Number of found documents: 740
Published from to

CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE
Potužák, Pavel; Ševčík, Miroslav; Holman, Robert; Kubíček, Jan
2015 - English
Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze hospodářského cyklu. Vyjasňuje také některá zmatení v této teorii. Kapitola 2 zkoumá chování úrokové míry během hospodářského cyklu pohledem rakouské teorie ekonomických fluktuací. Kapitola 3 podrobně diskutuje tzv. čistou teorii časové preference. S využitím jednoduchého grafického a matematického aparátu dokazuje, že tato teorie obsahuje fundamentální chybu. Je ukázáno, že pojem statek a potřeba musí být explicitně separovány, a kapitola uzavírá tvrzením, že jak časová preference, tak subjektivní směnný poměr mezi současnými a budoucími statky můžou nabývat jakékoliv hodnoty. Kapitola 4 zkoumá dynamiku hospodářského cyklu v ekonomice s dlouhodobě rostoucím přirozeným produktem. Je představeno a podrobně diskutováno jednoduché měnově-politické pravidlo, která má za cíl eliminovat fluktuace v tržní ekonomice. This dissertation explores four big topics in the Austrian economic theory. Chapter 1 elucidates the Austrian theory of capital. It introduces basic tools that are further used in the analysis of the business cycle. It also clarifies some misunderstandings in this theory. Chapter 2 investigates the evolution of the interest rate over the business cycle that is predicted by the Austrian theory of economic fluctuations. Chapter 3 examines the pure time preference theory. It shows with the help of a simple neoclassical graphical and mathematical apparatus that there is a fundamental flaw in this theory. It suggests that the notions of want and good must be explicitly separated, and it concludes that the time preference as well as the subjective exchange ratio between present goods and future goods may take on any value. Chapter 4 explores the business cycle dynamics in the economy with permanently rising natural output. Simple monetary policy rule that was designed to eliminate economic fluctuations is discussed in detail. Keywords: rakouská škola; kapitál; přirozená úroková míra; hospodářský cyklus; capital; business cycle; natural rate of interest; Austrian school Available in digital repository of the Library of University of Economics.
CAPITAL AND THE MONETARY BUSINESS CYCLE THEORY: ESSAYS ON THE AUSTRIAN THEORY OF CAPITAL, INTEREST, AND BUSINESS CYCLE

Tato disertační práce zkoumá čtyři velká témata v rakouské ekonomické teorii. Kapitola 1 se zabývá rakouskou teorií kapitálu. Představuje základní nástroje, které jsou dále využity v analýze ...

Potužák, Pavel; Ševčík, Miroslav; Holman, Robert; Kubíček, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Fiskální politika a dluhové krize
Pikhart, Zdeněk; Ševčík, Miroslav; Zamrazilová, Eva; Pastoráková, Erika
2015 - Czech
Práce se zabývá problematikou fiskální politiky s akcentem na dluhové krize. Nejprve jsou analyzována specifika datového zachycení vládního sektoru pro účely hodnocení fiskální pozice včetně indikátorů udržitelnosti a je zhodnocena historická reakční funkce fiskální politiky v zemích EU. Navazující část přispívá do diskuse ohledně optimálního nastavení fiskální politiky s akcentem na dluhovou udržitelnost v dlouhém období a dostatečnou míru flexibility v krátkém období, které předchází analýza cyklického očišťování vládního salda, definice fiskálního impulsu a odhad fiskálních multiplikátorů v podmínkách ČR. Práce uzavírá identifikací příčin fiskálních dluhových krizí s následnou analýzou možných cest k řešení již vzniklých fiskálních nerovnováh a zhodnocením vhodnosti vládní konsolidace v podmínkách ČR. Thesis deals with a fiscal policy issue with emphasis on the debt crisis. First specifics of the data capture of the government sector for the purpose of evaluating the fiscal position are analyzed. It includes assessment of the fiscal sustainability indicators and the historical reaction function of fiscal policy in the EU. The analysis of cyclical adjustment of the government balance, definition of fiscal impulse and the estimation of fiscal multipliers in the Czech Republic precedes the contribution to the debate regarding the optimal fiscal policy setup with respect to debt sustainability in the long run and sufficient degree of flexibility in the short run. The thesis concludes with the identification of the causes of the fiscal debt crises with the subsequent analysis of possible ways to resolve the already existing fiscal imbalances and assessing the appropriateness of the Czech government's consolidation. Keywords: dluhové krize; fiskální multiplikátory; fiskální politika; dluhová udržitelnost; fiskální impuls; debt crises; debt sustainability; fiscal policy; fiscal impulse; fiscal multipliers Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Fiskální politika a dluhové krize

Práce se zabývá problematikou fiskální politiky s akcentem na dluhové krize. Nejprve jsou analyzována specifika datového zachycení vládního sektoru pro účely hodnocení fiskální pozice včetně ...

Pikhart, Zdeněk; Ševčík, Miroslav; Zamrazilová, Eva; Pastoráková, Erika
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Vícekriteriální hry
Tichá, Michaela; Dlouhý, Martin; Lachout, Petr; Čičková, Zuzana
2015 - Czech
Teorie vícekriteriálních her je speciální oblastí z teorie her, kdy jeden či více hráčů mají alespoň dvě výplatní funkce a chtějí je maximalizovat zároveň. V této práci je představena řada nových poznatků. Je zkoumán koncept hledání rovnovážných bodů v ryzích strategiích v nekooperativní vícekriteriální hře. Ukázalo se, že je možné určit všechny rovnovážné body v ryzích strategiích úplným prohledáním a vyřešením dvou lineárních programů pro každý bod. Dále je obecně formulováno, jak pomocí dvou lineárních programů ověřit, zda je libovolně navržený bod rovnovážným bodem hry či nikoli. V nekooperativních hrách je také představen koncept, který při znalosti rovnovážného bodu dvoumaticové hry určí preference hráčů, které musejí mít, aby daný bod byl rovnovážným. Přestože hledání rovnovážného bodu dvoumaticové hry je nelineární úloha, hledání preferencí hráčů při znalosti rovnovážného bodu je úloha lineární. Poslední poznatkem v části nekooperativních her je zobecnění konceptu, který vyřeší vícekriteriální hru přiřazením vah jednotlivým kritériím každým hráčem. V práci je dokázáno, že se nemusí jednat nutně o lineární váhy, ale pro řešení převedením na jednokriteriální hru stačí obecnější funkce, kterou hráč popíše své preference. Zbylá část práce se věnuje poznatkům v kooperativních hrách. V práci se uvažuje, že hráči znají své preference a jsou schopni je vyjádřit pomocí vah. Hra se známými preferencemi je definována a vyřešena za pomoci teorie vyjednávání. Poté je ještě zobecněna na případ, kdy hráči nejen že mají více kritérií, ale mají také více výplatních funkcí, ze kterých si mohou vybrat na základě svého uvážení. Nakonec je definován vícekriteriální případ speciálního typu kooperativní hry - volební hry. Je navržen zcela nový koncept, který vybere vítěznou koalici ve volební hře. Ten je poté aplikován na reálnou situaci po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013. Theory of multicriteria games is a special field of game theory, when one or more players have at least two payoff functions and want to maximize simultaneously. The work introduces a number of new findings. It examined the concept of finding equilibria in pure strategies in noncooperative multicriteria game. It is possible to find all the equilibria in pure strategies by full search and solving two linear programs for each point. Furthermore, two linear programs are formulated for verifying that a selected point is the equilibrium of the game or not. In the noncooperative games is also introduced the concept that with knowledge of the equilibrium of bimatrix game determines preferences of the players. Although finding the equilibrium point of the bimatrix game is nonlinear problem, finding the preferences is linear problem. The latest findings in the noncooperative games is a generalization of the concept that solves multicriteria game by assigning weights to each criterion of each player. The work demonstrates that it may not be necessarily linear weights, but it can be more general function that describes the player's preference. The remaining part is devoted to knowledge in cooperative games. There is considered that the players know their preferences and are able to express them by weights. The game with known preferences is defined and solved with the use of bargaining theory. Then it is generalized to a case where players have more payoff functions, from which they can choose. Finally, the multicriteria case of voting game is defined. It is designed completely new concept, which selects the winning coalition in the voting game. This concept is then applied to the real situation after the elections to the Chamber of Deputies in 2013. Keywords: teorie her; hry s vektorovou výplatní funkcí; vícekriteriální hry; volební hry; multicriteria games; game theory; games with vector payoffs; voting games Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vícekriteriální hry

Teorie vícekriteriálních her je speciální oblastí z teorie her, kdy jeden či více hráčů mají alespoň dvě výplatní funkce a chtějí je maximalizovat zároveň. V této práci je představena řada nových ...

Tichá, Michaela; Dlouhý, Martin; Lachout, Petr; Čičková, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Vliv rodičovství na pokles zaměstnanosti žen pečující o děti do tří let věku
Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena; Krebs, Vojtěch; Šimek, Milan
2015 - Czech
Disertační práce řeší problematiku vztahu rodičovství a ekonomické neaktivity a zaměstnanosti nositelů péče o malé děti. Zaměřuje se na pracovní motivace matek s dětmi do 3 let věku v kontextu současných nástrojů české sociální politiky. Cílem disertační práce je stanovit návrhy opatření, jež by podpořily motivaci žen s dětmi do 3 let k návratu do zaměstnání a současně kvantifikovat dopady těchto opatření na státní rozpočet. Předložená disertační práce navazuje svým zaměřením na uskutečněné studie (Jahoda, Šinkyříková, 2011; Kalíšková, 2012), zabývající se zejména zkoumáním soudobých reforem podporující výdělečnou činnost žen a jejich efektů na příjmy domácností. Pomocí analýzy motivací matek při rozhodování o jejich angažovanosti na trhu práce a využití sestrojeného ukazatele Efektivního nákladu návratu do zaměstnání byl zjištěn čistý záporný finanční efekt z návratu do zaměstnání nezávisle na regionu a rozsahu zkoumaného úvazku u žen s dětmi do 2 let, zatímco u matek s dětmi od 2 do 3 let byl zjištěn pouze z části. Bylo jednoznačně prokázáno, že matky vstupující na trh práce jsou konfrontovány se značně vysokými dodatečnými náklady, které by nepokryly jejich příjmy z výdělečné činnosti a pobíraných dávek. Zjištěná výše potenciální mzdy, která by motivovala ženy k návratu do práce, tvoří v některých případech až čtyřnásobek mediánové mzdy ženy v daném regionu. Vzhledem k těmto zjištění jsou v práci zpracovány konkrétní sociálně-politické návrhy, jež by podpořily výdělečnou činnost matek s dětmi do 3 let. Prostřednictvím kvantifikace ekonomických důsledků kombinace navrhovaných opatření, zahrnující zrušení podmíněného nároku na rodičovský příspěvek, zavedení daňového zvýhodnění pro pracující matku a 50% úlevu na povinných odvodech zaměstnavatele zaměstnávající rodiče na částečný úvazek, byl prokázán čistý příjmový efekt pro státní rozpočet až ve výši 9,5 mld. Kč ročně. The dissertation addresses the issue of the relationship of parenthood, employment and economic inactivity of childcare holders. It focuses on the mother's motivation to work (mothers taking care of children under 3 years of age) in the context of Czech social policy measures. The aim of the thesis is establish proposals for measures that would encourage the motivation of women with children up to 3 years to return to work and simultaneously quantify the impact of these measures on the state budget. This dissertation builds up on the underlying studies (Jahoda, Šinkyříková, 2011; Kalíšková, 2012). These studies deal mainly with examining implemented reforms in the view of their support to women's employment and their effects on household incomes. The decision making of mothers about their involvement in the labour market was analyzed by indicator of Effective cost of return to work. Negative net financial effect of returning to work was found independently of the region and the extent of the examined working time of women, taking care of children up to 2 years. For mothers taking care of children from 2 to 3 years old was this negative net financial effect detected only partly. This result clearly demonstrates that mothers, taking care of children below 3 years of age, entering the labour market are confronted with very high additional costs that would not be covered by their income from employment and other received benefits. Estimated amount of potential wages, which would encourage women to return to work, reach in some cases up to four times the median wage of women in the region. Given these findings, this dissertation proposes several specific social policy measures, which would support the mother's incentives to work return. Economic effects of the proposed measures were quantified, including the cancelation of conditional entitlement to parental benefit, introduction of tax relief for working mothers and 50% relief on employer's mandatory contributions, which employ parents part-time. Implementation of these measures, which would motivate more women to return to work, would bring an estimated net income effect for the state budget amounting to 9.5 billion crowns per year. Keywords: rodinná politika; institucionální péče o děti; mateřská a rodičovská dovolená; flexibilní formy zaměstnání; zaměstnanost žen; finanční podpora rodin s dětmi; harmonizace práce a rodiny; financial support for families with children; institutional care of children; maternity and parental leave; family policy; employment of women; harmonization of work and family life; flexible forms of employment Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv rodičovství na pokles zaměstnanosti žen pečující o děti do tří let věku

Disertační práce řeší problematiku vztahu rodičovství a ekonomické neaktivity a zaměstnanosti nositelů péče o malé děti. Zaměřuje se na pracovní motivace matek s dětmi do 3 let věku v kontextu ...

Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena; Krebs, Vojtěch; Šimek, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, délku vymáhání a další aspekty exekučního řízení
Plaček, Jan; Smrčka, Luboš; Belás, Jaroslav; Hučka, Miroslav
2015 - Czech
Oblast individuálního vymáhání pohledávek v podobě soudem nařízených exekucí doznala od roku 2000 značných změn. Původní praxe, kdy pohledávky byly vymáhány přímo soudními úředníky, se ukázala jako značně neefektivní a těžko aplikovatelná. Ministerstvo spravedlnosti ČR na toto reagovalo přijetím novely zákona (Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti), která zavedla institut samostatných exekutorských úřadů. Samotný zákon pak exekutorské úřady chápe jako samostatné podnikatelské subjekty. V současné době lze v podmínkách České republiky sledovat rozdělení trhu s exekucemi dle Paretova pravidla, tj. přibližně 20% exekutorských úřadů spravuje cca 80% nápadů exekucí, což je pro převážnou část exekutorských úřadů stav nevyhovující. Mimo jiné i s ohledem na tuto skutečnost Exekutorská komora ČR požaduje zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů, tzv. teritoriality, čímž by se zákonem odstranilo tržní prostředí z trhu s exekucemi a jednotlivým exekutorským úřadům by tak byl zajištěn stabilní nápad exekučních řízení. Provedené analýzy však jednoznačně prokazují, že mezi jednotlivými exekutorským úřady jsou významné rozdíly co do rychlosti a úspěšnosti vymáhání pohledávek. Samotný požadavek na zavedení teritoriality by tak nebyl jen pouhým přerozdělením trhu s exekucemi, ale jeho uvedení do praxe by značně ovlivnilo transakční náklady podnikatelských a nepodnikatelských subjektů v ekonomice České republiky. Práce komplexně popisuje problematiku teritoriality a kvantifikuje, o kolik se zhorší vymahatelnost pohledávek věřitelů v případě jejího zavedení. Závěrem je formulován alternativní návrh opatření, který by dle autora umožnil efektivní regulaci a dohled nad činností soudních exekutorů bez negativních dopadů na vlastní efektivitu vymáhání pohledávek z pohledu tržního prostředí. The area of individual reclamation of receivables in the form of court-ordered distraints has undergone significant changes since the year 2000. The initial practice, when the claims used to be enforced directly by judicial officers, proved to be largely ineffective and with difficult to apply. The Ministry of Justice has responded by adopting an amendment to the Act (Act no. 120/2001 Coll., on bailiffs and executor activities), which introduced the independent bailiff offices. Then, the law itself understood the bailiff authorities as a separate entrepreneurs. Currently, in the Czech Republic, there can be seen the distribution of the market with distraints according to the Pareto rule. Approximately 20% of bailiff offices manage over 80% of distraints. It is obvious that this is an unsatisfactory condition for the majority of bailiff offices. In response to this fact, the Czech Chamber of Bailiff offices calls for the introduction of territoriality, which would eliminate by law the market environment from the market with distraints and every single bailiff office would have a stable allocation of distraint proceedings. The analysis carried out clearly shows that there are significant differences between bailiff offices in terms of speed and in success of the debt recovery. The actual demand for the introduction of territoriality would not merely be a reallocation of the market with distraints. Putting it into a practice would greatly influence the transactional costs of business and non-business entities in the Czech economy. The thesis comprehensively describes the issue of territoriality and quantifies how much the debt collection will decrease in case of its introduction. In the conclusion, an alternative draft is formulated, which might, according to the author, allow effective regulation and supervision of the activities of bailiffs' offices without compromising the inherent efficiency of the reclamation of receivables in terms of market environment. Keywords: exekutorský úřad; Ministerstvo spravedlnosti; exekuce; vymáhání pohledávek; teritorialita; Česká republika; distraint; debt collection; territoriality; Czech Republic; Ministry of Justice; bailiff office Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Vliv teritoriality soudních exekutorů na vymahatelnost pohledávek, délku vymáhání a další aspekty exekučního řízení

Oblast individuálního vymáhání pohledávek v podobě soudem nařízených exekucí doznala od roku 2000 značných změn. Původní praxe, kdy pohledávky byly vymáhány přímo soudními úředníky, se ukázala jako ...

Plaček, Jan; Smrčka, Luboš; Belás, Jaroslav; Hučka, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů
Jílek, Petr; Toth, Petr; Peková, Jitka; Luňák, Josef
2015 - Czech
Disertační práce se zabývá teoretickými východisky a koncepty poskytující základ pro využití formy financování a pořízení veřejných statků a služeb prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, dále PPP (Public Private Partnership). Vhodnost projektu PPP je v této práci hodnocena především z pohledu vypracování nové metodiky hodnocení projektů. Teoretická část disertační práce má za úkol objasnit problematiku PPP v kontextu regionálních regionálního rozvoje a regionálních teorií, základní principy a mechanismy PPP legislativní a institucionální zajištění PPP, objasnění rozdílu mezi PPP a veřejnou zakázkou a současnými postupy hodnocení PPP projektů. Praktická část se zaměřuje na vypracování metodiky pomocí výběru kvalitativních a kvantitativních metod hodnocení investic tak, aby tvořila komplexní výstup, který bude jasně a zřetelně vypovídat o vhodnosti použití metody PPP. Za tímto účelem je v práci využito postupů, které se standardně využívají pro oceňování obchodních závodů, tzn. generátorů hodnot, majetkových ocenění, výnosových ocenění, ocenění na základě analýz trhu, kombinovaných metod a jejich zapracování/přepracování do současné metodiky hodnocení, která je založena na public sector comparatoru a determinantech hodnoty za peníze. Abstract Dissertation deals with theoretical concepts and providing the basis for the use of forms of financing and acquisition of public goods and services through partnerships between the public and private sectors, as well as PPP (Public Private Partnership). Suitability PPP project in this work is assessed primarily in terms of developing a new methodology for evaluating projects. The theoretical part of the thesis aims to clarify the issue of PPPs in the context of regional and local regional development theories, principles and mechanisms of PPP legislative and institutional backing of the PPP, clarify the distinction between PPP and public procurement procedures and current assessment of PPP projects. The practical part focuses on the development of a methodology using a selection of qualitative and quantitative methods for evaluating investments and to form a complex output that will clearly and distinctly testify about the appropriateness of using the PPP method. For this purpose it is used in work processes, which are normally used for business valuation-generators values, property valuation, yield valuation, valuation based on market analysis, combining technologies and their incorporation / recast in the current assessment methodology, which is based on a Public Sector Comparator and determinants of value for money Keywords: hodnota za peníze; komparátor veřejného sektoru; finanční analýza; diskontní sazba; Regionální rozvoj; partnerství veřejného a soukromého sektoru; DISCOUNT RATE; PUBLIC SECTOR COMPARATOR; VALUE FOR MONEY; PUBLIC PRIVATE PARNERSHIP; INSTRUMENTS OF REGIONAL DEVELOPMENT; REGIONAL DEVELOPMENT Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Výběr kvantitativních a kvalitativních metod pro komplexní hodnocení PPP projektů

Disertační práce se zabývá teoretickými východisky a koncepty poskytující základ pro využití formy financování a pořízení veřejných statků a služeb prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého ...

Jílek, Petr; Toth, Petr; Peková, Jitka; Luňák, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce
Stroukal, Dominik; Kadeřábková, Božena; Pavelka, Tomáš; Němec, Otakar
2015 - Czech
Tato disertační práce se skládá z pěti článků, které aplikují aktuální světový výzkum ekonomie trhů práce na Českou republiku a potvrzuje významné rozdíly v postavení mužů a žen na tomto trhu. Ukazuje, že gender má významný vliv na preference na pracovním trhu a následně i na zaměstnanost a zdravotní stav. Práce nejprve dokládá, že preference jsou relevantním determinantem kariéry a poté studuje rozdíl v preferenci výše platu u žen a mužů. Následně se ukazuje, že pro gender hraje významnou roli ve vysvětlování vztahu mezi vlastnickým bydlením a nezaměstnaností a také nezaměstnaností a zdravotním stavem. V první kapitole se podařilo prokázat, že preference pro pracovní kariéru má pozitivní vliv na volbu pracovní kariéry. Vliv vysokoškolského vzdělání na upřednostnění kariéry se projevil jako kladný a významný. Pravděpodobnost volby pracovní kariéry snižuje přítomnost dětí, avšak není závislá na jejich počtu, což je v rozporu s teorií preferencí. Druhá kapitola ukazuje, že české ženy preferují oproti mužům více nepeněžní odměny. Také bylo ukázáno, že u vysokoškolsky vzdělaných v preferencích nepeněžních odměn nezáleží na pohlaví respondentů, avšak oproti světovým výzkumům v ČR vysokoškolské vzdělání tuto preferenci zvyšuje. Nakonec se ukázalo, že ženy méně než muži preferují riziko. Třetí kapitola dokládá, že přestože trh s bydlením narušuje pracovní mobilitu a zaměstnanost v České republice na regionální úrovni, tedy že v regionech s vyšší mírou vlastnického bydlení je vyšší nezaměstnanost, na individuální úrovni platí, že jsou vlastníci bydlení nezaměstnaní s menší pravděpodobností. V odhadech se výrazně lišili muži od žen. Muži žijící ve vlastnickém bydlení mají vyšší pravděpodobnost zaměstnanosti než ženy, na regionální úrovni se však ukazuje, že vysoká míra vlastnického bydlení zvyšuje nezaměstnanost mužům mužům i ženám, v delším čase pouze ženám. Čtvrtá kapitola ukázala, že u mužů přechod k vlastnickému bydlení snižuje v následujícím roce pravděpodobnost nezaměstnanosti. U žen se tento vztah ukázal jako nevýznamný. Vedle toho se jako nevýznamný projevil vztah opačný, tedy od přechodu do nezaměstnanosti k nově nabytému vlastnickému bydlení. Poslední kapitola dokládá, že změna pracovního statusu na nezaměstnanost zvýší v budoucnosti pravděpodobnost na zhoršení zdraví. Vliv kratší než dva roky se však neukázal jako významný. Důležitým závěrem je, že muži mají významně silnější vztah mezi zdravím a nezaměstnaností než ženy. This thesis consists of five articles that apply current world research on labor economics at the Czech Republic and confirms the significant differences between men and women in this market. It shows that gender has a significant influence on the preference on the labor market and, consequently, on employment and health. First, the thesis shows that preferences are relevant determinant of career and then we study the difference in preference of salary for men and women. Subsequently it shows that gender plays a significant role in explaining the relationship between homeownership, and unemployment, as well as unemployment and health. The first chapter was able to demonstrate that the preference for a career has a positive influence on the choice of career. The influence of higher education on prioritizing career proved to be positive and significant. Probability of a career choice is reduced by the presence of children, however, is not dependent on their number, which is contrary to the theory of preferences. The second chapter shows that Czech women prefer more non-monetary rewards than men. It has also been shown that people with university education are same in the preferences of non-monetary rewards regardless of the gender of the respondents, however, compared to the world's research, the Czech higher education increases this preference. It turned out that women prefer risk less than men. The third chapter demonstrates that although the housing market undermines labor mobility and employment in the Czech Republic at the regional level, therefore, that in regions with a higher rate of home ownership is higher unemployment, at the individual level, the owners of housing are unemployed are less likely. The estimates are significantly different for men and women. Men living in owner-occupied housing have a higher likelihood of employment than women. At regional level, however, this thesis shows that the high rate of home ownership increases unemployment for both men and women, in the long run only to women. The fourth chapter showed that men transition to homeownership reduces the likelihood of unemployment next year. For women, this relationship has proved to be insignificant. In addition, as insignificant showed the opposite relationship, the transition from unemployment to the newly acquired home ownership. The last chapter shows that the change in the working status to unemployment will increase in the future probability of worse health. Influence in less than two years, however, proved to be significant. An important conclusion is that men have a significantly stronger relationship between health and unemployment than women. Keywords: zdraví; vlastnické bydlení; Oswald; Hakim; teorie preferencí; Trh práce; nezaměstnanost; Homeownership; Unemployment; Preference theory; Oswald; Hakim; Labour market; Health Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Rozdíly v postavení mužů a žen na českém trhu práce

Tato disertační práce se skládá z pěti článků, které aplikují aktuální světový výzkum ekonomie trhů práce na Českou republiku a potvrzuje významné rozdíly v postavení mužů a žen na tomto trhu. ...

Stroukal, Dominik; Kadeřábková, Božena; Pavelka, Tomáš; Němec, Otakar
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Konsolidace bankovního sektoru v České republice a její vliv na výkonnost bankovního sektoru (soubor statí)
Rod, Aleš; Kadeřábková, Božena; Musílek, Petr; Mejstřík, Michal
2015 - Czech
Disertační práce analyzuje příčiny konsolidace bankovního sektoru v České republice, její podobu a také vliv činnosti konsolidačních institucí na privatizaci bank v období transformace a na výkonnost bankovního sektoru v České republice. Hlavní příčiny konsolidace je možné hledat ve fungování bankovního sektoru na území Československa před rokem 1989. Konsolidace jako nosný prvek transformace ekonomiky v 90. letech minulého století zásadně ovlivnila podobu dezintermediace, univerzalizace a diverzifikace bankovních příjmů v českém bankovnictví. Na výše zmíněných aspektech je založen rozbor profitability tuzemského bankovního sektoru v porovnání s bankovními sektory ve vybraných evropských zemích. Práce dokládá, že přes objektivní nutnost konsolidace bankovního sektoru po r. 1990 došlo v podmínkách živelně se vyvíjejícího institucionálního prostředí v období transformace k inflaci cílů konsolidačních aktivit, což se projevilo nejen při neefektivitách spojených s činností konsolidačních institucí (př. správa pohledávek, rent-seeking), ale také při privatizaci velkých českých bank a na výkonnostních ukazatelích příjmů a ziskovosti bankovního sektoru v České republice. The dissertation thesis analyzes reasons for the consolidation of the banking sector in the Czech Republic, the shape of the consolidation and impact of the consolidation institution's activities on the performance of the Czech banking sector. The first part of the research deals with the reasons for consolidation, i.e. specificities of the banking sector in the Czechoslovakia before 1989 and the transformation of the banking sector during the 1990s. The factors analyzed significantly influenced the processes of disintermediation, universalization and diversification in commercial banking. The analysis of banking profitability measures, which is the second part of my dissertation thesis, employs those aspects mentioned above. The thesis concludes there was an objective necessity to consolidate the banking sector after 1990. However, the consolidation process had been influenced by both a deficient institutional environment and inflation of goals set for consolidation institutions. This generated inefficiencies related to the activities of consolidation institutions (e.g. the management of receivables and rent-seeking) and also influenced the income and profit performance measures of the banking sector in the Czech Republic. Keywords: profitabilita bank; dezintermediace; neúrokové výnosy; výnosy z poplatků a provizí; úrokové výnosy; konsolidace; špatné úvěry; Bankovnictví; univerzalizace; diverzifikace; universalization; income from fees and commissions; banks' profitability; consolidation; old bad loans; Banking; non-interest income; interest income; disintermediation; diversification Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Konsolidace bankovního sektoru v České republice a její vliv na výkonnost bankovního sektoru (soubor statí)

Disertační práce analyzuje příčiny konsolidace bankovního sektoru v České republice, její podobu a také vliv činnosti konsolidačních institucí na privatizaci bank v období transformace a na výkonnost ...

Rod, Aleš; Kadeřábková, Božena; Musílek, Petr; Mejstřík, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Příjmová chudoba v ČR a účinnost systému sociálních transferů v její eliminaci v letech 2005-2013
Kubelková, Karina; Kotýnková, Magdalena; Krebs, Vojtěch; Průša, Ladislav; Kalmus, Jaromír
2015 - Czech
Disertační práce se zabývá problematikou chudoby na území České republiky, především jejími hospodářsko-politickými a historickými souvislostmi vývoje, teorií i praxí jejího měřením a možné mezinárodní srovnatelnosti jak do rozsahu, tak co se týká účinnosti systému sociálních transferů. Účinnost je chápána ve smyslu snižování rozsahu chudoby představované mírou ohrožení chudobou (at-risk-of-poverty rate) používanou např. ve Strategii Evropa 2020. Cílem disertační práce je analyzovat problém příjmové chudoby a jejího vývoje na území České republiky se zaměřením na účinnost systému sociálních transferů vzhledem ke snižování rozsahu příjmové chudoby. Účinnost je analyzována zvlášť v případě sociálních transferů jako celku a zvlášť u sociálních transferů bez započtení starobních a pozůstalostních důchodů. Důraz je přitom kladen na mezinárodní srovnání a nejchudší vrstvy obyvatel, tedy na nižší než standardní hranici chudoby. Na základě empirické analýzy z dat šetření EU-SILC byla vyvrácena hypotéza, že účinnost českého systému sociálních transferů byla během let 2005 až 2013 nadprůměrná oproti zemím v rámci stejného welfare state modelu, regionu CEE i celé EU. Český důchodový systém hraje zásadní roli v míře účinnosti systému sociálních transferů a Česká republika mu vděčí i za výbornou pozici v rámci všech tří sledovaných skupin zemí co se týká účinnosti. Současná nízká úroveň míry chudoby byla dosažena především díky předkrizovým opatřením, resp. specifickému načasování souboru těchto opatření. Přínosem disertační práce je komplexní a systematizovaný pohled na příjmovou chudobu na území České republiky doplněný o analýzu vývoje účinnosti systému sociálních transferů. Tato analýza, vzhledem k použité časové řadě (2005 až 2013), aplikovaným metodám (metody Evropské komise vs. metoda IZA) i rozsahu mezinárodní komparace (welfare state model, region CEE a EU), nemá v české odborné literatuře dosud srovnání. The dissertation deals with the issue of poverty in the Czech Republic, especially with its economic, political and historical context of development, theory and practice of its measurement and possible international comparability, both in scale and in terms of the effectiveness of social transfers system. The effectiveness is understood as reducing the extent of poverty represented by the at-risk-of-poverty rate used e.g. in Europe 2020 Strategy. The aim of the dissertation is to analyze the problem of income poverty and its development in the Czech Republic with a special focus on the effectiveness of the social transfers system in relation to reducing the extent of income poverty. The effectiveness is analyzed separately in case of social transfers as a whole, and in case of social transfers excluding old-age and survivors' pensions. The emphasis has been placed on international comparisons and on the poorest layers of the population represented by the study of the lower poverty lines than the standard one. Based on empirical analysis of survey data from the EU-SILC, it was disproved that the effectiveness of the Czech social transfers system was above average compared to the countries of the same welfare state model, the CEE region and the EU during the years 2005-2013. The Czech pension system plays a crucial role in the level of effectiveness of the social transfers system. The good position of the Czech Republic among the all three studied groups of countries in terms of effectiveness is maintained mainly thanks to its pension system.The current low level of poverty rate was achieved mainly thanks to the pre-crisis measures, respectively due to the specific timing of these measures package. The contribution of this dissertation consists in complex and systematized view of the income poverty in the Czech Republic, accompanied by the analysis of the effectiveness of the social transfer system. This analysis, owing to the time series (2005-2013), applied methods (methods of the European Commission vs. IZA method) and scope of the international comparison (welfare state model, CEE region and EU), has no similarity in the Czech scientific literature so far. Keywords: účinnost; sociální transfery; chudoba; Česká republika; životní minimum; míra ohrožení chudobou; hranice chudoby; EU-SILC; effectiveness; social transfers; poverty line; poverty; living wage; EU-SILC; Czech Republic; at-risk-of-poverty rate Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Příjmová chudoba v ČR a účinnost systému sociálních transferů v její eliminaci v letech 2005-2013

Disertační práce se zabývá problematikou chudoby na území České republiky, především jejími hospodářsko-politickými a historickými souvislostmi vývoje, teorií i praxí jejího měřením a možné ...

Kubelková, Karina; Kotýnková, Magdalena; Krebs, Vojtěch; Průša, Ladislav; Kalmus, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Interakce a kompatibilita měnové a makroobezřetnostní politiky v České republice
Pfeifer, Lukáš; Ježek, Tomáš; Mandel, Martin; Czesaný, Slavoj
2015 - Czech
Práce se zabývá interakcí měnové a makroobezřetnostní politiky, respektive kompatibilitou cílů těchto politik v České republice. Hlavní pozornost je věnována možnosti využití nástroje úrokových sazeb pro účely dosažení finanční stability, a to během fáze akumulace cyklické dimenze systémového rizika. Pro tyto účely je zásadní vztah finanční a cenové stability v dané ekonomice. Na datech české ekonomiky je proto testován vztah mezi úvěrovou aktivitou a cenami aktiv, aby mohl být následně kvantifikován vztah mezi cenami vybraných aktiv a spotřebitelskými cenami. Výsledky modelu otevírají prostor pro vyšší využití indexu cen průmyslových výrobců pro účely koordinace měnové a makroobezřetnostní politiky. Práce ze stejného důvodu dále doporučuje pokračovat ve výzkumu vývoje obecné cenové hladiny během finančního cyklu. The thesis deals with the interaction of monetary and macroprudential policy, or with the compatibility of the objectives of these policies in the Czech Republic. The main attention is given to the use of interest rate instruments for the purpose of achieving financial stability during the accumulation phase of cyclical dimension of systemic risk. For this purpose the crucial item is the relationship of financial and price stability in the economy. On the Czech economy data is therefore tested the relationship between credit activity and asset prices, to be subsequently quantified the relationship between the prices of selected assets and consumer prices. The model results open the door to greater use of industrial producer price index for the coordination of monetary and macroprudential policy. The thesis for the same reason also recommends continuing research into the development of the general price level during the financial cycle. Keywords: Finanční stabilita; Cenová stabilita; Makroobezřetnostní politika; Měnová politika; Financial stability; Price stability; Macroprudential policy; Monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interakce a kompatibilita měnové a makroobezřetnostní politiky v České republice

Práce se zabývá interakcí měnové a makroobezřetnostní politiky, respektive kompatibilitou cílů těchto politik v České republice. Hlavní pozornost je věnována možnosti využití nástroje úrokových sazeb ...

Pfeifer, Lukáš; Ježek, Tomáš; Mandel, Martin; Czesaný, Slavoj
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases