Number of found documents: 112035
Published from to

Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty
Horák, Jan; Matějovič, Martin; Šrámek, Vladimír; Balík, Martin
2019 - Czech
Sepsis is the most common cause of death in the intensive care units worldwide. Despite the undeniable progress in pre- and clinical research, the effective causal therapeutic strategy still does not exist. Given to extremely complex and heterogenic host response to presence of infection, the paradigm "one disease, one drug" is obviously flawed and combination of multiple targets that involves early immunomodulation and cellular protection are needed. Cellular therapy using mesenchymal stem cells represents strategy that brought positive results in experiments with rodent septic models. Part of this thesis is dedicated to evaluation of safety and efficacy of stem cells intravenous administration to well-established large animal model of progressive peritoneal sepsis. Affecting of the neuroinflammatory reflex through the vagus nerve stimulation showed potential to attenuate sepsis in rodents. Rest of the text is dedicated to evaluation of vagus nerve stimulation effectivity in our model. KEYWORDS Sepsis, sepsis-associated acute kidney injury, mesenchymal stem cells, vagus nerve stimulation Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost a heterogenitu odpovědi hostitelského organismu na přítomnost infekce je snaha o využití léčebných strategií, které mají potenciál postihnout tyto mechanismy na více úrovních. Buněčná terapie s využitím mezenchymálních kmenových buněk představuje výzkumný směr, který přinesl pozitivní výsledky v řadě studií s malým zvířecím modelem sepse. Dosud však nebyl testován vliv kmenových buněk na průběh sepse u klinicky relevantního modelu. Experimentálnímu ověření bezpečnosti a účinnosti intravenózní aplikace kmenových buněk je věnována část textu. Další z potenciálně efektivních strategií je ovlivnění neuroinflamatorního reflexu prostřednictvím stimulace bloudivého nervu; zhodnocení účinnosti vagové stimulace se zabývá zbývající část práce. KLÍČOVÁ SLOVA Sepse, akutní poškození ledvin, mezenchymální kmenové buňky, vagová stimulace Keywords: Sepse; akutní poškození ledvin; mezenchymální kmenové buňky; vagová stimulace; Sepsis; sepsis-associated acute kidney injury; mesenchymal stem cells; vagus nerve stimulation Available in a digital repository NRGL
Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty

Sepsis is the most common cause of death in the intensive care units worldwide. Despite the undeniable progress in pre- and clinical research, the effective causal therapeutic strategy still does not ...

Horák, Jan; Matějovič, Martin; Šrámek, Vladimír; Balík, Martin
Univerzita Karlova, 2019

Proces tvorby české audiovizuální legislativy po roce 1989: Perspektiva Multiple Streams Framework
Pok, František; Novotný, Vilém; Czesany Dvořáková, Tereza
2019 - Czech
This diploma thesis deals with the process of creating an Audiovisual Act in the context of the transformation of audiovisual legislation in the Czech Republic after 1989. Although there was increasing pressure on change over time, as the original legislation did not reflect the epoch and was inadequate, this process lasted almost twenty years. The aim of the thesis is to understand the dynamics of the change in the process of creating audiovisual legislation, focusing on Act No. 496/2012 Coll. Next, identify the actors and factors that have had the greatest impact on policy change. To do so, this work uses and applies the theoretical framework of the Multiple Streams Framework, through which it sets the basic prerequisites for research. The methodological approach is a qualitative research and a research design of a single-case study. In terms of data collection, the text is based on six expert semi-structured interviews that form the base of primary research. Subsequent data are in the form of various documents, studies, press and annual reports, stenographies from the Chamber of Deputies, or, for example, the talk shows in which the process was discussed. Data analysis was conducted using thematic coding technique. Audiovisual legislation entered the political agenda in 2006, but it did not... Diplomová práce se věnuje procesu tvorby zákona o audiovizi v kontextu transformace audiovizuální legislativy v České republice po roce 1989. Ačkoliv zde existoval postupem času stále větší tlak na změnu, protože původní legislativa nereflektovala dobu a byla nedostatečně zpracovaná, tak tento proces trval téměř dvacet let. Cílem práce je porozumět dynamice změny v procesu tvorby audiovizuální legislativy se zaměřením na zákon č. 496/2012 Sb. Dále identifikovat aktéry a faktory, které měli největší vliv na změnu ve zkoumané politice. K tomu práce využívá a aplikuje teoretický rámec Multiple Streams Framework, prostřednictvím něhož stanovuje základní předpoklady výzkumu. Metodologickým přístupem je kvalitativní výzkum a výzkumným designem jedno-případová studie. V rámci sběru dat je text postaven na šesti odborných polostrukturovaných rozhovorech, které tvoří páteř primárního výzkumu. Následují sekundární data ve formě různých dokumentů, studií, tiskových a výročních zpráv, stenozáznamů z Poslanecké sněmovny nebo například diskuzních pořadů, v nichž se tento proces probíral. Analýza dat probíhala technikou tematického kódování. Audiovizuální legislativa se dostala do politické agendy v roce 2006, kdy však neměla dostatečnou politickou podporu. V roce 2012 byly propojeny všechny proudy dle teorie tří... Keywords: Kinematografie; proces tvorby politik; teorie tří proudů; změna politiky; audiovizuální legislativa; Cinematography; policy-making; multiple streams framework; policy change; audiovisual legislation Available in a digital repository NRGL
Proces tvorby české audiovizuální legislativy po roce 1989: Perspektiva Multiple Streams Framework

This diploma thesis deals with the process of creating an Audiovisual Act in the context of the transformation of audiovisual legislation in the Czech Republic after 1989. Although there was ...

Pok, František; Novotný, Vilém; Czesany Dvořáková, Tereza
Univerzita Karlova, 2019

Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae
Jedličková, Lucie; Mikeš, Libor; Horn, Martin; Sojka, Daniel
2019 - Czech
Monogeneans from the family Diplozoidae (subclass Heteronchoinea) are bloodfeeding ectoparasites inhabiting gills of common carp. Digestion of blood in diplozoids is an intracellular process taking place in gut cells within lysosomal cycle in the presence of parasite's peptidases. However, information about the blood digestion comes only from ultrastructural and histochemical analyses. Therefore, I have focused in this work on biochemical and molecular characteristics of bioactive molecules which may participate in blood processing by E. nipponicum adults, especially cysteine peptidases of cathepsin L- and B- types, aspartic peptidases of cathepsin D-type, and Kunitz-type inhibitors of serine peptidases. In homogenates and excretory/secretory (E/S) products of E. nipponicum adults, an activity of cysteine peptidases of cathepsins L-type dominated, followed by an activity of cathepsin D-like aspartic peptidases and a minor cathepsin B-like activity. Inhibitors of the abovementioned peptidase types completely blocked hemoglobinolytic activity in the samples. In the transcriptome of E. nipponicum adults, ten cathepsin L-coding transcripts were found and only one cathepsin B-coding transcript. Primary structures of the encoded enzymes were bioinformatically and phylogenetically compared. Two abundant... Monogenea z čeledi Diplozoidae (podtřída Heteronchoinea) jsou krevsající ektoparaziti nacházející se na žábrách kaprovitých ryb. Trávení krve u diplozoidů probíhá intracelulárně v lysozomálním cyklu buněk gastrodermis střeva za přítomnosti peptidáz parazita. Avšak informace o způsobu trávení krve u této skupiny pocházely dosud pouze z ultrastrukturálních a histochemických analýz. Proto jsem se v této práci zaměřila na biochemickou a molekulární charakteristiku vybraných bioaktivních molekul, které by se mohly podílet na zpracování krve dospělci Eudiplozoon nipponicum, a to konkrétně na cysteinové peptidázy typu katepsinů L a B, aspartické peptidázy typu katepsinu D a na inhibitory serinových peptidáz Kunitzova typu. V homogenátech a exkrečně/sekrečních (E/S) produktech dospělců E. nipponicum dominovala aktivita cysteinových peptidáz typu katepsinu L, následovaná aktivitou aspartických peptidáz typu katepsinu D a minoritním podílem aktivity katepsinů B. Hemoglobinolytická aktivita těchto vzorků byla kompletně zablokována inhibitory jmenovaných typů peptidáz. V transkriptomu dospělců E. nipponicum byly objeveny transkripty kódující 10 katepsinů L a pouze 1 katepsin B. Primární struktury kódovaných enzymů byly bioinformaticky a fylogeneticky porovnány. Dva abundantní katepsiny L (EnCL1, EnCL3) byly... Keywords: katepsin; peptidáza; proteáza; antikoagulant; hemolyzin; transkriptom; Eudiplozoon; Paradiplozoon; cathepsin; peptidase; protease; anticoagulant; haemolysin; transcriptome; Eudiplozoon; Paradiplozoon Available in a digital repository NRGL
Bioaktivní molekuly zapojené do zpracování krve u hematofágních monogeneí čeledi Diplozoidae

Monogeneans from the family Diplozoidae (subclass Heteronchoinea) are bloodfeeding ectoparasites inhabiting gills of common carp. Digestion of blood in diplozoids is an intracellular process taking ...

Jedličková, Lucie; Mikeš, Libor; Horn, Martin; Sojka, Daniel
Univerzita Karlova, 2019

Sebekontrola žáků jako pedagogické téma. Problematika měření pomocí sebehodnotících dotazníků.
Papajoanu, Ondřej
2019 - Czech
Self-control is a key non-cognitive skill, which is frequently measured using self-report questionnaires containing items with rating scales. Such data, however, can be hindered by the differences in scale usage among respondents. This may lead to erroneous conclusions when comparing different groups of respondents. The aim of the thesis is to analyze the differences in self-control among students from different Czech upper-secondary schools based on their (unadjusted) self-reports and self-reports adjusted for the differences in scale usage using the anchoring vignette method. The empirical part of the thesis comprises two studies. In the first (pilot) study, we translate a scale to measure self-control, create anchoring vignettes and focus on the verification of the method's basic assumptions using the data from questionnaires and interviews with students. In the second (main) study, we compare the (un-)adjusted self-reports of self-control and the assessment of the vignettes between students from the selected upper- secondary schools of a different type in Prague (N = 312). We found differences in evaluation standards between students from different types of schools. Differences in scale usage among respondents indeed represent a real threat when comparing student self-reports of self-control.... Sebekontrola je jedna z klíčových nekognitivních dovedností, k jejímuž měření se často užívají sebehodnoticí dotazníky s položkami vybavenými hodnoticími škálami. Takto získané výsledky však mohou být zkresleny rozdíly v užívání škály respondenty, což může vést k nesprávným závěrům při porovnávání úrovně sebekontroly napříč různými skupinami respondentů. Cílem práce je analyzovat rozdíly v úrovni sebekontroly žáků studujících na vybraných středních školách různého typu na základě jejich (nekorigovaného) sebehodnocení a sebehodnocení korigovaného o rozdíly v užívání škály pomocí metody ukotvujících vinět. Empirická část práce se skládá ze dvou studií. V rámci první (pilotní) studie je přeložen dotazník k měření sebekontroly, vytvořeny ukotvující viněty pro oblast sebekontroly a formulace těchto vinět je skrze vyhodnocení dotazníkových položek a rozhovorů s žáky ověřována s ohledem na dodržení základních předpokladů metody ukotvujících vinět. V rámci druhé (hlavní) studie je porovnáváno (ne)korigované sebehodnocení sebekontroly a hodnocení ukotvujících vinět na vzorku žáků vybraných pražských středních škol různého typu (N = 312). Ukázalo se, že existují rozdíly v hodnoticích standardech mezi žáky studujícími na různých typech středních škol v Praze. Rozdíly v užívání škály mezi respondenty tak... Available in a digital repository NRGL
Sebekontrola žáků jako pedagogické téma. Problematika měření pomocí sebehodnotících dotazníků.

Self-control is a key non-cognitive skill, which is frequently measured using self-report questionnaires containing items with rating scales. Such data, however, can be hindered by the differences in ...

Papajoanu, Ondřej
Univerzita Karlova, 2019

Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce
Vitverová, Barbora; Nachtigal, Petr; Vrablík, Michal; Mladěnka, Přemysl
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Msc. Barbora Vitverova Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: Soluble endoglin role in the pathogenesis of endothelial dysfunction The endothelium is a major regulator of vascular homeostasis and exerts a number of vasoprotective effects, including production of vasodilating agents, suppression of smooth muscle cell growth, or inhibition of inflammatory responses. Most of these effects are mediated by nitric oxide (NO), the most effective endogenous vasodilator. Decreased NO production or its activity is a hallmark of endothelial dysfunction leading to an impaired endothelial-dependent vasodilation. Endothelial dysfunction is the first and key step in the development of atherosclerosis and can be detected before structural changes in the vessel wall. Atherosclerosis is a complex inflammatory disease underlying many cardiovascular disorders including ischemic heart disease and represents the major cause of morbidity and mortality in developed countries. Statins are drugs of choice in the treatment of atherosclerosis and ischemic heart disease, which have been shown to reduce LDL cholesterol levels and modulate endothelial function with their... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Barbora Vitverová Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název disertační práce: Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce Endotel je hlavním regulátorem cévní homeostázy a vykazuje řadu vasoprotektivních účinků, mezi něž patří produkce vasodilatačně působících substancí, potlačení růstu buněk hladké svaloviny či inhibice zánětlivých odpovědí. Většina těchto účinků je zprostředkována oxidem dusnatým (NO), nejúčinnějším endogenním vasodilatátorem. Pokles v produkci či aktivitě NO vede k narušení endotel dependentní vasodilatace, což je charakteristický rys endotelové dysfunkce. Endotelová dysfunkce je prvním a zásadním krokem v rozvoji aterosklerózy a lze ji v cévách detekovat ještě před strukturálními změnami cévní stěny. Ateroskleróza je komplexní zánětlivé onemocnění, jež je podkladem mnoha kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční, a tvoří tak hlavní příčinu morbidity a mortality ve vyspělých zemích. Lékem volby v terapii aterosklerózy, potažmo ischemické choroby srdeční, jsou statiny, které prokazatelně snižují hladiny LDL cholesterolu a svými pleiotropními účinky příznivě modulují funkci endotelu. Pro studium aterosklerózy se v... Available in a digital repository NRGL
Solubilní endoglin a jeho role v patogenezi endotelové dysfunkce

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Msc. Barbora Vitverova Supervisor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Title of ...

Vitverová, Barbora; Nachtigal, Petr; Vrablík, Michal; Mladěnka, Přemysl
Univerzita Karlova, 2019

Zkušenosti studentů v odborné praxi
Jugasová, Ester; Štefančíková, Mariana; Gigalová, Veronika
2019 - Czech
Author: Ester Jugasová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Student's experience in training for proffessional practise Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D. Number of pages: 131 Number of attachements: 3 Year of defense: 2019 Keywords: general nurse, education, nursing practise, personality of nurse, adversity, stress The bachelor thesis deals with the nursing practice of students of the bachelor program of nursing and their experience during its completion. The theoretical part deals with the current education of nurses at universities and the content of their studies. Furthermore, the thesis focuses on the nurse's personality, communication between the patient and the nurse. The bachelor thesis also focuses on the issue of stress, its causes, reactions, describes the basic types of psychosomatic diseases that are related to excessive stress. Another issue is iatropatogenia, or harm to the patient by medical staff, which may be the result of overloading nurses. The thesis also deals with the burnout syndrome that can be affected by helping professions. The empirical part was carried out by the qualitative method of the research. Initially, 7 research objectives were set. In addition, 3 research groups (students,... Autor: Ester Jugasová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Náplň práce: Zkušenosti studentů v odborné praxi Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D. Počet stran: 131 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: všeobecná sestra, vzdělávání, ošetřovatelská praxe, osobnost sestry, zátěž, stres Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelských praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a jejich zkušenostmi během jejího absolvování. V teoretické části se práce zabývá současným vzděláváním všeobecných sester na vysokých školách a náplní studia. Dále se práce zaměřuje na osobnost sestry, komunikaci mezi pacientem a sestrou. Bakalářská práce se dále zaměřuje na problematiku stresu, jeho příčin, reakcí, popisuje základní typy psychosomatických onemocnění, které souvisí s nadměrným stresem. Další problematikou je iatropatogenie neboli ublížení pacientovi ze stran zdravotnického personálu, která může být důsledkem nadměrného vytížení zdravotních sester. Práce se dále zabývá syndromem vyhoření, který může pomáhající profese postihnout. Empirická část byla provedena kvalitativní metodou výzkumného šetření. Na počátku bylo stanoveno 7 výzkumných cílů. Dále byly vybrány 3 výzkumné soubory (studentky, sestry,... Keywords: všeobecná sestra; vzdělávání; ošetřovatelská praxe; osobnost sestry; zátěž; stres; general nurse; education; nursing practise; personality of nurse; adversity; stress Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti studentů v odborné praxi

Author: Ester Jugasová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Student's experience in training for proffessional practise Supervisor: ...

Jugasová, Ester; Štefančíková, Mariana; Gigalová, Veronika
Univerzita Karlova, 2019

Překlad do LDN očima pacienta
Koutná, Hana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
2019 - Czech
Name and surname of the author: Hana Koutná Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Transferring to sanatorium of long term diseased from the perspective of patient Supervisor: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Number of pages: 148 Number of attachements: 8 Year of defence: 2019 Keywords: sanatorium of long term diseased (LDN), transfer, adaptation, stereotyp, old-age, Interpretative phenomenological analysis (IPA) The bachelor thesis is focused on patients' experience of their transfer to the sanatorium of long term diseased (LDN), the way they perceive this facility and what they knows about it. The goal of the theoretical part is to present LDN, their position in the health care system, history of their origin and also their stereotype in society. The thesis also deals with somatic, psychological and social changes associated with aging. Finally, it discusses the concept of adaptation and the factors that affect it, focusing on the adaptation of seniors to the conditions in long-term care facilities. A semi-structured interview was used in the research. It was made in collaboration with three respondents with no previous experience with hospitalization in LDN whatsoever. The respondents' individual... Autor: Hana Koutná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Překlad do LDN očima pacienta Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Počet stran: 148 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), překlad, adaptace, stereotypizace, stáří, interpretativní fenomenologická analýza (IPA) Bakalářská práce se zabývá pacientovým prožíváním překladu do léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a tím, jak toto zařízení sám vnímá, jak si ho představuje a co o něm ví. V teoretické části se zaměřuje na samotné LDN, na jejich postavení v systému péče, historii jejich vzniku a jejich stereotypizaci ve společnosti. Dále pojednává o somatických, psychických i sociálních změnách spojených se stárnutím a nakonec se věnuje pojmu adaptace, a faktorům, které ji ovlivňují, se zaměřením na adaptaci starého člověka na podmínky zařízení dlouhodobé péče. Výzkum byl proveden metodou semistrukturovaného rozhovoru se třemi respondenty, kteří v LDN nebyli nikdy dříve hospitalizovaní. Individuální zkušenosti respondentů s plánovaným překladem do LDN byly zpracovány metodou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky nám umožňují nahlédnout na tři odlišné představy o LDN a na prožitky, které jsou pro pacienty s... Keywords: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN); překlad; adaptace; stereotypizace; stáří; interpretativní fenomenologická analýza (IPA); sanatorium of long term diseased (LDN); transfer; adaptation; stereotyp; old-age; Interpretative phenomenological analysis (IPA) Available in a digital repository NRGL
Překlad do LDN očima pacienta

Name and surname of the author: Hana Koutná Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Transferring to ...

Koutná, Hana; Štefančíková, Mariana; Kutnohorská, Jana
Univerzita Karlova, 2019

Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory
Hladká, Lucie; Mareš, Jiří; Pánková, Jitka
2019 - Czech
Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life in senior homes Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 104 Number of attachements: 4 Year of defense: 2019 Keywords: quality of life, seniors, the old, senior homes The bachelor thesis deals with the description and analysis of the quality of life of seniors who permanently live in a retirement home. The thesis consists of two main parts- theoretical-review and empirical. The theoretical part deals with the characteristics of geriatric age and describes the age-related changes, with which this developmental phase is related to. It also describes dynamical alterations in human needs hierarchy during aging, which are inherently related to changes in old age. It shows the possibilities of care for seniors and role of social institutions in the past and present. In general, the theoretical part characterizes the notion: "well-being" and focuses primarily on the quality of life of seniors. The empirical part has a form of mixed design, which took place in the retirement home in town of Hořice. The quantitative part, consisted of questionnaire survey in which the shorted version of the... Autor: Lucie Hladká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 104 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, senioři, staří lidé, domov pro seniory Bakalářská práce se zabývá popisem a analyzováním kvality života seniorů, kteří trvale žijí v domově pro seniory. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoreticko-přehledovou a empirickou. Teoretická část se věnuje charakteristice geriatrického věku, popisuje stáří a změny, které s sebou tato vývojová etapa přináší. Objasňuje měnící se pořadí důležitosti potřeb stárnoucího člověka, které se změnami ve stáří souvisí. Ukazuje na možnosti péče o seniory a využití sociálních institucí v minulosti a současnosti. V obecné rovině charakterizuje pojem kvalita života a soustřeďuje se primárně na kvalitu života seniorů. Empirická část má podobu smíšeného výzkumu, který proběhl v Domově pro seniory v Hořicích. V části kvantitativní se jedná o dotazníkové šetření, ve kterém byla použita zkrácená verze dotazníku Older People's Quality of Life Questionnaire (OPQOL-CZ-20). Dotazník měří sedm proměnných:1. spokojenost se životem, 2. finanční situaci, 3. pozitivní přístup k... Keywords: kvalita života; senioři; staří lidé; domov pro seniory; quality of life; seniors; the old; senior homes Available in a digital repository NRGL
Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory

Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life ...

Hladká, Lucie; Mareš, Jiří; Pánková, Jitka
Univerzita Karlova, 2019

Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Kodešová, Michaela; Vachková, Eva; Matulová, Jana
2019 - Czech
Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle on the pregnant woman's quality of life Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. The number of pages: 116 The number of attachments: 5 Defended in: 2019 Key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle This bachelor thesis deals with pregnancy and its influence on quality of life and how much healthy lifestyle affects quality of life. My thesis is made up of two parts. The first part is theoretical and it is focused on the definition of pregnancy, foetal development, maternal changes during pregnancy, prenatal care and lifestyle during pregnancy. This part also clarifies the term ''quality of life'', its history, measure quality of lifestyle and also deals with specific quality of lifestyle during pregnancy. The second part is empirical and it contains analysed results of questionnaire. It also deals with quality of life of pregnant woman with focus on healthy lifestyle. Autor: Michaela Kodešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl Bakalářská práce se zabývá těhotenstvím, tím, jaký vliv má na kvalitu života a jak ji ovlivňuje zdravý životní styl. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zaměřuje se na definici těhotenství, vývoj plodu, mateřské změny v těhotenství, prenatální péči a životní styl v těhotenství. Také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, měření kvality života a také se zabývá specifickou kvalitou života v těhotenství. Druhá část je empirická a obsahuje analyzované výsledky dotazníkového šetření. To se zabývá kvalitou života těhotné ženy se zaměřením na zdravý životní styl. Keywords: kvalita života; těhotenství; zdravý životní styl; quality of life; pregnancy; healthy lifestyle Available in a digital repository NRGL
Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy

Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle ...

Kodešová, Michaela; Vachková, Eva; Matulová, Jana
Univerzita Karlova, 2019

Adheze monocytů k endotelu a aterogeneze
Kauerová, Soňa; Králová Lesná, Ivana; Kraml, Pavel; Kuneš, Jaroslav
2019 - Czech
Despite the availability of effective therapy of hypercholesterolemia and hypertension, cardiovascular mortality continues to be very high in the Western world. Inflammatory changes occurring in the arterial wall as well as in the adipose tissue play a major role in the development of atherosclerosis. Macrophages are involved in the process of atherogenesis as early as atherosclerosis begins to develop, when, still as monocytes, they migrate and adhere to the arterial wall as a result of endothelial activation and stimulation by pro-inflammatory substances. Adipose tissue has long been recognized as an important endocrine organ, with part of adipose tissue made up by a large amount of macrophages capable of producing a large number of pro-inflammatory cytokines, which contribute to the development of low-grade chronic inflammation important in the development of atherosclerosis. In samples of subcutaneous, visceral and perivascular adipose tissue (SAT, VAT, and PVAT, respectively) obtained from healthy subjects (living kidney donors, LKD), we analyzed macrophages and their polarization, gene expression of pro-inflammatory cytokines and the effect of substances released by VAT on the level of monocyte adhesion to the endothelium. In some analyses, we included samples of SAT, VAT and PVAT obtained... Přes dostupnou a efektivní terapii hypercholesterolémií a hypertenze je v západním světě mortalita v důsledku kardiovaskulárních chorob stále velice vysoká. Zánětlivé změny v arteriální stěně, ale i v tukové tkáni hrají zásadní roli v rozvoji aterosklerózy. Makrofágy se uplatňují v procesu aterogeneze již od iniciace rozvoje, kdy ještě ve formě monocytů adherují a migrují do arteriální stěny v důsledku aktivace endotelu a stimulace prozánětlivě působícími látkami. Je známo, že tuková tkáň je významným endokrinním orgánem a součástí tukové tkáně je velké množství makrofágů schopných produkovat řadu prozánětlivě působících cytokinů a přispívat k rozvoji mírného chronického zánětu, zásadního v rozvoji aterosklerózy. Ve vzorcích subkutánní, viscerální a perivaskulární tukové tkáně (SAT, VAT, PVAT) od zdravých subjektů jsme analyzovali makrofágy a jejich polarizaci, genovou expresi prozánětlivých cytokinů a vliv látek uvolněných VAT na míru adheze monocytů k endotelu. V některých analýzách doplnili o vzorky SAT, VAT a PVAT od pacientů s angiologicky potvrzenou chorobou periferních cév (PAD). Výsledky jsme porovnávali jednak mezi skupinami zdravých a nemocných subjektů, mezi jednotlivými typy tukové tkáně v rámci skupin (SAT, VAT, PVAT) a dále jsme analyzovali případné vztahy k rizikovým faktorům... Keywords: tuková tkáň; zánět; ateroskleróza; makrofágy; monocyty; cytokiny; endotel; adipose tissue; inflammation; macrophages; monocytes; cytokines; endothelium Available in a digital repository NRGL
Adheze monocytů k endotelu a aterogeneze

Despite the availability of effective therapy of hypercholesterolemia and hypertension, cardiovascular mortality continues to be very high in the Western world. Inflammatory changes occurring in the ...

Kauerová, Soňa; Králová Lesná, Ivana; Kraml, Pavel; Kuneš, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases