Number of found documents: 4285
Published from to

Metodika jazzové hry na bicí soupravu
Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
2018 - Czech
Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole jsou popsány dobové souvislosti a vznik bicí soupravy. V další kapitole je představena notace jazzové hudby a způsob, jakým se liší notový zápis od frázování v praxi. Následující kapitoly pojednávají o správné interpretaci ride činelu, hi-hat a velkého bubnu. Zde čtenář nalezne i praktická cvičení. Dále poukazuji na důležitost bicích jako doprovodného nástroje. Kapitola o transkripci čtenáři napoví, jak pojmout nový materiál a jak s ním následně pracovat. V předposlední kapitole představuji koordinační cvičení, která jsem díky této práci ucelil a dokončil. Poslední kapitola se zabývá rozborem knihy Jima Chapina Advanced Techniques for the Modern Drummer. The aim of the thesis is to analyze the methodical procedure of teaching percussion instrument performace in the context of jazz music. The absence of a similar work - in the domestic area, which would summarize the basic, yet crucial practices in a comprehensible whole was one of the main inspirations for this thesis. The first chapter describes the context and the process of formation of the drum set. The next chapter introduces the notation of jazz music and the way it is different from phrasing in practice. The next chapters deal with the various approaches to playing the ride cymbal, hi-hat and the bass drum. These chapters contain practical exercises. Next I point out the importance of drums as an accompanying instrument. The chapter on transcription tells readers how to handle new material and how to be able to work with it further. In the seventh chapter I present coordination exercises, which I have completed and compiled with this work. The last chapter deals with the analysis of Jim Chapin's Advanced Techniques for the Modern Drummer. Keywords: jazzová hudba; jazz Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Metodika jazzové hry na bicí soupravu

Cílem práce je analyzovat metodický postup výuky jazzové hry na bicí nástroje. Inspirací je absence knihy na tuzemském trhu, která by obsahovala nejzákladnější praktika pohromadě. V první kapitole ...

Urbánek, Marek; SLEZÁK, Kamil; ŠOLTIS, Daniel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení
Chudovský, Daniel; KURZ, Ivan; BARTOŇ, Hanuš
2018 - Czech
Tato disertační práce pojednává o autorských přístupech skladatelů 20. a 21. století, kteří se rozhodli svoje myšlení upřímit na organizaci tónového materiálu prostřednictvím užití mikrointervalů jakožto funkčního tónového materiálu. Mým záměrem bylo pohlížet na tuto tematiku z hlediska skladatelského, nikoliv z hlediska pouze vědeckého. Toto nahlížení jsem hodnotil jakožto vytváření velmi důležité dimenze pro určitý druh komponování, která pro tvůrce umožňuje používat dané prvky ve smyslu strukturální jednotky. Následně se tedy kompoziční proces stává velmi živou jednotkou, kterou skladatel uchopuje. V mé disertační práci velmi figuruje explikace vlastního nahlížení na dané skutečnoti v souvztažnosti s historickým kontextem. This dissertation deals with authorship approaches of composers of the 20th and 21st centuries, who decided to settle their thinking on the organization of tonal material by using microintervals as a functional tonal material. My intention was to look at this topic from a composer's point of view, not from a scientific point of view. I perceived this view is creating a very important dimension for a certain type of composition that allows the composers to use the elements in terms of a structural unit. Consequently, the composition process becomes a very lively unit that the composer grabs. My dissertation thesis describes the exposition of my own insight into the actual reality in correspondence with the historical context. Keywords: hudební tektonika; hudební intervaly; kompozice Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení

Tato disertační práce pojednává o autorských přístupech skladatelů 20. a 21. století, kteří se rozhodli svoje myšlení upřímit na organizaci tónového materiálu prostřednictvím užití mikrointervalů ...

Chudovský, Daniel; KURZ, Ivan; BARTOŇ, Hanuš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nové trendy a možnosti ve výrobě hobojových strojků
Chudá, Dorothea; BROŽKOVÁ, Jana; SEQUARDTOVÁ, Liběna
2018 - Czech
V následující práci jsou podrobně popsány způsoby pěstování, vlastnosti a nejznámější výrobci hobojového dřeva. Jednu podkapitolu tvoří pojednání o tom, jak dřevo vybírat a zpracovávat. Na to navazuje kapitola o třech největších výrobcích hobojového příslušenství - nejprve životopisy, následně stroje. Ty jsou rozděleny do tří skupin - stroje pro hrubé zpracování, jemné zpracování a měření vlastností dřeva. V poslední části práce je popsána stavba strojku, druhy výřezů a praktické otázky a odpovědi typu – „Co dělat když…?“ Práce je zakončena krátkým zamyšlením autorky nad výhodami a nevýhodami nastupujícího fenoménu plastového strojku. In the following thesis is firstly described oboe cane (arundo donax). How to harvest, kinds of charter and main cane producers. First capitol is made of essay, how to choose and process the cane. Then are introduced three dominant developers of oboe reed making tools – firstly biografy, next their machines. These maschines are separated in three groups – rough - process machines, precise – process machines and measures. In the last part of this thesis is described reed construction, kinds of profiling and also practical questions like – „What can I do, when…?“. Thesis is finished with short autors reflection about new comming phenomen „plastic reed“ and his advantages and disadvantages. Keywords: hobojový strojek; hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Nové trendy a možnosti ve výrobě hobojových strojků

V následující práci jsou podrobně popsány způsoby pěstování, vlastnosti a nejznámější výrobci hobojového dřeva. Jednu podkapitolu tvoří pojednání o tom, jak dřevo vybírat a zpracovávat. Na to navazuje ...

Chudá, Dorothea; BROŽKOVÁ, Jana; SEQUARDTOVÁ, Liběna
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Opomíjený soul-jazzoví kytaristé 60.let
Šmoldas, Libor; HONZÁK, Jaromír; DORŮŽKA, David
2018 - Czech
Tato práce se zabývá hudebním stylem na pomezí jazzu, gospelu a blues, tzv. soul-jazzem, který vrcholil v 60. letech 20. století v USA a jako převážně afro-americká hudební forma existoval stranou zájmu kritiků a novinářů. Cílem práce je specifikovat jeho charakteristické rysy, vybrat vhodné zástupce z řad kytaristů a popsat jejich profesní kariéru a styl. Výstupem diplomové práce bude obohacení vlastního stylu a to jak improvizačního tak i kompozičního. This work deals with a musical genre that borders jazz, gospel and blues, so-called soul-jazz, which peaked in popularity in the 1960s in the USA and as a predominantly afro-american art form went almost unnoticed by the mainstream critics and journalists. The aim of the analysis is to specify it’s characteristics, introduce it’s representatives out of guitarists and describe their musical careers and style. The output of the thesis will be enrichment of my own style in both improvisation and composition. Keywords: kytara; blues; jazz; 60. léta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Opomíjený soul-jazzoví kytaristé 60.let

Tato práce se zabývá hudebním stylem na pomezí jazzu, gospelu a blues, tzv. soul-jazzem, který vrcholil v 60. letech 20. století v USA a jako převážně afro-americká hudební forma existoval stranou ...

Šmoldas, Libor; HONZÁK, Jaromír; DORŮŽKA, David
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Skupina bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze - historie a současnost
Rehberger, Pavel; MIKOLÁŠEK, Daniel; Krása, Lubor
2018 - Czech
V diplomové práci se věnuji tématu Historie skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze. V úvodní kapitole pojednávám o historii orchestru a dějinách skupiny bicích nástrojů. V další části práce se zmíním o rozšiřování skupiny bicích nástrojů. Dále se zmíním o použití bicích nástrojů ve scénické hudbě a následně o nástrojovém vybavení skupiny a umístění bicích v orchestřišti. V páté kapitole se věnuji konkurznímu řízení, následuje téma mimoslužební činnosti, tzv. rozepisovači. Stěžejní částí mé práce jsou životopisy bývalých i současných členů skupiny bicích nástrojů. V přílohách přikládám několik fotografií, které mapují činnost skupiny a přehlednou tabulku s daty působení jednotlivých hráčů. In my master thesis I deal with the theme of History of group of percussion instruments in National Theatre Orchestra in Prague. In the introductory chapter I talk about the history of the orchestra and the history of the group of percussion instruments. In the next part I will mention the extension of the group of percussion instruments. I also mention the use of percussion instruments in stage music, the instrumentation and the location of the drums in the orchestra pit. In the fifth chapter I deal with the theme of the auditions, followed by the topic of out-of-service activities. The core part of my work are the biographies of the former and current members of the group of percussion instruments. In the attachment, I enclose several photographies that map the group’s activities and the table of players. Keywords: Národní divadlo; orchestr; divadlo; opera Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Skupina bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze - historie a současnost

V diplomové práci se věnuji tématu Historie skupiny bicích nástrojů orchestru Národního divadla v Praze. V úvodní kapitole pojednávám o historii orchestru a dějinách skupiny bicích nástrojů. V další ...

Rehberger, Pavel; MIKOLÁŠEK, Daniel; Krása, Lubor
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Umělecká osobnost: Jaroslav Šaroun
Bařák, Lukáš; KUSNJER, Ivan; MÁROVÁ, Libuše
2018 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá osobností Jaroslava Šarouna, současného skladatele, klavíristy a korepetitora. Zaměřuje se na jeho umělecký a také osobní život. Hlavní důraz je kladen na jeho umělecký život, který je rozveden v několika podkapitolách. V těch je popsán jeho vývoj od mladého studenta až po klavíristu v České filharmonii. Dalším důležitým bodem je jeho pohled na hudební interpretaci a pedagogickou činnost a její principy, které předával jak na Pražské konzervatoři, tak na HAMU. Dále je v této práci rozebírán cyklus Čtyř písní na texty Torquata Tassa. Tomuto písňovému cyklu pro baryton a klavír je věnována velká pozornost z několika úhlů pohledu. This diploma thesis is dealing with the personality of Jaroslav Šaroun, contemporary composer, pianist and accompanist. It focuses on his artistic life and as well as his personal life. The main emphasis is on his artistic life, which is dealt with in several chapters. Those chapters describe his evolution from a young student to a piano player of Czech philharmony. Another important point is his view of music interpretation and of pedagogical activities and its principles, which he passed on to students, at the Prague conservatory as well as at HAMU. Furthermore a cycle of Four songs for baritone and piano with lyrics by Toquato Tasso is analyzed in this thesis and viewed from many angles. Keywords: umělecká osobnost; Pražská konzervatoř; interpetace Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Umělecká osobnost: Jaroslav Šaroun

Tato diplomová práce se zabývá osobností Jaroslava Šarouna, současného skladatele, klavíristy a korepetitora. Zaměřuje se na jeho umělecký a také osobní život. Hlavní důraz je kladen na jeho umělecký ...

Bařák, Lukáš; KUSNJER, Ivan; MÁROVÁ, Libuše
Akademie múzických umění v Praze, 2018

České kvarteto - portrét zakladatelů tradice české komorní hudby
Blaha, Marek; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2018 - Czech
Tato práce je životopisem Českého kvarteta. Tento ansámbl byl v první čtvrtině 20. století řazen ke světové interpretační špičce a jeho členové byli zároveň významnými individualitami v řadě oblastí. This thesis is focused on biography of Bohemian Quartet. This ensemble was during the first quarter of 20th century one of world - class string quartets and members of this chamber music group were significant personalities in many domains. Keywords: České kvarteto; komorní hudba Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
České kvarteto - portrét zakladatelů tradice české komorní hudby

Tato práce je životopisem Českého kvarteta. Tento ansámbl byl v první čtvrtině 20. století řazen ke světové interpretační špičce a jeho členové byli zároveň významnými individualitami v řadě ...

Blaha, Marek; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Large Format Photography in the Digital Era
Yang, Tian; LEDVINA, Josef; JANOŠČÍK, Václav
2018 - Czech
Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog photography. The digital revolution brings us into the digital era. Manufacturers and businesses in the photography industry is forced to adapt the transition from analog to digital in order to survive and succeed in the new market. Meanwhile, photography theorists find themselves facing a new set of issues because the photographs have become immediate and immaterial. While camera manufacturers have in effect accelerated the analog-to-digital transition with their proactive business strategies and relentless marketing campaigns, higher education has become the last bastion for the analog where large format camera classes teach students the tradition of photography and how to see the world contemplatively. Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog photography. The digital revolution brings us into the digital era. Manufacturers and businesses in the photography industry is forced to adapt the transition from analog to digital in order to survive and succeed in the new market. Meanwhile, photography theorists find themselves facing a new set of issues because the photographs have become immediate and immaterial. While camera manufacturers have in effect accelerated the analog-to-digital transition with their proactive business strategies and relentless marketing campaigns, higher education has become the last bastion for the analog where large format camera classes teach students the tradition of photography and how to see the world contemplatively. Keywords: digitální fotografie; černobílá fotografie; dějiny fotografie; fotoaparáty; fotografická technika; vysokoškolské studium Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Large Format Photography in the Digital Era

Large format photography refers to the photographic practice that utilizes a large light sensitive surface to capture photographs. As of 2018, large format photography is still a subset of analog ...

Yang, Tian; LEDVINA, Josef; JANOŠČÍK, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

VÝVOJ SERIÁLU
Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
2018 - Czech
Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní pojmy a vysvětluje postup práce a výběr respondentů. Druhá část se skládá ze čtyř polostrukturovaných rozhovorů, který se každý zabývá jiným typem seriálu a jiným typem vysílatele. Před každým rozhovorem je případová studie příslušného projektu, který se dále rozebírá během rozhovoru. Třetí částí je vlastní popis projektu autora. Poslední kapitola před závěrem načíná téma Státního fondu kinematografie a jeho podpory seriálové tvorby. Závěr práce se věnuje shodným prvkům, které vycházejí z rozhovorů a pokouší se je aplikovat na vlastní autorův projekt. Práce by mohla být inspirací pro začínající producenty. The Bachelor Thesis deals with the possibilities of an independent producer in the Czech environment in drama series with application to the author's own project. The first part defines the basic terms and explains the work process and the selection of respondents. The second part consists of four semi-structured interviews, each dealing with another type of series and another type of broadcaster. Before each interview, there is a case study of the relevant project, which is discussed further during the interview. The third part is a description of the author's own project. The last chapter before the conclusion deals with the topic of the Czech Film Fund and its support for serial production. The conclusion of the paper deals with the same elements that are based on the interviews and attempts to apply them to the author's own project. The work could be an inspiration for the beginning producers. Keywords: televizní seriál; analýzy filmových děl; práce producenta; Česko; Šlajer, Vratislav, 1977-; Hrubý, Tomáš, 1986- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
VÝVOJ SERIÁLU

Bakalářská práce na téma Vývoj seriálu se zabývá možnostmi nezávislého producenta v českém prostředí v hrané dramatické seriálové s aplikací na autorův vlastní projekt. První část definuje základní ...

Košťál, Jakub; ŠLAJER, Vratislav; Horák, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tanečně pohybová terapie a její uplatnění v podmínkách České republiky
Bürgerová, Dominika; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie; ČÍŽKOVÁ, Klára
2018 - Czech
Diplomová práce přináší ucelený přehled o tanečně pohybové terapii a jejím uplatněním v podmínkách České republiky, dále pak představuje tuto psychoterapeutickou metodu jako doplňující expresivní terapii při poruchách příjmu potravy. Teoretická část se opírá o poznatky z odborné literatury českých i zahraničních autorů a praktická část představuje kvalitativní výzkum, který zahrnuje dvě kazuistiky klientek s poruchou příjmu potravy a rozhovory s odborníky. This thesis provides a comprehensive overview of dance movement therapy and the condition surrounding its application in the Czech Republic. It also proposes to introduce this psychotherapeutic method as a supplementary treatment therapy for eating disorders. The theoretical part of this thesis is based on knowledge taken from educational literature by variety of Czech and foreign authors and the practical part is derived from specific research that includes two case reports of clients with eating disorders as well as interviews with experts. Keywords: tanec; tanečně- pohybová terapie; psychoterapie Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Tanečně pohybová terapie a její uplatnění v podmínkách České republiky

Diplomová práce přináší ucelený přehled o tanečně pohybové terapii a jejím uplatněním v podmínkách České republiky, dále pak představuje tuto psychoterapeutickou metodu jako doplňující expresivní ...

Bürgerová, Dominika; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie; ČÍŽKOVÁ, Klára
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases