Number of found documents: 541173
Published from to

Správa IP adres ve středně velké síti
Kubr Jan; Vít Pekárek; Moucha Alexandru
2019 -
Síť bez DHCP a DNS serverů nemůže v podstatě fungovat. Jedná se o klíčové nástroje výrazně usnadňující konfiguraci a používání sítě. Tato práce analyzuje nabídku těchto softwarů, vybírá z nich vhodné kandidáty a ukazuje jejich instalaci, konfiguraci a testování.The internet network without DHCP and DNS servers cannot basically work. These software are key tools that significantly simplify network configuration and usage. This thesis analyses the offer of these software, selects suitable candidates and shows their instalation, configuration and testing. Keywords: DHCP; DNS; IPAM; IP adresa; správa sítě; DHCP; DNS; IPAM; IP address; network management Available at various departments of the ČVUT.
Správa IP adres ve středně velké síti

Síť bez DHCP a DNS serverů nemůže v podstatě fungovat. Jedná se o klíčové nástroje výrazně usnadňující konfiguraci a používání sítě. Tato práce analyzuje nabídku těchto softwarů, vybírá z nich vhodné ...

Kubr Jan; Vít Pekárek; Moucha Alexandru
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze
Novotný Vojtěch; Tereza Pajerová; Šilar Jan
2019 -
Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní inspekce, bude přistoupeno k samotným návrhům řešení dané lokality. Tyto návrhy budou obsahovat opatření, které aktuální vady minimalizují či úplně odstraní.The aim of diploma thesis is to find the optimal solution of the Náměstí Bratří Synků. After assessing the current problems and shortcomings found in the traffic survey, traffic accident analysis and safety inspection, the designs of the possible solutions will be drawed. These suggestions will include measures that minimize or eliminate current insufficiencies. Keywords: dopravní obslužnost; optimalizace; dopravní průzkum; veřejný prostor; bezpečnostní inspekce pozemních komunikací; organizace dopravy; transport services; optimalization; traffic survey; public space; traffic safety inspection; traffic organization Available at various departments of the ČVUT.
Optimální řešení Náměstí Bratří Synků v Praze

Cílem diplomové práce je nalezení optimálního řešení Náměstí Bratří Synků. Po posouzení současných problému a nedostatků nalezených v rámci dopravního průzkumu, analýzy dopravních nehod a bezpečnostní ...

Novotný Vojtěch; Tereza Pajerová; Šilar Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Linky - webový portál
Chludil Jiří; Tomáš Vošický; Berka Roman
2019 -
Bakalářská práce se zabývá webovým portálem pro správu a propagaci interaktivní světelné instalace Linky umístěné na budově Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Správcům webového portálu je umožněno měnit obsah, vytvářet akce, spravovat registrované uživatele a programy a řídit běh instalace. Vývojáři mohou nahrávat své vytvořené programy. Návštěvníkům je zpřístupněna prezentační část portálu. Práce popisuje proces vývoje webového portálu od analýzy a návrhu přes implementaci až po testování. V analýze jsou zmapována existující řešení a použité technologie. Za pomoci prostředků softwarového inženýrství byl navržen webový portál a následně byl implementován jeho prototyp. Veškerý kód byl při implementaci verzován systémem Git a nasazován pomocí průběžné integrace a průběžného nasazení.Bachelor thesis is focused on the web portal for propagation and management of Linky interactive light installation, which is located on the facade of Faculty of Electrical Engineering at Czech Technical University. Administrators have access to modify the content, create events, manage registered users and programs and control scheduled programs. Developers are able to upload their programs. Visitors can only show content. The thesis describes process of analysis, design, implementation and testing of web portal. In analysis part, existing solutions and used technologies were mapped. After design, prototype was implemented. Continuous integration and continuous delivery were used while implementing. Source code was developed under the Git version control system. Keywords: projekt Linky; návrh a analýza; webový portál; interaktivita; světelná instalace; budova FEL ČVUT; TypeScript; Linky project; design and analysis; web portal; interactivity; light installation; FEE CTU building; TypeScript Available at various departments of the ČVUT.
Linky - webový portál

Bakalářská práce se zabývá webovým portálem pro správu a propagaci interaktivní světelné instalace Linky umístěné na budově Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického. Správcům ...

Chludil Jiří; Tomáš Vošický; Berka Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Myšák - Webový klient pro vzdělávací aplikaci
Chludil Jiří; Radek Ježek; Sýkora Tomáš
2019 -
Tato práce řeší návrh, implementaci a testování webové administrace pro správu scénářů ve výukové platformě pro děti s názvem Myšák. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat dětem scénáře složené z implementovaných pracovních listů navržených psychologem. Listy jsou zaměřené na různé oblasti vývoje dítěte, např. zrak, sluch, motorika apod. Součástí práce je analýza a výběr vhodných technologií a protokolů API, které slouží pro komunikaci mezi webovým klientem a serverem. K implementaci webového rozhraní byl použit framework Angular pro JavaScript společně s komponenty Angular Material. Výsledky práce umožňují učitelům v mateřských školách efektivně a cíleně využít mobilní dotyková zařízení ke zlepšování schopností a dovedností dětí.This thesis focuses on design, implementation, and testing of web administration for management of scenarios in the educational platform for children called Mouse. The application allows to create and assign scenarios to children. Scenarios consist of implemented worksheets designed by a psychologist. Worksheets are focused on different areas of children's skill development -- i.e., vision, hearing, motor skills, etc. The thesis contains analysis and selection of appropriate API technologies and protocols for communication between web client and server. To implement web client, framework Angular for JavaScript was selected, together with Angular Material components. Results of this thesis allow teachers in kindergartens to effectively use mobile touch devices to improve children's skills and abilities. Keywords: webový klient; návrh uživatelského rozhraní; analýza API; vzdělávání dětí; mateřské školy; REST; Angular; web client; user interface design; API analysis; children education; kindergartens; REST; Angular Available at various departments of the ČVUT.
Myšák - Webový klient pro vzdělávací aplikaci

Tato práce řeší návrh, implementaci a testování webové administrace pro správu scénářů ve výukové platformě pro děti s názvem Myšák. Aplikace umožňuje vytvářet a přiřazovat dětem scénáře složené z ...

Chludil Jiří; Radek Ježek; Sýkora Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rozšíření kontejnerů standardní knihovny o notifikace
Trávníček Jan; Michal Drabina; Máj Petr
2019 -
Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření kontejnerů standardní knihovny C++ o oznámení pokusů o změnu jejich obsahu. Na základě výsledků vyhodnocení posluchači se operace provede nebo zruší. Implementace je otestována z pohledu funkcionality a poždavků na typy objektů uložených v kontejneru.This thesis deals with design and implementation of extension of C++ standard libary containers with notification about attepts to alter their content. Based on results of evaluation by listeners the operation is performed or cancelled. Implementation is tested from the perspective of functionality and type requirements imposed on elements of containers. Keywords: C++; rozšíření; standardní knihovna; kontejnery; změna obsahu; notifikace; validní stav; kontrola operace; C++; extension; standard library; containers; content change; notifications; valid state; operation check Available at various departments of the ČVUT.
Rozšíření kontejnerů standardní knihovny o notifikace

Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření kontejnerů standardní knihovny C++ o oznámení pokusů o změnu jejich obsahu. Na základě výsledků vyhodnocení posluchači se operace provede nebo ...

Trávníček Jan; Michal Drabina; Máj Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimizing a large database for monitoring tropospheric and meteorological parameters
Douša Jan; Tomáš Drietomský; Maldonado Lopez Juan Pablo
2019 -
Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a implementovať možnosti optimalizácie databáze používanej v Geodetickom observátóriu Pecný. Observatórium vyvinulo databázu pre uloženie a výpočítavanie troposférických a meteorologických parametrov webovej aplikácie GOP/IGS. Tieto výpočty majú veľký prínos pre meteorológiu alebo výpočet presnej polohy vďaka evaluácii chýb, ktoré vznikajú počas určovania polohy v troposfére. Prvá časť práce opisuje Globálny družicový polohový systém, jeho fungovanie, prínos a prepojenie s Medzinárodnou službou GNSS a Geodetickým observátóriom Pecný. V Druhej časti práce je popísaná štruktúra, funkcionalita a optimalizačné návrhy a testy databáze navrhovaných vedúcim práce.The aim of this bachelor thesis is to analyze and implement the possibilities of database optimization used in the Geodetic Observatory Pecný. The Observatory has developed a database for storing and calculating the tropospheric and meteorological parameters of the GOP/IGS web application. These calculations bring great benefit to meteorology and for computing the exact position on the planet by evaluating errors that occur during computation. The first part of the thesis describes the Global Satellite Positioning System, its functioning, contribution and interconnection with the International GNSS Service and the Surveying Observatory Pecný. The second part of the thesis describes the structure, functionality and optimization proposals and tests of the database proposed by the supervisor. Keywords: IGS; GNSS; meteorológia; databáza; PostgreSQL; optimization; SQL; IGS; GNSS; meteorology; database; PostgreSQL; optimalizácia; SQL Available at various departments of the ČVUT.
Optimizing a large database for monitoring tropospheric and meteorological parameters

Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a implementovať možnosti optimalizácie databáze používanej v Geodetickom observátóriu Pecný. Observatórium vyvinulo databázu pre uloženie a výpočítavanie ...

Douša Jan; Tomáš Drietomský; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Simulátor příkazového rozhraní storage sítě - serverová a storage část
Kašpar Jiří; Dmitrii Vekshin; Trdlička Jan
2019 -
Primárním cílem této bakalářské práce je vytvoření storage a serverové části v rámci projektu Simulace konfigurace storage sítě. V první části práce je provedena analýza vybrané množiny datových sítí, datových úložišť, jejich příkazových rozhraní a simulátorů daných technologií. Další částí je návrh, implementace a testování simulátorů úložiště a serverů s podporou modelování datových operací.The primary goal of this bachelor thesis is to create storage and server parts within the project Storage Network Command Simulator. The first part of the thesis presents an analysis of existing storage networks, data storages, their command interfaces and data storages simulators. The next part is the development, implementation and testing simulators of storage and server components, with supporting data operations modeling. Keywords: datová síť; Fibre Channel; úložiště; World Wide Name; příkazové rozhraní; Storage Area Network; Fibre Channel; storage; World Wide Name; command line interface Available at various departments of the ČVUT.
Simulátor příkazového rozhraní storage sítě - serverová a storage část

Primárním cílem této bakalářské práce je vytvoření storage a serverové části v rámci projektu Simulace konfigurace storage sítě. V první části práce je provedena analýza vybrané množiny datových sítí, ...

Kašpar Jiří; Dmitrii Vekshin; Trdlička Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Aplikace pro zaměstnance ČSOB
Balík Miroslav; Viktor Müller; Münch Martin
2019 -
V této bakalářské práci je popsána softwarová analýza, návrh a implementace mobilní aplikace pro operační systém Android v jazyce Kotlin. Práce se dále zabývá popisem použitých technologií pro vývoj a testování Android aplikace. Výsledkem práce je mobilní aplikace pro zaměstnance Československé obchodní banky, a.s., pomocí které lze pohodlně vyhledávat interní informace napříč bankovními systémy. Aplikace je připravena pro integrační testování se skutečnými bankovními servery.This bachelor thesis describes software analysis, design and implementation of a mobile aplication for Android OS written in Kotlin. The thesis also examines technologies used for Android application development and testing. The result of this thesis is a mobile application for employees of Československá obchodní banka, a.s. The application provides a comfortable way to search for internal information throughout the bank's systems. The resulting application is ready for integration testing with real servers of the bank. Keywords: mobilní aplikace pro zaměstnance; Android; vyhledávání v interních zdrojích; Československá obchodní banka a.s.; Kotlin; mobile application for employees; Android; internal data search; Československá obchodní banka a.s.; Kotlin Available at various departments of the ČVUT.
Aplikace pro zaměstnance ČSOB

V této bakalářské práci je popsána softwarová analýza, návrh a implementace mobilní aplikace pro operační systém Android v jazyce Kotlin. Práce se dále zabývá popisem použitých technologií pro vývoj a ...

Balík Miroslav; Viktor Müller; Münch Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tower Defense AI turnaj
Šestáková Eliška; Martin Sedláček; Guth Ondřej
2019 -
Práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry žánru Tower Defense. Za tímto účelem jsou prozkoumány existující Tower Defense hry a jejich herní prvky. Dále jsou popsány algoritmy pro hledání cest a hry umožňující externí napojení umělé inteligence. Vytvořený prototyp umožňuje pomocí skriptování napojení umělé inteligence, jež může hrát hru místo hráče.This work is dealing with a design and implementation of a Tower Defense game prototype. For this cause the analysis of existing Tower Defense games and their game elements was performed. Pathfinding algorithms and games allowing external plug-in of artificial intelligence were also described. The created prototype allows such plug-in of artificial intelligence via scripting. Keywords: Tower Defense; strategická hra; umělá inteligence; skriptování; generování mapy; AI agent; Tower Defense; strategy game; artificial intelligence; scripting; map generation; AI agent Available at various departments of the ČVUT.
Tower Defense AI turnaj

Práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry žánru Tower Defense. Za tímto účelem jsou prozkoumány existující Tower Defense hry a jejich herní prvky. Dále jsou popsány algoritmy pro hledání ...

Šestáková Eliška; Martin Sedláček; Guth Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Frameworky pro řešení rozvrhovacích úloh
Harcuba Ondřej; Anežka Batěčková; Pavlíček Josef
2019 -
Tato práce uvádí čtenáře do problematiky rozvrhovacích problémů, seznamuje ho s pojmy z tohoto odvětví a nastiňuje přístupy k jejich řešení. Cílem je vypracování přehledu frameworků řešících a optimalizujících tento typ úloh. Soustředí se především na Javovské knihovny vhodné pro rozvrhování v průmyslové výrobě, a to konkrétně CPLEX, Choco, OR-Tools a JaCoP. Ty jsou testovány na sadě dat s ohledem na čas a výsledek, který nakonec podají. Porovnávají se také s ohledem na API a uživatelskou přívětivost, dokumentaci, uživatelskou podporu a typ licence.This thesis introduces problems of scheduling tasks, scheduling terms and shows some approaches for solving these tasks. The goal of this thesis is to create an overview of frameworks solving and optimizing this kind of tasks. The thesis focuses on Java libraries which are feasible for solving scheduling tasks in manufacturing, namely CPLEX, Choco, OR-Tools and JaCoP. These frameworks are tested on a data set considering time complexity and the actual output. They are also compared considering API and user-friendliness, documentation, support and a type of their license. Keywords: rozvrhování; Java; framework; CPLEX; Choco; OR-Tools; JaCoP; scheduling; Java; framework; CPLEX; Choco; OR-Tools; JaCoP Available at various departments of the ČVUT.
Frameworky pro řešení rozvrhovacích úloh

Tato práce uvádí čtenáře do problematiky rozvrhovacích problémů, seznamuje ho s pojmy z tohoto odvětví a nastiňuje přístupy k jejich řešení. Cílem je vypracování přehledu frameworků řešících a ...

Harcuba Ondřej; Anežka Batěčková; Pavlíček Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases