Number of found documents: 115778
Published from to

Faktory ovlivňující hypoxii ve virově indukovaných nádorech
Šťovíčková, Eliška; Šmahelová, Jana; Hejtmánková, Alžběta
2020 - Czech
Keywords: hypoxie; nádorové prostředí; lidský papilomavirus; HIF; E6; E7; hypoxia; tumor microenvironment; human papillomavirus; HIF; E6; E7 Available in a digital repository NRGL
Faktory ovlivňující hypoxii ve virově indukovaných nádorech

Šťovíčková, Eliška; Šmahelová, Jana; Hejtmánková, Alžběta
Univerzita Karlova, 2020

Autofagie v tukové tkáni
Somova, Veronika; Krulová, Magdaléna; Zouhar, Petr
2020 - Czech
Autophagy is an essential mechanism of recycling, which represents a path leading to utilization and reorganization of intracellular components (nutrients, organelles, etc). Recent studies on adipose tissue have shown, that autophagy plays crucial role in differentiation of the adipocytes precursors and in phenotypic tissue transformations. The aim of this thesis is to summarize the characteristics of autophagy in terms of various adipose tissues as well as to present the regulation of autophagy as a potentially useful in therapy focused on obesity treatment. However, with the regulation of autophagy, there are risks that will also be considered in the present thesis. Keywords: autophagy, adipose tissue, therapy Autofagie je esenciální recyklační mechanismus, představující dráhu vedoucí k utilizaci a reorganizaci intracelulárních komponent (živin, organel, aj). Nedávné studie prováděné na tukové tkáni navíc naznačují, že se autofagie spolupodílí na diferenciaci prekurzorů tukových buněk a fenotypových přeměnách tkáně. Cílem této práce je shrnout vlastnosti autofagie v kontextu různých druhů tukové tkáně, a zároveň představit regulaci autofagie jako potenciálně využitelnou v terapiích zaměřených na léčbu obezity. Existují však rizika provázející regulaci autofagie, která budou v této práci rovněž zohledněná. Klíčová slova: autofagie, tuková tkáň, terapie Keywords: autofagie; tuková tkáň; terapie; autophagy; adipose tissue; therapy Available in a digital repository NRGL
Autofagie v tukové tkáni

Autophagy is an essential mechanism of recycling, which represents a path leading to utilization and reorganization of intracellular components (nutrients, organelles, etc). Recent studies on adipose ...

Somova, Veronika; Krulová, Magdaléna; Zouhar, Petr
Univerzita Karlova, 2020

Využití spektrální metody při simulacích modelu fázového pole pro martenzitické transformace
Sejková, Klára; Tůma, Karel; Kružík, Martin
2020 - English
For some alloys martensitic transformation is responsible for the so-called shape memory effect and pseudoelasticity. These properties are used in a wide range of industry applications. Each of these materials is transformed to the shape it was manufactured in when heated to its critical temperature (austenite phase) no matter how seriously it was deformed at lower temperatures (martensite phase). Looking at the microstructure, one can observe significant change of crystalographic lattice depending on temperature and deformation. This the- sis focuses on modelling the evolution of microstructure during deformation for materials in the martensite phase. In this case, the creation of multiple variants of martensite is observed, divided by interfaces where a part of energy is stored. This behaviour can be described by the phase-field model. The numerical im- plementation of this model using the standard finite element method requires large computational costs. The aim of this thesis is to implement this model in MATLAB using a spectral method based on the fast Fourier transform, which is suitable for solving problems on a periodic domain. It is interesting to com- pare the computation using spectral method on a conventional PC with the computation written in FEniCS computed on a cluster. However, the... Martensitická transformace je u některých slitin zodpovědná za tzv. efekt tvarové paměti a efekt pseudoelasticity. Tyto vlastnosti jsou hojně využívány v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Každý z těchto materiálů se při zahřátí nad určitou kritickou teplotu vrací do původního tvaru (fáze austenit), ve kterém byl zhotoven, nehledě na tvar, do kterého byl deformován při nižší teplotě (ve fázi martensitu). Na úrovni mikrostruktury pozorujeme při martenzitické trans- formaci výraznou změnu krystalické mřížky materiálu v závislosti na teplotě a deformaci, které je materiál vystaven. Tato práce se zaměřuje na modelování vývoje mikrostruktury při deformaci pro materiály ve fázi martenzitu. V tomto případě je možné pozorovat vznik různých variant martenzitu, mezi kterými vznikají nová rozhraní, do nichž se ukládá část energie. Toto chování může být zachyceno pomocí modelu fázového pole, jehož numerická implementace pomocí standardní metody konečných prvků je výpočetně náročná. Cílem práce je im- plementace modelu v MATLABu pomocí spektrání metody využívající rychlé Fourierovy transformace, která je vhodná pro řesení problémů na periodické oblasti. Zajímavé je porovnání výpočtu... Keywords: martenzitická transformace; model fázového pole; materiály s tvarovou pamětí; rychlá Fourierova transformace; spektrální metoda; martensitic transformation; phase-field model; shape-memory alloys; fast Fourier transform; spectral method Available in a digital repository NRGL
Využití spektrální metody při simulacích modelu fázového pole pro martenzitické transformace

For some alloys martensitic transformation is responsible for the so-called shape memory effect and pseudoelasticity. These properties are used in a wide range of industry applications. Each of these ...

Sejková, Klára; Tůma, Karel; Kružík, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Obnova travních porostů v opuštěných lomech pomocí výsevů semen
Strušková, Eliška; Kuťáková, Eliška; Knappová, Jana
2020 - Czech
There are many former or still active quarries in the Czech Republic that had disrupted the natural landscape. Under certain conditions, species-rich herbaceous communities can develop in abandoned quarries and these can also serve as a refuge for species that slowly disappear from our landscape due to human activity. In order to create suitable conditions for establishing valuable habitats, it is necessary to choose thoroughly the method of recultivation. Since abandoned quarries are frequently isolated from natural seed resources, sowing of regional mixtures is one of possibilities of recultivation. This bachelor thesis deals with all the steps of this method of recultivation, from the importance of seed origin and their composition in a mixture, through the method of seed collection, methods of sowing, to the combination of seed sowing with the other approaches supporting recultivaton. Keywords: recultivation, abandonded quarries, ecological restoration, seed sowing, semi-natural vegetation Na českém území se nachází mnoho bývalých i stále aktivních lomů, které narušily přirozenou krajinu. Opuštěné lomy se za určitých podmínek mohou stát místem vzniku společenstev s vysokou druhovou diverzitou a zároveň refugiem pro druhy, které kvůli lidské činnosti z naší krajiny pomalu mizí. Aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro vznik ochranářsky cenných stanovišť, je třeba pečlivě volit způsob rekultivace. Vzhledem k časté izolaci opuštěných lomů od přirozených zdrojů semen jsou jednou z možností obnovy výsevy regionálních směsí. Tato bakalářská práce se zabývá všemi kroky tohoto způsobu rekultivace, od významu původu semen a druhové složení vysévaných směsí, přes metody získávání semen, různých způsobů výsevu po kombinaci s dalšími postupy podporujícími rekultivaci. Klíčová slova: rekultivace, opuštěné lomy, ekologická obnova, výsev semen, polopřírodní vegetace Keywords: rekultivace; opuštěné lomy; ekologická obnova; výsev semen; polopřírodní vegetace; recultivation; abandonded quarries; ecological restoration; seed sowing; semi-natural vegetation Available in a digital repository NRGL
Obnova travních porostů v opuštěných lomech pomocí výsevů semen

There are many former or still active quarries in the Czech Republic that had disrupted the natural landscape. Under certain conditions, species-rich herbaceous communities can develop in abandoned ...

Strušková, Eliška; Kuťáková, Eliška; Knappová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Reprezentace Chekanovových-Eliashbergových algeber
Poppr, Marián; Golovko, Roman; Le, Hong Van
2020 - English
In this thesis, we study modern invariants of Legendrian knots on R3 with a standard contact structure. We introduce the notion of Chekanov-Eliashberg algebra (DGA) and Legendrian contact homology. Then we consider representa- tions of DGA as a way how to derive some computable invariants of Legendrian knots. Finally, we will find equivalence classes of graded 2-dimensional irreducible representations for a certain Legendrian knot. i V přiložené práci se zabýváme moderními invarianty Legendreových uzlů v R3 se standardní kontaktní strukturou. Zavedeme Chekanovu-Eliashbergovu al- gebru (DGA) a Legendreovu kontaktní homologii. Poté přistoupíme ke studiu reprezentací DGA, jenž produkují řadu užitečných invariantů Legendreových uzlů. Nakonec najdeme všechny ireducibilní gradované dvoudimenzionální reprezen- tace DGA pro jistý Legendreův uzel. i Keywords: reprezentace; Chekanovova-Eliashbergova algebra; Legendréovy podvariety; representation; Chekanov-Eliashberg algebra; Legendrian submanifold Available in a digital repository NRGL
Reprezentace Chekanovových-Eliashbergových algeber

In this thesis, we study modern invariants of Legendrian knots on R3 with a standard contact structure. We introduce the notion of Chekanov-Eliashberg algebra (DGA) and Legendrian contact homology. ...

Poppr, Marián; Golovko, Roman; Le, Hong Van
Univerzita Karlova, 2020

Role mikrobiálních symbiontů v životním cyklu Ips typographus
Havlíček, Václav; Kolařík, Miroslav; Veselská, Tereza
2020 - Czech
Bark beetles (Coleoptera;Scolytinae) are usually considered as pests, because they attack trees in the protected and recreational forests and in the forests with economic importance. Their larvae develop under the bark, where it disturb the conductive tissues and affect the nutrient transport. Ips typographus attack Norway spruce (Picea abies). P. abies is an economic important woody plant. The life cycle of bark beetle is affected by its microbial symbionts in both positive and negative manner. Most of these organisms are facultative symbionts and they aren't completely depend on bark beetles. However, bark beetles are completely depend on its microbial symbionts. Symbiotic bacteria and fungus can be disseminated without bark beetles, but they are often spread by beetles. Microbial symbionts help overcome the defence mechanism of attacked trees, later they help with food digestion. Some fungi species can accumulate nitrogen in areas near the feeding chambers and improve ratio between carbon and nitrogen in plant tissue. Some bacteria are able to fix atmospheric nitrogen or use uric acid, helping with nitrogen recycling. Number of intestinal symbiont diversity increase in the course of host development. This symbionts are probably gained during feeding. The presence and prevalence of the... Kůrovci (Coleoptera; Scolytinae) jsou považováni za škůdce, protože napadají dřeviny na hospodářských, chráněných a rekreačních plochách. Larvy těchto brouků se vyvíjí pod kůrou stromů, kde narušují lýko a tím a i transport látek v rostlině. Ips typographus napadá smrk ztepilý (Picea abies), čímž působí velké hospodářské škody. Na životní cyklus I. typographus mají vliv jeho mikrobiální symbionti, kteří ho mohou ovlivňovat jak pozitivně, tak negativně. Většina symbiontů je fakultativních a tedy nejsou na hostiteli zcela závislí, kůrovec však ke svému přežití tyto symbionty potřebuje. Tyto houby a bakterie jsou rozšiřovány broukem, často se však mohou šířit i nezávisle na něm. Menší část symbiontů jsou tzv. obligátní symbionti, kteří jsou vázání čistě na kůrovce. Mikroby pomáhají kůrovci překonat obranu stromu a po úspěšném napadení stromu i s příjmem živin a trávením potravy. Protože přijímaná rostlinná hmota má vysoký poměr přijímaného uhlíku ku dusíku, dokáží některé houby snižovat tento poměr v okolí chodbiček vyvíjejících se larev a některé bakterie fixují vzdušný dusík, či využívají odpadní kyselinu močovou, čímž se výrazně podílejí na koloběhu dusíku. Diverzita intestinálního mikrobiomu kůrovců se během vývoje zvětšuje. To nám ukazuje, že někteří mikroby jsou přijímáni z okolí. Přítomnost a... Keywords: kůrovci; Ips typographus; symbióza; bakterie; houby; holobiont; bark beetles; Ips typographus; symbiosis; bacteria; fungi; holobiont Available in a digital repository NRGL
Role mikrobiálních symbiontů v životním cyklu Ips typographus

Bark beetles (Coleoptera;Scolytinae) are usually considered as pests, because they attack trees in the protected and recreational forests and in the forests with economic importance. Their larvae ...

Havlíček, Václav; Kolařík, Miroslav; Veselská, Tereza
Univerzita Karlova, 2020

Využití inhibitorů indolamin 2,3-dioxygenázy 1 v nádorové imunoterapii
Muffová, Barbora; Poláková, Ingrid; Šroller, Vojtěch
2020 - Czech
The indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO 1) enzyme is expressed in small amounts in most of the mammalian tissues, and its production is detected also in various types of tumours. IDO 1 catalyses the very first step of the kynurenine pathway, the tryptophan conversion to N-formylkynurenine, which is further metabolized to kynurenine (Kyn). The kynurenine/ tryptophan ratio (kyn/trp) may be used as a prognostic marker in research and treatment of IDO 1+ tumours. The kyn/trp demonstrates the activity of IDO 1 in tumours. The goal of cancer immunotherapy based on IDO 1 inhibition is to reverse or reduce the protumour effects of IDO 1, such as avoiding NK and T cells inhibition and activation of regulatory T cells or association with tumour-associated macrophages (TAM). IDO 1 inhibitors have been examined alone in monotherapy or together with cytotoxic T-lymphocytes antigen 4 (CTLA-4) inhibitors and programmed cell death protein 1 (PD-1) inhibitors in combined therapy. Recently, several studies are dedicated to invent inhibitors, which are able to inhibit the activity of other trp-catalysing enzymes, the indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (IDO 2) and tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), together with the IDO 1 activity. Cancer immunotherapy based on IDO 1 inhibition may be combined also with chemotherapy. Malé množství enzymu indolamin 2,3-dioxygenázy (IDO 1) je exprimováno ve většině tkáních savčího organismu. Zvýšená produkce enzymu je detekována u mnoha nádorových onemocnění. IDO 1 se účastní prvního kroku kynureninové dráhy, kde katalyzuje přeměnu tryptofanu (Trp) na N-formylkynurenin, který je dále metabolizován na kynurenin (Kyn). V rámci studia a léčby IDO 1+ nádorů může být poměr mezi kynureninem a tryptofanem (kyn/trp) využíván jako prognostický marker, který demonstruje míru aktivity enzymu IDO 1 v nádoru. Cílem nádorové imunoterapie založené na inhibici IDO 1 je zvrátit nebo alespoň zmírnit pronádorový efekt tohoto enzymu, tedy zamezit inhibici efektorových NK a T-buněk, tvorbě regulačních T-lymfocytů nebo využití s nádorem asociovaných makrofágů (TAM). Inhibitory IDO 1 byly zkoumány v rámci monoterapie i v kombinaci s inhibitory cytotoxického s T-lymfocyty asociovaného antigenu 4 (CTLA-4) či proteinu programované buněčné smrti 1 (PD-1). V poslední době se pozornost upírá k tvorbě takových inhibitorů, které by byly schopny inhibovat nejen aktivitu IDO 1, ale zároveň aktivitu dalších tryptofan katalyzujících proteinů, indolamin 2,3-dioxygenáza 2 (IDO 2) nebo tryptofan 2,3-dioxygenázy (TDO). Nádorová imunoterapie založená na inhibici IDO 1 může být kombinována také s chemoterapií. Keywords: IDO 1; inhibitory; nádorová imunoterapie; IDO1; inhibitors; cancer immunotherapy Available in a digital repository NRGL
Využití inhibitorů indolamin 2,3-dioxygenázy 1 v nádorové imunoterapii

The indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO 1) enzyme is expressed in small amounts in most of the mammalian tissues, and its production is detected also in various types of tumours. IDO 1 catalyses the very ...

Muffová, Barbora; Poláková, Ingrid; Šroller, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2020

Význam povrchové exprese proteinu Tim-3 na buňkách akutní myeloidní leukémie
Kořánová, Tereza; Kuželová, Kateřina; Brdička, Tomáš
2020 - Czech
Acute myeloid leukemia (AML) is a cancer disorder of hematopoiesis, characterised by production of dysfunctional progenitor cells of myeloid cell lineage. Mutations provide malignant cells with the ability to proliferate independently of growth factors and to resist to cell death induction. In addition, transformed cells are often capable of escaping the immune system. T cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3 (Tim-3) was originally discovered on the surface of immune cells, where it acts as an inhibitory receptor. Later, Tim- 3 was also found on leukemia cells, but its function on this cell type is much less clear. Upon ligation with galectin-9 (Gal-9), Tim-3 acts on AML blasts as an activating receptor. The Tim- 3/Gal-9 complex signalization stimulates NF-κB, β-catenin, HIF-1, PKC and mTOR pathways, which substitute to some extent the function of growth factors. They support continuous regeneration of leukemic cells, provide stimulatory signals, and further increase the production and secretion of Tim-3 and Gal-9 in a positive feedback loop. An important function of Tim-3 is the transport and localization of Gal-9, which blocks the activation of T lymphocytes by interacting with Tim-3 on their surface, inhibits formation of immunological synapse and execution of effector... Akutní myeloidní leukémie (AML) je nádorové onemocnění krvetvorby, charakteristické produkcí nefunkčních prekurzorů myeloidní buněčné řady. Mutace maligním buňkám poskytují schopnost proliferovat nezávisle na růstových faktorech a odolnost vůči indukci buněčné smrti. Součástí maligní transformace bývá také schopnost uniknout zásahu imunitního systému. T cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3 (Tim-3) byl původně objeven na povrchu imunitních buněk, kde působí jako inhibitor jejich aktivity. Později byla zjištěna přítomnost Tim-3 také na leukemických buňkách, kde zatím jeho funkce není detailně popsána. Po vazbě galektinu-9 (Gal-9) působí Tim-3 na AML blastech jako aktivační receptor. Signalizace od komplexu Tim-3/Gal-9 vede ke stimulaci NF-κB, β-cateninu, HIF-1, PKC a mTOR drah, které v jisté míře suplují funkci růstového faktoru. Podporují neustálou obnovu leukemických buněk, poskytují stimulační signály a pozitivní zpětnou vazbou dále zvyšují i produkci a sekreci Tim-3 a Gal-9. Důležitou funkcí Tim-3 je i transport a lokalizace Gal-9, který interakcí s Tim-3 na povrchu T lymfocytů blokuje jejich aktivaci, znemožňuje tvorbu imunologické synapse a výkon efektorových funkcí, podporuje vyčerpaný stav a dokonce indukuje apoptózu. U NK buněk Gal-9 tlumí imunoaktivační geny a inhibuje... Keywords: akutní myeloidní leukémie; Tim-3; galektin-9; imunoterapie; acute myeloid leukemia; Tim-3; galectin-9; immunotherapy Available in a digital repository NRGL
Význam povrchové exprese proteinu Tim-3 na buňkách akutní myeloidní leukémie

Acute myeloid leukemia (AML) is a cancer disorder of hematopoiesis, characterised by production of dysfunctional progenitor cells of myeloid cell lineage. Mutations provide malignant cells with the ...

Kořánová, Tereza; Kuželová, Kateřina; Brdička, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

Potenciální úloha kožní mikrobioty v patogenezi dermatologických chorob
Mihula, Martin; Jirásková Zákostelská, Zuzana; Grobárová, Valéria
2020 - Czech
The surface of the human body is colonized by a large number of microorganisms whose composition depends not only on external and internal factors, but is also significantly influenced by the topography of human skin. The complex skin microbiota is an essential part of physiological and protective mechanisms of the skin. The change in the dynamics of microbial communities on the skin or in the gastrointestinal tract is currently considered to be part of triggering mechanisms of many skin diseases. Some of the skin inflammatory diseases are directly associated with a shift of skin microbiota composition - for instance atopic dermatitis, acne vulgaris or psoriasis. Gaining and perceiving knowledge about interspecies interactions and their effect on a host could lead to the development of new diagnostic and therapeutic approaches which could make the prevention or treatment of some skin disorders more effective. Key words: skin, skin diseases, skin microbiota, immunity, psoriasis, atopic dermatitis, vitiligo Povrch lidského těla je osídlen velkým množstvím mikroorganismů, jejichž složení je kromě vnějších a vnitřních faktorů významně ovlivněno také topografií pokožky. Komplexní kožní mikrobiota je nezbytnou složkou správné fyziologické a protektivní funkce pokožky. Změna v dynamice mikrobiálních společenstev na kůži nebo v gastrointestinálním traktu se v současné době považuje za součást spouštěcích mechanismů mnohých dermatologických onemocnění. Některá kožní onemocnění jsou se změnou složení kožní mikrobioty přímo asociovaná - například atopická dermatitida, akné či psoriáza. Získání a pochopení nových poznatků o mezidruhových interakcích mikrobioty a jejich působení na hostitele by mohlo vést k vývoji nových diagnostických a terapeutických přístupů, díky kterým by mohla být prevence či léčba některých onemocnění účinnější. Klíčová slova: kůže, kožní nemoci, kožní mikrobiota, imunita, psoriáza, atopická dermatitida, vitiligo Keywords: kůže; kožní nemoci; kožní mikrobiota; imunita; psoriáza; atopická dermatitida; vitiligo; skin; skin diseases; skin microbiota; immunity; psoriasis; atopic dermatitis; vitiligo Available in a digital repository NRGL
Potenciální úloha kožní mikrobioty v patogenezi dermatologických chorob

The surface of the human body is colonized by a large number of microorganisms whose composition depends not only on external and internal factors, but is also significantly influenced by the ...

Mihula, Martin; Jirásková Zákostelská, Zuzana; Grobárová, Valéria
Univerzita Karlova, 2020

Aktin a komplex Arp2/3 v jádře
Němcová, Barbora; Bellinvia, Erica; Hála, Michal
2020 - Czech
The eukaryotic actin cytoskeleton is required for numerous cellular processes, including cell shape, development and movement, gene expression and signal transduction, and response to biotic and abiotic stress. Actin constitutes a wide family of proteins that are major components of the cytoskeleton. Actin is one of the most abundant proteins in living organisms. Actin has essential functions both in the cytoplasm and in the nucleus, where it has been linked to key nuclear processes. Recent studies have shown that actin is actively transported from the cytoplasm to the nucleus, where it regulates transcriptional aktivity, regulates RNA polymerases, is involved in chromatin remodeling and repair damaged DNA. The presence of typical actin filaments in the nucleus has not been demonstrated directly.but nuclear actin occurs in many forms such as actin rods, short actin polymers, actin monomers, or actin complexes with profilin or cofilin. Most eukaryotic cells also contain at least eleven actin-related proteins (ARPs). Although many ARPs are cytoskeletal, recent biochemical and genetic work has demonstrated that some ARPs function largely or entirely in the nucleus. Nuclear ARPs are recognized as novel key regulators of genome function, and affect not only the remodeling of chromatin but also the... Aktinový cytoskelet je nezbytný pro řadu buněčných procesů, včetně determinace tvaru, vývoje a pohybu buněk, vnitrobuněčný pohyb, regulace genové exprese a reakce na biotický a abiotický stres. Jeho hlavními složkami je aktin a jemu příbuzné proteiny, které vytvářejí obsáhlou rodinu proteinů. Jsou to nejrozšířenější proteiny v živých organismech. Kromě základních funkcí v cytoplazmě má aktin roli také v jádře. Nedávné studie ukázaly, že je aktin aktivně přemisťován z cytoplazmy do jádra, kde reguluje transkripční aktivitu buňky, reguluje RNA polymerázy, podílí se na remodelaci chromatinu a na opravě poškozené DNA. Přítomnost typických aktinových filament v jádře nebyla přímo prokázána, jaderný aktin se ale vyskytuje v mnoha formách jako jsou aktinové tyčinky, krátké polymery aktinu, aktinové monomery nebo komplexy s profilinem či kofilinem. Kromě klasického aktinu většina eukaryotických buněk také obsahuje alespoň jedenáct proteinů podobných aktinu, tzv. ARP (actin related proteins). ARP vykazují značnou příbuznost s aktinem. Nedávné biochemické a genetické studie prokázaly, že proteiny z rodiny ARP mají konzervované role v cytoplazmě i v jádře; některé ARP fungují převážně nebo zcela v jádře. Tyto jaderné ARP jsou uznávány jako klíčové regulátory funkce genomu a ovlivňují nejen remodelaci... Keywords: aktin; protein; jádro; Arp2; 3 komplex; cytoplazma; chromatin; actin; protein; nucleus; Arp2; 3 complex; cytoplasm; chromatin Available in a digital repository NRGL
Aktin a komplex Arp2/3 v jádře

The eukaryotic actin cytoskeleton is required for numerous cellular processes, including cell shape, development and movement, gene expression and signal transduction, and response to biotic and ...

Němcová, Barbora; Bellinvia, Erica; Hála, Michal
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases