Number of found documents: 762
Published from to

K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen
Pytlíková, Markéta
2018 - Czech
Tento článek se zabývá staročeskou literární památkou Výklady hebrejských jmen z hlediska překladatelského stylu. Přístup staročeského anonymního překladatele byl zkoumán na vzorku 89 hapax legomen, z průzkumu vyplynulo, že překladatel se snažil užívat ekvivalenty ústrojně zapadající do soudobého lexika a že usiloval o překlad konkordantní, a to i v rámci celých slovních čeledí. This article deals with the Old Czech translation of Interpretationes Hebraicorum nominum, focusing on the style of its anonymous translator. The translator’s approach has been surveyed within a sample of 89 hapax legomen, the survey showed that the translator aimed to use the equivalents which were or could be an integral part of the contemporary Old Czech lexicon and that he made efforts to translate concordantly, even in the context of the whole word families. Available at various institutes of the ASCR
K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen

Tento článek se zabývá staročeskou literární památkou Výklady hebrejských jmen z hlediska překladatelského stylu. Přístup staročeského anonymního překladatele byl zkoumán na vzorku 89 hapax legomen, z ...

Pytlíková, Markéta
Ústav pro jazyk český, 2018

K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy)
Šimečková, Marta
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá otázkou spisovnosti a nespisovnosti češtiny 16. až 18. století. Je poukázáno na rozdílné chápání termínu spisovná čeština v dnešním slova smyslu a ve starších vývojových obdobích češtiny, pro něž je navrženo užívat, v návaznosti na O. Koupila aj. bohemistů, spojení kulturní čeština. Na čtyřech konkrétních jazykových jevech, totiž na protetickém v-, úžení é > í, náslovném ou- a diftongizaci ý > ej je sledována postupná unifikace jazyka dobových tisků, jež později vedla k vytvoření dnešní spisovné češtiny. Článek mj. vyvrací starší názory o jazykovém rozkladu pobělohorského období, naopak upozorňuje na linearitu mezi jazykem humanistickým, barokním a raně obrozeneckým. Nowadays the Czech literary (formal) language system in understood as a system of language resources used nationally in official speechas, written and spoken, which is set in the relevant codification manuals. The lecturer will analyze the question of formal (cultural) Czech language in the period from the 16th to the 18th centuries. She will present several examples from literature along with accompanying analysis. She will offer the typology of humanistic Czech language und baroque Czech language and its most important features, focusing especially on spelling and orthography. This lecture is strongly recommended to all students interested in the historical grammar of Czech language. Keywords: linguistics; standard Czech; old Czech; phonology; language change Available at various institutes of the ASCR
K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy)

Příspěvek se zabývá otázkou spisovnosti a nespisovnosti češtiny 16. až 18. století. Je poukázáno na rozdílné chápání termínu spisovná čeština v dnešním slova smyslu a ve starších vývojových obdobích ...

Šimečková, Marta
Ústav pro jazyk český, 2018

Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny
Lišková, Michaela
2018 - Czech
Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o vybraných aspektech exemplifikace, jako je přiměřená délka exemplifikace jako celku i délka jednotlivých příkladů, typičnost, srozumitelnost příkladů a další obashové aspekty. Zvláštní pozornost je věnována stereotypům týkajícím se pohlaví, věku, etnicity, národnosti a náboženství. The Academic Dictionary of Contemporary Czech has been prepared at the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., since 2012. The conceptual principles govern general rules for creating the dictionary exemplification. This article deals with selected exemplification aspects, as the adequate length of the exemplification as a whole and the length of individual examples, typicality, example clarity and other content aspect. Special attention is paid to stereotypes concerning gender, age, ethnicity, nationality and religion. Keywords: metalexicography; monolingual dictionary; exemplification; stereotype Available at various institutes of the ASCR
Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny

Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o ...

Lišková, Michaela
Ústav pro jazyk český, 2018

O slovníkových transmisích
Černá, Alena M.
2018 - Czech
Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. Příspěvek je věnován několika metaforickým lexikálním jednotkám, které poprvé Veleslavín užil ve svých slovnících (zejména ve slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598) – vlčkové = vítr, koťata = jehnědy, vinný molek = opilec, pekařova duše = póry ve skývě chleba. Tyto metafory, které v humanistickém jazyce bez pochyby existovaly, byly převzaty do novějších lexikálních děl (od V. J. Rosy až k Příručnímu slovníku jazyka českého), tento fakt přispívá k poznání lexikografické metody minulých období. Zároveň vyvstává otázka, zda tyto metafory skutečně přetrvávaly v živé češtině, nebo zda se pouze vyskytují v daných slovnících jako odraz lexikografické práce vlivného humanistického učence. Při analýze popisujeme rovněž změny, které zasáhly formu a význam metafor, případně i nové lexikální jednotky, které tyto metafory nahradily či doplnily. Daniel Adam of Veleslavin (1546-1599) is rightly considered the founder of the Czech lexicography. His work has been followed by subsequent generations and his Czech became the model for the period of the Czech National Revival. This paper pursues several metaphorical lexical units that Veleslavín first used in his dictionaries (especially in his Nomenclator quadrilinguis dictionary dating back to 1598): little-wolves = wind, kittens = catkins, wine molech = a drunkard, baker's soul = pores in a hunch of bread. These metaphors, which undoubtedly existed in the Humanist language, were taken over by more recent lexicographers and lexicographic works (from V. J. Rosa up to the Reference Dictionary of Czech Language), such a fact contributes to the understanding of the lexicographic method of the past periods. At the same time, the question arises as to whether these metaphors were actually used in spoken Czech, or they only appeared in the given dictionaries as a reflection of the lexicographical work of the influential Humanist scholar. In the analysis, we also describe the changes that affected the forms and meaning of the metaphors as well as, in some cases, do we describe even new lexical units that replaced or supplemented these metaphors. Keywords: Older Czech; vocabulary; Daniel Adam of Veleslavín; metaphorical lexical units Fulltext is available at external website.
O slovníkových transmisích

Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2018

Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje
Šimek, Štěpán
2018 - Czech
Příspěvek představuje výsledky slovotvorně-sémantické analýzy středněčeských sloves s předponou roz(e)-, která obsahuje Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (https://madla.ujc.cas.cz), jež zčásti potvrzují, zčásti upřesňují výsledky starších analýz především D. Šlosara (1981). The article presents the results of word-formative and semantic analysis of Middle Czech verbs consisting of the prefix roz(e)- contained in Lexical database of humanistic and baroque Czech (https://madla.ujc.cas.cz). The analysis partly confirms, partly corrects the results of earlier analyses, above all, carried out by D. Šlosar (1981). Keywords: Middle Czech; language development; verb; word-formation; prefix; Lexical Database of Humanistic and Baroque Czech Available at various institutes of the ASCR
Středněčeská slovesa s předponou roz(e)- v kontextu slovotvorného vývoje

Příspěvek představuje výsledky slovotvorně-sémantické analýzy středněčeských sloves s předponou roz(e)-, která obsahuje Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (https://madla.ujc.cas.cz), ...

Šimek, Štěpán
Ústav pro jazyk český, 2018

Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem
Spinková, Stanislava
2018 - Czech
V posledních letech stoupá Česku počet lidí, kteří pátrají po svých kořenech a sestavují si svůj rodokmen. Zjišťují, jak se jmenovali jejich vlastní přímí předkové, kde žili, jaké pracovní činnosti je živily… Někdo zase sestavuje rodokmen známých osobností, herců, spisovatelů, umělců.\nPopulární je také sestavování rodinných kronik nebo kronik obyvatel jednoho domu, usedlosti, v nichž po určitý čas předkové žili.\nMotivy mohou být různé: někdo se chce seznámit s dějinami obyčejného člověka, jiný se zase rozhodne sestavit rodokmen pro své děti. Shromažďování informací o předcích sbližuje v rodinách členy jednotlivých generací, zintenzivní komunikaci mezi starými a mladými. In recent years, the number of people who are searching for their roots and compiling their pedigree is rising. They discover the names of their own direct ancestors, where they lived, what kind of work they were doing... Sometimes they are compiling a pedigree of famous personalities, actors, writers, artists. People compose also family chronicles or chronicles of the inhabitants of one houshold, a farmhouse where ancestors lived for some time. The motifs may be dissimilar: someone wants to get acquainted with the history of an ordinary person, another decides to compose a pedigree for their own children. Gathering information about ancestors brings family members closer together, intensifying communication between the elderly and the young. Keywords: ancestors; genealogy; pedigree; Czech Lands; family chronicle; Czech origin Available at various institutes of the ASCR
Hledám předky v českých zemích aneb Jak se stát úspěšným genealogem

V posledních letech stoupá Česku počet lidí, kteří pátrají po svých kořenech a sestavují si svůj rodokmen. Zjišťují, jak se jmenovali jejich vlastní přímí předkové, kde žili, jaké pracovní činnosti je ...

Spinková, Stanislava
Ústav pro jazyk český, 2018

K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících
Mžourková, Hana
2018 - Czech
Článek se věnuje výkladu významu neurčitých zájmen ve starších českých výkladových slovnících a ve Slovníku spisovného slovinského jazyka. To vše je doplněno koncepčními výhledy pro připravovaný Akademický slovník současné češtiny. The paper focuses on the interpretation of the meaning of indefinite pronouns in older Czech monolingual Dictionaries and in the Dictionary of Standard Slovenian. The latest findings from the Academic Dictionary of Contemporary Czech are also discussed. Keywords: dictionary; pronoun; indefinity; treatment of meaning Available at various institutes of the ASCR
K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících

Článek se věnuje výkladu významu neurčitých zájmen ve starších českých výkladových slovnících a ve Slovníku spisovného slovinského jazyka. To vše je doplněno koncepčními výhledy pro připravovaný ...

Mžourková, Hana
Ústav pro jazyk český, 2018

Ke staročeským názvům částí stavby póda, podlaha, strop, ponebie
Jamborová, Martina
2018 - Czech
Příspěvek se věnuje staročeským názvům z oblasti stavitelství póda, podlaha, strop a ponebie. Definuje jejich významy, soustřeďuje se na společná sémantická východiska při vzniku těchto pojmenování a poukazuje na případné diference vůči nové češtině v chápání označované skutečnosti. The article discusses Old Czech building terms of póda, podlaha, strop and ponebie. It defines their meaning, focuses on the common semantic basis for the origination of these denominations, and points out potential differences in understanding of the reality these terms reffer to in Old and New Czech. Keywords: Old Czech; vocabulary; terms from the field building; semantics; lexical meaning; synonyms Available at various institutes of the ASCR
Ke staročeským názvům částí stavby póda, podlaha, strop, ponebie

Příspěvek se věnuje staročeským názvům z oblasti stavitelství póda, podlaha, strop a ponebie. Definuje jejich významy, soustřeďuje se na společná sémantická východiska při vzniku těchto pojmenování a ...

Jamborová, Martina
Ústav pro jazyk český, 2018

Monokolokabilita ve výkladovém slovníku
Opavská, Zdeňka
2018 - Czech
Příspěvek se věnuje analýze monokolokabilty a monokolokabilních slov, tj. slov s velmi omezenou spojitelností, a jejich lexikografickému zpracování v českých a slovenských výkladových slovnících a v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. This paper deals with an analysis of monocollocability and monocollocable words, i.e. words with highly restricted collocability, and their lexicographic treatment in contemporary Czech and Slovak monolingual dictionaries and the forthcoming Academic Dictionary of Contemporary Czech. Keywords: monocollocability; monocollocable words; monolingual dictionary; lexicography Available at various institutes of the ASCR
Monokolokabilita ve výkladovém slovníku

Příspěvek se věnuje analýze monokolokabilty a monokolokabilních slov, tj. slov s velmi omezenou spojitelností, a jejich lexikografickému zpracování v českých a slovenských výkladových slovnících a v ...

Opavská, Zdeňka
Ústav pro jazyk český, 2018

Verba emungendi ve staročeských překladech bible
Voleková, Kateřina
2018 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na české ekvivalenty latinského slovesa emungere ‚smrkat, čistit nos od hlenu‘ (emungit Pr 30,33) ve čtyřech redakcích staročeského překladu bible (1. a 2. redakce: púštie vodu ot sebe; 3. redakce: vysieká; 4. redakce: vytierá nos). This paper focuses on the Czech equivalent of the Latin verb emungere ‚to blow the nose, to clean mucus from the nose‘ (emungit Pr 30,33) in four redactions of the Old Czech Bible translation (1st and 2nd redaction: púštie vodu ot sebe; 3rd redaction: vysieká; 4th redaction: vytierá nos). Keywords: Old Czech; Latin; Bible; translation; verb Available at various institutes of the ASCR
Verba emungendi ve staročeských překladech bible

Příspěvek se zaměřuje na české ekvivalenty latinského slovesa emungere ‚smrkat, čistit nos od hlenu‘ (emungit Pr 30,33) ve čtyřech redakcích staročeského překladu bible (1. a 2. redakce: púštie vodu ...

Voleková, Kateřina
Ústav pro jazyk český, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases