Number of found documents: 77
Published from to

2D Numerical Model of Channel Bed Formed of Randomly Distributed Spherical Particles
Kharlamov, Alexander
2006 - English
The paper deals with the saltation mode of bed load transport. The saltation process modelling consists of two parts – deterministic motion of the particle in fluid and stochastic process of its collision with bed, which is the stochastic part of a Monte-Carlo simulation. The channel bed is formed by spherical particles of non-uniform size, the distribution of the particles radiuses and the particle height is of Gaussian type. The numerical method of a bed forming and determination of collision coordinates and a collision angle is proposed. Příspěvek je věnován saltačnímu typu pohybu sedimentů. Modelování saltačního pohybu je rozděleno na dvě části- deterministický pohyb částice v kapalině a stochastický proces kolise částic se dnem. Dno kanálu je tvořenokulovitými částicemi různých průměrů, rozdělení velikosti a polohové výšky částic je Gausovského typu. Je navržen numerický model tvaru dna (rozdělení částic ve vrstvách) a určeny souřadnic i úhel kolise částic se dnem. Keywords: bed load transport; spherical particle saltation; bed formation; particle-bed collision; collision angle Available in digital repository of the ASCR
2D Numerical Model of Channel Bed Formed of Randomly Distributed Spherical Particles

The paper deals with the saltation mode of bed load transport. The saltation process modelling consists of two parts – deterministic motion of the particle in fluid and stochastic process of its ...

Kharlamov, Alexander
Ústav pro hydrodynamiku, 2006

Effect of shearing, coarse particle and drag reduction additives contents on flow behaviour of dense fly ash-water mixtures
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
2006 - English
The dense fluidic ash-water mixtures are time dependent non-Newtonian slurry, their shearing results in the significant decrease of the pressure drops in the laminar region, also laminar/turbulent transition region was reached for lower flow velocity. Presence of bottom ash or chemical agent affects favourably the flow behaviour of dense fluidic fly ash-water mixtures. The paper is focussed on the experimental study of the effect of concentration, time and intensity of shearing and particle size distribution on the hydraulic gradient vs. the average velocity relationship in the laminar, transitional and turbulent regimes. The re-circulation pipe loop with smooth stainless steel pipes of the inner diameters D = 26.8 and 36 mm was used for measuring the ash-water mixtures flow parameters. Koncentrované vodné suspenze s obsahem fluidních popelů se chovají jako časově závislé nenewtonské kapaliny. Vlivem smykového namáhání u nich dochází k výraznému snížování třecích ztrát a také mezní rychlosti, při níž dochází k přechodu z laminárního do turbulentního režimu proudění. Přidání ložového popela nebo vhodných chemických činidel působí příznivě na tokové chování zahuštěných suspenzí s obsahem fluidních úletových popílků. Příspěvek se zabývá experimentálním studiem vlivu koncentrace, doby a intenzity smykového namáhání a rozdělením velikosti částic pevné fáze na třecí ztráty a hodnotu mezní rychlosti přechodu z laminárního do turbulentního režimu. Výzkum popílkových suspenzí byl proveden na uzavřené potrubní trase s hladkými nerezovými trubkami o vnitřním průmšru D = 26,8 a 36 mm. Keywords: Dense ash slurry; effect of shearing; effect of coarse particles; Drag reduction; experimental investigation Available in digital repository of the ASCR
Effect of shearing, coarse particle and drag reduction additives contents on flow behaviour of dense fly ash-water mixtures

The dense fluidic ash-water mixtures are time dependent non-Newtonian slurry, their shearing results in the significant decrease of the pressure drops in the laminar region, also laminar/turbulent ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2006

Application of finite volume method to free surface flow
Hoření, Bohumír; Chára, Zdeněk
2005 - English
The contribution deals with an application of discontinuous Galerkin method to free surface flow calculation. Both the super- and sub-critical flows are studied for steady and unsteady flow conditions. The numerical method is tested experimentally on flow over a broad crest weir of height to length ratio 1/8. Also VOF (volume of fluid) method is tested for the same geometrical configuration. Příspěvek se zabývá použitím diskontinuální Galerkinovy metody pro výpočet poudění s volnou hladinou. Jsou analyzovány jak podkritické tak i nadkritické režimy proudění. Numerické simulace jsou testovány experimentálně při proudění přes širokou korunu. Pro stejnou konfiguraci je také testována metoda VOF (volume of fluid). Keywords: Galerkin method; broad crest weir; volume of fluid Available in digital repository of the ASCR
Application of finite volume method to free surface flow

The contribution deals with an application of discontinuous Galerkin method to free surface flow calculation. Both the super- and sub-critical flows are studied for steady and unsteady flow ...

Hoření, Bohumír; Chára, Zdeněk
Ústav pro hydrodynamiku, 2005

Local pressure drops in the flow of water with micellar additives
Mík, Václav; Šesták, J.; Kořenář, Josef; Myška, Jiří
2005 - English
We have studied the influence of three cationic surfactants Arquad S50, CTAB and CTAC on three different types of local pressure drops. Experiments were done on a closed hydraulic loop with the range of Reynolds numbers from 1.600 to 23.000. Four different solution concentrations were investigated. Even though all three tested additives show similar drag reduction in the straight tube, there is a substantial difference in effectiveness at local loses. Byl studován vliv 4 koncentrací tří vybraných vodných roztoků kationaktivních a iontově obojetných povrchově aktivních látek na 3 typy místních ztrát (sedlový ventil plně a z poloviny otevřený, 180° oblouk). Měření byla provedena na cirkulační trase v rozsahu Reynoldsových čísel Re = (1,6–23)*103. I když všechny 3 použité přísady v přímé trubce snižují tření téměř stejně, v místních odporech se jejich účinek podstatně liší. Také účinnost přísad na snižování místních ztrát je nižší než při proudění v trubkách. Keywords: drag reduction; micellar additives; local pressure drop Available in digital repository of the ASCR
Local pressure drops in the flow of water with micellar additives

We have studied the influence of three cationic surfactants Arquad S50, CTAB and CTAC on three different types of local pressure drops. Experiments were done on a closed hydraulic loop with the range ...

Mík, Václav; Šesták, J.; Kořenář, Josef; Myška, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2005

Experimental evaluation of the Magnus force coefficient of the rotating spherical particle
Lukerchenko, Nikolay; Kharlamov, Alexander; Kvurt, Y.; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2005 - English
The Magnus force coefficient was determined from comparison of theoretical and experimental trajectory of rotating spherical particle falling in calm water. Theoretical trajectories of the particle were calculated using 2D numerical model of the rotating spherical particle moving in fluid and the proper value of the Magnus force coefficient was established from condition of the best fitting of the experimental trajectory by the calculated one. The mutual influence of the translational and rotational movements was described. Magnusův koeficient je určen na základě teoretické i experimentální analýzy rotačního pohybu sedimentující kulové částice v nepohybující se kapalině. Teoretické trajektorie, které byly řešeny pomocí 2D numerického modelu pohybu kulové částice, byly použity pro vyhodnocení experimentálních údajů. Byl také určen vzájemný vliv translačního a rotačního pohybu. Keywords: Magnus force coefficient; numerical model; particle trajectory Available in digital repository of the ASCR
Experimental evaluation of the Magnus force coefficient of the rotating spherical particle

The Magnus force coefficient was determined from comparison of theoretical and experimental trajectory of rotating spherical particle falling in calm water. Theoretical trajectories of the particle ...

Lukerchenko, Nikolay; Kharlamov, Alexander; Kvurt, Y.; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2005

On the relation viscosity vs. shear rate for ageing emulsions
Filip, Petr; David, Jiří; Pivokonský, Radek
2005 - English
The aim of this contribution is to present an empirical model taking into account ageing of highly concentrated emulsions. This model enables smooth passage from modelling of viscoelastic fluid (shear-thinning behaviour)corresponding to a "fresh" material to a description of viscoplastic fluid (viscoplastic behaviour) corresponding to an "aged" material including yield stress modelling. Je presentován empirický model beroucí v úvahu stárnutí vysoce koncentrovaných emulsí. Tento model umožňuje hladký přechod od konstitutivního vztahu popisujícího vazkoelastické kapaliny (představující "čerstvý" materiál) ke vztahu pro vazkoplastické kapaliny (představující "stárnoucí" materiál). Keywords: emulsion; viscosity; ageing Available in digital repository of the ASCR
On the relation viscosity vs. shear rate for ageing emulsions

The aim of this contribution is to present an empirical model taking into account ageing of highly concentrated emulsions. This model enables smooth passage from modelling of viscoelastic fluid ...

Filip, Petr; David, Jiří; Pivokonský, Radek
Ústav pro hydrodynamiku, 2005

On the choice of an adequate phenomenological model for viscoplastic fluids
David, Jiří; Filip, Petr
2004 - English
At present a series of phenomenological models are used for the description of flow curves of viscoplastic materials. Their application for the given materials hitherto subjects to the two following factors: number of entering parameters and agreement with the experimental data. However, for the case of viscoplastic fluids there is still one point playing a crucial role: determination whether a mutual ratio of ciscous and plastic effects generated by the proposed model corresponds to the physical characteristics of the material studied. This contribution aims to analyse partially this topic and to provide a hint for a choice of a corresponding model V současnosti je pro popis tokových křivek vazkoplastických materiálů užívána celá řada konstitutivních vztahů. Jejich aplikace je založena zejména na dvou faktorech: počet parametrů empirického modelu a shoda s experimentálními daty v daném rozsahu měření. V případě vazkoplastických materiálů ale hraje podstatnou roli i faktor zohledňující poměr vazké a plastické složky. Tento příspěvek ze zaobírá zejména analýzou tohoto faktoru a na jeho základě vhodnou volbou vazkoplastického modelu Keywords: viscoplastic fluids; modelling Available in digital repository of the ASCR
On the choice of an adequate phenomenological model for viscoplastic fluids

At present a series of phenomenological models are used for the description of flow curves of viscoplastic materials. Their application for the given materials hitherto subjects to the two following ...

David, Jiří; Filip, Petr
Ústav pro hydrodynamiku, 2004

Experimental evaluation of the drag rotation coefficient of the spherical particle
Lukerchenko, Nikolay; Kvurt, Y.; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
2004 - English
Saltatory solid particles conveyed by fluid impact a channel bed from time to time. As a result of the collision the particles receive angular velocity, which gradually decreases with time. For numerical simulation of saltation it is necessary to know values of the drag rotation coefficient. In this paper experimental results of the rotating spherical particles moving in water are described. The rubber spherical balls with density near that of water were used; each of them was speeded up in a special chute that ensured that the particle rotated in a given plane. Values of the drag coefficient of the rotating spherical particle were determined in a dependence on rotation particle Reynolds number Pevná částice pohybující se saltací v proudu kapaliny se v různých časových intervalech dostává do kontaktu se dnem kanálu. V důsledku kolize částice se dnem je iniciován rotační pohyb s proměnnou úhlovou rychlostí, která postupně v čase klesá. Pro numerické simulace saltačního pohybu je nutná znalost rotačního odporového koeficientu. V článku jsou prezentovány výsledky experimentálního výzkumu rotačního pohybu částic. Částice s hustotou blízkou hustotě kapaliny byly vypouštěny do kapaliny pomocí speciální rampy, která zajišťovala rovinnou rotaci. Hodnoty odporového koeficientu rotačně se pohybující částice byly určovány v závislosti na Reynoldsově čísle rotačního pohybu Keywords: drag rotation coefficient; spherical particle; numerical simulation Available in digital repository of the ASCR
Experimental evaluation of the drag rotation coefficient of the spherical particle

Saltatory solid particles conveyed by fluid impact a channel bed from time to time. As a result of the collision the particles receive angular velocity, which gradually decreases with time. For ...

Lukerchenko, Nikolay; Kvurt, Y.; Chára, Zdeněk; Vlasák, Pavel
Ústav pro hydrodynamiku, 2004

Experimental and numerical modelling of flow around the obstacles placed on a channel bottom
Hoření, Bohumír; Chára, Zdeněk
2004 - English
The paper deals with an application of integral equations on a wake flow. Two square cylinders oriented perpendicularly to flow direction are placed on the bottom of an open channel. The results of integral method are compared with LDA measurements and with Fluent k-? simulation. Besides the averaged results that offers Fluent simulation, the integral method can also simultae dynamical properties of the flow V článku je řešena problematika integrálních rovnic v oblasti úplavu. Dva čtvercové hranoly orientované kolmo na směr proudění jsou umístěny na dně otevřeného kanálu. Výsledky řešení pomocí integrálních rovnic jsou porovnány s měřením pomocí metody LDA a s numerickým řešení pomocí modelu k-? implementovaného v prostředí Fluent. Pomocí integrálních rovnic bylo možné popsat dynamiku sledovaného děje Keywords: flow; integral equations; LDA measurements Available in digital repository of the ASCR
Experimental and numerical modelling of flow around the obstacles placed on a channel bottom

The paper deals with an application of integral equations on a wake flow. Two square cylinders oriented perpendicularly to flow direction are placed on the bottom of an open channel. The results of ...

Hoření, Bohumír; Chára, Zdeněk
Ústav pro hydrodynamiku, 2004

Conveying of coarse particle in non-Newtonian slurry
Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
2004 - English
The paper deals with flow behaviour of slurries containing colloidal, clay, dust and also coarse-grained particles. The slurry flow behaviour changes form Newtonian to non-Newtonian in dependence on the solid phase concentration and composition, especially on the contents of colloidal particles. Flow behaviour of fluidic fly and bottom ash slurries, clay and sand slurries was experimentally investigated with respect to the solids composition, volumetric concentrationa and slurry velocity. The re-circulation pipe loop with smooth stainless steel pipes of the inner diameters D = 17.5, 26.8 and 36 mm was used for measuring the slurry flow parameters. Also the effect of time and intensity of shearing was studied for time dependent fluidic ash slurries Článek se zabývá tokovým chováním suspenzí obsahujících koloidní, jílovité, prachové a také hrubozrnné částice. Tokové chování suspenzí se mění z newtonovského do nenewtonovského v závislosti na koncentraci pevné fáze a jejím složení, zejména na obsahu koloidních částic. Tokové chování suspenzí obsahujících fluidní úletový a ložový popel nebo jíl a písek bylo zkoumáno experimentálně s ohledem na vliv složení a objemovou koncentraci pevné fáze a rychlost proudění na uzavřené potrubní trase sestavené z nerezových trubek vnitřního průměru D = 17,5; 26,8 a 36 mm. Dále byl zkoumán účinek doby a intenzity smykového namáhání na časově závislé suspenze obsahující fluidní popely Keywords: non-Newtonian slurry; coarse particle; hydraulic transport Available in digital repository of the ASCR
Conveying of coarse particle in non-Newtonian slurry

The paper deals with flow behaviour of slurries containing colloidal, clay, dust and also coarse-grained particles. The slurry flow behaviour changes form Newtonian to non-Newtonian in dependence on ...

Vlasák, Pavel; Chára, Zdeněk; Konfršt, Jiří
Ústav pro hydrodynamiku, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases