Number of found documents: 65
Published from to

Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
2014 - Czech
Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při průzkumu a zpracování informací o větším množství památek lidové architektury na širším území, ať již jde o kraje, okresy, jinak vymezené regiony či jednotlivá sídla. Metodika by měla vést ke sjednocení standardizovaného výstupu, kompatibilního s jinými Keywords: plošný průzkum; stavebněhistorický průzkum; pasportizace; lidová architektura; vesnice; památková péče Fulltext is available at external website.
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel

Tato metodika vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při ...

Pešta, Jan; Dunajová, Alena; Foud, Karel; Kolka, Miroslav; Minář, Ivan; Šnejd, Daniel; Vařeková, Zuzana; Veselá, Hana
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách
Kubů, Naďa
2014 - Czech
Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují hlavnímu tématu metodiky, a to potřebám kvalita- tivního zabezpečení průvodcovské činnosti. Je zde vysvětlena problematika tvor- by a interpretace průvodcovských textů, přípravy průvodců na průvodcovskou čin- nost a s ní spojené povinnosti či potřeby. Samostatně je popsaná obecně vedená organizace prohlídky památkového objektu průvodcem. V základních bodech je naznačen přístup průvodce k návštěvníkům s omezenou schopností pohybu a ori- entace. Závěr přináší soupis použité a doporučené literatury pro ty, kteří se chtějí o průvodcovské činnosti a jejích specifikách dozvědět více. Keywords: průvodcovská činnost; památková péče; hrady; zámky; cestovní ruch; památkové objekty Fulltext is available at external website.
Metodika průvodcovské činnosti na hradech, zámcích a dalších zpřístupněných památkách

Úvodní část metodiky zmiňuje obecně počátky průvodcovských služeb a prů- vodcovských textů v evropském kontextu, s hlavním zřetelem na hrady a zámky v českém prostředí. Navazující části se již věnují ...

Kubů, Naďa
Národní památkový ústav, 2014

Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče
Bezděk, Ladislav; Frouz, Martin
2014 - Czech
Keywords: fotodokumentace; obrazový formát; ohnisková vzdálenost; světlocitlivý čip; správa barev; archivace; digitalizace; památková péče; fotografie Fulltext is available at external website.
Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče

Bezděk, Ladislav; Frouz, Martin
Národní památkový ústav, 2014

Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky
Hájková, Zuzana; Mašek, Petr; Hájek, Pavel
2014 - Czech
Keywords: staré tisky; katalogizace; bibliografický popis; zámecké knihovny; historické knihovní fondy; metodiky Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky

Hájková, Zuzana; Mašek, Petr; Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2014

Metodika naplňování systému Tritius - zámecké knihovny
Hájek, Pavel
2014 - Czech
Metodika podrobně popisuje způsob naplňování polí a podpol í systému Tritius – zámecké knihovny. Metodika je podrobným návodem k obsluze systému ve vazbě na Metodiku tvorby rozšířeného bibliografického popisu starých tisků se zaměřením na tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky. Keywords: Tritius; zámecké knihovny; manuál; katalogizace Available in a digital repository NRGL
Metodika naplňování systému Tritius - zámecké knihovny

Metodika podrobně popisuje způsob naplňování polí a podpol í systému Tritius – zámecké knihovny. Metodika je podrobným návodem k obsluze systému ve vazbě na Metodiku tvorby rozšířeného ...

Hájek, Pavel
Národní památkový ústav, 2014

Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Václavík, František V.
2014 - Czech
Potřeba metodicky ukotvit průzkum, dokumentaci a inventarizaci architektonických prvků (dále jen PDI) vyplynula z každodenní praxe stavebněhistorických průzkumů (SHP) a operativních průzkumů a dokumentace (OPD). Architektonické prvky představují velmi důležitou součást komplexního výzkumu historických staveb a stavební kultury obecně. Metodika poskytuje standard této činnosti, který zároveň umožní diskusi a výměnu informací v rámci oboru i při mezioborové spolupráci. Chce být návodem průzkumné a dokumentační činnosti, prospěšným zejména začínajícím pracovníkům v oblasti péče o kulturní dědictví. Jedním z hlavních cílů metodiky je ukázat cesty k maximálnímu informačnímu vytěžení nálezové situace, velmi často ohrožené dynamickými změnami při stavební a další činnosti. Keywords: architektura; dokumentace; průzkumy; architektonické slohy; památková péče Fulltext is available at external website.
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků

Potřeba metodicky ukotvit průzkum, dokumentaci a inventarizaci architektonických prvků (dále jen PDI) vyplynula z každodenní praxe stavebněhistorických průzkumů (SHP) a operativních průzkumů a ...

Václavík, František V.
Národní památkový ústav, 2014

Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce
Bezděk, Ladislav; Dřevíkovská, Jitka; Chudárek, Zdeněk; Klimtová, Zdenka; Štulc, Josef
2014 - Czech
Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní předpoklad pro zlepšení jejich inventarizace, péče i prezentace. Text je rozdělen na 7 kapitol. Jejich autoři podávají přehled o historické i současné funkci koberců v dějinách evropské obytné kultury, popis jejich výroby, materiálů a barev a následně specifikaci charakteru jednotlivých významných výrobních oblastí. V dalších kapitolách pak uvádějí pravidla průzkumu, evidence a klasifikace koberců, profesionální principy jejich fotografické dokumentace a především dnes tolik potřebné rady a pokyny k průběžné kontrole jejich stavu a preventivní péči o ně. Závěrečná kapitola posléze přináší rámcová pravidla pro presentaci orientálních koberců v zámeckých instalacích. Vzhledem ke specifičnosti a obecně nedostatečným znalostem předmětu metodiky jsme se rozhodli připojit pro čtenáře kromě výběrové bibliografie i výkladový slovník nejčastěji užívaných odborných pojmů. Keywords: orientální koberce; expozice; koberce; dokumentace; restaurování Fulltext is available at external website.
Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce

Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní ...

Bezděk, Ladislav; Dřevíkovská, Jitka; Chudárek, Zdeněk; Klimtová, Zdenka; Štulc, Josef
Národní památkový ústav, 2014

Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů
Schubert, Alfréd
2014 - Czech
Tato metodická publikace se věnuje průzkumu, dokumentaci a inventarizaci památkově hodnotných výplní okenních, dveřních a vjezdových otvorů (dřevěná a kovová okna a okenice, dveře a různá dvířka, vrata, výkladce, mříže atp.). V dalším textu se pro zjednodušení zpravidla hovoří jen o oknech a dveřích, případně o výplních okenních a dveřních otvorů. Keywords: dokumentace; památková péče; okna; dveře; vrata; výkladce Fulltext is available at external website.
Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů

Tato metodická publikace se věnuje průzkumu, dokumentaci a inventarizaci památkově hodnotných výplní okenních, dveřních a vjezdových otvorů (dřevěná a kovová okna a okenice, dveře a různá dvířka, ...

Schubert, Alfréd
Národní památkový ústav, 2014

Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Veselý, Jan; Hodač, Jindřich; Kypta, Jan; Peřina, Ivan; Podroužek, Kamil; Semerád, Matouš; Sýkora, Milan; Vidman, Jiří
2014 - Czech
Tato publikace přináší ucelený přehled principů a užívaných metod měřické dokumentace, seznamuje se základními pravidly terénní práce, zpracování i posuzování výsledných výstupů, poskytuje vzory základních forem dokumentace. Věnuje se však také zaměřování staveb v minulosti, používaným metodám a nástrojům. Klade si za cíl pomoci pracovníkům památkové péče kvalifikovaně formulovat požadavky na nově vznikající dokumentaci, posuzovat kvalitu odevzdávaných výstupů a v nezbytných případech také měřickou dokumentaci „svépomocí“ provádět. Architektům, stavebním inženýrům, ale zejména geodetům chce metodika přiblížit, co je z hlediska dokumentování historických staveb důležité a čím se práce v tomto kontextu odlišuje od práce v prostředí dnešní stavební produkce. Keywords: plošný průzkum; stavebněhistorický průzkum; parportizace; lidová architektura; vesnice Fulltext is available at external website.
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči

Tato publikace přináší ucelený přehled principů a užívaných metod měřické dokumentace, seznamuje se základními pravidly terénní práce, zpracování i posuzování výsledných výstupů, poskytuje vzory ...

Veselý, Jan; Hodač, Jindřich; Kypta, Jan; Peřina, Ivan; Podroužek, Kamil; Semerád, Matouš; Sýkora, Milan; Vidman, Jiří
Národní památkový ústav, 2014

Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek
Sokol, Petr; Kypta, Jan; Laval, Filip; Tišerová, Renata; Knechtová, Alena; Neustupný, Zdeněk; Havlice, Jiří; Stránská, Radmila; Vitula, Petr; Tomášek, Martin
2014 - Czech
Keywords: archeologická lokalita; nemovité památky; vizuální průzkum; terénní reliéf; terénní identifikace; archeologické nálezy; archeologické lokality; archeologie; dokumentace; krajina; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika terénní identifikace, dokumentace a popisu nemovitých archeologických památek

Sokol, Petr; Kypta, Jan; Laval, Filip; Tišerová, Renata; Knechtová, Alena; Neustupný, Zdeněk; Havlice, Jiří; Stránská, Radmila; Vitula, Petr; Tomášek, Martin
Národní památkový ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases