškeré práce byly provedeny pro účely popsání studované zóny a jejího projevu s důrazem na prokázání bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště. Final Report of the Project „Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine“ presents the results of the study of rock mass properties with respect to the presence of a significant tectonic zone. The study focused on the change of properties in the vicinity of the so-called first zone of the Rožná deposit, but also on the change of these properties with a depth of 12–24. floor of the former mine, 550-1200 m below the surface. Realized works included geological, petrographic, geochemical description of the rock environment, geophysical work (esp. seismics), study of physico-mechanical properties of rocks, transport experiments and deposit revalidation of the Rožná deposit. All work was carried out for the purpose of describing the studied zone and its manifestation with an emphasis on ensuring the safety of the potential location of the deep geological repository. Keywords: deep horizons; Rožná mine; fault; migmatitised volcano-sedimentary complex; diffusion; sorption; radionuclides Available on request at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo ...

Bukovská, Z.; Švagera, O.; Chabr, T.; Leichmann, J.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zuna, M.; Navrátil, P.; Bohdálek, P.; Bošková, M.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Galeková, E.; Georgiovská, Lucie; Hanák, J.; Havlová, V.; Hlisnikovský, K.; Holéczy, D.; Jankovský, F.; Jaroš, M.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Koucká, L.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Kubeš, M.; Kubina, Lukáš; Kučera, R.; Kukutsch, Radovan; Laufek, F.; Mixa, P.; Mozola, J.; Násir, M. M.; Palát, J.; Patočka, M.; Pořádek, P.; Rosendorf, T.; Soejono, I.; Staš, Lubomír; Vavro, Leona; Veselovský, F.; Vorel, J.; Waclawik, Petr; Wertich, V.; Zajícová, Vendula; Zelinková, T.
Ústav geoniky, 2020

Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
2020 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Stručně je popsáno měření pohybu na puklině v komoře K1 a měření objemové aktivity radonu. This research report describes results of seismological monitorning in the Jeroným Mine near Čistá in 2019. Main results from monitoring of geotechnical parameters using distributed measurement system are briefly presented, namely stability of chamber K1 and movement of mine water level in long time period. The measurement of motion on the crack in K1 chamber and the measurement of radon volume activity are briefly described. Keywords: seismic loading; distributed measurement system; mining water; Jeroným Mine Available at various institutes of the ASCR
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2020 a sledování stability komory K1

Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2020. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních ...

Kaláb, Zdeněk; Lednická, Markéta; Kaláb, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Residual ancient landscape segments in Carpathians of Moravian-Slovak borderland
Kolejka, Jaromír; Nováková, Eva; Kirchner, Karel
2020 - English
The Moravian Carpathians border region is a large area located in the east of the Czech Republic. Historically, most of the time it was a peripheral border area between the Czech state and Hungary. The well-preserved segments of pre-industrial landscape were inventoried here. They have such arrangement of land use, which originated in the period before the main wave of the industrial revolution in the Czech lands (i.e. before 1850), and has been preserved until present. A total of 182 segments of pre-industrial landscape were identified. Spatial analysis of their location in the area shows that the highest concentration of segments is near the international border (50% up to 10 km from the border), in dissected highland relief (52%), but often in the foothills between 300-500 meters above sea level (51%). Due to their location and appearance, they can represent interesting geotourist objects in the border area. Keywords: pre-industrial landscape; Moravian Carpathians; geotourist objects Available on request at various institutes of the ASCR
Residual ancient landscape segments in Carpathians of Moravian-Slovak borderland

The Moravian Carpathians border region is a large area located in the east of the Czech Republic. Historically, most of the time it was a peripheral border area between the Czech state and Hungary. ...

Kolejka, Jaromír; Nováková, Eva; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2020

Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
2020 - Czech
Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu Rožná. Druhá lokalita se nachází ve vulkano-sedimentární sérii experimentální štoly Josef. Za účelem zhodnocení rozsahu EDZ bylo na obou zmíněných lokalitách využito kombinace geotechnických a laboratorních metod. Z geotechnických metod se jednalo o kvalitativní zhodnocení horninového masivu pomocí indexu RQD na vrtném jádře. Index RQD a porušení stěn vrtů bylo také stanoveno na základě analýzy pomocí metod OBI a ABI. V laboratořích byla provedena charakterizace pórového prostoru pomocí rentgenové počítačové mikro-tomografie (RTG - µ-CT) a vysokotlaké porozimetrie (MIP). Výzkumná zpráva shrnuje výsledky uvedených metod. In order to realize a comparative study of the Excavation Damage Zone (EDZ), two lithological and geotechnical different localities were selected. The first locality is located in the metamorphic rocks of the Rožná Mine. The second locality is located in the volcanic-sedimentary series of the Experimental gallery Josef. In order to evaluate the range of the EDZ, a combination of geotechnical and laboratory methods was used at the mentioned localities. The geotechnical method included the qualitative evaluation of the rock mass using the RQD index on the borehole core. The RQD index and failures of borehole walls were also determined based on OBI and ABI methods. In the laboratories, the pore space was characterized using X-ray computer micro-tomography (X-ray) and high-pressure porosimetry (MIP). The research report summarizes the results of these methods. Keywords: RQD; porosity; Excavation Damage Zone; OBI; ABI Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace zóny poškození ražbou (EDZ) v rozdílných geotechnických podmínkách

Za účelem provedení srovnávací studie vývoje zóny poškození ražbou (EDZ) byly vybrány dvě litologicky i geotechnicky rozdílné lokality. První lokalita se nachází v metamorfovaných horninách dolu ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Zajícová, Vendula
Ústav geoniky, 2020

Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef
Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
2020 - Czech
Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V úpadně vedeném vrtu (JT1) byly provedeny optický i akustický záznam pomocí optického (OPTV - Optical TeleViewer) i akustického (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televizoru. Vzhledem k úklonu horizontálního vrtu (JTGeo01) -10° byly i zde provedeny orientované záznamy metodami OBI a ABI. Naměřené orientované záznamy metodami OBI a ABI byly zpracovány a vyhodnoceny v softwaru WellCAD pro zpracování karotážních dat. Na základě vyhodnocených strukturních dat byl konstruován strukturní řez, který byl podkladovým materiálem pro korelaci s geofyzikálními daty. In order to evaluate the geological structures on the boreholes walls, using optical and acoustic logging methods (OBI and ABI) the boreholes were logged at the Experimental gallery Josef. Optical and acoustic recording was performed in the down borehole (JT1) using an optical (OPTV - Optical TeleViewer) and acoustic (HiRAT - High Resolution Acoustic Televiewer) televisions. Due to the inclination of the horizontal borehole (JTGeo01) -10°, oriented records by both methods (OBI and ABI) were made too. The measured oriented records by OBI and ABI methods were processed and evaluated in WellCAD software for logging data processing. Based on the evaluated structural data, a structural cross-section was constructed, which was the background material for correlation with geophysical data. Keywords: rock mass failure; OBI method; ABI method Available at various institutes of the ASCR
Stanovení porušenosti horninového masívu pomocí akustického a optického televizoru – vulkanické horniny, Experimentální štola Josef

Za účelem zhodnocení strukturních prvků zachycených vrtnými stvoly jádrových vrtů byla v Experimentální štole Josef provedena karotáž vrtů pomocí metod optické a akustické karotáže (OBI a ABI). V ...

Staš, Lubomír; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Vavro, Martin; Kubina, Lukáš; Rutar, Tomáš
Ústav geoniky, 2020

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2020
Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
2020 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava. V červnu a listopadu 2020 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny.\n\n In the northern area of the Doubrava and Karviná Mines I mining districts on the border of the cadastral district Dětmarovice and Doubrava, mining operations are underway. For this reason, in order to identify possible mining effects on the surface and surface objects, the stabilized points in this area are surveyed regularly twice a year. Since 2014 the Institute of Geonics AS CR, v.i., Ostrava has been selected as the contractor of these works. In June and November 2020, the surveying stages planned for this year were carried out, during which altogether 4 interconnected leveling routes, which are formed by these points, were carried out. Keywords: elevation measurements; Doubrava; Karvina Mines Available on request at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2020

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil; Staš, Lubomír; Foldyna, Josef
Ústav geoniky, 2020

Smart countryside for the 21st century
Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín
2020 - English
The 7th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL takes place in the summer of 2020. The period of preparation and holding of the conference was affected by the COVID-19 pandemic, which decisively reduced international travel. However, as we did not want to break the developed tradition, we decided to organize the conference online. At the same time, we hoped that this opportunity would allow the participation of colleagues who could not attend our conference personally due to collisions with other events, health, financial causes and other reasons. On the other hand, we were aware that we are entering a little-explored terrain and our intentions would not reach widely the international professional public\nReceived contributions cover various topics of rural development. Their spectrum reflects the current problems of European rural development. We already look forward to receiving some elaborated papers for their eventual publication in the European Countryside.\n Keywords: European countryside; rural space; rural development Fulltext is available at external website.
Smart countryside for the 21st century

The 7th Moravian Conference on Rural Research EURORURAL takes place in the summer of 2020. The period of preparation and holding of the conference was affected by the COVID-19 pandemic, which ...

Zapletalová, Jana; Vaishar, Antonín
Ústav geoniky, 2020

Posouzení seismického zatížení lokality "Ostrava – Tower"
Kaláb, Zdeněk
2020 - Czech
Rešeršní zpráva shrnuje seismické zatížení lokality Ostrava, v níž se plánuje výstavba velkého objektu. Retrieval report summarizes seismic loading of place signed as Ostrava – Tower. Here, construction of big structure is planned. Keywords: seismic loading; retrieval; Ostrava-Tower Available on request at various institutes of the ASCR
Posouzení seismického zatížení lokality "Ostrava – Tower"

Rešeršní zpráva shrnuje seismické zatížení lokality Ostrava, v níž se plánuje výstavba velkého objektu....

Kaláb, Zdeněk
Ústav geoniky, 2020

Staré lomy na území Brna: most mezi přírodním a kulturním dědictvím
Kubalíková, Lucie
2020 - Czech
Území Brna je geologicky a geomorfologicky velice pestré díky své pozici na hranici dvou celoevropsky významných jednotek – Českého masivu a Západních Karpat. Litologická a morfologická diverzita a rovněž hydro- a pedodiverzita se podílely na historickém vývoji města, jeho dalším rozvoji i na jeho současném utváření. Využívání přírodních materiálů na území Brna spadá do staršího paleolitu (pazourky na Stránské skále), ovšem větší rozmach byl zaznamenán až ve středověku (těžba stavebního a dekoračního kamene – vápence na Stránské skále a Hádech, slepence na Červeném kopci, později písky a spraše). V současné době se na území Brna nachází několik desítek nečinných lomů, cihelen a pískoven, které podávají svědectví jednak o geologické historii města a jednak o využívání přírodních zdrojů. Tyto lomy jsou často legislativně chráněny jako přírodní památky nebo rezervace, případně jako významné krajinné prvky. Díky svým hodnotám jsou cenným zdrojem informací z hlediska věd o Zemi (paleontologické nálezy, stratigrafie, krasové jevy, specifický druh horniny), mají však význam i z hlediska kulturního a historického (např. zdroj stavebního materiálu pro kulturní památky, historie využívání přírodních zdrojů, antropogenní podzemí, industriální a antropogenní tvary reliéfu, vliv na rozvoj města atd.). Lomy tedy reprezentují most mezi přírodními a kulturními aspekty krajiny, respektive mezi přírodním a kulturním dědictvím. Studium kulturně-historických a geovědních aspektů starých lomů může přispět k rozpoznání jejich skutečných hodnot a napomoci i přijetí vhodných opatření z hlediska ochrany neživé přírody i kulturního dědictví.\n Thanks to its position on the border of two important geological units (Bohemian Massif and Western Carpathian), Brno City possesses high lithological and morphological diversity. These geodiversity aspects significantly influenced the historical development of the city, its urban settings and the availability or use of natural resources. The history of exploitation of natural resources begins in the Palaeolothic (flints on Stránská skála), however, the quarrying itself dates to the Early Middle Age – e.g. the extraction of limestones at Hády and Stránská skála, Old Red sandstones and conglomerate at Červný kopec. Currently, there are tens of abandoned quarries and pits within Brno city, which give testimony about the geological history and history of use of the natural resources. These extraction sites are often protected by law as Natural Monuments or Reserves or Important Landscape Elements. Thanks to their values they represent an important resource of the knowledge in the Earth-sciences (paleontology, stratigraphy, speleology), but they have often the significance from the cultural and historical point of view (use of the material for local architecture, anthropogenic landforms related to mining, influence on the urban development). Quarries thus represent a bridge between natural and cultural landscape features or between natural and cultural heritage. The research on quarries (or extraction sites) can bring new insights into the problem of an integrated approach to the protection and conservation of natural and cultural heritage. Keywords: natural and cultural heritage; anthropogenic geomorphology; building stone Fulltext is available at external website.
Staré lomy na území Brna: most mezi přírodním a kulturním dědictvím

Území Brna je geologicky a geomorfologicky velice pestré díky své pozici na hranici dvou celoevropsky významných jednotek – Českého masivu a Západních Karpat. Litologická a morfologická diverzita a ...

Kubalíková, Lucie
Ústav geoniky, 2020

Staré kulturní krajiny Moravy
Kolejka, Jaromír
2020 - Czech
Vletech 2016-2020 proběhla na historickém území Moravy inventarizace segmentů krajiny, jejichž vzhled vsoučasné době je podobný jejich obrazu vpředindustriálním období na katastrálních mapách z1. pol. 19. st. Při řešení projektu programu NAKI MK ČR bylo do obsáhlé databáze zařazeno 1139 segmentů staré předindustriální krajiny větších než 10 ha. Navíc ke každému segmentu bylo zjištěno kolem 10 dalších charakteristik, které slouží geostatistické analýze a klasifikaci. Vpříspěvku je nastíněn myšlenkový postup identifikace zbytků staré kulturní krajiny počínaje přehledem nejstarších použitelných mapových podkladů zúzemí Moravy. Vysvětlen je pojem starobylá předindustriální krajina a zdůvodněno její časové zařazení. Zevrubně jsou popsány historické události, které předcházely vzniku předindustriální krajiny. Uvedeny jsou rovněž příčiny, které vedly kdramatickým změnám kulturní krajiny vdobě průmyslové společnosti. Nastíněn je postup zjišťování a mapování starých krajin za využití současné barevné ortofotomapy a císařských otisků katastrálních map z 20. - 30. let 19. století. Přiložená mapová dokumentace poskytuje přehled o charakteru dostupných podkladů o starých krajinách a o rozmístění jejich zjištěných zbytků na historickém území Moravy ve východní části České republiky. In the years 2016-2020, an inventory of landscape segments took place in the historical territory of Moravia, the appearance of which is currently similar to their image in the pre-industrial period on cadastral maps from the first half of the 19th century. When solving the project of the NAKI program of the Ministry of Culture of the Czech Republic, 1139 segments of the old pre-industrial landscape larger than 10 ha were included in the extensive database. About 10 other characteristics were found for each segment, which serve for geostatistical analysis and classification. The article outlines the concept, time classification and procedure of identification of the remains of the old pre-industrial cultural landscape using the current color orthophotomap and imperial prints of cadastral maps from the 1820s-1830s. The historical events that preceded the emergence of the pre-industrial landscape are described in detail. The causes that led to dramatic changes in the cultural landscape in the age of industrial society are also listed. The map documentation provides an overview of the nature of the available data on old landscapes and the location of their identified remains in the historical territory of Moravia.\n\n Keywords: definition; data sources; mapping; geodatabases Fulltext is available at external website.
Staré kulturní krajiny Moravy

Vletech 2016-2020 proběhla na historickém území Moravy inventarizace segmentů krajiny, jejichž vzhled vsoučasné době je podobný jejich obrazu vpředindustriálním období na katastrálních mapách z1. pol. ...

Kolejka, Jaromír
Ústav geoniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases