Number of found documents: 545673
Published from to

Aerodynamický návrh vrtule
Klesa Jan; David Tari; Žižkovský Nikola
2019 -
Tari, D.: Aerodynamický návrh vrtule: diplomová práce, Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2019, 60 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Tato práce je zaměřena na návrh vrtule pro koncepční ultralehký letoun s elektrickou pohonnou jednotkou. V práci nejdřív definujeme nejdůležitější kroky návrhu vrtule, pak na předem definovaný návrhový režim určíme geometrické charakteristiky vrtule se zřetelem na konstrukční omezení definované konstruktérem. Pro navržený tvar vrtule určíme aerodynamické charakteristiky aplikací vírové teorie Žukovského. Tyto charakteristiky nám v dalších krocích slouží jako vstup k určení zatížení vrtule podél celého listu. V práci je také věnovaná pozornost konstrukci vrtule a volbě materiálů, které po určení průběhů zatížení zkontrolujeme, zda vyhovují pevnostním požadavkům. V závěru práce jsou uvedená doporučení, pomocí kterých je možné dále zkvalitnit konstrukci listu vrtule a která jsou rovněž nutná k ověření jak mechanických, tak aerodynamických vlastností vrtule.Tari, D.: Propeller Aerodynamic Design: Master Thesis. Prague: CTU - Czech Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Aerospace Engineering, 2019, 70 p. Tutor: Klesa, J The thesis is focused on propeller design of a conceptual ultralight aircraft with electric drive unit. In thesis are defined the most important steps in propeller design, than for the given operating mode we will provide the computation of geometric characteristics of the propeller, considering the limitations of the aircraft designer. After the determination of the geometric properties of the propeller, we apply the vortex theory of Zhukovsky to compute the aerodynamic characteristics of the propeller. These characteristics are input data for the computation of aerodynamic loads. In the thesis we also focus on the construction and selection of the materials, which through stress analysis are evaluated, whether they meet the strength requirements or not. In the end we also mention recommendations, which could further improve the construction and are also important to verify the mechanic and aerodynamic properties of the propeller. Keywords: Vrtule; Vírová teorie Žukovského; Larrabeeho metoda; Klasická laminační teorie; Aircraft propeller; Vortex theory of Zhukovsky; Larrabee method; Classical lamination theory Available in digital repository of ČVUT.
Aerodynamický návrh vrtule

Tari, D.: Aerodynamický návrh vrtule: diplomová práce, Praha: ČVUT - České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2019, 60 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Tato práce ...

Klesa Jan; David Tari; Žižkovský Nikola
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tréninkový stroj pro nastřelování badmintonových míčků
Šafařík Pavel; Jan Vorlík; Dumek Jan
2019 -
Práce představuje základní popis badmintonového míčku, popis badmintonových nastřelovacích strojů, které jsou na trhu dostupné. Dále je v práci popsán návrh badmintonového nastřelovacího stroje od stanovení základních parametrů až po jeho zkonstruování. V práci jsou následně odvozeny rovnice pro výpočet vybraných parametrů letu badmintonového míčku a jejich výpočet. Pro tyto vybrané parametry je provedeno měření, které potvrzuje platnost odvozených rovnic a správnou konstrukci stroje.This paper presents basic description of shuttlecock, description of badminton traning machines, which are available on the market. Furthermore, the paper presents descibes of the design badminton training machines from the determination of basic parameters to construction. Subsequently the equations are derived for the calculation of selected parameters of shuttlecock flight and their calculation. For these selected parameters experiment measurement are made, which confirm the validity of the derived equations and the correct construction of badminton training machine. Keywords: badminton; badmintonový míček; rychlost badmintonového míčku; tréninkový stroj; sport; aerodynamika; badminton; shuttlecock; speed of shuttlecock; badminton training machine; sport; aerodynamic Available in digital repository of ČVUT.
Tréninkový stroj pro nastřelování badmintonových míčků

Práce představuje základní popis badmintonového míčku, popis badmintonových nastřelovacích strojů, které jsou na trhu dostupné. Dále je v práci popsán návrh badmintonového nastřelovacího stroje od ...

Šafařík Pavel; Jan Vorlík; Dumek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh dvoustupňové výkonové turbíny pro turbovrtulový motor
Klesa Jan; Denis Hermann; Čížek Michal
2019 -
V první části práce je vypracována rešerše používaných turbín pro turbovrtulové motory a popsané principy proudění a stanovení ztrát ve stupni turbíny. Ve druhé části je pomocí popsaných principů navržena dvoustupňová turbína na středním poloměru a poté i po výšce lopatky. Dále jsou vytvořeny profily a proudová cesta volné turbíny na středním poloměru. V poslední části je simulováno proudění navrženou volnou turbínou.This diploma thesis deals with the topic of turboprop engines. Its first part consists of the research of turbines which are used in those engines including the description of fluid flow and preassure losses in turbine stage. A two stage power turbine is designed in the second part of this thesis. It is based on meanline using the described principles, further on also at the 3d design. The thesis contains two-dimensional blade design and design blade-to-blade channel. The final part shows a simulation of the flow of the free turbine. Keywords: Turbovrtulový motor; volná turbína; návrh stupně na středním průměru; návrh stupně po výšce lopatek; návrh profilů; proudová cesta; simulace dvojrozměrného proudění; Turboprop engine; power turbine; meanline design; three-dimensional design; meanline blade design; blade to blade channel; two-dimensional flow simulation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh dvoustupňové výkonové turbíny pro turbovrtulový motor

V první části práce je vypracována rešerše používaných turbín pro turbovrtulové motory a popsané principy proudění a stanovení ztrát ve stupni turbíny. Ve druhé části je pomocí popsaných principů ...

Klesa Jan; Denis Hermann; Čížek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zařízení pro zkoušku souřadnicového stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou
Hornych Jan; Jaromír Hynek; Kupka Petr
2019 -
Cílem této práce je návrh lineárního pojezdu měřeného laserovým interferometrem pro zkoušku souřadnicového měřicího stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou.The aim is to design a linear guideway measured with laser interferometer for verification of coordinate measuring machines or milling machines equipped with tactile probe. Keywords: měření přesnosti; souřadnicový měřicí stroj; zkouška SMS; laserový interferometr (LI); zařízení pro zkoušky SMS; precise measurement; coordinate measuring machine; verification of CMM; laser interferometer (LI); CMM verification device Available in digital repository of ČVUT.
Zařízení pro zkoušku souřadnicového stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou

Cílem této práce je návrh lineárního pojezdu měřeného laserovým interferometrem pro zkoušku souřadnicového měřicího stroje nebo frézovacího stroje v konfiguraci s dotykovou obrobkovou sondou.The aim ...

Hornych Jan; Jaromír Hynek; Kupka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Možnosti spojovnání nitinolu - měkké pájení tenkých drátů
Vondrouš Petr; Jakub Křivánek; Dušek Karel
2019 -
První část práce se zabývá technologií pájení, podmínkami pájení a měkkým pájení. Dále je tato část zaměřena na nitinol, slitinu niklu a titanu s unikátními vlastnostmi jako efekt tvarové paměti a superelastické chování. Poslední kapitola první části je věnována využití nitinolu. V experimentální části je hodnocena vhodnost měkkého pájení pro spojování tenkých nitinolových drátů. Je zde hodnocena smáčivost měkké pájky na nitinolu, dále jsou zde uvedeny přeplátované a tupé spoje pájené ručním pájedlem a hodnocení jejich pevnostních charakteristik. Využitím konfokální mikroskopie jsou hodnoceny průběh pájky v přeplátovaných spojích. V poslední části je představen jednoduchý pákový aktuátor.The first part of this thesis deals with soldering technology and soldering condition. It is also focused on nitinol, a nickel-titanium alloy with unique properties such as shape memory effect and superelastic behavior. The last chapter is devoted to the use of nitinol. In the experimental part the suitability of soldering for joining thin nitinol wires is evaluated. There is evaluated the wettability of solder on nitinol, there are also mentioned lap and butt joints made by hand soldering and evaluation of their strength characteristics. Using confocal microscopy, the solder flow in overlap joints is evaluated. The last part introduces a simple lever actuator. Keywords: Nitinol; slitina s tvarovou pamětí; měkké pájení; smáčivost; Nitinol; shape memory alloy; soldering; wettability Available in digital repository of ČVUT.
Možnosti spojovnání nitinolu - měkké pájení tenkých drátů

První část práce se zabývá technologií pájení, podmínkami pájení a měkkým pájení. Dále je tato část zaměřena na nitinol, slitinu niklu a titanu s unikátními vlastnostmi jako efekt tvarové paměti a ...

Vondrouš Petr; Jakub Křivánek; Dušek Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tribologie rozebíratelných spojů
Kreibich Viktor; Michal Kuběnka; Roškanin Petr
2019 -
První část diplomové práce se zabývá tribologií, třením a popisem tribologické zkoušky Následně byla popsána rozebíratelná spojení strojních součástí. V druhé části je popsán experiment, který byl proveden na tribometru TOP3. Na připravených vzorcích byl zjišťován koeficient tření s použitím různých maziv a povlaků.The first part of master thesis deals on tribology, friction and description of tribological examination. The dismountable connections of the mechanical parts were described. In the second part is described the experiment, which was performer on a tribometer TOP3. On prepared samples was determined the friction coefficient with using various lubricants and coatings. Keywords: tribologie; tření v závitech; rozebíratelné spoje; šroubové spoje; kluzné laky; tribology; friction in threads; demountable connection; screw connections; sliding varnishes Available in digital repository of ČVUT.
Tribologie rozebíratelných spojů

První část diplomové práce se zabývá tribologií, třením a popisem tribologické zkoušky Následně byla popsána rozebíratelná spojení strojních součástí. V druhé části je popsán experiment, který byl ...

Kreibich Viktor; Michal Kuběnka; Roškanin Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Příprava povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení
Kolařík Ladislav; Marek Langr; Šedivý Otomar
2019 -
Diplomová práce se zabývá přípravou povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení různých kombinací těchto materiálů. Cílem diplomové práce je navrhnout a experimentálně ověřit nejvhodnější variantu přípravy povrchu a proces lepení pro spojení kovu s kompozitem, jak po technologické stránce, tak i po stránce ekonomické. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a mimo jiné popsán vznik lepeného spoje, dělení lepidel a příprava povrchů pro proces lepení. V praktické části byly navrhnuty a následně ověřeny možnosti příprav povrchů pro lepení spojení uhlíkového kompozitu s ocelí DC01, PA6 a ABS. Příprava vzorků pro experiment probíhala ve firmě Mubea v Žebráku a v laboratořích ČVUT Fakulty strojní.The thesis deals with the preparation of surfaces of composites, metals and thermoplastics for bonding various combinations of these materials. The aim of this thesis is to design and experimentally verify the most suitable variant of surface preparation and bonding process for joining metal to composite, both technologically and economically. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts and describes, the formation of an adhesive bond, the separation of adhesives and the preparation of surfaces for the bonding process. In the practical part were designed and subsequently verified possibilities of preparation of surfaces for bonding of carbon composite with steel DC01, PA6 and ABS. The preparation of samples for the experiment took place in the company Mubea in Žebrák and in the laboratories of ČVUT of the Faculty of Mechanical Engineering. Keywords: lepení; lepení kompozitů; uhlíkový kompozit; příprava povrchů před lepením; bonding; bonding of composites; carbon composite; surface preparation Available in digital repository of ČVUT.
Příprava povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení

Diplomová práce se zabývá přípravou povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení různých kombinací těchto materiálů. Cílem diplomové práce je navrhnout a experimentálně ověřit nejvhodnější ...

Kolařík Ladislav; Marek Langr; Šedivý Otomar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vstřikování plastů vyztužených skleněnými vlákny a jejich použití v automobilovém průmyslu
Krebs Stefan; Dominik Mareš; Habr Jiří
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá plasty vyztuženými skleněnými vlákny, které se běžně používají v automobilovém průmyslu. Tento typ materiálů není snadné zpracovat, protože proces bývá často nestabilní, zejména fáze plastifikace. Jedním z bodů této práce je tak zvaná metoda up-scaling, jenž lze aplikovat na vstřikovací jednotky a dosáhnout tak větší produktivity. Praktická část práce se zabývá hledáním relevantních procesních parametrů a problematikou zpracování polyamidu se skelnými vlákni v laboratoři. Identifikované parametry jsou použity k formulaci hypotéz, experimentů a plánu zkoušek s cílem zlepšit stabilitu procesu plastifikace. V laboratoři byla vyráběna zkušební tělesa a stabilita procesu se významně zlepšena úpravou několika procesních proměnných.This diploma thesis deals with glass fibre reinforced plastics, which are commonly used in the automotive industry. This type of materials is not easy to handle because the process is often unstable, especially phase of plasticization. One of the points of this work is the so-called up-scaling method that can be applied to the injection unit to increase productivity. The practical part of the thesis deals with the search for relevant process parameters and the problems of processing of glass fibre polyamide in the laboratory. The identified parameters are used to formulate hypotheses, experiments and test plans to improve process stability of plasticization. Test specimens were manufactured in the laboratory and process stability was significantly improved by adjusting several process variables. Keywords: vstřikování plastů; polyamidy vyztužené skleněnými vlákny; procesní parametry; up-scaling; zkušební plán; procesní stabilita; bezrozměrné charakteristiky; injection moulding; polyamide glass fibre reinforced; process parameters; up-scaling; test plan; process stability; dimensionless characteristic Available in digital repository of ČVUT.
Vstřikování plastů vyztužených skleněnými vlákny a jejich použití v automobilovém průmyslu

Tato diplomová práce se zabývá plasty vyztuženými skleněnými vlákny, které se běžně používají v automobilovém průmyslu. Tento typ materiálů není snadné zpracovat, protože proces bývá často nestabilní, ...

Krebs Stefan; Dominik Mareš; Habr Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků
Kudláček Jan; Miroslav Slovinec; Herrmann František
2019 -
Tato práce se zabývá problematikou otěruvzdorných nátěrových hmot a vlivu hořčíkových částic na jejich otěruvzdorné vlastnosti. Cílem práce je porovnání vlastností Mg pigmentovaných a konvenčních nátěrových systémů. Experiment se skládá z korozních zkoušek, zkoušek přilnavosti před a po expozici v umělých atmosférách a zkoušek otěruvzdornosti.This thesis concerns itself with the issue of abrasion resistant paints and the influence of Mg particles in the matrix of organic paints on its abrasion resistence properties. The aim of this thesis is comparison of Mg pigmented paints abrasion resistence properties with conventionaly used abrasion resistant paints. The experiment consists of corrosion tests in simulated atmospheres, adhesion tests prior and after exposure in simulated atmospheres and abrasion resistence tests. Keywords: Nátěrová hmota; otěruvzdornost; hořčík; pigment; korozní ochrana; korozní zkoušky; zkoušky přilnavosti; Taber abraser; Paint; abrasion resistence; magnesium; pigment; corrosion protection; corrosion testing; adhesion testing; Taber abraser Available in digital repository of ČVUT.
Vliv Mg částic v matrici organických nátěrových hmot na abrazivní odolnost povlaků

Tato práce se zabývá problematikou otěruvzdorných nátěrových hmot a vlivu hořčíkových částic na jejich otěruvzdorné vlastnosti. Cílem práce je porovnání vlastností Mg pigmentovaných a konvenčních ...

Kudláček Jan; Miroslav Slovinec; Herrmann František
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití
Herman Aleš; Tomáš Vítek; Bochníček Štěpán
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána primárně termografií. Následně jsou daná pole porovnávána se simulacemi příslušných forem. Vzhledem ke značným rozdílům mezi termograficky zkoumanými formami a jejich simulacemi se přechází k optimalizaci simulací pomocí revize počátečních a okrajových podmínek.This thesis deals with the technology of die casting. Specifically, it focuses on the temperature field of the molds used in the production of aluminum alloy castings. Thermal fields are examined primarily by thermography. Subsequently, the fields are compared with simulations of the respective forms. Due to the considerable differences between thermographically examined forms and their simulations the thesis steps towards the optimization of the simulations by revising the initial and boundary conditions. Keywords: Hliník; simulace; teplotní pole; tlakové lití; vysokotlaké lití; Aluminum; die casting; high pressure die casting; simulations; thermal fields Available in digital repository of ČVUT.
Analýza teplotních polí forem pro tlakové lití

Tato diplomová práce se zabývá technologií tlakového lití. Konkrétně se zaměřuje na analýzu teplotních polí forem používaných při výrobě odlitků z hliníkových slitin. Teplotní pole jsou zkoumána ...

Herman Aleš; Tomáš Vítek; Bochníček Štěpán
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases