Number of found documents: 145
Published from to

Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd česneku
Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava; Svobodová, Leona
2015 - Czech
Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd česneku pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy česneku a charakterizovat genetické zdroje pomoci DNA markerů a určit jejich genetickou podobnost na základě délkové variability krátkých opakujících se sekvencí (mikrosatelitů) pro charakterizaci odrůd česneku Allium sativum L. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů a ztotožnění profilu DNA s deklarovanou odrůdou. Metodika nově přináší soubor SSR markerů, postup jejich hodnocení a interpretace výsledků. The object of the methodology is the process characterizing the autenticity of varieties of garlic put through microsatellite analysis (SSR- Single Sequence Repeats) for the characterization of varieties of garlic into the practice. This method allows to identify varieties of garlic and characterize genetic resources using DNA markers and determine their genetic similarity based on the length variability of short repeating sequences (microsatellites) in the characterization of varieties of garlic, Allium sativum L. The principle of the method is amplification of the genome containing the microsatelite locus by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers and subsequent analysis of the lengtht of the products and the identification of the DNA profile to the declared variety. Keywords: SSR; genetické zdroje; SSR; genetic resources; genetická variabilita; cibulová zelenina Available in a digital repository NRGL
Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd česneku

Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd česneku pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy česneku a ...

Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava; Svobodová, Leona
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách
Nerušil, Pavel; Kohoutek, Alois; Odstrčilová, Věra; Vach, Milan; Javůrek, Miloslav; Strašil, Zdeněk
2015 - Czech
Hlavním cílem této metodiky je dostat do povědomí odborné zemědělské veřejnosti poznatky o ochraně půdy před vodní erozí, zejména s ohledem na její degradační vliv na půdní fond a dlouhodobou nápravu způsobených škod. Měla by být rovněž apelem na zodpovědné a důsledné využívání vhodných protierozních opatření, protože snahou nejen odborné, ale i široké veřejnosti by mělo být zajištění trvalé udržitelnosti půdní úrodnosti nejen pro dnešní generace, ale i pro budoucnost. A právě vhodně zvolený způsob hospodaření, využívání technologií, které na půdě, ohrožené erozí brání eroznímu smyvu půdy a podporují zasakování vody do půdy, jsou tím správným způsobem, jak dosáhnout splnění tohoto cíle. The main objective of this methodology is to present the latest knowledge on protection of agricultural lands from water erosion to wide professional agricultural public with respect to its degradation effect on soil and long-term remedy of damage caused. It should also be appealing to responsible and consistent use of soil erosion control measures, because ensuring the sustainability of soil fertility not only for the present generation but for the future should be an effort for both professionals and also the general public. And just choose a convenient methods of agricultural land management, use of soil tillage technologies that prevent water erosion runoff and support rainfall water infiltration into the soil are being the right way to achieve that goal. Keywords: protierozní opatření; půdoochranné technologie zpracování půdy; organická hmota v půdě; zvyšování půdní úrodnosti; erosion control measures; conservation soil tillage technologies; organic matter in soil; soil fertility increasing; vodní eroze; půdoznalství; kultivace Available in a digital repository NRGL
Využití minimalizačních a půdoochranných technologií pro snížení účinků vodní eroze na obdělávaných půdách

Hlavním cílem této metodiky je dostat do povědomí odborné zemědělské veřejnosti poznatky o ochraně půdy před vodní erozí, zejména s ohledem na její degradační vliv na půdní fond a dlouhodobou nápravu ...

Nerušil, Pavel; Kohoutek, Alois; Odstrčilová, Věra; Vach, Milan; Javůrek, Miloslav; Strašil, Zdeněk
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Detekce původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, v šlechtitelském a množitelském materiálu
Pánková, Iveta; Krejzar, Václav
2015 - Czech
Metodika zahrnuje metodu umělých infekcí rostlin a hlíz bramboru jako předpoklad pro studium migrace a lokalizace patogenu v hlízách a uvnitř vaskulárních pletiv v celé rostlině, časový harmonogram a doporučenou velikost odebíraných vzorků jednotlivých částí rostlin a hlíz bramboru v průběhu vegetačního období v závislosti na vnějších podmínkách a genotypu bramboru, způsob nakládání se vzorky rostlin a hlíz bramboru před zpracováním, způsob zpracování vzorků jednotlivých částí rostlin a hlíz bramboru v závislosti na typu detekční metody a optimalizaci metod detekce patogenu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. Při dodržení navrhovaného metodického postupu by mělo dojít k přerušení vertikálního přenosu patogenu v procesu šlechtění, k zvýšení možnosti záchytu patogenu v šlechtitelském a množitelském materiálu a k redukci podezřelých pozdních nálezů původce bakteriální kroužkovitosti při oficiálních fytosanitárních a firemních kontrolách v zahraničí. The methodology includes a method of artificial infection of plants and potato tubers as a prerequisite for the study of migration and localization of the pathogen in tubers and within the plant vascular tissues, time schedule and recommended size of samples of individual parts of plants and potato tubers during the growing season, depending on external conditions and potato genotype, how to deal with samples of the plants and potato tubers prior to treatment, method of processing samples of individual plant parts and tuber depending on the detection method and the optimization of methods for detection of the pathogen Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. In compliance with the proposed methodological procedure should be interrupted vertical transmission of the pathogen in the process of breeding, the possibility of detection of the pathogen in breeding and propagation material and reduction of suspicious samples should be increased and the late positive determination of ring rot in the official phytosanitary and company checks abroad should be reduced. Keywords: bakteriální kroužkovitost bramboru; Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus; množení; ELISA; real time PCR; biologický test; bacterial ring rot of potato; Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus; multiplication; ELISA; real time PCR; biological test; šlechtění rostlin Available in a digital repository NRGL
Detekce původce bakteriální kroužkovitosti bramboru, bakterie Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, v šlechtitelském a množitelském materiálu

Metodika zahrnuje metodu umělých infekcí rostlin a hlíz bramboru jako předpoklad pro studium migrace a lokalizace patogenu v hlízách a uvnitř vaskulárních pletiv v celé rostlině, časový harmonogram a ...

Pánková, Iveta; Krejzar, Václav
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence
Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
2015 - Czech
Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika přináší postupy pro stanovení diskriminačních dávek akaricidních látek pro hodnocení jejich účinnosti na skladištní roztoče a pro případnou identifikaci rezistence. Metodika obsahuje souhrn nových originálních informací o účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče v dvou typech laboratorních testů, tj. na impregnovaném filtračním papíru a v růstovém testu. Laboratorní testy popsané v této metodice je možné použít pro porovnání účinnosti jednotlivých akaricidních látek na roztoče nebo pro srovnání citlivosti různých populací roztočů. The certified technological procedure was developed in order to support Czech national legislation - Act No. 258/2000. The procedure is aimed at the protection of stored plant substrates against infestation of mites (Acari: Astigmata). The procedure includes two tested methods (i) impregnated filter paper test and (ii) population growth tests. The procedure includes novel findings describing the discrimination doses of acaricidal compounds to the mites. The doses are useful for identification of resistance. The described methods enable the comparison of efficacy of different acaricidal compounds as well as the comparison of toxic effect to various populations of mites. Keywords: filtrační papír; roztoči; acaricidal compounds; mites; storage; test; impregnated filter paper; growth test; akaricidy; testy; skladování Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro hodnocení účinnosti akaricidních látek na skladištní roztoče a pro identifikaci rezistence

Metodika je zpracována pro potřeby plnění zákona č. 258/2000 Sb. Metodika je zaměřena na problematiku týkající se ochrany skladovaných plodin a substrátů před napadením skladištními roztoči. Metodika ...

Hubert, Jan; Nesvorná, Marta; Stará, Jitka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti
Kocourek, František; Šrámková, Anna; Stará, Jitka; Jursík, Miroslav; Hamouz, Pavel; Abrhám, Zdeněk
2015 - Czech
V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní zeleniny. Postup pro rozhodování o použití pesticidů je založen na využívání ekonomických prahů škodlivosti, zejména pro škůdce a plevele a na analýze ekonomických parametrů a zhodnocení dopadů pesticidů na životní prostředí. Jsou popsány metody stanovení křivek škodlivosti a model pro stanovení mnohorozměrného ekonomického prahu škodlivosti pro škůdce a plevele. Jsou popsány metody stanovení environmentální zátěže pro účinné látky herbicidů a pro účinné látky zoocidů a fungicidů. Jsou popsány principy modelu degradace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině a ověřeny na případových studiích herbicidů v zelenině a zoocidů a fungicidů v ovoci a zelenině. Basic principles of expert system for decision making about using of fungicides and zoocides in permanent cultures and vegetables and using of herbicides in field crops including vegetable are described in methodology. Procedure for decision making about using of pesticides is based on using of multidimensional economic thresholds, mainly for pest and weeds, and on analysis of economic parameters and evaluation of negative impact of pesticides on the environment. Methods of development of damage curves and the model for determination of multidimensional economic threshold for pests and weeds are described. Methods for determination of environmental impact for active substances of herbicides, zoocides and fungicides are described. Principles of model of degradation of residues of pesticides in fruit and vegetable are described and verified on case studies of herbicides in vegetable and zoocides and fungicides in fruit and vegetable. Keywords: ekonomický práh škodlivosti; environmentální zátěž pesticidů; economic treshold; environmental impact od pesticides; pesticidy; rezidua pesticidů; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Rozhodování o použití pesticidů v ovocných sadech, révě vinné, chmelu a polní zelenině na základě ekonomických prahů škodlivosti

V metodice jsou popsány základní principy expertního systému pro rozhodování o použití fungicidů a zoocidů do vytrvalých kultur a polní zeleniny a o použití herbicidů do polních plodin, včetně polní ...

Kocourek, František; Šrámková, Anna; Stará, Jitka; Jursík, Miroslav; Hamouz, Pavel; Abrhám, Zdeněk
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní
Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
2015 - Czech
Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být sklizeň snížena o více než o polovinu. Epidemie rzi travní a rzi plevové se vyskytují v nepravidelných intervalech, kdežto rez pšeničná škodí na pšenici každoročně. Ztráty na výnosu působí hlavně na střední a jižní Moravě. Chemická ochrana v rámci běžné agrotechniky omezuje sice škodlivost rzí, avšak při jejich silnějším výskytu zejména u náchylných odrůd, není tato ochrana dostatečná. Opakované fungicidní zásahy zvyšují náklady a jsou omezeny hygienickými předpisy. Ekonomický i ekologický způsob ochrany spočívá ve šlechtění na odolnost a pěstování odolných odrůd. Předpokladem pro úspěšné šlechtění na odolnost je znalost virulencí v populaci patogena a vhodné zdroje odolnosti. Metodika shrnuje poznatky o rzi plevové na pšenici. Připojeny jsou údaje o odolnosti pěstovaných odrůd a možnosti chemické ochrany. Heavy incidence of yellow rust in the years 2014 and 2015 has proved high deleterious effects of this rust. For this reason this publication deals with yellow rust on wheat. Rusts on wheat cause losses every year. In the years of an epidemic yield can be decreased by more than a half. Epidemics of stem rust and yellow rust occur in irregular intervals. Leaf rust causes damage every year particularly in central and southern part of Moravia. Chemical control limits yield losses, however in the case of heavy rust incidence this control particularly on susceptible cultivars is not sufficient. Repeated chemical treatments increase the costs and are limited by phytosanitary regulations. Economic and ecologic rust control consists in resistance breeding and growing resistant cultivars. Knowledge of virulence in the rust poppulation and suitable sources of resistance are prerequisites for successful resistance breeding. This publication presents a summary of data from literature on the yellow rust on wheat. Data on resistance of the grown cultivars and possibilities of the chemical control are included. Keywords: rez plevová; pšenice; Česká republika; metody; yellow rust; wheat; Czech Republic; methods; pšenice; nemoci Available in a digital repository NRGL
Rez plevová na pšenici a ochrana proti ní

Silný výskyt rzi plevové v roce 2014 a 2015 prokázal její vysokou škodlivost, proto je tato metodika zaměřena na tuto rez. Rzi napadající pšenici působí ztráty každoročně. V letech epidemií může být ...

Hanzalová, Alena; Bartoš, Pavel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů
Usťak, Sergej; Honzík, Roman; Muňoz, jakub
2015 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Tyto možnosti jsou hodnoceny na základě zpracování kumulované energetické náročnosti pro výše uvedené kombinované procesy a jeho srovnání s konzervativní produkcí bioplynu na příkladu bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem 800 kW. Součástí metodiky je hodnocení potenciálu využití termotlakové hydrolýzní jednotky jako zařízení pro hydrotermální karbonizaci digestátu a jiných odpadů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností, zejména z hlediska uplatnění v zemědělství jako kvalitních substrátů pro zúrodnění půd a za účelem sekvestrace uhlíku do půdy. The objective of the methodology is to provide to farmers, agricultural consultants, owners and operators of biogas plants, to biowaste producers and processors, to experts in the field of soil reclamation and melioration, to investors and other interested parties on the concerned issues, the basic information about the potential at the combination of biogas production and biowaste hydrothermal carbonization. These options are evaluated on the basis of processing at accumulated energy intensity for the above combined processes and its comparison with conservative biogas production using the example biogas plant with installed electrical capacity of 800 kW. Part of the methodology is guided to evaluate the potential use of thermo- pressure hydrolysis unit as a device for digestate hydrothermal carbonization and other wastes in order to improve their performance, particularly in terms of employment in agriculture as highquality substrates for soil fertilization and for the purpose of soil carbon sequestration. Keywords: výroba bioplynu; zbytky po anaerobní fermentaci; digestát; čistírenský kal; hydrotermální úprava bioodpadů; biouhel; hydrouhel; energetická bilance; biogas production; residues from anaerobic fermentation; digestate; sewage; biowaste hydrothermal treatment; biochar; hydrochar; energy balance; biopaliva; anaerobní čištění odpadních vod; kalové hospodářství; biologické odpady Available in a digital repository NRGL
Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, ...

Usťak, Sergej; Honzík, Roman; Muňoz, jakub
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd cibule
Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava
2015 - Czech
Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd cibule pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy cibule a charakterizovat genetické zdroje pomoci DNA markerů a určit jejich genetickou podobnost na základě délkové variability krátkých opakujících se sekvencí (mikrosatelitů) pro charakterizaci odrůd cibule Allium cepa L. Podstatou je amplifikace úseků genomu obsahující daný mikrosatelitní lokus pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) se specifickými primery a následná analýza délky produktů a ztotožnění profilu DNA s deklarovanou odrůdou. Metodika nově přináší soubor SSR markerů, postup jejich hodnocení a interpretace výsledků. The object of the methodology is the process characterizing the autenticity of varieties of onion put through microsatellite analysis (SSR- Single Sequence Repeats) for the characterization of varieties of garlic into the practice. This method allows to identify varieties of onion and characterize genetic resources using DNA markers and determine their genetic similarity based on the length variability of short repeating sequences (microsatellites) in the characterization of varieties of onion, Allium cepa L. The principle of the method is amplification of the genome containing the microsatelite locus by polymerase chain reaction (PCR) using specific primers and subsequent analysis of the lengtht of the products and the identification of the DNA profile to the declared variety. Keywords: SSR; genetické zdroje; SSR; genetic resources; genetická variabilita; cibulová zelenina Available in a digital repository NRGL
Použití metody analýzy mikrosatelitů pro charakterizaci odrůd cibule

Předmětem metodiky je postup charakterizace pravosti odrůd cibule pomocí analýzy mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats) laboratořemi v praxi. Tato metoda umožní identifikovat odrůdy cibule a ...

Mitrová, Katarína; Ovesná, Jaroslava
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Bér vlašský Setaria italica (L.) Beauv. vhodná plodina do měnícího se klimatu České republiky
Hermuth, Jiří; Janovská, Dagmar; Prohasková, Anna
2015 - Czech
Změny klimatu s sebou přinášejí řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se už začínají silně projevovat. Jedním z hlavních řešení se uvádí šlechtění a výběr odolnějších druhů a odrůd, které se lépe přizpůsobí dostupnosti vody a které jsou odolnější vůči novým klimatickým podmínkám. Tato metodika určená pro zemědělskou praxi si klade za cíl představit bér vlašský jako obilninu, která může být vhodnou alternativou pro produkci zrna, ale i biomasy v aridnějších oblastech naší republiky. The global climate changes bring a lot of undesirable impacts which will influence the agricultural production in the Czech Republic in the future. Nowadays the drought risks and their impact on the agricultural production have begun to show up very strongly. One of the main solutions might be the breeding and selection of more resistant species or/and varieties which are more adaptable to lesser water availability and which are more resistant to the new climate. This paper would like to present the foxtail millet as a cereal which might be a valuable alternative for grain production as well as for biomass production in less favourable arid areas of our country. Keywords: bér vlašský; změny klimatu; zemědělská produkce; foxtail millet; climate change; agricultural production; breeding; šlechtění rostlin Available in a digital repository NRGL
Bér vlašský Setaria italica (L.) Beauv. vhodná plodina do měnícího se klimatu České republiky

Změny klimatu s sebou přinášejí řadu nežádoucích projevů, které budou do budoucna stále častěji ovlivňovat i zemědělskou produkci v ČR. Problémy se suchem a jeho dopadem na zemědělskou produkci se už ...

Hermuth, Jiří; Janovská, Dagmar; Prohasková, Anna
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

Listová hnojiva s obsahem kolagenního hydrolyzátu pro výživu révy vinné
Horák, Jaroslav; Raimanová, Ivana; Kurešová, Gabriela; Trčková, Marie
2015 - Czech
Jedná se o ucelenou metodiku pro použití přípravků vyrobených na bázi kolagenního hydrolyzátu v listové výživě hlavních polních plodin a vinné révy v podmínkách ekologického zemědělství i při konvenčním způsobu pěstování. Vypracování metodiky předcházel aplikovaný výzkum zaměřený na vývoj ekologicky akceptovatelné složky – kolagenního hydrolyzátu, ve kterém je nežádoucí sodík nahrazen biogenním, často nedostatkovým draslíkem. Dalším cílem byla optimalizace obsahu a vzájemného poměru stopových prvků z hlediska požadavků jednotlivých plodin nebo jejich skupin. V metodice jsou uvedeny všechny potřebné informace pro kvalifikované rozhodování o listové aplikaci nově vyvinutých přípravků v ekologickém a konvenčním režimu hospodaření na půdě. Příklady praktického použití obou typů hnojiv jsou výsledkem jejich aplikace v polních pokusech a na jihomoravských vinicích se standardním a ekologickým systémem pěstování. A comprehensive methodology describing the use of products made from collagen hydrolyzate for leaf nutrition of main field crops and vines grown in conditions of organic farming as well as within the conventional method of cultivation. Elaboration of the methodology was preceded by applied research to develop environmentally acceptable ingredient - collagen hydrolyzate, where undesirable sodium is replaced by biogenic, often scarce potassium. Another objective was to optimize content and a mutual ratio of trace elements from the perspective of requirements of particular crops or their groups. Within the methodology are stated all the information needed for qualified decision-making regarding to foliar application of newly developed products in organic and conventional mode of farming. Examples of practical use of both types of fertilizers are the result of their application in field trials and South Moravian vineyards with standard and biological growing system. Keywords: réva vinná; listová hnojiva; kolagenní hydrolyzát; grapevine; foliar fertilizer; collagen hydrolyzate; výživa; hnojení; stopové prvky Available in a digital repository NRGL
Listová hnojiva s obsahem kolagenního hydrolyzátu pro výživu révy vinné

Jedná se o ucelenou metodiku pro použití přípravků vyrobených na bázi kolagenního hydrolyzátu v listové výživě hlavních polních plodin a vinné révy v podmínkách ekologického zemědělství i při ...

Horák, Jaroslav; Raimanová, Ivana; Kurešová, Gabriela; Trčková, Marie
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases