Number of found documents: 489
Published from to

Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky
Uherek, Zdeněk
2014 - Czech
Keywords: return migration; Czechs; Ukraine; Belorussia; Kazakhstan; Czech Republic Available at various institutes of the ASCR
Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky

Uherek, Zdeněk
Etnologický ústav, 2014

Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva)
Červinková, Hana; Pawlak, M.
2014 - Czech
Keywords: migrations; mobility; Czech Republic; Poland Available at various institutes of the ASCR
Nové migrační trendy po roce 1989 a 2004 ve střední a východní Evropě (česká a polská perspektiva)

Červinková, Hana; Pawlak, M.
Etnologický ústav, 2014

Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi
Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
2014 - Czech
Keywords: vernacular architecture; photographic documentation; Miroslav Chalupníček; Věra Chalupníčková; area South Bohemian Blata Available at various institutes of the ASCR
Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat - Miroslav a Věra Chalupníčkovi

Sedlická, Kateřina; Motyčková, Dana
Etnologický ústav, 2014

Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice
Kratochvíl, Matěj
2014 - Czech
Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století používali sběratelé různé přístupy k vytváření obrazu lidové kultury, jenž byl vždy do jisté míry umělým výtvorem a fikcí, ať již šlo o úpravy písňových textů v zájmu jejich menší vulgárnosti či vyřazování těch položek, které sběratelé nepovažovali za vhodné. Autoři významných sbírek jako František Ladislav Čelakovský a Karel Jaromír Erben často zaznamenaný materiál upravovali, aby vyhovoval jejich představám té pravé národní kultury. Lidové písně získaly zvláštní postavení v průběhu sporů o pravost rukopisů královédvorského a zelenohorského. Sběratel František Bartoš a historik František Dvorský použili, každý svým způsobem, lidové písně jako argument pro podporu pravosti rukopisů. From the end of the 18th century folk music increasingly came to be an object of interest among collectors and researchers. The development of folksong collecting raised questions overthe authenticity and credibility of the recordings.During the 19th century collectors applied various measures to form an image of folk music culture, which was always to some extent an invention and a fiction, whether it involved the alteration of song lyrics to achieve a more acceptable form by omitting vulgar expressions, or the deletion from the repertoire of entire items which the collectors did not deem suitable for inclusion. Authors of important collections such as František Ladislav Čelakovský and Karel Jaromír Erben often altered the recorded material to make it fit their ideas of correct national culture. Folksong acquired a special role in the disputes over the authenticity of the Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts. Collector František Bartoš and historian František Dvorský, each in their own way, used folk songs as an argument in favour of the view that the manuscripts were authentic. Keywords: collections of folk songs; Dvůr Králové and Zelená Hora manuscripts; authenticity Available at various institutes of the ASCR
Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice

Od konce 18. století se lidová hudba stále častěji stávala předmětem zájmu sběratelů a badatelů. Rozvoj sběru lidových písní přinesl otázku autenticity a věrohodnosti záznamů. V průběhu 19. století ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2014

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika
Brouček, Stanislav
2014 - Czech
Keywords: migration; migration policy; modern diaspora; adaptation; history of Czech and Slovak emigration Available at various institutes of the ASCR
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika

Brouček, Stanislav
Etnologický ústav, 2014

Návraty do Československa po první a druhé světové válce
Valášková, Naďa
2014 - Czech
Keywords: Czechs; return migration; post 1st world war; post 2nd world war Available at various institutes of the ASCR
Návraty do Československa po první a druhé světové válce

Valášková, Naďa
Etnologický ústav, 2014

Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit
Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
2014 -
Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a metodologické otázky. Proceedings of the conference held in 2011 on the topic of Czech-German relations in the music of the first Czechoslovak Republic - institutions, personalities, mediators, historical research and conceptual and methodological issues. Keywords: Czech-German relationship in music culture; Czechoslovak Republic; 1918–1938; studies on music history; proceedings of conferences Available on request at various institutes of the ASCR
Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit

Sborník příspěvků z konference konané v roce 2011 na téma česko-německé vztahy v hudbě za první Československé republiky - instituce, osobnosti, mediátoři, historický výzkum i koncepční a ...

Bajgarová, Jitka; Wehrmeyer, A.
Etnologický ústav, 2014

Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy
Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
2014 - Czech
Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování aktérů v pražských veřejných prostorech a jejich postoje k jejich kvalitě. The publication is a result of the field enquiry of the selected public spaces in Prague including interviews with actors and expert interviews with architects and urban planners. The aim of the research has been to map out the actor´s behaviour in Prague public spaces and to explore their quality assessments. Keywords: public spaces; urban anthropology; ethnology Available at various institutes of the ASCR
Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl.m. Prahy

Publikace je výsledkem terénního šetření vybraných veřejných prostor na území hlavního města Prahy, rozhovorů s uživateli a experty z oblasti architektury a urbanismu. Cílem bylo zmapovat chování ...

Uherek, Zdeněk; Beranská, Veronika; Jiráková, Anežka; Kissová, Blanka; Hlavičková, Marie
Etnologický ústav, 2014

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí
Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
2014 - Czech
K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační systém o rodinách imigrantů ze třetích zemí, ze kterého by bylo možno odvozovat představy o budoucích společenských potřebách a investicích spojených s imigrací do České republiky. Informační systém by měl usnadnit získávání dat o struktuře rodin imigrantů, místu jejich pobytu a jejich potřebách. Tyto informace jsou velmi významné při tvorbě a implementaci státní integrační politiky reflektující kapacitu sociální infrastruktury (trhu práce, institucí pro přípravu na povolání, základního, středního i vysokého školství, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, kultury apod.). To create a solid immigration policy that will promote integration and social cohesion immigrants, we need information about the composition and functioning of immigrant families. For this purpose should serve an information system on families of immigrants from third countries from which it would be possible to derive ideas about future societal needs and investments associated with immigration to the Czech Republic. Information system should facilitate the collection of data on the structure of families of immigrants, their place of residence and their needs. This information is very important in the development and implementation of national integration policy reflecting the capacity of social infrastructure (labour market, institutions for vocational training, primary, secondary and tertiary education, healthcare, social security, culture, etc.). Keywords: foreigners; third country nationals; third country migrants; families of migrants; terminology; information systems Available at various institutes of the ASCR
Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí

K tvorbě fundované imigrační politiky, která bude podporovat integraci imigrantů a sociální kohezi, je třeba informací o skladbě a fungování imigrantských rodin. Tomuto účelu by měl sloužit informační ...

Horáková, M.; Bareš, P.; Schebelle, D.; Kubát, J.; Uherek, Zdeněk; Brouček, Stanislav; Beranská, Veronika
Etnologický ústav, 2014

Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice)
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
2014 - Czech
Keywords: Migration; Slovak folklore; Moravian folklore; folk song; propaganda; emigration to America (USA) Fulltext is available at external website.
Vystěhovalectví do Ameriky a kulturní paměť (na příkladu moravské zpěvní tradice)

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
Etnologický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases